Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Det helsevitenskapelige fakultet Allmøte for teknisk og administrativt ansatte om fusjonen 30.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Det helsevitenskapelige fakultet Allmøte for teknisk og administrativt ansatte om fusjonen 30."— Utskrift av presentasjonen:

1 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Det helsevitenskapelige fakultet Allmøte for teknisk og administrativt ansatte om fusjonen 30. mars 2009 1.Ny organisasjon v/ fakultetsdirektør Stig Ørsje 2.Omstillingssamtaler og innplassering v/ ass. fak.dir. Trond Nylund, personal- og økonomisjef Ann-Sofie Rydningen og kontorsjef Anne Fismen 3.Spørsmål og diskusjon

2 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no ”Change is the norm”, men liker vi det? Krisekurven

3 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Det helsevitenskapelige fakultet •En unik konstruksjon i Norge •Departementene har store forventninger til utdanning for samhandling •Fakultetet blir stort, ressurssterkt og komplekst •22 studieprogram, 11 videreutdanninger og mange enkeltemner –I hovedsak god rekruttering til utdanningene –Ca 2 500 studenter •Økende forskningsproduksjon (39 disputaser, økt publisering), økende kvalitet, sterke fagmiljø, f. eks. DMF deltar i 2 SFI, Eiliv Lunds TICE prosjekt mm

4 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Det helsevitenskapelige fakultet… •Ca 700 årsverk fordelt på ca 800 ansatte •Statsøkonomien vil få en ramme på nærmere 500Mnok •Eksternøkonomien innhenter vel 150Mnok •Utstrakt samhandling med Helse Nord, fylkeskommunen og kommunesektoren •Krevende finansieringssystem i sektoren •Ca 180 støttestillinger over statsøkonomien, totalt 250 •Dyr og komplisert infrastruktur •Areal

5 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Organisasjonsutvikling fra 2006 •Bakgrunn: –Kvalitetsreform og samfunnsutviklingen generelt –Faglig utviklingsbehov (utdanning, finansiering, produksjon) –Regelverk, dokumentasjon og sporbarhet –Økonomi og strukturelle behov (robusthet, fleksibilitet, ansvarslinje) –Gode analyser, men manglende handlingskompetanse •Delprosess I, II og III •Ekstern Biologievaluering •NOKUT evaluering av Farmasi •Arbeidsgrupper IKM og IMB •Fusjonsprosessen –Organisering av basal IT ved Universitetet –Tekniske fellestjenester

6 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Gjennomgående trekk for prosessene •Faglig enhetlig ledelse og brukerstyring •Mer dynamiske organisering for alle grupper •Matriseeffekter, spesialistkompetanse, fleksibilitet, robusthet •Fra fellesområde medisin til fakultetsadministrasjon Brukerråd Styringsgruppe Funksjon Faglig enhetlig leder Styringslinje til basisorganisasjon

7 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Instituttinndeling, S16-09 •7 institutt –Institutt for medisinsk biologi –Institutt for klinisk medisin –Institutt for samfunnsmedisin –Institutt for farmasi –Institutt for klinisk odontologi –Institutt for helse- og omsorgsfag –Institutt for psykologi •Ikke 4. nivå •Dynamisk arbeidsorganisering og delegering av fullmakt for alle grupper ansatte •Kan ha ulik organisering av forskning og undervisning •Forskningsgrupper og forskningsgruppeledere

8 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Fakultetsadministrasjonen, S 16-09 •5 seksjoner –Utdanningstjenester –Forskningstjenester –Formidlingstjenester –Personal- og økonomitjenester –IKT- og tekniske tjenester •Delprosess III –Helhetlig og brukerorientert administrasjon –Alle adm. tilsatte inngår i fagfora

9 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no •Kursingeniør •Glassvask/autoklavering •Medieproduksjon •Ferdighetssenteret Lab. nære funksjoner

10 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Faglige fellesfunksjoner •Regionale FUGE plattformer –Proteomikk (FUGE-plattform) –Bioimaging (FUGE-plattform) –Mikromatrise (FUGE-plattform) –Integrert- og systembiologi (FUGE- plattform) •Biobank •EM •Anatomisk •Dyreavdelingen

11 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Generelle fellesfunksjoner •Organisering av basal IT –IT –AV •Tekniske fellestjenester –Sentrallager –Posters med mer –Foto –Mekanisk verksted –Elektronikk verkstedet

12 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no

13 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Allmøte for tekniske og administrativt ansatte Omstilling og innplassering 30. mars 2009

14 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Sentrale dokumenter •Omstillingsavtalen •Omstillingshåndbok •Aktivitetstabell / plan for fusjonsarbeidet (IH 06-09) •Trinnvis prosessbeskrivelse (IH 06-09) •Veiledning for innplasseringssamtale •Veiledning for oppfølgingssamtale

15 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Omstillingsavtalen av 17. juni 2008 Formål: sikre ansatte trygghet og rettigheter i forbindelse med fusjonen Alle arbeidstakere har rett og plikt til å følge sine oppgaver når disse overføres til den nye organisasjonen (rettskrav) Kan selvsagt melde sin interesse for annen stilling/oppgaver, selv om en har rettskrav Kan avvise tilbud 1 gang uten tap av rettigheter, dersom det ikke oppnås enighet om stilling / arbeidsoppgaver

16 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no … omstillingsavtalen Den enkelte ansatt har selv et ansvar for å bidra til gode løsninger -Ved å delta aktivt i omorganiseringsprosessene -Ved å delta i gjennomføringen av tiltakene som skal iverksettes

17 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no ….omstillingsavtalen Fusjon vil kunne medføre: - endring i arbeidssted - endring i arbeidsoppgaver Så langt råd er ta hensyn til den enkeltes ønsker Avdekkes i omstillingssamtalen

18 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Ved endring i oppgaver: Kompetansekartlegging Så tidlig som mulig utarbeide oversikt over arbeidsoppgaver og kompetanse i nåværende og fremtidig virksomhet Tiltak: pkt 8 i omstillingsavtalen - Opplæring / utvikling gjennom nye arbeidsoppgaver -Hospitering -Internkurs av kortere varighet -Skreddersydd internopplæring for spesielle målgrupper -Ekstern kursdeltakelse -Omskolering/ faglig oppdatering / relevant etter- og videreutdanning -Videreføring av førstelektorprogrammet

19 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Omstillingshåndboken Bidra til gode prosesser og legge forholdene til rette for god ivaretakelse av ansatte - Klargjør viktige begreper i omstillingsavtalen bla rettskrav - Prosedyrer for innplassering (trinnvis prosessbeskrivelse) -Danner grunnlag for vurderinger ved innplassering til stilling ved det nye universitetet

20 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no … omstillingshåndboka Omstillingssamtaler skal gjennomføres med: -Alle ansatte ved Høgskolen (endrer arbs.giver) -Alle ledere -Alle andre som blir berørt av fusjonen Før innplassering skjer (mars, april og mai)

21 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Hvem er berørt? De som får vesentlige endringer i arbeids- og ansvarsområder Nærmere avklaring av hvem som er berørt / ikke berørt: prosessen er igangsatt ved enhetene Gi informasjon om videreføring av arbeids og ansvarsområder (info møter el. direkte til den ansatte) – skape trygghet Ansvarlig: instituttleder, kontorsjef og seksjonsleder i samråd med fakultetsdirektør / dekan

22 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Andre dokumenter •Aktivitetstabell / plan for fusjonsarbeidet (IH 06-09): spesielt fokus på omstillings og innplasseringsarbeidet •Trinnvis prosessbeskrivelse (IH 06-09): basert på omstillingshåndboken og tilpasset fakultetet •Veiledning for innplasseringssamtale •Veiledning for oppfølgingssamtale

23 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Omstilling og innplassering Trinnvis prosess: se IH 06-09 –Innplassering på ledernivå –Innplassering av øvrige ansatte Første trinn godkjennes før neste trinn igangsettes Starter når organisasjons- og bemanningsplan er godkjent Sluttføres innen mai

24 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Om prosessen Hovedregel at overordnet nivå godkjenner innplasseringen –Lederstillinger faknivå: godkjennes av univ.dir –Lederstillinger inst nivå: godkjennes av fak.dir –Øvrige ansatte: godkjennes av fak.dir Før skriftlig tilbud om innplassering: ansatte orienteres om foreløpig innplassering Kan fremme skriftlig klage på innplassering (frist) Uenighet om innplassering avgjøres av univ.dir Alle tilbudsbrev sendes fra fak.adm Nye arbeidsavtaler

25 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Klargjøring av begreper –Rettskrav –Likeverdig stilling –Passende stilling –Fortrinnsrett –Sterkt stillingsvern

26 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no

27 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Begrepet rettskrav Rett til å følge sine arbeidsoppgaver dersom en ser igjen sin stilling i ny organisasjon – videreført i vesentlig grad Konkret og individuell vurdering - stillingens innhold før og etter omorganiseringen - ikke krav om at alle oppgaver er videreført - grunnpreget må være beholdt (dette ikke tilstrekkelig) - arbeidsgiver har bevisbyrden for at rettskrav ikke foreligger

28 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Rettskravvurderinger : 4 kriterier 1.Ansvar - Omfang / bortfall, antall ansatte, fagansvar, faglig arbeidsområde. Høyere stilling: mindre til før at stillingen anses som endret 2.Arbeidsoppgaver - Hele arbeidsforholdet, konkrete oppgaver i tidligere og ny stilling 3.Grad / nivå i organisasjonen - Organisatorisk plassering, beslutningsstruktur, kan normalt ikke hevde rettskrav på høyere stillinger 4.Øvrige vilkår - Lønn, tittel, geografisk flytting, kvalifikasjoner

29 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Flere med rettkrav Totalvurdering ut fra følgende kriterier: - stillingsbeskrivelse - kvalifikasjoner / kompetanse - tjenestetid - erfaring / praksis - personlig egnethet ved lederstillinger Saklig utvelgelse

30 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Innplassering uten rettskrav Ikke rettskrav: Kan tilbys andre under omstilling - Foreslå innplassering uten rettskrav - Kunngjøre stillingen

31 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no ….innplassering Arbeidsgiver plikter å tilby alle fast ansatte og ansatte med sterkt stillingsvern som berøres av fusjonen likeverdig (ikke lik) eller passende stilling / arbeidsoppgaver.

32 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Likeverdig stilling Likeverdig stilling: -Status og lønn må være noenlunde lik -Stort sett samme funksjoner som opprinnelig stilling -Saksbehandling, kontorarbeid -Vitenskaplig ansatt kan ikke pålegges administrativ stilling

33 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Passende stilling Passende stilling: et videre begrep Tre avgjørende momenter: - Nivå: kan ikke kreve høyere stilling / lønn - Arbeidsoppgaver: ikke skille seg mye fra tidligere oppgaver - Geografisk avstand: avstand til tidligere arbeidssted (ikke relevant her)

34 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Fortrinnsrett •Tjenestemannsloven § 13: •Før en tjenestemann blir sagt opp skal vedkommende så vidt mulig tilbys annen passende stilling •Forutsetter nødvendige kvalifikasjoner •Kan bli aktuelt ved bortfall av lederstillinger i ny organisasjon – ansatte kan ha fortrinnsrett til andre passende stillinger ved institusjonen

35 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no

36 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Om omstillingssamtaler •Hensikt: –Gi informasjon om fusjonsprosessen og omstillingsaktiviteter –Kartlegge muligheter, ønsker og kompetanse –Ivareta behovet for dialog med og omsorg for den enkelte som blir berørt –Gi leder bedre grunnlag for å gjøre vurderinger Hjelpemiddel: Veileder for gjennomføring av omstillingssamtaler

37 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Hvem gjennomfører samtalen med hvem? •Instituttene: –Dekan med instituttlederne –Instituttleder med kontorsjef, leder av forskningsgruppe/fagenhet, evt. vitenskaplige ansatte –Kontorsjef med tekniske og adm.ansatte •Fakultetsnivået: –Fakultetsdirektør med seksjonsleder –Seksjonsleder med ansatte i seksjonene

38 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Flytskjema for innplassering KontorsjefBerørte tek./adm ansatte Leder av forskningsgruppe /fagenhet Berørte vitenskaplige ansatte Universitets- direktør Fakultets- direktør Ass. fakultets- direktør SeksjonsledereBerørte ansatte i seksjonene DekanInst.leder

39 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no BEKREFTELSE PÅ GJENNOMFØRT OMSTILLINGSSAMTALE I FORBINDELSE MED INNPLASSERING Innplasseringssamtale er gjennomført den _________________(dato) mellom _________________________og __________________________ Eventuelle merknader: underskrift

40 Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Oppfølgingssamtaler •Tilbud om omstillingssamtale gis de som etter vurdering av rettskrav foreløpig står uten tilbud om innplassering •Formål: –Gi informasjon om foreløpig resultat av innplasseringsprosessen –Gi ansatte mulighet til å komme med synspunkter på de vurderinger som er gjort –Drøfte muligheter for alternative innplasseringer –Ivareta behovet for dialog med og omsorg for ansatte Uenighet om innplassering avgjøres av universitetsdirektøren Hjelpemiddel: Veiledning for oppfølgingssamtale


Laste ned ppt "Universitetet i Tromsø – Det medisinske fakultet uit.no Det helsevitenskapelige fakultet Allmøte for teknisk og administrativt ansatte om fusjonen 30."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google