Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lærerkonferanse Gjøvik 7. – 8. april 2011 Problem- og prosjektorganisert læring Eva Schwencke Høgskolen i Akershus (v2)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lærerkonferanse Gjøvik 7. – 8. april 2011 Problem- og prosjektorganisert læring Eva Schwencke Høgskolen i Akershus (v2)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lærerkonferanse Gjøvik 7. – 8. april 2011 Problem- og prosjektorganisert læring Eva Schwencke Høgskolen i Akershus (v2)

2 2008eva.schwencke@hiak.no2 Prosjektbegrepets røtter •Ingeniørprosjekter – Kombinere ressurser – Stor arbeidskapasitet •Amerikanske forsvaret – Selvstendige små enheter – Utnytte ressursene – Lokalkunnskap – Manøvrerbarhet •Sartres eksistensialisme – Personlig prosjekt – Myndiggjøring •”Learning by doing” – Dewey og reformpedagogikken – Læring gjennom å gjøre erfaring •Negts eksemplariske prinsipp –Gjennom å prøve seg fram og gjøre konkrete erfaringer lærer man også noe generelt som kan brukes i andre situasjoner

3 Prosjektpedagogikken Ulike retninger, tradisjoner og kulturer, eks: •Problembasert læring - Maastericht •Prosjektbasert læring – Aalborg og Roskilde •Problembasert og prosjektorganisert læring (NKI) •Yrkespedagogisk utviklingsprosjekt (Hiak AY) April 2011eva.schwencke@hiak.no3

4 Møte mellom prosjektledelse og prosjektpedagogikk og problembasert læring  Problembaseringen er bygd inn i problemstillinger fra virkelighetens verden  Tverrfaglig – studentene må finne ut hvilke teori/fagkunnskap de må anvende for å løse/belyse/utdype problemet  Teknisk arbeid og ingeniørarbeid er prosjektorganisert  Todelt mål med prosjektarbeid i skolen:  Tverrfaglig læringsmetode knyttet til/eller så nær virkeligheten som mulig  Erfaring som prosjektleder og prosjektmedarbeider som egen kompetanse

5 Hvorfor er tverrfaglig prosjekt lærerikt? •Studentene – kan bruke sin tidligere erfaring – hverdags- og yrkeserfaring til å utvikle en problemstilling – kjenner seg igjen i virkelighetens verden –opplever at det fungerer meningsfylt å løse/lage et ordentlig og nyttig produkt –opplever at produktene settes inn i sammenheng med større helhet –søker faglig kunnskap og fremmer nysgjerrighet –kjenner at de har stor grad av medbestemmelse over kunnskapen –kan prøve ut løsninger – krever refleksjoner, resonnementer, vurderinger, begrunnelser –lærere noe 1) faglig om tingen, 2) seg selv og egen mestring og samarbeid med andre, 3) omgivelsene, bedriftsforhold, samfunnsforhold April 2011eva.schwencke@hiak.no5

6 April 2011eva.schwencke@hiak.no6 Hva er prosjekt – hvorfor er det vanskelig for studentene? –Er problemet klart formulert? –Har du de nødvendige kunnskapene? – Er det sammenheng mellom oppgavens kompleksitet og den tiden som er avsatt? –Finnes det en korrekt løsning? –Ligner oppgaven på situasjoner i virkeligheten?

7 April 2011eva.schwencke@hiak.no7 Hvilke fordeler har samarbeid i et felles prosjekt fremfor individuell oppgave? •Større grad av åpenhet –Mulighet til å forhandle om mål og problemstilling –Finne egen innfallsvinkel – fange egen interesse –Åpner for stor grad av kreativitet •Mer omfattende problemstilling –dybde –bredde •Mer læring –faglig –sosialt –organisatorisk •Større ressurstilgang –fagbakgrunn –erfaringsbakgrunn –interesseområder •Mangedobbelt arbeidskapasitet –forutsetter lik innsats for alle prosjektmedarbeiderne

8 Kritikken mot prosjektarbeid •Overflatisk - på grunn av tverrfaglighet - lite fagrettet –Mangel på teoretisk fundament –Mangel på faglig dybde –Det praktiske arbeidet går på bekostning av det faglige •Arbeidsform for de sterke elevene og studentene –Noen føler seg på usikker grunn fordi de er trent i å gjøre definerte oppgaver •Samarbeidsformen favoriserer noen –Noen faller utenfor,– overlater jobben til andre eller gjør venstrehåndsarbeid •”Ansvar for egen læring” – studentene og elevene overlates til seg selv –Lærerne fraskriver seg ansvaret –Innsparing på budsjettene –individualisering 8April 2011eva.schwencke@hiak.no

9 Endret lærerrolle •Læreren har ansvaret for at studentene lærer –Gir studentene frihet til selv å finne problemstilling og legge planer – samtidig som: •Læreren blir –Leder av læring •Legge forholdene til rette – tid, rom, mulige kontakter, informasjon om rammer og mål etc. som fremmer studentenes egen læring. –Veileder •Planlegger jevnlige møter med prosjektgruppene •Følge opp og utfordre gruppas framdriftsplaner •Fremmer god kommunikasjon og samarbeidsprosesser (må vite noe om hva som fremmer dette) –Fag- ressursperson •Utfordre studentene faglig – læreren spør og bidrar med råd og støtte •Følger opp den faglige framdriften hos hver prosjektgruppe April 2011 eva.schwencke@hiak.no 9

10 Veiledning •Handler ikke om mer arbeid, men å gjøre ting på andre måter •Drive fram lærende prosesser, ved å kombinere krav til faglighet med romslighet, tetthet og aksepterende holdning. •Krav til prosesser, framdriftsplan, oppfølging, gjennomføring, dokumentasjon •Læreren får en mer givende arbeidsdag med interesserte studenter April 2011eva.schwencke@hiak.no10

11 Vurdering –Sammenheng mellom organisering av undervisningen og vurderingsformen – gjensidig påvirkning –Prøves i det de har arbeidet med – Dokumentasjon av egen læring – eks prosjektrapport og annet –Prøves i fagkunnskap som er utviklet gjennom prosessen – og refleksjoner over den 11April 2011eva.schwencke@hiak.no

12 ”Prosjektarbeid – en veiledning for studenter” Innhold – og hvorfor det? •1 Prosjektorganisert læring •2 Mål og problemstilling - grunnsteinene i prosjektet •3 Samarbeidet om prosjektet •4 Kommunikasjonen i prosjektet •5 Planlegging, organisering og oppfølging •6 Informasjonssøking •7 Egne undersøkelser •8 Prosjektproduktet – et fysisk produkt •9 Rapporten •10 Refleksjonsnotatet •11 Muntlig presentasjon av prosjektarbeidet 12April 2011eva.schwencke@hiak.no

13 April 2011eva.schwencke@hiak.no13 Prosjektarbeidsformen •Suksess i arbeidslivet –- men vanskelig/krevende å gjennomføre •Inngangsbilletten til arbeidslivet •Utfordring til utdanningssystemet: –God kombinasjon av tradisjonell undervisning og prosjektorganisert læring. •Personlig utfordring: –Bevisst utvikling av ansvarlighet og myndighet – ”proaktiv” holdning •Vitenskapsteoretisk utfordring: –Kombinere humaniora og teknisk tenke- og arbeidsmåte

14 ”Prosjektarbeid – en veiledning for studenter” Hvilke støtte trenger fagskoleutdanningen i form av lærebok? Hvilke forbedringsmuligheter ligger i denne boka? Dere inviteres til kommentarer for å påvirke i revideringsprosessen


Laste ned ppt "Lærerkonferanse Gjøvik 7. – 8. april 2011 Problem- og prosjektorganisert læring Eva Schwencke Høgskolen i Akershus (v2)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google