Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådet for etikk innen alternativ behandling 1.  Sikre pasienter/klienter/brukere hjelp av god kvalitet  Økt sikkerhet for pasienter/klienter/brukere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådet for etikk innen alternativ behandling 1.  Sikre pasienter/klienter/brukere hjelp av god kvalitet  Økt sikkerhet for pasienter/klienter/brukere."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådet for etikk innen alternativ behandling 1

2  Sikre pasienter/klienter/brukere hjelp av god kvalitet  Økt sikkerhet for pasienter/klienter/brukere  At respekten for den enkeltes liv, integritet og menneskeverd blir ivaretatt  Tillit til alternative behandlere  Kontinuerlig debatt og forbedring av yrkesetiske forhold blant alternative behandlere 2

3  Ankeorgan for saker som er klaget inn for organisasjonenes etisk råd knyttet til etiske spørsmål for de organisasjoner som anerkjenner Rådet  Sakkyndig organ i spørsmål vedrørende vurderinger av etikk og faglig forsvarlighet innen alternativ behandling 3

4  Gi vurderinger av etikk og faglig forsvarlighet overfor alternative behandlere, deres organisasjoner og organisasjonenes sentrale organer, samt utrede prinsipielle behandleretiske spørsmål 4

5  Rådets avgjørelse er bindende for medlemmer i de organisasjonene som anerkjenner Rådet og vedtak i enkeltsaker kan ikke overprøves av andre organer i angjeldende organisasjoner 5

6  SABORGs medlemsorganisasjoner  Andre organisasjoner som anerkjenner Rådets avgjørelser  Organisasjoner utenfor SABORG kan benytte Rådet dersom de anerkjenner det, og de godkjennes av SABORGs representantskapsmøte 6

7  Rådet er et ankeorgan. Normalt skal saker være behandlet i utøverorganisasjonenes utvalg, men dette er likevel ikke til hinder for at Rådet i spesielle tilfeller kan gjøre unntak fra denne regelen. Spesielle tilfeller gjelder når en klagesak ikke har blitt behandlet i organisasjonens etiske råd, men blitt avvist 7

8  Rådet skal ha fem faste medlemmer og suppleres med sakkyndige fagpersoner etter behov fra sak til sak for å sikre at innklagedes fagtradisjon er representert. Leder og fire øvrige medlemmer er faste og velges på SABORGs representantskapsmøte for to kalenderår av gangen. 8

9  Leder for Rådet - jurist med kompetanse innen helserett  Én person med helsefaglig forskerkompetanse  Én pasient-/klient-/brukerrepresentant  To alternative behandlere  Det velges fem personlige vararepresentanter som trer inn ved fravær 9

10  Leder for Rådet - jurist med kompetanse innen helserett  Én person med helsefaglig forskerkompetanse  Én pasient-/klient-/brukerrepresentant  To alternative behandlere  Det velges fem personlige vararepresentanter som trer inn ved fravær 10

11  SABORGs representantskapsmøte velger et utvalg av sakkyndige foreslått av organisasjonene som anerkjenner Rådet  I saker der det er en fordel å kjenne fagområdet trekker leder inn to, unntaksvis flere, personer fra denne listen, fortrinnsvis utøvere av samme terapiform som den klagen gjelder. Sakkyndige har stemmerett i likhet med andre medlemmer av Rådet. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme 11

12  De organisasjonene som anerkjenner Rådet, samt pasientorganisasjoner, foreslår medlemmer til Rådet  Representantskapsmøtet velger leder, medlemmer og vararepresentanter til Rådet, samt godkjenner liste over sakkyndige.  Medlemmer i SABORGs arbeidsutvalg kan ikke være medlemmer av Rådet 12

13  Det er utarbeidet og vedtatt saksbehandlingsregler for Rådets arbeid  Rådet fører protokoll over sine forhandlinger og oppsummerer sin virksomhet i en årsberetning som formidles til de organisasjonene som anerkjenner Rådet 13

14  Vi har gjennomgått organiseringen til Pasientklagenemda og Norsk Pasientskadeerstatning for mulige modeller for organisering av ankeorganet 14

15  A) Passivt når ikke innkomne saker, eller  B) Aktivt kompetansebyggende; infomateriell, møter med behandlerorganisasjonene og pasientorganisasjoner. 15

16  Forberede saker for rådet  Sekretær for rådet  Resymé- og rapportskriving.  Planarbeid  Drift og redaksjon av nettsted 16

17  A) Sekretariatet legges til SABORG  B) Leder får ekstra godtgjørelse for å ivareta sekretariatsfunksjonen.  C) Egen sekretær adskilt fra SABORG 17

18  Drift av sekretariatet, inkl lønn, reise og møtekostnader, kontorleie, porto og kontorkostnader (IT, tlf etc.)  Reise og møtekostnader til besøk hos organisasjoner, nemder, pasientorganisasjoner etc.  Opprettelse og drift av nettsted.  Utarbeide, produsere og distribuere informasjonsmateriell. 18

19  Grunnsats + ekstra godtgjørelse knyttet til arbeidsinnsats til leder.  Konkret godtgjørelse i henhold til arbeidsinnsats til medlemmer og varamedlemmer  Godtgjørelse til sakkyndige.  Reisekostnader ved møter og besøk hos organisasjoner etc for rådets medlemmer. 19

20  Søknad om 100% finansiering over statsbudsjettet er under utarbeidelse  Det er et offentlig ansvar å bidra til pasientsikkerhet, også når det gjelder alternativ behandling 20


Laste ned ppt "Rådet for etikk innen alternativ behandling 1.  Sikre pasienter/klienter/brukere hjelp av god kvalitet  Økt sikkerhet for pasienter/klienter/brukere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google