Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Praktisk ledelse og risikostyring av virksomheter, Del 1: Advokat Erik Davidsen Daglig leder Halvor Stormoen Rådgiver Svein Asmyhr Fra Seminar 9. september.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Praktisk ledelse og risikostyring av virksomheter, Del 1: Advokat Erik Davidsen Daglig leder Halvor Stormoen Rådgiver Svein Asmyhr Fra Seminar 9. september."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Praktisk ledelse og risikostyring av virksomheter, Del 1: Advokat Erik Davidsen Daglig leder Halvor Stormoen Rådgiver Svein Asmyhr Fra Seminar 9. september 2004

2 2 PRAKTISK LEDELSE OG RISIKOSTYRING AV VIRKSOMHETER, Del 1: Tema: Hvordan vet styre og ledelse at de rette handlinger for selskapet er identifisert og prioritert? Advokat Erik Davidsen: •Styret og ledelsens rettslige ansvar •Fra forretningsidé til operativ handling, prioritering av de rette tiltak •Presentasjon av effektivt lederverktøy og arbeidsmetode for gjennomgang av selskapet

3 3 Erik Davidsen Advokat •Partner Haavind Vislie AS •21 års erfaring som advokat •Forretningsjuss, kontraktsrett, arbeids- og personalrett og miljørett som spesialfelt

4 4 Styrets oppgaver aksjeloven §§ 6-12, 6-13 •Forvaltning og kontroll av selskapet: –Skal sørge for forsvarlig organisering av selskapet –Skal fastsette planer og budsjetter –Kan fastsette retningslinjer for virksomheten –Skal holde seg orientert om selskapets økonomiske utvikling –Skal påse at virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll –Utøve ledelse i saker av uvanlig art/stor betydning –Beslutte vesentlige investeringer/omstruktureringer –Ansette daglig leder, støtte, coache, instruere, si opp

5 5 Styrets oppgaver forts. •Forvaltning/kontroll forts: –Påse at selskapet har forsvarlig egenkapital ut fra risiko og omfang, § 3-4 –Handlingsplikt når egenkapitalen ikke er forsvarlig, § 3-5 –Begjære gjelds-/konkursbehandling, § 6-18 –Representere selskapet utad •Tilsyn –Skal føre tilsyn med daglig ledelse og selskapet for øvrig, § 6-13 –Evt. fastsette instruks for daglig ledelse •Forholdet til generalforsamlingen •Forholdet til egen saksbehandling – styreinstruks, § 6-19, § 6-20, § 6-23 •Hovedregel om møte, samlet behandling, styreleder, daglig leder plikter å delta

6 6 Styrets oppgaver (forts.) •”Lojalitetsplikten” –Styret skal fremme selskapets interesser. Selskapsinteressen. Formålet. Eierinteresser, kreditorinteresser, ansattes interesser. –Ikke tillatt å fremme egne eller utenforståendes interesser –Ansvaret som styremedlem (tillitsmann) og som ansatt

7 7 Daglig leder aksjeloven §§ 6-14, 6-15 •Påkrevet i AS med >3 mill i AS-kapital •Ansvarlig for daglig ledelse av selskapet; –følge styrets pålegg og retningslinjer –sørge for betryggende formuesforvaltning –at selskapet overholder regnskapsregler i lov/forskrift –rapportere om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling hver 3. måned –ikke saker av uvanlig art eller stor betydning –hva med kjøp/salg av fast eiendom, pantsettelser, leiekontrakter, kjøp/salg av betydelige driftsmidler – hva med store kontrakter? •Styret forholder seg til daglig leder i styremøtene

8 8 Erstatningsansvar aksjeloven § 17-1, jf. § 17-3 og § 17-6 •Individuelt ansvar (kollegialt organ med individuelt ansvar) –Inkompetanse fritar ikke •Forutsetninger –Ansvarsgrunnlag - uaktsomhet - mangelfull oppfyllelse av plikter - passivitet –Økonomisk tap –Påregnelig/adekvat årsakssammenheng –Forsett/vinnings hensikt (straff) •Skadelidte –Selskapet (§ 17-1 ordlyden, men også andre, jf. henvisning til ulovfestet uaktsomhetsansvar). Unntaksvis objektivt –Aksjonærer –Kreditorer - forutsetter insolvens i selskapet

9 9 Erstatningsansvar forts. –Pliktbrudd – objektivt –Skyld – subjektivt - Uvitenhet om faktiske forhold kan være unnskyldelig - Uvitenhet om jussen ikke unnskyldelig - Styret må kjenne til pliktene –Styret er ofte for passiv –Det er lov å vurdere feil –Det er ikke lov å la være å vurdere

10 10 Erstatningsansvar forts. Mulige forhold: •Egenkapital – ikke forsvarlig etter § 3-4, handleplikt etter § 3-5 •Grensesetting for tapping av selskapet gjennom utbytte m.v. •Drift på kreditorenes regning – ikke informert •Forfordeling av kreditorer – praktisk •Uklok forretningsdrift – skal mye til •Ikke varetatt selskapets interesser – brudd på taushetsplikt •Uforsvarlig bemanning – skal mye til •Bekreftelse av innbetalt aksjekapital ved senere emisjon – aktuelt •Begunstige seg selv eller nærstående – aktuelt ved lån, forretningsforhold •Styrets leder – i prinsippet samme ansvar, men noe større ansvar for å følge virksomheten

11 11 Kreditor- og straffeansvar •Kritiske situasjoner for styrevedtak ved svak selskapsøkonomi: –Forfordeling av kreditorer –Drift for kreditorenes regning –Innlede/fortsette forretningsforhold på (for motparten) sviktende/uriktige forutsetninger om selskapets økonomi •Viktige straffesanksjonerte forhold –Avsetning på egen konto til arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk –Manglende innbetaling av MVA –Plikt til å begjære oppbud –Miljøbestemmelser •Forsikring •Eks. Finance Credit

12 12 Styrets praktiske hovedoppgaver •Utvikling og oppfølgning av strategi •Kontroll av drift og økonomi •Riktig organisering •Oppfylle lovkrav - moral og etikk

13 13 Utvikling/oppfølgning av strategi •Visjon, grunnverdier og holdninger •Hovedmål •Strategiplan; hovedkunder, hovedprodukter, konkurransefortrinn, kritiske forutsetninger. •Nødvendige tiltak og forankring •Påse gjennomføring av hovedtiltak •Kontinuerlig oppfølgning, målsetting/milepæler •Ikke bare kontroll, men også støtte og inspirasjon!

14 14 Kontroll av økonomi og daglig drift •Definere selskapets kritiske faktorer, jf –selskapets egenart, bransje •Likviditetskontroll og lønnsomhet; nøkkeltall •Status andre driftselementer; –salg/markedsføring –organisasjon/innovasjon/sykefravær –produksjon –produktutvikling –Nye tjenester

15 15 Riktig organisering •Oppgaver, mål, nødvendige ressurser, •Endring. Informasjon og informasjonsflyt! •Nøkkelposisjoner •Daglig leder –riktig person til riktig tid –ansettelsesvilkår –gjensidig tilbakemelding? •Klar arbeidsdeling styre/daglig leder •Klare kommandolinjer mellom selskapets organer

16 16 Lovkrav - moral og etikk •En rekke lover og regler har betydning. Eks. regnskapslov, arbeidsmiljølov, konkurranselov, spesiallovgivning på det aktuelle området •Viktige avtaler og kontrakter. Eks. tariffavtaler, store kontrakter etc. •Jussen setter grenser og gir muligheter. Eks. kontraktsoppfølging •Juridisk risiko og muligheter bør inngå i strategiarbeidet

17 17 Hvordan unngå ansvar? •10 gode råd: –Sett deg inn i aksjeloven –Sjekk selskapets økonomi, organisasjon etc –Krev jevnlige styremøter - med fast gjennomgang av økonomi etc –Ta standpunkt - argumenter - protokoller –Søk råd hos ekspertise når nødvendig –Svak økonomi - tettere oppfølgning –Vanskelig klima i styre - aksjonér eller trekk deg ut –Følg opp revisors rapporter –Utvis sunn skepsis til administrasjonen –Pass på skattetrekk og avgiftsbetaling, og drift for kreditors regning


Laste ned ppt "1 Praktisk ledelse og risikostyring av virksomheter, Del 1: Advokat Erik Davidsen Daglig leder Halvor Stormoen Rådgiver Svein Asmyhr Fra Seminar 9. september."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google