Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan ser norske havner på TBT- problematikken? Teknisk sjef Tore Lundestad Borg Havn IKS /Norsk Havneforening.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan ser norske havner på TBT- problematikken? Teknisk sjef Tore Lundestad Borg Havn IKS /Norsk Havneforening."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan ser norske havner på TBT- problematikken? Teknisk sjef Tore Lundestad Borg Havn IKS /Norsk Havneforening

2 Her er problemet!!

3 Bakgrunn  TBT er en relativ ”ny” miljøgift  TBT viser seg å være en dominerende miljøgift i de fleste norske havner med sedimentforurensning  Norge har svært strenge grenser for å tillate dumping av TBT holdige sedimenter  I Europa for øvrig er det vesentlig høyere grenser for dumping av TBT holdige sedimenter

4 Fakta om norske havner  Det er et stort antall havner i Norge – trafikkhavner, industrihavner/kaier, fiskerihavner og småbåthavner.  Det finnes rundt 60 trafikkhavner  Det finnes flere hundre industrihavner/kaier  Det finnes mer enn 200 hundre aktive fiskerihavner. Det er bygget rundt 750 fiskerihavner totalt.  Det finnes flere hundre småbåthavner, de fleste har sannsynligvis betydelig forurensning uten at det finnes eksakte tall

5 Problembeskrivelse om TBT i Norge  Lave grenser for dumping i Norge øker omfanget av problemet, hvorfor:  Kostnadene for hvert tiltak øker sterkt  Antall prosjekter som vil bli gjennomført går sterkt ned  For havner vil det kunne bety store næringsmessige konsekvenser å ikke få mudret  Miljøet blir skadelidende ved at ingen ting blir gjort

6 Utenlands forvaltningspraksis  I Tyskland brukes det såkalte HABAK regelverket til sedimentforvaltning  TBT har en spesiell behandling i dette regelverket av flere grunner  TBT er et omfattende problem i Tyske havner  Et strengt forvaltningsregime vil ha store samfunnsøkonomiske konsekvenser  TBT er nå forbudt og kildeomfanget vil reduseres med tiden  Regelverket har en nedtrappingsplan for grenseverdier for tillatelse til dumping av TBT  Tillat grenseverdi i 2001 var 600 ug/kg  Tillat grenseverdi i 2005 var 200 ug/kg  Tillat grenseverdi i 2010 vil være 60 ug/kg  Langsiktig forvaltningsgrense er satt til 20 ug/kg  I Finland, Sverige, Danmark m.v praktiseres 200 ug/kg for dumping

7 Utenlands forvaltningspraksis forts. TBT kart over Vuosaari havn

8 Hvor farlig er TBT??  Det er påvist uheldig effekter av TBT på enkelte sneglearter  Det er derimot stor usikkerhet omkring TBT sin innvirkning på øvrig marint liv  Det er ikke kostholdsråd pga TBT i Norge  WHO har et maks krav om daglig dose TBT for mennesker på 0,25 microgram pr. kg. I Vuosaari havn overskrides ikke disse verdiene hvis en spiser fisk fanget i området.

9 Næringsskjeden  Farlig for hvem??

10 Typisk situasjon i norske havner  Stort skip, liten bunnklaring – konsekvens: Stor suspensjon

11 Propellerosjon

12 Suspendert sediment ved propellbruk  Bilde fra propelloppvirvling

13 Sedimentasjon etter suspensjon  Bilde viser ”Plumen” fra propellsuspensjon

14 Gammeldags grabb  Avrenning fra grabb – er dette så fryktelig mye verre en propelloppvirvling??

15 Spredningsregnskap.

16 Konklusjon  Det norske forvaltningsregime på TBT er for strengt!!  Vi har verdens strengeste forvaltningsregime på TBT!  Dagens forvaltningspraksis har ensidig fokus på grenseverdier. Det hjelper ikke miljøet totalt sett!  Det avveier ikke konsekvensen av å ikke gjøre noe kontra å tillate høyere verdier på TBT ved dumping.  Skipsanløp i områder med forurensning medfører daglig spredning langt høyere enn ved en mudringsoperasjon. Hvorfor tillates det??  Det er alt for lite symmetri i vurderingene.  I Danmark har en også en vurdering av mengden TBT i det sediment som skal mudres, ikke kun konsentrasjonen. Dette gir mulighet til å dumpe mindre mengder forurenset sediment selv om konsentrasjonen er høy.

17 Anbefalinger videre arbeid  Det bør utredes et nytt forvaltningsregime på TBT.  Norsk Havneforening vil ta initiativ til en slik utredning i løpet av høsten 2008.  Målsettingen vil være å få til et mer balansert og helhetlig system i mudring og dumping av TBT holdige sedimenter hvor konsekvensen av å ikke gjøre noe også vurderes.  Vi er også opptatt av et bærekraftig miljø – men vi forventer at det gjøres ut fra en helhetsvurdering.

18 Takk for oppmerksomheten! Vi lar oss ikke knekke av dette!!


Laste ned ppt "Hvordan ser norske havner på TBT- problematikken? Teknisk sjef Tore Lundestad Borg Havn IKS /Norsk Havneforening."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google