Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fusjonsprosesser - hvorfor og hvordan - erfaringer fra HIOA og Innlandsuniversitetet Styreseminar Høgskolen i Telemark-Universitetet i Agder 18.09.2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fusjonsprosesser - hvorfor og hvordan - erfaringer fra HIOA og Innlandsuniversitetet Styreseminar Høgskolen i Telemark-Universitetet i Agder 18.09.2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fusjonsprosesser - hvorfor og hvordan - erfaringer fra HIOA og Innlandsuniversitetet Styreseminar Høgskolen i Telemark-Universitetet i Agder Jan Grund HIOA

2 Disposisjon Fusjoner- politisk perspektiv
Fusjoner- Institusjoners perspektiv Endringsledelse og fusjonsprosesser HIAK- HIO prosessen Innlandsuniversitetet Kritiske suksessfaktorer HIOA J Grund 2012

3 Utdanningspolitikkens kultur og struktur
Høyere utdanningsinstitusjon To perspektiver Innenfra Utenfra Akademiets logikk Politikkens logikk Kunnskapsutviklingen Politikkens mål Spesialisering Lover og fin.ordninger ”Universitets sjel” Funksjonsfordelinger Utdanningspolitikkens kultur og struktur HIOA J Grund 2012

4 Hovedtrekk ved de to perspektivene
Myndighetene er opptatt av at institusjonene skal nå sektorpolitiske mål Institusjonene er opptatt av å tiltrekke seg studenter og prioritere studier studentene prioriterer og å være en god arbeidsplass for faglige og administrativt ansatte Utfordringen er å få myndigheter, institusjoner, ledere og ansatte til å spille best mulig på lag. HIOA J Grund 2012

5 Visjon og mål for norsk høyere utdanning
En ledende kunnskapsnasjon Forskning og utdanning på internasjonalt nivå Samfunnsengasjerte, samfunnskritiske og samfunnsdannende institusjoner Innovasjon og verdiskapning Kompetanse ut av befolkningens talent Effektivitet og god utnyttelse av ressurser Kvalitet og kvalitetsutvikling i alle ledd Samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon-SAK fungerer både som et utdanningspolitisk mål og virke- middel HIOA J Grund 2012

6 Myndighetenes oppgave
Utforme hensiktsmessige utdanningspolitiske spilleregler-lover, forskrifter, finansieringsordninger og verdiorienterte tiltak slik at de sektorpolitiske målene realiseres. Legge til rette for utvikling av et mangfoldig og differensiert system av institusjoner som håndterer internasjonal konkurranse og høyere kompetansekrav. HIOA J Grund 2012

7 Fremtidens system Internasjonalt er det konkurranse mellom tre modeller-binære, enhetlige og hierarkiske systemer-USA og Storbritannia er viktige drivere- USA-hierarkisk med eliteuniversiteter på topp og små høyskoler uten forskningsressurser på bunn- I Storbritannia har utviklingen mot et «enhetlig» akademisert system kommet langt HIOA J Grund 2012

8 I Norge Mener Regjeringen som Stjernø-utvalget at det er behov for en klarere arbeidsdeling og et mer forpliktende samarbeid i sektoren. Samarbeidet skal likevel ikke utvikle seg gjennom politisk styrte strukturreformer. De strukturelle utfordringene må løses gjennom frivillige prosesser som følge av at fagmiljø og institusjonsledelser ser hva sektoren kan oppnå gjennom SAK HIOA J Grund 2012

9 Institusjonene Må møte forventninger om samfunnsrelevans og markedsbasert entrepenørvirksomhet . Håndtere uforutsigbarhet og uklare politiske signaler. Større vekt på internasjonalisering- håndtere balansen samarbeid – konkurranse om studenter og forskningsoppdrag Utvikle institusjonell kultur der det både leveres gode individuelle prestasjoner og der det skapes gode team og gode administrative rutiner HIOA J Grund 2012

10 SAK-politikken Dagens politikk kjennetegnes av stor tro på SAK-- men har en tenkt nok gjennom hvordan SAK fortoner seg sett fra institusjonenes side, og trekker de ulike dimensjoner ved SAK politikken i samme retning? Statlig styring er mer fragmentert enn før- mye av ressursfordelingen styres i henhold til konkurranse og effektivitet noe som bare delvis samsvarer med SAK-ambisjonene HIOA J Grund 2012

11 SAK utfordringer Institusjonenes ledelse og de vitenskapelige ansatte har ofte svært ulike syn i strategiske spørsmål SAK og institusjonens overordnede strategi er ikke alltid i samsvar Faglige utviklingsprosesser tar ofte lang tid, mens resultatene ønskes raskt HIOA J Grund 2012

12 Strategiske utfordringer
Institusjonene er ikke gode nok til faglige prioriteringer og til å få medarbeidere til å bruke tiden riktig. Det kreves bedre akademisk lederskap Den statlige styring preges for mye av Riksrevisjonslogikk-det vikes unna prioriteringer- det trengs bedre dialog mellom institusjon og eier og tydeligere eierstyring HIOA J Grund 2012

13 Hvorfor fusjoner-politisk perspektiv?
Effektivisere universitets- og høgskolesystemet Mer bærekraftige institusjoner Høyere internasjonal konkurransekraft. Styrke kvaliteten Endrete studentbehov og studentforventninger. HIOA J Grund 2012

14 Hvorfor fusjoner-institusjonelt perspektiv ?
Større konkurranse om studenter og forskningsmidler Bedre markedsposisjon Økt kvalitet Økt effektivitet Mindre sårbarhet Bedre relasjoner med omverden nasjonalt og internasjonalt. HIOA J Grund 2012

15 Krav til lederskap og organisering
Klar forankring i toppledelse og styre- synlige toppledere under hele prosessen Kjernevirksomhet i fokus-langsiktighet 1+1=3- visjonært akademisk lederskap Prosessen deles inn i faser-tidsplan og klare beslutningspunkter Styringsgruppe-arbeidsgrupper Involvering av studenter, medarbeidere og fagforeninger, tydelig kommunikasjon og involvering av omgivelser HIOA J Grund 2012

16 Utredningsprosess krever:
Avklaring av utredningsspørsmål og mandat for arbeidsgrupper. Hvor omfattende skal utredningene være- I en akademisk institusjon vil mange ønske omfattende utredninger - styringsgruppen må avklare «rimelige» krav til utredningsarbeidet. HIOA J Grund 2012

17 Risikofaktorer Det akademiske lederskapet er ikke tilstrekkelig kraftfullt- får ikke med seg de ansatte Utydelighet i langsiktige ambisjoner og mål ved fusjonen-utydelige politiske signaler Omgivelsene er negative HIOA J Grund 2012

18 Forutsetninger for å lykkes i omstilling
Prosessen må preges av At sentrale aktører får forståelse, dvs felles bilde av dagens situasjon, utfordringer og hva som bør gjøres Forankring, dvs. kommunikasjon, tillitsbygging, åpenhet og medvirkning Forpliktelse dvs. ansvarliggjøring, oppfølging, insentiver, sammenheng mellom ord og handling og systematisk evaluering HIOA J Grund 2012

19 Veien frem til HIOA Initiativ fra de to rektorene mai styrevedtak høsten felles styringsgruppe-prosjektgruppe-klar tidsplan-statsrådsvedtak 21/ etablert fra enhetlig institusjon Geografisk nærhet- samme arbeids- og bostedsregion- felles historie frem til 1994 Sterk befolkningsvekst i regionen- komplementære utdanninger HIOA J Grund 2012

20 Hva vil en oppnå Sterkere og mer samordnet utdanning og FoU. Ta SAK-ambisjonene fra myndighetene på alvor. Målet er å bli et «ledende» universitet i Norden med en profesjons- og arbeidslivsrettet profil Større strategisk handlekraft- spesielt overfor hovedstadsregionen Bedre løsning av administrative oppgaver HIOA J Grund 2012

21 Spennende utfordringer
Utvikling av det akademiske partnerskap med Oslo-Akershusregionen og med velferdsstatens yrker. Få forståelse for profesjonsuniversitetslogikken Den politiske kontrakten- klarer en å overbevise NOKUT og det distriktspolitiske Norge om et nytt universitet i hovedstadsregionen? Utvikling av studiested Romerike HIOA J Grund 2012

22 Innlandsuniversitetet
Utredning om Innlandshøyskole i 1999-vedtak i Fylkestingene i 2000 om prosess for å etablere et nettverksbasert Innlandsuniversitet Etablering av fond med støtte til master- og doktorgrader ved de tre høgskolene- I 2003/04 var det kun ett mastergradstilbud –i 2011/2012 er det 24- og nå er det 5 doktorgrader ved de tre høgskolene. Sammenslåingsprosessen ble vår 2012 lagt på «vent». Usikker fremtid. HIOA J Grund 2012

23 Kritiske momenter Siden år 2000 har det vært enighet om at målet med sammenslåing av de tre høgskoler er å etablere en institusjon som kvalifiserer for universitetsstatus. Uklarhet om universitetskriteriene har skapt strid. Konstant geografisk strid og mistillit mellom innenlandsbyene(og høgskolene) Uhensiktsmessig prosjektorganisering- ikke sekvensiell beslutningsstruktur-ingen ting er bestemt før alt er bestemt HIOA J Grund 2012

24 Kritiske suksessfaktorer - fusjonsprosesser
Enighet om hvorfor en vil fusjonere- nytt varemerke gir ny styrke-bedre rustet til å håndtere konkurransen om studenter-forskningsoppdrag-mer internasjonalt samarbeid- bedre administrasjon Støtte (og hjelp) fra det politiske system. Sterk oppslutning eksternt og internt. Godt lederskap HIOA J Grund 2012


Laste ned ppt "Fusjonsprosesser - hvorfor og hvordan - erfaringer fra HIOA og Innlandsuniversitetet Styreseminar Høgskolen i Telemark-Universitetet i Agder 18.09.2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google