Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fusjonsprosesser - hvorfor og hvordan - erfaringer fra HIOA og Innlandsuniversitetet Styreseminar Høgskolen i Telemark-Universitetet i Agder 18.09.2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fusjonsprosesser - hvorfor og hvordan - erfaringer fra HIOA og Innlandsuniversitetet Styreseminar Høgskolen i Telemark-Universitetet i Agder 18.09.2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fusjonsprosesser - hvorfor og hvordan - erfaringer fra HIOA og Innlandsuniversitetet Styreseminar Høgskolen i Telemark-Universitetet i Agder 18.09.2012 Jan Grund HIOA

2  Fusjoner- politisk perspektiv  Fusjoner- Institusjoners perspektiv  Endringsledelse og fusjonsprosesser  HIAK- HIO prosessen  Innlandsuniversitetet  Kritiske suksessfaktorer HIOA J Grund 2012

3 Høyere utdanningsinstitusjon To perspektiver Innenfra Akademiets logikk Utenfra Politikkens logikk Spesialisering Funksjonsfordelinger ”Universitets sjel” Kunnskapsutviklingen Lover og fin.ordninger Politikkens mål Utdanningspolitikkens kultur og struktur HIOA J Grund 2012

4  Myndighetene er opptatt av at institusjonene skal nå sektorpolitiske mål  Institusjonene er opptatt av å tiltrekke seg studenter og prioritere studier studentene prioriterer og å være en god arbeidsplass for faglige og administrativt ansatte  Utfordringen er å få myndigheter, institusjoner, ledere og ansatte til å spille best mulig på lag. HIOA J Grund 2012

5  En ledende kunnskapsnasjon  Forskning og utdanning på internasjonalt nivå  Samfunnsengasjerte, samfunnskritiske og samfunnsdannende institusjoner  Innovasjon og verdiskapning  Kompetanse ut av befolkningens talent  Effektivitet og god utnyttelse av ressurser  Kvalitet og kvalitetsutvikling i alle ledd  Samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon-SAK fungerer både som et utdanningspolitisk mål og virke- middel HIOA J Grund 2012

6  Utforme hensiktsmessige utdanningspolitiske spilleregler-lover, forskrifter, finansieringsordninger og verdiorienterte tiltak slik at de sektorpolitiske målene realiseres.  Legge til rette for utvikling av et mangfoldig og differensiert system av institusjoner som håndterer internasjonal konkurranse og høyere kompetansekrav. HIOA J Grund 2012

7 Internasjonalt er det konkurranse mellom tre modeller-binære, enhetlige og hierarkiske systemer- USA og Storbritannia er viktige drivere- USA- hierarkisk med eliteuniversiteter på topp og små høyskoler uten forskningsressurser på bunn- I Storbritannia har utviklingen mot et «enhetlig» akademisert system kommet langt HIOA J Grund 2012

8  Mener Regjeringen som Stjernø-utvalget at det er behov for en klarere arbeidsdeling og et mer forpliktende samarbeid i sektoren. Samarbeidet skal likevel ikke utvikle seg gjennom politisk styrte strukturreformer.  De strukturelle utfordringene må løses gjennom frivillige prosesser som følge av at fagmiljø og institusjonsledelser ser hva sektoren kan oppnå gjennom SAK HIOA J Grund 2012

9  Må møte forventninger om samfunnsrelevans og markedsbasert entrepenørvirksomhet.  Håndtere uforutsigbarhet og uklare politiske signaler. Større vekt på internasjonalisering- håndtere balansen samarbeid – konkurranse om studenter og forskningsoppdrag  Utvikle institusjonell kultur der det både leveres gode individuelle prestasjoner og der det skapes gode team og gode administrative rutiner HIOA J Grund 2012

10  Dagens politikk kjennetegnes av stor tro på SAK-- men har en tenkt nok gjennom hvordan SAK fortoner seg sett fra institusjonenes side, og trekker de ulike dimensjoner ved SAK politikken i samme retning?  Statlig styring er mer fragmentert enn før- mye av ressursfordelingen styres i henhold til konkurranse og effektivitet noe som bare delvis samsvarer med SAK-ambisjonene HIOA J Grund 2012

11  Institusjonenes ledelse og de vitenskapelige ansatte har ofte svært ulike syn i strategiske spørsmål  SAK og institusjonens overordnede strategi er ikke alltid i samsvar  Faglige utviklingsprosesser tar ofte lang tid, mens resultatene ønskes raskt HIOA J Grund 2012

12  Institusjonene er ikke gode nok til faglige prioriteringer og til å få medarbeidere til å bruke tiden riktig. Det kreves bedre akademisk lederskap  Den statlige styring preges for mye av Riksrevisjonslogikk-det vikes unna prioriteringer- det trengs bedre dialog mellom institusjon og eier og tydeligere eierstyring HIOA J Grund 2012

13  Effektivisere universitets- og høgskolesystemet  Mer bærekraftige institusjoner  Høyere internasjonal konkurransekraft.  Styrke kvaliteten  Endrete studentbehov og studentforventninger. HIOA J Grund 2012

14  Større konkurranse om studenter og forskningsmidler  Bedre markedsposisjon  Økt kvalitet  Økt effektivitet  Mindre sårbarhet  Bedre relasjoner med omverden nasjonalt og internasjonalt. HIOA J Grund 2012

15  Klar forankring i toppledelse og styre- synlige toppledere under hele prosessen  Kjernevirksomhet i fokus-langsiktighet 1+1=3- visjonært akademisk lederskap  Prosessen deles inn i faser-tidsplan og klare beslutningspunkter  Styringsgruppe-arbeidsgrupper  Involvering av studenter, medarbeidere og fagforeninger, tydelig kommunikasjon og involvering av omgivelser HIOA J Grund 2012

16  Avklaring av utredningsspørsmål og mandat for arbeidsgrupper.  Hvor omfattende skal utredningene være- I en akademisk institusjon vil mange ønske omfattende utredninger - styringsgruppen må avklare «rimelige» krav til utredningsarbeidet. HIOA J Grund 2012

17  Det akademiske lederskapet er ikke tilstrekkelig kraftfullt- får ikke med seg de ansatte  Utydelighet i langsiktige ambisjoner og mål ved fusjonen-utydelige politiske signaler  Omgivelsene er negative HIOA J Grund 2012

18 Prosessen må preges av  At sentrale aktører får forståelse, dvs felles bilde av dagens situasjon, utfordringer og hva som bør gjøres  Forankring, dvs. kommunikasjon, tillitsbygging, åpenhet og medvirkning  Forpliktelse dvs. ansvarliggjøring, oppfølging, insentiver, sammenheng mellom ord og handling og systematisk evaluering HIOA J Grund 2012

19  Initiativ fra de to rektorene mai 2008- styrevedtak høsten 2008- felles styringsgruppe-prosjektgruppe- klar tidsplan-statsrådsvedtak 21/1-2011-etablert fra 1.8 2011-enhetlig institusjon 1.1 2012  Geografisk nærhet- samme arbeids- og bostedsregion- felles historie frem til 1994  Sterk befolkningsvekst i regionen- komplementære utdanninger HIOA J Grund 2012

20  Sterkere og mer samordnet utdanning og FoU. Ta SAK-ambisjonene fra myndighetene på alvor.  Målet er å bli et «ledende» universitet i Norden med en profesjons- og arbeidslivsrettet profil  Større strategisk handlekraft- spesielt overfor hovedstadsregionen  Bedre løsning av administrative oppgaver HIOA J Grund 2012

21  Utvikling av det akademiske partnerskap med Oslo-Akershusregionen og med velferdsstatens yrker. Få forståelse for profesjonsuniversitetslogikken  Den politiske kontrakten- klarer en å overbevise NOKUT og det distriktspolitiske Norge om et nytt universitet i hovedstadsregionen?  Utvikling av studiested Romerike HIOA J Grund 2012

22  Utredning om Innlandshøyskole i 1999-vedtak i Fylkestingene i 2000 om prosess for å etablere et nettverksbasert Innlandsuniversitet  Etablering av fond med støtte til master- og doktorgrader ved de tre høgskolene- I 2003/04 var det kun ett mastergradstilbud –i 2011/2012 er det 24- og nå er det 5 doktorgrader ved de tre høgskolene.  Sammenslåingsprosessen ble vår 2012 lagt på «vent». Usikker fremtid. HIOA J Grund 2012

23  Siden år 2000 har det vært enighet om at målet med sammenslåing av de tre høgskoler er å etablere en institusjon som kvalifiserer for universitetsstatus. Uklarhet om universitetskriteriene har skapt strid.  Konstant geografisk strid og mistillit mellom innenlandsbyene(og høgskolene)  Uhensiktsmessig prosjektorganisering- ikke sekvensiell beslutningsstruktur-ingen ting er bestemt før alt er bestemt HIOA J Grund 2012

24  Enighet om hvorfor en vil fusjonere- nytt varemerke gir ny styrke-bedre rustet til å håndtere konkurransen om studenter-forskningsoppdrag- mer internasjonalt samarbeid- bedre administrasjon  Støtte (og hjelp) fra det politiske system. Sterk oppslutning eksternt og internt.  Godt lederskap HIOA J Grund 2012


Laste ned ppt "Fusjonsprosesser - hvorfor og hvordan - erfaringer fra HIOA og Innlandsuniversitetet Styreseminar Høgskolen i Telemark-Universitetet i Agder 18.09.2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google