Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kystsonen: Er det noe å hente? Erlend Moksness Arendal 28. februar 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kystsonen: Er det noe å hente? Erlend Moksness Arendal 28. februar 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kystsonen: Er det noe å hente? Erlend Moksness Arendal 28. februar 2006

2 57.000 km kystlinje Areal: 90.000 km 2 Produserte: 640.000 tonn laks Grunnlaget for fiske: om lag 2,5 mill tonn Turistfiske: øker årlig med 35 % Sesong 2000/2001: om lag 250.000 personer Fisket: om lag 15.000 tonn (60 % torsk) Norsk vårgytende sild = 12 mill. tonn eller: vekten av om lag 200 mill. personer eller: gyteproduktene tilsvarer 7x vekten av Norges befolkning

3 Fra: Kystøkologi, Universitetsforlaget, Oslo, 1998

4 • Kartlegging av marint biologisk mangfold (DN Håndbok 19-2001) • St.meld. 43 (1998-99) Vern og bruk av kystsona • St.meld. 12 (2001-02) Rent og rikt hav  Klimaforandringer (artssammensetting)  Oljeutvinning/oljetransport  Forandringer i trofiske strukturer  Naturlig dynamikk i kystsonen  Dynamikken i abiotiske parameter (eutrofiering, kjemisk belastning, oksygensvikt)  Biodiversitet/rødliste (truede) arter  Havbruk og havbeite  Habitat forringelse/restaurering  Introduserte arter  EUs rammedirektiv for vann  Kystfiske Rammebetingelser 2006–2015

5 • Gyte- og oppvekstområder • Taretrålområder • Havbeiteområder • Dumpingsområder • Skyte- og øvelsesområder • Kaste- og låssettingsplasser Konfliktområder

6 Aktuelle temaer – 2006 •Tareskogene •Introduserte arter •Lokale populasjoner, populasjonskomplekser – forvaltning? •Kysttorsk – brisling – taskekrabbe – kongekrabbe – kystsel •LUR-arter (sjøpølse – kongesnegl) •Marin bioprospektering •Turist- og fritidsfiske •Referanseflåte av kystfiskefartøy •Kartlegging – (Kartlegging biologisk mangfold) •Kunnskap om økosystemer i kystsonen •Arealtilgang •Verneområder (MPA) som forvaltningsredskap •EUs rammedirektiv for vann

7 Hva finner vi i kystsonen –Permanente beboere •Tang og tare •Skjell, hummer, kråkeboller •Sjøpølse •Kongesnegl •Kystfisk –Næringssøkende •Ungfisk av torsk og sild •Makrell, sjøørret –Gytere •Torsk •Sild

8 Torsk på Skagerrakkysten •Vi vet –Klart atskilt fra nordsjøtorsk –Hver fjord sin bestand –Gyter på faste lokaliteter –Svært varierende rekruttering –Rask vekst og meget høy dødelighet •Vi vet ikke –Hvor store bestandene er –Hvor mye fiskes av •sportsfiskere •yrkesfiskere

9 Marint områdevern (Marine Protected Areas; MPAs) Sikre marine leveområder og de planter og dyr som lever der

10 Ny marin verneplan under behandling, totalt 38 områder Transekt fra Tanafjorden Indre Porsangerfjord Lopphavet Ytre Karlsøy Rystraumen RossfjordstraumenTransekt fra Andfjorden TysfjordenKaldvågfjorden og Innhavet Røstrevet Karlsøyvær Saltstraumen Nordfjorden i Rødøy Vistenfjorden IverryggenBorgan - Frelsøy Froan - Sularevet Kråkvågsvaet Remman Griphølen Borgenfjorden Skarnsundet Tautraryggen Rødberg Gaulosen Giske Stad Dalsfjorden Sognefjorden Lurefjorden og Lindåspollene Korsfjorden Ytre Hardangerfjord Jærstrendene Framvaren Transekt fra Tromøya Østfold Områdene utgjør 5–3450 km 2, tilsvarende: 8 %: < grunnlinjen 7,2 %: grunnlinjen–4 nm 5 %: 4–12 nm 0,4 %: >12 nm Omfatter: - Poller - Strømrike lokaliteter - Spesielle gruntvannsområder - Fjorder - Åpne kystområder - Transekter, kyst-, hav- og sokkelområder

11 Motiver for vern •Ta vare på et tverrsnitt av norske naturtyper •Bidra til å hindre fragmentering av sammenhengende naturområder •Sikre det ukjente potensialet sin ligger i genressursene •Sikre behovet for referanse- og undervisningsområder •Ønske om å bevare estetiske og kulturhistoriske verdier i landskapet •Ivareta opplevelsesverdiene i landskapet •Etiske hensyn •Bidra til økologisk bærekraftig utvikling

12 Hummer

13

14 •Angi hvor vi kan finne kunnskap •Fremheve viktige ressurser og miljøkvaliteter i kystsonen •Støtte avveininger mellom bruker- og verneinteresser Les mer i brosjyren Kunnskapsoppdatering på web: http://www.kystsonen.no

15 http://www.imr.no/iczm/

16 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Kystsonen: Er det noe å hente? Erlend Moksness Arendal 28. februar 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google