Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Influensapandemi - beredskap Øistein Løvoll Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern Smitteverndagene 26.-27.mai 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Influensapandemi - beredskap Øistein Løvoll Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern Smitteverndagene 26.-27.mai 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Influensapandemi - beredskap Øistein Løvoll Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern Smitteverndagene 26.-27.mai 2005

2 Innhold •Litt generelt om norsk smittevern- beredskap i en globalisert verden •Gjennomgang av den norske Pandemiplanen med fokus på kommunenes rolle

3 Det er langt fra Hadeland til Kina,

4 men det tar under ett døgn å reise dit

5 Stanser vi smittsomme sykdommer på grensen? På Svinesund? På Gardermoen?

6 Vi må ha noe beredskap på Gardermoen og ved Svinesund Men den viktigste beredskapen er i kommunen

7 Den viktigste smittevernberedskapen er i kommunen •Jo bedre det kommunale smittvernet – jo bedre blir den nasjonale smittvernberdskapen

8 Kommunene må ha •Årvåkent helsepersonell som oppdager og håndterer pasienten rett – og varsler •Smittevernlege som planlegger og organiserer •Smittevernplan som rettleder

9 Ansvarsprinsippet •Helse- og sosialberedskapsloven § 2-1 •Den som har ansvaret for en tjeneste, har også ansvaret for nødvendige beredskapsforberedelser og for den utøvende tjeneste, herunder finansiering, under krig og ved kriser og katastrofer i fredstid (…).

10 Får vi en influensapandemi ? •Ja, før eller senere •Det er ikke snakk om ”hvis” men om ”når” •Siste pandemi i 1968 •40 år er lengste intervall mellom pandemier som vi kjenner

11 Pandemi – antall syke og døde •Eksempel: kommune med 10 000 innb. •Angrepsrate 40% 4000 syke •Letalitet –worst case 1%( Spanskesyken ) 40 døde –mer sannsynlig 0, 2 %( Hong Kong-syken ) 8 døde –”worst worst” case (?) 5% 200 døde

12 Hva kan kommunen gjøre i påvente av en pandemi? •Planlegge sin beredskap for en pandemissituasjon –Del av smittevernplan og kommunal beredskapsplan •Ta utgangspunkt i Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa •Vær mest mulig konkret og passelig detaljert •Vær forberedt på at avgjørelser må tas som avviker fra planen •Utarbeide planen sammen med berørte etater –Helse, teknisk, skole, pleie/omsorg, sosial, kirken etc •Øke den årlige vaksinasjonsdekningen •Holde seg oppdatert på influensautviklingen

13 Målsettingen vår 1.Redusere sykelighet og død 2.Pleie og behandle syke og dødende 3.Opprettholde nødvendige samfunnsfunksjoner 4.Gi fortløpende info (Helsevesen, offentligheten, publikum, media )

14 Redusere sykelighet og død •Vaksinasjon – neppe mulig før sent •Antiviral profylakse/behandling •Stenge skoler og barnehager? •Avlyse/forby møtevirksomhet o.l. •Info om hvordan folk skal forholde seg •Planlagt beredskap for dette

15 Massevaksinasjon •Legg planer for vaksinering av hele befolkningen •Mottak og lagring av vaksine –Sikre kjølekapasitet •Hvordan gjennomføre vaksineringen? •Personell, lokaler, logistikk, prosedyrer •Informasjon og innkalling til befolkningen •Samarbeid med nabokommune? •En oppgave for ledende helsesøster å planlegge dette?

16 Pleie og behandling av syke og dødende •Få friske helsearbeidere skal ta hånd om mange syke –Innkalle reservepersonell: deltidsansatte, pensjonister, studenter, sivilforsvaret, andre? •Hvem skal til sykehus, hvem behandles hjemme? •Bruk av sykehjem •Antiviralbehandling -logistikk •Håndtering av mange døde –Konf. kirkeverge, begravelsesbyrå etc. •Beskyttelsesutstyr, ha noe på lager •Ambulanse •Psykososialt tilbud •Info – info – info- mer info

17 Opprettholde nødvendige samfunnsfunksjoner •Visse yrkesgrupper bør prioriteres mht vaksine og antivirale medikamenter – slik at ikke nødvendige tjenester bryter sammen: –Visse grupper helsepersonell, ambulansepers. –Kraftforsyning, vannforsyning, off. transport, telekommunikasjon –Legemiddelforsyning –Brannvesen og politi –Teknisk etat, renovasjon, begravelsesbyrå –Forsvaret og sivilforsvaret –Nøkkelpersonell i landets ledelse

18 Faseinndeling av Pandemiplanen •Fase 0 –Nivå 0: interpandemisk periode –Nivå 1: ny subtype påvist hos menneske –Nivå 2: bekreftet infeksjon hos flere –Nivå 3: Smitte mellom mennesker bekreftet •Fase 1: utbrudd bekreftet i to land utenom Norge •Fase 2: utbrudd bekreftet i Norge •Fase 3: Første pandemibølge over i Norge •Fase 4: andre og følgende pandemibølge i Norge •Fase 5: postpandemisk periode

19 Fase 0 •Nivå 0: beredskapsplanlegging •Nivå 1-2: kommunelegen holder seg løpende oppdatert •Nivå 3: kommunalt beredskapsråd møtes –Kommunelegen informerer om situasjon –Gjennomgang/oppdatering av beredskapsplan –Avklare sekretariat og pressekontakt

20 Fase 1- utbrudd utenom Norge •Spørsmål om tid før det når Norge •Helsepersonell må ha økt årvåkenhet •Rådmannen bør innkalle beredskapsrådet: –Kommunelegen informerer –Drøfte elementer i beredskapsplanen •Planlegge omdisponering av personell •Kontakte frivillige organisasjoner •Legevakt og legetjeneste organisering •Samordne med lokalsykehus •Bruk av sykehjem og hjemmesykepleie •Informasjonsopplegg i kommunen •Forberede organisering av registreringsenhet •Må det gjøres vedtak i kommunestyret?

21 Fase 2 – utbrudd i Norge (Nå er vi i gang!) •All tidligere planlegging vil vi dra nytte av •Vær forberedt på at situasjonen kan kreve endrede tiltak • Møte i beredskapsrådet: –Opprette lokal registreringsenhet •Daglig oppdatering på antall syke –Forberede omlegging av sykehjemsdrift –Planlegge tiltak etter smittevernloven (møteforbud, stengning) –Massevaksinasjon om vaksine er tilgjengelig –Informasjon er meget viktig •God og lett tilgjengelig info til befolkningen er avgjørende for befolkningens adferd •Psykososial støtte

22 Fase 3 – første pandemibølge over i Norge •Et pusterom før neste bølge? •Sentrale instanser oppsummerer, reviderer og foreslår •Kommunen bør evaluere innsatsen så langt og gjøre seg klar for evt ny sykdomsbølge

23 Fase 4 – andre og følgende pandemibølger •Som fase 2 og 3 med justeringer

24 Fase 5 – postpandemisk periode •Tid for evaluering av hva som skjedde –Hva fungerte godt, hva dårlig? –Hvilke ressurser manglet vi? –Hvilke endringer bør gjøres i planverket? •Tid for bearbeiding av sorg –Det har vært en katastrofe –Hjelp og støtte til etterlatte

25 Oppsummering •Pandemien kommer før eller senere •Smittevern er i dag et globalt anliggende •En god plan, konkret og passelig detaljert, vil være gull verdt i en pandemisituasjon •Pass på at kommunens beredskapsråd kommer tidlig i gang •Kommunelegen er sentral og må holde seg oppdatert på utviklingen •Vi må forberede oss på det verste, håpe på det beste og gjøre vårt beste


Laste ned ppt "Influensapandemi - beredskap Øistein Løvoll Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern Smitteverndagene 26.-27.mai 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google