Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tvangsekteskap Er vi på riktig vei? Erfaringer og utfordringer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tvangsekteskap Er vi på riktig vei? Erfaringer og utfordringer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tvangsekteskap Er vi på riktig vei? Erfaringer og utfordringer
Kompetanseteam mot tvangsekteskap Eva – Torill Jacobsen

2 Tvangsekteskap: Tvangsekteskap
Ekteskap organisert på en slik måte at minst en av kandidatene ikke har en reell mulighet til å Velge annen partner enn den foreslåtte, også på tvers av familiens ønsker, uten represalier Velge å forbli ugift uten represalier Eller når samtykke til ekteskap har framkommet ved utilbørlig press, trusler eller annen form for psykisk eller fysisk vold NB. Kandidatens egen opplevelse av tvang tillegges stor vekt!

3 Kontakt med MR, IR og Kompetanseteam mot tvangsekteskap
Minoritetsrådgivere Integreringsrådgivere Kompetanseteamet 912 saker juni.08 – sept.10 totalt 301 nye saker: MR 232 IR 69 Gjennomført tvangsekteskap: 21 Frykt for tvangsekteskap: 75 Etterlatt i utland: 46 Frykt for å bli etterlatt i utl: 23 Trusler/vold: 50 Ekstrem kontroll: 82 Annet: 4 1244 saker sept.2010 totalt 279 nye saker: Gjennomført tvangsekteskap: 51 Frykt for tvangsekteskap: 83 Etterlatt i utland: 23 Frykt for etterlatt i utland: 38 Trusler/vold: 62 Ekstrem kontroll: 8 Annet: 14

4 Hvem henvender seg: Minoritetsrådgivere og integreringsrådgivere
Kompetanseteamet Kjønn: Jenter: 235 Gutter: 66 Alder: Under 18 år: 137 (37,5 %) Over 18 år: 159 (over 60 %) Landbakgrunn: Irak, Pakistan, Somalia, Afghanistan, Tyrkia, Iran, Marokko Kjønn: Jenter: 227 Gutter.48 Ukjent: 4 Alder: Under 18 år: 101 Over: 18 år: 170 Ukjent:9 Landbakgrunn: Pakistan, Irak, Afghanistan, Somalia, Tyrkia, Iran,De palestinske områdene Også saker fra Norge (5)

5 Erfaringer og utfordringer
Rådgivere med spesiell fokus på minoritetsungdom gir unge en mulighet til å ta kontakt tidlig Integreringsrådgivere på utenriksstasjoner styrker kompetansen og bidrar til læring i Norge Skille mellom generasjonskonflikt og utsatthet Urealistiske forventninger til hva som faktisk er mulig å gjøre for enkeltpersoner i utland

6 Erfaringer og utfordringer
Gjennomførte tvangsekteskap og frykt for tvangsekteskap Frykt for å bli etterlatt i utland Etterlatt i utland Vold og trusler Ekstrem kontroll Redselen for represalier hvis du sier i fra mot deg selv eller andre Redselen for å bli utstøtt Straffbart men vil ikke anmelde Religiøse ekteskap - skilsmisse Velger å tro på foreldre/familie Redd for at å ikke dra betyr brudd Vanskelig å gi bistand hvis ingen hjelpere i utland Frykt og evig redsel. Aksept. Frihetsberøvelse / begrensninger

7 Det nasjonale botilbud til unge under 18 år
Barnevernet har et selvstendig ansvar for å beskytte unge under 18 år som utsettes for trusler om tvangsgifte eller rømmer fra tvangsekteskap. Akuttberedskap ved barnevernsvaktene Fagteam : Region Nord: Fagteam Alta Region Midt-Norge: Fagteam Trøndelag Sør Region Vest: Fagteam Bergen Sør Region Sør: Fagteamene i Kongsberg, Kristiansand og Arendal Region Øst: Fagteam Ski Tiltak 28 i Handlingsplan mot tvangsekteskap

8 Det nasjonale bo – og støttetilbudet for unge over 18 år
Ungdom som kommer i konflikt med familien på grunn avtvangsekteskap eller trusler om tvangsgifte kan bli nødt til å bryte med familien for en kortere eller lengre periode og ha behov for et tilpasset, skjermet botilbud . Krisesenterene gir tilbud i akuttsituasjoner Tiltak 27 i Handlingsplan mot tvangsekteskap

9 Kompetanseteamets oppgaver i botilbudet
Ha oversikt over det nasjonale tilbudet Beliggenhet Innhold i hvert tilbud Ledig kapasitet Bistå lokale aktører i sikkerhetsvurdering av hvert enkelt botilbud Samarbeid med medvirkende kommuner Tildeling av plass i botilbudet: Vurdere enkeltsaker Avgjøre om det tilbys plass Avgjøre hvilken boeenhet som kan tilbys Utarbeide statistikk Gi faglige innspill til Bufdir om videreutvikling av botilbudet

10 KRITERIER FOR TILDELING AV BOLIG
Personens alder: Over 18 år Behov for skjermet botilbud i forhold til æresrelatert vold: Gjennomført tvangsekteskap Frykt for tvangsektskap Vold/trusler Frykt for å bli etterlatt i utland Personens muligheter til å kunne ha nytte av botilbudet Egnethet i forhold til å kunne bo alene Oppfølgingsbehov Viljen til å akseptere nødvendige regler knyttet til boligen som for eksempel: Ikke avsløre hvor boligen ligger Begrensninger i forhold til å ha kjæreste, venner osv boende Begrenset botid (6 mnd)

11 KRITERIER FOR TILDELING AV BOLIG – forts.
4. Trusselvurdering/ sikkerhetssituasjon : Trusselvurdering og en vurdering av sikkerhetssituasjonen til den enkelte må gjennomføres før personer tilbys plass i botilbudet. Familievoldskoordinatorer i ansvarlig politidistriktet der personen kommer fra og der botilbudet ligger er ansvarlig for sikkerhetsvurderingen. Politiets representant i Kompetanseteamet bistår i sikkerhetsvurdering etter behov og ser til at nødvendige vurderinger i forhold til trusselbilde og sikkerhet foreligger før eventuell plassering.

12 Erfaringer Tilbudt plass: 36 personer, hvorav tre menn, tre barn
Landbakgrunn: ni ulike land fra ni av landets nitten fylker Alder: 18 – 27 år (ca 40 % 18 – 20 år) Botid: de fleste bor i 6 mnd eller mer Korteste botid: en måned Lengste botid: 14 mnd Henvendelsene kommer fra: Krisesenter/bokollektiv Rådgivere og minoritetsrådgivere Politi Utenriksstasjoner Frivillige organisasjoner Personen selv

13 Utfordringer Uselvstendighet, boevne Klare ny frihet
Helseproblemer (fysiske og psykiske) Ensomhet og isolasjon Behov for mye oppfølging Lengsel etter familie – og søsken Dialog med familien

14 KOMPETANSETEAM MOT TVANGSEKTESKAP 47 80 90 50 kompetanseteamet@imdi.no


Laste ned ppt "Tvangsekteskap Er vi på riktig vei? Erfaringer og utfordringer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google