Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ASVL og HiAk Videreutvikling av et meningsfylt samarbeid Innlegg på ASVLs vinterkonferanse, februar 2010, Eva Schwencke, HiAk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ASVL og HiAk Videreutvikling av et meningsfylt samarbeid Innlegg på ASVLs vinterkonferanse, februar 2010, Eva Schwencke, HiAk."— Utskrift av presentasjonen:

1 ASVL og HiAk Videreutvikling av et meningsfylt samarbeid Innlegg på ASVLs vinterkonferanse, februar 2010, Eva Schwencke, HiAk

2 ASVLs vinterkonferanse 2010, Eva Schwencke 2 ASVL - HIAK - 2006 - 2010 •Studiet i Bedriftspedagogikk – eget studieprogram for ASVL –Ca 60 fra ASVL-bedrifter gjennomført 60 stp –Derav ca 10 ledere, –Ca 10 fra ASVL-bedrifter går på siste delen av studiet •Studiet i Kreativ Kommunikasjon: et eksperiment og pilotprosjekt –Ca 10 fra ASVL-bedrifter gjennomført 30 stp. •Utviklingssamarbeid med ASVL-bedrift – LØXA Utvikling •Andre studier med ASVL deltakere, blant andre: –Veiledning og coaching –Ernæring –Karriereveiledning

3 ASVLs vinterkonferanse 2010, Eva Schwencke 3 Studium i Bedriftspedagogikk, 60 stp •Et studium om læring og utvikling i bedrifter og virksomheter. •Rettet mot arbeidsfelt som veiledning, organisert opplæring og personalutvikling, kvalitetssikring og arbeidsledelse. •Målet er å fremme læring i og for arbeid – både i forhold til den dagsaktuelle situasjonen og framtidige utfordringer.

4 ASVLs vinterkonferanse 2010, Eva Schwencke 4 Organisering og innhold •Krav til opptak – realkompetanse •Samlingsbasert –Tre til fire samlinger à tre dager i emne 1 og 2, og seks samlinger i emne 3. •Deltid, med fellessamlinger og oppgaver/prosjekt på egen arbeidsplass i mellomperiodene - helst i gruppe. •Emne 1- 15 stp Grunnleggende metodikk i kommunikasjon og opplæring –Gjøre erfaringer med ulike pedagogiske metoder på bedriften – hjemmeoppgaver –Presentasjonsteknikk - Egne presentasjoner på hver samling som tas opp på video og diskuteres –Alt arbeid knyttes opp mot verdikjeden i bedriften •Emne 2 – 15 stp Kompetansekartlegging og planlegging av opplæring –Kompetansebeskrivelse –kompetansekartlegging –opplegg for kompetanseutvikling i egen bedrift •Emne 3 – 30 stp Lærings- og utviklingsprosjekt, –Prosjektledelse –Gjennomføring av utviklingsprosjekt i bedriften

5 ASVLs vinterkonferanse 2010, Eva Schwencke 5 Målgrupper •Faglige ledere med ansvar for lærlinger og nye medarbeidere •Fagarbeidere som instruerer, veileder og gir tilbakemelding til medarbeidere og lærlinger i bedriften/virksomheten. •Ledere og medarbeidere i opplærings-/personal-/kvalitets-/HMS-staber •Linjeledere med ansvar for læring og kompetanseutvikling, og oppfølging av læringstiltak •Medarbeidere som leder og/eller deltar i prosjekt og prosesser for kvalitets-, HMS- og personalutvikling •Medarbeidere i bransjeorganisasjoner, opplæringskontorer, faglige institusjoner og ressurssentra som driver opplæring og veiledning •Tillitsvalgte som er tilsynsrepresentanter i fagopplæringen og /eller som vil initiere, støtte og delta aktivt i bedriftsinterne lærings- og utviklingstiltak.

6 ASVLs vinterkonferanse 2010, Eva Schwencke 6 Intensjoner –Studieopplegg knyttet til arbeidsplassens behov for kompetanseutvikling av arbeidstakerne –Kunnskapsutvikling hos enkeltpersoner –Styrke felles handlingskompetanse og endringskompetanse i organisasjonen. –Hjemmeoppgaver knyttet til daglige arbeidsoppgaver i bedriften –Den ansatte gjennomfører studiet mens hun er i full jobb og får mulighet til å gjøre noe av hjemmearbeidet i arbeidstiden –Det legges opp til tett samarbeid med arbeidsgiveren, både på forhånd, før første samling i hvert emne, underveis og i avslutningen av hvert emne. –Pedagogiske hovedprinsipper i studiet er erfaringslæring, deltakelse og gjennomføring av utviklingsprosjekt

7 ASVLs vinterkonferanse 2010, Eva Schwencke 7 Hva er erfaringslæring og deltakelse? •Erfaringslæring tar utgangspunkt i et syn på kunnskap og læring at folk lærer først og fremst gjennom egen erfaring – man lærer det som synes meningsfylt – folk lærer der de er •Gjøre seg bevisst tidligere erfaringer i forbindelse med læring, opplæring, utviklingsarbeid, ledelse •Gjøre nye erfaringer i løpet av studietiden med ulike former for pedagogiske situasjoner, oppgaver og metoder •Beskrive sine handlinger, opplevelser og resultater, og analysere disse ut fra ulike perspektiv •Bruke erfaringer systematisk for å utvikle •sin kunnskap og innsikt om læring og utviklingsarbeid •sin bevissthet om normer og holdninger til læring, opplæring og ledelse •sin evne til å tilrettelegge og støtte læring og utvikling hos medarbeidere •Planlegge og prøve ut ny praksis •Deltakelse og medvirkning: et prinsipp - alt studiearbeid legges opp slik at erfaringene til hver enkelt blir relevant for framdriften – hver enkelt student opplever å bli verdsatt

8 ASVLs vinterkonferanse 2010, Eva Schwencke 8 Hva er et utviklingsprosjekt? •Studentene –skal gjøre en sammenhengende hjemmeoppgave i løpet av ett år –i form av et utviklingsprosjekt i egen bedrift som skal –dokumenteres i en rapport –velger selv tema og problemstilling i samarbeid med ledelsen –sammen med andre for å få til tiltak på bedriften –sammenheng teori og praksis •Utviklingsarbeidet –skal bidra til •ønsket endring av en situasjon på bedriften •få ting til å skje i virkeligheten •Utviklingsarbeidet –skal få resultater •varige, •velfundert •virkningsfulle og •verdifulle for studenten selv og for arbeidsplassen -Konkrete tiltak i hverdagen

9 ASVLs vinterkonferanse 2010, Eva Schwencke 9 Eksempler på problemstillinger i utviklingsprosjekt •”Hvordan kan vi skape et godt arbeidsmiljø med vekt på trivsel og etiske verdier?” •”Hvordan kan lederstilen hos en toppleder bidra til aktiv medvirkning og personlig utvikling hos den enkelte i en ledergruppe?” •”Kursutvikling i egen bedrift!” •”Kvalifisering av ny arbeidsleder” •”Kompetansebedrift – Hva skal til for å øke bedriftens kompetanse?”

10 ASVLs vinterkonferanse 2010, Eva Schwencke 10 Utfordringer •Hvordan fungerer felles ”klasser” på Hiak for studenter fra vekstbedrifter og andre bedrifter? •Er innholdet i de enkelte emnene i studiet for omfattende for studenter som kombinerer arbeidet med studier? •Kan ledelsen på bedriften involvere seg mer i studentenes utviklingsprosjekter for å sikre større gjensidig nytte for studenten og bedriften? –Tilretteleggelse for studiearbeid i arbeidstiden? –Fokus på målet og problemstillingen i utviklingsprosjektet? •Flere utfordringer?

11 Kreativ Kommunikasjon i bedrift Kombinasjon av kunst- og kreative prosesser og YPU - Yrkes- og bedriftspedagogisk Utviklingsprosjekt på arbeidsplassen

12 ASVLs vinterkonferanse 2010, Eva Schwencke 12 Målgrupper og organisering •Tilsvarende som Bedriftspedagogikken •Studentene må ha interesse for kreativt arbeid.

13 ASVLs vinterkonferanse 2010, Eva Schwencke 13 Hva er det med kunsten og den kreative prosessen? •I kunsten bearbeides virkeligheten gjennom et symbolsk, estetisk språk til uttrykk som kan gi nye opplevelser, ny forståelse og innsikt. •Det selv å være skapende kan styrke opplevelsen av nærvær, kontroll og mening i eget liv. Det skjer noe med folk når de selv arbeider med kunst og kreative teknikker •Kreativt arbeid og kunstneriske uttrykksformer kan åpne for kommunikasjonen på arbeidsplassen, og gir rom for nye måter å tenke organisering og utvikling.

14 ASVLs vinterkonferanse 2010, Eva Schwencke 14 Intensjoner med Kreativ Kommunikasjon •Lære et nytt kommunikasjonsverktøy i tillegg til det språklige – til bruk i mellommenneskelige relasjoner –Flere muligheter til å kommunisere •Kombinere kunst- og kreative prosesser med Yrkespedagogiske Utviklingsprosjekt –Møtepunktet mellom kreative prosesser og yrkespedagogisk utviklingsarbeid går på utvikling og endring – kreative prosesser forsterker nytenkningselementet i utviklingsprosjektene •Forankre studiet på arbeidsplassen gjennom yrkespedagogisk utviklingsarbeid og erfaringslæring –Kreative endringsprosesser hos enkeltpersoner kan bidra til endringsprosesser i organisasjonen og bedriften – gjensidig påvirkning

15 ASVLs vinterkonferanse 2010, Eva Schwencke 15 Problemstillinger - noen eksempler: Bedre læring, bedre kommunikasjon og bedre arbeidsmiljø •”Utgjør kreativ kommunikasjon en større mulighet til yrkestilpasning enn manuelt arbeid/håndarbeid/ forming uten selvrefleksjon?” •”Hvordan bruke kreative øvelser i kommunikasjon mellom mennesker?” •”Hvordan kan vi skape en arena hvor mennesker kan utvikle seg, lære å fungere i arbeidslivet, eller på annen arena, slik at de opplever at de mestrer livet sitt. –Samtidig som jeg selv unngår å bli utbrent og desillusjonert, –mens vi beholder en produksjon i bedriften som gir lønnsomhet.”

16 ASVLs vinterkonferanse 2010, Eva Schwencke 16 Problemstilling og mål, et eksempel •”Hvordan kan kreativt arbeid gi bedre kommunikasjon og bedre samhandling mellom alle? –Hvem: For alle, både brukere og personale. –Hvordan: Med kreativ øvelser som er tilpasset det tema vi velger. –Hvorfor: Fordi det er nødvendig med en endring av vår måte å kommunisere / samhandle med brukerne på. Også nødvendig for at brukerne skal få en bedre hverdag sammen. •Mål: –Brukerne føler seg forstått og respektert. –Kreativitet og ressurser hos den enkelte har blitt mer synlig. –Personalet har forståelse for viktigheten av bedre kommunikasjon og samhandling. –Studentene sitter igjen med gode erfaringer og føler personlig vekst.”

17 ASVLs vinterkonferanse 2010, Eva Schwencke 17 Utfordringer i samarbeidet om Kreativ Kommunikasjon •Hvordan kan studiet gjøres enda mer brukbart og meningsfylt for vekstbedriftene? •Hvordan tilrettelegge med lokaler og utstyr for gjennomføring av Kreativ Kommunikasjon på den enkelte bedriften? •Hvordan integrere kreative prosesser i hverdagen for å opprettholde produktiviteten og utvikling av den enkelte arbeidstaker? •Flere utfordringer?

18 Utviklingssamarbeid med ASVL-bedrift Samarbeid mellom HiAk og LØXA Utvikling AS, i Bærum

19 ASVLs vinterkonferanse 2010, Eva Schwencke 19 Utviklingssamarbeid mellom HiAk og ASVL-bedrift - 2009 - 2011 HiAks intensjoner med samarbeidet: •Gjøre erfaringer med utviklingsprosjekt i bedrifter for å –kunne forbedre studiet i Bedriftspedagogikk og Studiet i kreativ Kommunikasjon – –forsterke forskningen på Læring i Arbeidslivet •Ønsket å samarbeide med en vekstbedrift –mange studenter –i store endringsprosesser initiert av NAV og EU –preget av stor grad av åpenhet – påvirket av tiltaksansatte •LØXA Utvikling – –sentral beliggenhet, –fire studenter gjennomført 60 stp i bedriftspedagogikk, –gjennomgått store endringer og ønsker ytterligere utvikling •Gå inn i samarbeid på prinsippene fra Bedriftspedagogikken: –særlig erfaringslæring og deltakelse. –bruke disse til å bidra til å sette i gang prosesser blant de ansatte for å løse utfordringer som bedriften står overfor.

20 ASVLs vinterkonferanse 2010, Eva Schwencke 20 Utviklingssamarbeid mellom HiAk og ASVL-bedrift - 2009 - 2011 LØXAs intensjoner: •Interessert i å forsterke eksisterende utviklingsprosesser i bedriften •Åpen for nye prosesser og styrke kommunikasjonen blant de ansatte •Utnytte de gode erfaringene med fire bed.ped.-studenter

21 ASVLs vinterkonferanse 2010, Eva Schwencke 21 Utviklingsprosjekt over to år •Problemstilling for prosjektet er LØXAs - utarbeides av alle ansatte i bedriften •Brukt høsten til utvikling av problemstilling til utviklingsprosjektet – prosesser blant alle ansatte –Beskrivelse av egen arbeidsplass og arbeidsoppgaver og muligheter – oppgave til alle ansatte for å bli bevisst på egne erfaringer – og samtidig bli oppmerksom på kollegaers arbeidsoppgaver –Fremtidsverksted - Fremtidsutkast – ”dette ønsker vi å jobbe med videre for å utvikle bedriften” –Utarbeide prosjektplan for utviklingsprosjekt over to år, konkretisering av problemstilling, tiltak og tids- og organisasjonsplan

22 ASVLs vinterkonferanse 2010, Eva Schwencke 22 Utarbeide prosjektplan Todelt prosjektplan: –Plan for utvikling av nye arbeidsoppgaver og produkter –Plan for utvikling av kommunikasjonen og samarbeidet i bedriften •Forutsetninger: –Alle skal delta og bidra med egen kompetanse –Alle deler av prosjektplanen forholder seg til Strategiplan, Equass, tidligere handlingsplaner, andre arbeidsgruppers virksomhet – unngå dobbeltarbeid og overlappinger

23 ASVLs vinterkonferanse 2010, Eva Schwencke 23 Utfordringer og muligheter i samarbeidet med LØXA Utvikling •Hvordan styrke kommunikasjonen og arbeidsmiljøet i bedriften –mellom ordinært ansatte, –mellom avdelinger, –mellom ledelsen og de ulike avdelingene? •Hvordan gjennomføre endringsprosessene? –ved at alle deltar med sin erfaringer, kompetanse og potensialer –slik at de gir varige, virkningsfulle og verdifulle resultater? –Videreutvikle de prosessene som er kommet i gang

24 ASVLs vinterkonferanse 2010, Eva Schwencke 24 Nye muligheter i samarbeidet ASVL – HiAk? •Studiene i Bedriftspedagogikk: –Hvordan forsterke prosessen med hele tiden å tilpasse bedriftenes behov? •Skal vi fortsette arbeidet med egne studieplaner for ASVL? –Eller styrke den allmenne studieplanen i Bedriftspedagogikk som er? •Er det andre fag og emner vekstbedriftene trenger som eventuelt bygger på Bedriftspedagogikken? •Hvordan kan studiet Kreativ Kommunikasjon gjøres enda mer brukbart og meningsfylt for vekstbedriftene? •Skal vi utvikle en egen Bachelor for vekstbedriftenes behov? –Eller vil de kunne benytte seg av de åpninger vi har for Uspesifisert Bachelor? •Flere utfordringer?


Laste ned ppt "ASVL og HiAk Videreutvikling av et meningsfylt samarbeid Innlegg på ASVLs vinterkonferanse, februar 2010, Eva Schwencke, HiAk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google