Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Advokat (H)Sigrun Sagedahl

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Advokat (H)Sigrun Sagedahl"— Utskrift av presentasjonen:

1 Advokat (H)Sigrun Sagedahl
Vikarbyrådirektivet : Likebehandling av ansatte og innleide - Rett til innsyn og opplysninger - Advokat (H)Sigrun Sagedahl

2 Kontaktinfo sigrun.sagedahl@projure.no Mobil : 95 14 98 88
Sentralbord :

3 Vi gjør oppmerksom på : Denne presentasjonen ble laget i forbindelse med et kort foredrag på HMS dagen 2013 Det pekes kun på hovedpunkter i regelverket, og det er mange nyanser og problemstillinger som ikke fremgår av denne presentasjonen. Ta gjerne kontakt for konkrete vurdering.

4 Likebehandling Entreprise Bemanningsforetak Allmenngjøring påseplikt
Midlertidig ansettelse opplysningsplikt arbeidstillatelse påseplikt Vikarbyrådirektivet solidarfritak Oppholdstillatelse Bemanningsforetak Allmenngjøring Likebehandling Solidaransvar innsynsrett Utsendt arbeidstaker produksjonsbedrift Entreprise

5 Ønsket norm i norsk rett
Prop. 74 L ( ) s. 8 : ”Departementet understreker at normen i norsk arbeidsliv om faste, direkte ansettelser skal videreføres”

6 ”De fire friheter” EUs mål om fri flyt av personer, varer, tjenester og kapital i det indre markedet. Utg.pkt : restriksjoner mot innleie forbudt

7 vikarbyrådirektivet art 4
”Forbud mot og restriktioner i anvendelsen af vikararbeijde kan kun begrundes i almene hensyn til især beskyttelse af vikaransatte og krav til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen eller i behovet for at sikre et velfungerende arbejdsmarked og forebygge misbruk”

8 Overblikk og utvikling (1)
Norske begrensninger i adgang til innleie og midlertidig ansettelse : Begrepene produksjonsbedrift og bemanningsforetak 4 års regel Registreringskrav (bemanningsforetak/vaskebyrå)

9 Overblikk og utvikling (2)
Allmenngjøringsloven – gir tariffnemnda myndighet til å gjøre deler av tariffavtale gjeldende som ”lov” 4 forskrifter : verft, jordbruk/gartneri, byggeplass og renhold (noe avvikende innhold)

10 Overblikk og utvikling (3)
Vikarbyrådirektivet Likebehandling Tiltakspakken – informasjon – solidaransvar Gjelder kun innleie - ikke entreprise Gjelder kun innleie fra bemanningsforetak (ikke fra produksjonsbedrift) Gjelder uavhengig av hvilke land arbeidskraften kommer fra

11 Nytt lovforslag (4) Om å gi : Arbeidstilsynet utvidet myndighet
Fagforeninger hos innleier søksmålsrett ift om innleie er lovlig Høringsbrev, og høringsnotat Høringsfrist

12 Skillet entreprise – utleie stadig viktigere (mange rettssaker)
Obs : selv om man har en klar entreprise kan tilleggsarbeid bli ansett som innleie. Skillet produksjonsbedrift – bemanningsforetak stadig viktigere

13 Virkeområde – vikarbyrådirektivet
Utleie fra et ”bemanningsforetak”– hva er det ? Selskap med formål å drive utleie Registrering ikke avgjørende Avgrenses mot produksjonsbedrift § : samme fagområde, ikke over 50% Helhetsvurdering av virksomhetens aktiviteter og realiteten i disse LG person utleid var nok

14 Likebehandlingsregelen § 14-12 a
Bemanningsforetaket skal sørge for at utleid arbeidstaker minst sikres de vilkår som ville ha kommet til anvendelse dersom arbeidstaker hadde vært ansatt hos innleier for å utføre samme arbeid, når det gjelder :

15 Aml § 14-12 a (1) a-f a)arbeidstidens lengde og plassering
b) overtidsarbeid (mengde og komp) c) varighet/plassering, pauser/hvileperioder d)nattarbeid e) feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager f) Lønn og utgiftsdekning

16 Uttalelse fra dep på hjemmesiden : Den ansatte skal ”likebehandles med seg selv som direkte ansatt i innleievirksomheten ”

17 Likebehandlingsregelen i praksis
Prop 74 L : Arbeidsvilkår fastsatt i lov, forskrift, tariffavtale eller andre bindende generelle bestemmelser i en bedrift, også personalhåndbøker og andre generelle rutiner og retningslinjer i bedriften som gjelder for alle eller for grupper av arbeidstakere Enkeltansattes individuelle rettigheter gir ikke grunnlag for likebehandling

18 Hvis det ikke foreligger objektive kriterier
hypotetisk vurdering se hen til sammenlignbare ansattes vilkår Hvis det ikke er noen - se hen til tariffavtaler i område Utpreget skjønnsmessig vurdering, bemanningsforetaket må innrømmes skjønnsmessig margin

19 Aml § 14-12a, (1)f f) Lønn og utgiftsdekning Dep : lønn = alt vederlag for utført arbeid hvis vederlaget bygger på generelle regler i bedriften forståelsen av lønnsbegrepet som gir flest utfordringer

20 Avklaringer /tolkning av likebehandlingsreglene
Omfatter ikke pensjonsordning Omfatter ikke kollektive forsikringer Omfatter tillatelser til å avvike fra arbeidstidsreglene hvis disse kunne bli gjort gjeldende for en direkte ansatt Ikke krav på utgifter (reise, kost, losji) som innleid hvis ikke direkte ansatt ville fått dette Sjekk tariffavtalen

21 NHOs tolkning : Utenfor lønnsbegrepet : ”fulle” sykepenger
lønn ved foreldrepermisjon generell selskapsbonus som gis uavhengig av arbeidsinnsats

22 Forholdet til allmenngjøringsforskriftene
Regelsett som gir ulike rettigheter Allmenngjøring : minstesatser lønn + utgifter (unntak jordbruk/gartneri) Likebehandling : bedre lønn, men (normalt) ikke utgifter

23 Utfordring : Har man krav både på likelønn etter likebehandlingsregler + utgifter etter allmenngjøringsregler? eks :

24 Departementet : ”I hvilken grad likebehandlingsreglene vil føre til at en allmenngjøringsforskrift ikke skal gjelde (kan fravikes) beror på en tolkning av allmenngjøringsforskriftenes bestemmelse om fravikelighet og de konkrete vilkår. Det er Tariffnemnda om må ta stilling til hvordan forskriftenes bestemmelse er å forstå. ”

25 14-12 a (2) Rett til samme ”felles goder og tjeneste” hos innleier som ansatte med mindre objektive grunner tilsier noe annet. Dep : tilgang til lokaler og andre fysiske goder/tjenester som eksisterer hos innleier NHO : ”kollektive fysiske fasiliteter” eks. treningsrom, men ikke treningsavtale

26 Opplysningsplikt / innsynsrett § 14-12b
Innleier skal gi bemanningsforetaket nødvendige opplysninger Bemanningsforetaket skal ved forespørsel gi arbeidstaker opplysninger Bemanningsforetaket skal ved forespørsl dokumentere lønn og arbeidsvilkår overfor innleier (påslag avdekkes) Innleier skal ved forespørsel dokumentere til innleiers tillitsvalgte (kun lokale s. 71) Alle har taushetsplikt og kan kun bruke info for å kontrollere/oppfylle likebehandlingskravet

27 Hva er ”nødvendige opplysninger ?
Lov/forskrift Tariffavtale Personalpolitiske retningslinjer /generelle rettigheter Praksis for avlønning i sammenlignbart arbeid hvis ingen objektive retningslinjer Kanskje synspunkt fra innleier på riktig lønnsnivå Overfor den ansatte – antakelig informere om grunnlag for skjønnsmessige vurderinger Innleiers ”goder” faller utenfor opplysningsplikten, jf uttalelse dep

28 Solidaransvar - § c Innleier hefter som selvskyldnerkausjonist for utbetaling av lønn mv. etter likebehandlingskravet Gjelder ikke hvis arbeidstaker visste det var en forutsetning for oppdrag at innleier skulle betale Gjelder ikke hvis bemanningsforetaket er konkurs Feriepenger forfaller samtidig med lønnskravet 3 mnd frist, for å fremme (skriftlig) krav 3 ukers frist for å betale etter mottatt krav Solidaransvar trer i kraft juli 2013

29 Kontraktsklausuler Anbefaler generelle betingelser /rammekontrakt som gir informasjon og definerer plikter for innleier og bemanningsforetak (tilsvarende som ift allmenngjøring, skatteforpliktelser) Tidsfrist for utlevering av opplysninger Klausul om taushetsplikten

30 Hvis flere leverandører i ”rekken” :
Pga solidaransvaret : Vurdere klausuler om skadesløsholdelse Vurdere klausuler om tilbakeholdsrett / motregning Hvis flere leverandører i ”rekken” : Sikre at forpliktelsen overfor sluttkunde går ”ned i rekken” Vurdere ”leverandørs erklæring”

31 Taushetsplikterklæring fra alle som mottar opplysninger, og erklæring om at kun brukes ift likebehandling Standard skjema for avkryssing av vilkår?


Laste ned ppt "Advokat (H)Sigrun Sagedahl"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google