Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilskuddsordninger - Hedmark fylkeskommune Hva gir vi tilskudd til?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilskuddsordninger - Hedmark fylkeskommune Hva gir vi tilskudd til?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilskuddsordninger - Hedmark fylkeskommune Hva gir vi tilskudd til?

2 Hvor finner jeg tilskuddsordningene?

3 http://www.hedmark.org/Hedmark-fylkeskommune/Om-fylkeskommunen/Fag-stab-og-serviceenheter/Kultur-bibliotek-og- kompetanse/Soeke-tilskudd

4 Generelle kulturmidler • Tilskudd til kulturaktiviteter med et regionalt nedslagsfelt. • Søknadsfrist: 15. 05. og 01. 12. • Til fordeling i 2012: 1,8 mill. kroner • Totalt søknadsbeløp i 2012: 4,6 mill. kroner • Antall søknader i 2012: 103

5 Scenekunst i Sør-Østerdals- og Hamarregionen • Tilskudd til å heve det kunstneriske nivået på scenekunst-produksjoner og øke fagkompetansen til scenekunstgruppene. • Søknadsfrist: 15. 05. og 01.12. • Til fordeling i 2012: kr. 250 000 • Totalt omsøkt beløp i 2012: kr. 700 000 • Antall søknader i 2012: 10

6 Den kulturelle skolesekken - utviklingsmidler • Tilskudd til produksjon eller formidling av forestilling, utstilling, eller annet formidlingsopplegg beregnet på elever i grunnskolen og/eller i videregående skole. Prosjektet skal ha et regionalt nedslagsfelt. • Søknadsfrist: 15. 02. • Til fordeling i 2012: • Spillemidler: 1,1 mill. kroner • Totalt omsøkt beløp i 2012: 2,6 mill. kroner • Antall søknader i 2012: 29

7 Bibliotekmidler • Tilskudd til bibliotek har som overordnet mål å koordinere og iverksette utviklingsarbeid som gir bedre bibliotektjenester til alle som bor i fylket. Tilskudd gis også til kompetanseheving av bibliotekansatte. • Søknadsfrist • prosjekter: 1.12 • kompetanseheving: fortløpende • Til fordeling i 2013: • prosjekter og kompetanseheving: 227 000 • Tildelt for 2013 • 6 prosjekter på tilsammen 172 000 • Totalt omsøkt beløp søknader 2013: • 7 prosjekter på tilsammen 242 000

8 Kulturprisen • Kulturprisen skal være en stimulans og oppmuntring for kulturlivet i fylket. • Frist for å nominere kandidater: 01.09. • Til utdeling i 2013: kr. 75 000

9 Kunstnerstipend • Arbeidsstipend og materialstipend kan tildeles profesjonelle kunstnere som i hovedsak bor og har sitt virke i Hedmark fylke. • Søknadsfrist: Varierer • Til fordeling i 2012: kr. 397 000 • Totalt omsøkt beløp i 2012 : 6,2 mill. kroner • Antall søknader i 2012: 25

10 Idrettsstipend • Stipend kan søkes av fylkets idrettsutøvere mellom 16 og 25 år. • Søknadsfrist: 01.12. • Til fordeling i 2013: kr. 100 000 • Antall søknader i 2013: 26

11 Mesterskapsstøtte • Tilskudd til idrettslag som skal arrangere nasjonale eller internasjonale mesterskap. Det gis ikke støtte til deltagelse i slike mesterskap. • Søknadsfrist: 01.12. • Til fordeling i 2013: kr. 179 000 • Totalt omsøkt beløp i 2013: 700 000 kroner • Antall søknader i 2013: 16

12 Idrettsanlegg • Tilskudd fra spillemidler til bygging av idretts- og nærmiljøanlegg. • Søknadsfrist: 15.01. • Til fordeling i 2012: • Spillemidler: 30 mill. kroner • Totalt omsøkt beløp i 2012: 144 mill. kroner • Antall søknader i 2012: 127 • Ventetid (4-5 år ordinære, 1-2 år på nærmiljøanlegg)

13 Mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg • Tilskudd til nærmiljøanlegg hvor kostnadene er kr 80 000 eller mindre. • Søknadsfrist: løpende • Til fordeling i 2012: • Spillemidler: kr. 400 000 • Totalt omsøkt beløp i 2012: kr. 455 000 • Antall søknader i 2012: 15 • Ordningen er foreslått avsluttet fra 2014

14 Merking av turstier • Frivillige lag og foreninger kan søke om midler til skilt og merking for å gjøre friluftslivet mer tilgjengelig. • Søknadsfrist: 8. april 2013 • Til fordeling i 2013: kr. 1 000 000

15 Statlig sikrede friluftslivsområder • Tilskudd til å dekke ulike praktiske tiltak som følge av statlig sikring av viktige friluftsområder. Kommuner eller interkommunale friluftsråd kan søke. • Søknadsfrist: 15.01. • Til fordeling i 2012: • Miljøverndepartementet: kr. 700 000 • Totalt omsøkt beløp i 2013: 0,8 mill. kroner • Antall søknader i 2013: 2

16 Generelle friluftslivstiltak • Lag og organisasjoner kan søke om tilskudd til friluftslivstiltak. Målet med ordningen er å medvirke til stimuleringstiltak og holdningsskapende arbeid for friluftsliv. • Søknadsfrist: 15.01. • Til fordeling i 2012: • Miljøverndepartementet: kr. 470 000 • Totalt omsøkt beløp i 2013: 2,7 mill. kroner • Antall søknader i 2013: 12

17 Kulturbygg • Tilskudd fra spillemidler til nybygg, ombygging og modernisering av lokale eller regionale kulturbygg. • Søknadsfrist: 15.01. • Til fordeling i 2012: • Spillemidler: 4,9 mill. kroner • Totalt omsøkt beløp i 2012 : 16,8 mill. kroner • Antall søknader i 2012: 23 • Ny retningslinje fra 2014.

18 Barne- og ungdomsaktivitet • Tilskudd til fylkesledd av frivillige organisasjoner som driver med aktivitet for barn og ungdom. Det kan søkes om både aktivitetstilskudd og grunnstøtte. • Søknadsfrist: 01.12. • Til fordeling i 2013: kr. 898 200 • Fast fordelingsnøkkel • Antall søknader i 2013: 17

19 Flerkulturell aktivitet og innvandrerorganisasjoner • Tilskudd til frivillig flerkulturell virksomhet i lokalsamfunn og driftstilskudd til lokale og regionale innvandrer- organisasjoner. • Søknadsfrist: 01.12. • Til fordeling i 2012: • Fra Barne-, likestillings og inkluderings- departementet: kr. 261 000 • Totalt omsøkt beløp i 2012: kr. 518 000 • Antall søknader i 2012: 20

20 Pensjonistforeninger • Fylkesledd av pensjonistforeninger på minst 50 medlemmer i minst 3 kommuner kan søke om driftsstøtte. • Søknadsfrist: 01.06. • Til fordeling i 2012: kr. 58 600 • Fast fordelingsnøkkel • Antall søknader i 2012 : 5

21 Funksjonshemmedes organisasjoner • Tilskuddet skal bidra til et godt aktivitetsnivå i profesjonelle organisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Hedmark. Målet er bl.a. å styrke de profesjonelle brukerorganisasjonene. • Søknadsfrist: 01.06. • Til fordeling i 2012: kr. 455 000 • Fast fordelingsnøkkel • Antall søknader i 2012: 11

22 Voksenopplæring • Tilskudd til studieforbund • VOFO lager et forslag om fordeling: • Kr. 200 000 til VOFO • Resten fordeles til studieforbundene etter fordelingsnøkkel • Til fordeling i 2013: kr. 727 500

23 Jubileer og markeringer 2013/2014 • Tilskudd til prosjekter og arrangementer i tilknytning til ulike jubileer i 2012 og 2013 • Éngangsutlysning (ikke fast ordning) • Søknadsfrist: 25.02.2013 • Til fordeling i 2013: 1 mill. kroner

24 • Én til to uker etter at søknadsfristen har gått ut mottar alle søkerne et foreløpig svarbrev. Dette brevet angir når søkeren kan forvente et endelig svar på søknaden. Vanlig behandlingstid er fire til seks uker. • Klage på avgjørelsen kan fremmes for Hedmark fylkeskommunes klagenemnd. Behandling av søknaden

25 • Hvis søknaden blir innvilget mottar søkeren et tilsagnsbrev. Dette brevet inneholder forutsetningene for å få utbetalt tilskuddet. Vanligvis ber fylkeskommunene om å bli profilert som bidragsyter, gjerne i form av en logo på benyttede trykksaker. • Etter at tiltaket er gjennomført skal søker sende en skriftlig rapport og regnskap for tiltaket. Fristen for rapportering er 15. november. • Først når fylkeskommunen har godkjent mottatt rapport og regnskap kan det innvilgede beløpet utbetales til søkerens konto. Betingelser for innvilget tilskudd

26 Mesteparten av våre tilskuddsmidler kommer utenfra Tall fra årsbudsjett 2012

27 Fylkeskommunalt finansierte tilskuddsordninger

28 Tilgjengelige midler ift. omsøkt beløp (uten idrettsanlegg)


Laste ned ppt "Tilskuddsordninger - Hedmark fylkeskommune Hva gir vi tilskudd til?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google