Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden 2013-2020 Tildelingsreglene Trine Berntzen 15.august 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden 2013-2020 Tildelingsreglene Trine Berntzen 15.august 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden 2013-2020 Tildelingsreglene Trine Berntzen 15.august 2011

2 Dagsorden •Tildelingsprosessen •Hvem er kvotepliktige fra 2013 •Hvem er berettiget til tildeling av vederlagsfrie kvoter fra 2013 •Tildelingsmetoder •Inndeling i delinstallasjoner •Karbonlekkasje •Historisk aktivitetsnivå •Beregning av årlig tildeling til en delinstallasjon •Beregning av årlig tildeling til en virksomhet •Kapasitetsutvidelser i basisperioden •Presentasjon av søknadsskjema og underlagsrapport til søknadsskjemaet

3 Pauser •Kaffepause ca kl 10.30 – 10.45 •Lunsj ca kl 12 – 12.45 •Kaffepause ca kl 13.30 – 13.45 •Eventuelt små pauser i tillegg til dette

4 Følgende dokumenter beskriver tildelingsmetodene og hvordan tildelingen skal beregnes •Regler om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden 2013-2020 (Klif) (TA 2826/2011) •Tildelingsreglene (Commission decission) •Veiledningsdokumenter utarbeidet i EU: 1.General guidance 2.Guidance on allocation methodologies 3.Guidance on data collection 4.Guidance on verification 5.Guidance on carbon leakage 6.Guidance on cross-boundary heat flows 7.Guidance on new entrants/closures 8.Guidance on waste gases and process emission 9.Sector specific guidance Link til nettside med veiledningsdokument: http://ec.europa.eu/clima/documentation/ets/benchmarking_en.htmhttp://ec.europa.eu/clima/documentation/ets/benchmarking_en.htm

5 Trinn i tildelingsprosessen •Trinn 1: Avgjøre om virksomheten er kvotepliktig fra 2013 og om den er berettiget til tildeling av vederlagsfrie kvoter •Trinn 2: Dele inn virksomheten i delinstallasjoner, og avgjøre hvilken tildelingsmetode som skal benyttes for hver enkelt delinstallasjon •Trinn 3: Bestemme historisk aktivitetsnivå for hver delinstallasjon •Trinn 4: Beregne årlig tildeling til hver delinstallasjon •Trinn 5: Beregne årlig tildeling av kvoter for hver virksomhet

6 Trinn i tildelingsprosessen •Trinn 1: Avgjøre om virksomheten er kvotepliktig fra 2013 og om den er berettiget til tildeling av vederlagsfrie kvoter •Trinn 2: Dele inn virksomheten i delinstallasjoner, og avgjøre hvilken tildelingsmetode som skal benyttes for hver enkelt delinstallasjon •Trinn 3: Bestemme historisk aktivitetsnivå for hver delinstallasjon •Trinn 4: Beregne årlig tildeling til hver delinstallasjon •Trinn 5: Beregne årlig tildeling av kvoter for hver virksomhet

7 Hvilke virksomheter er kvotepliktige fra 2013? Gasser: •CO 2 •N 2 O fra salpetersyreproduksjon •PFK fra aluminiumsproduksjon Kvoteplikten vil gjelde følgende aktiviteter og gasser: Aktiviteter: •Energianlegg med innfyrt effekt > 20 MW •Raffinering av mineralolje • Røsting og sintring av jernmalm • Produksjon av støpejern og stål • Sement og kalkproduksjon • Glass, glassfiber og keramiske produkter • Treforedling • Produksjon av primær/sekundær aluminium • Produksjon av ferrolegeringer • Ammoniakkproduksjon • Produksjon av salpetersyre • Produksjon av mineralull • Produksjon av organiske kjemikalier • Fangst, transport og lagring av CO 2

8 Kvoteplikt •Aktiviteten energianlegg med innfyrt effekt > 20 MW gjelder ikke for forbrenning av brensler i anlegg for forbrenning av farlig og kommunalt avfall –De fleste slike anlegg er i dag inkludert i en kvotepliktig virksomhet –Omfang av kvoteplikt på forbrenning av avfall og farlig avfall fra 2013 er ikke avklart •Virksomheter som hovedsakelig benyttes til forskning, utvikling og testing av nye produkter er ikke kvotepliktige. •Dersom kun deler av virksomheten benyttes til forskning, utvikling og testing av nye produkter vil utslippene fra disse delene av virksomheten ikke være kvotepliktige •Virksomheter som kun benytter biomasse er ikke kvotepliktige

9 Eksisterende vs. nye virksomheter •Eksisterende virksomheter: –Kvotepliktig virksomhet som har: •fått tillatelse til kvotepliktige utslipp jf forurensningsloven § 11 andre ledd (kvotetillatelse) før 30.juni 2011 eller •er i drift før 30.juni 2011, har fått tillatelse etter forurensningsloven § 11 første ledd før 30.juni 2011 og er berettiget tillatelse etter forurensningsloven § 11 andre ledd •Nye virksomheter: –Kvotepliktige virksomheter med oppstart etter 30.juni 2011 (inkludert utvidelser av eksisterende virksomheter) •Eksisterende virksomheter skal inn i tildelingsplanen (NIM), og må søke om tildeling av vederlagsfrie kvoter i denne prosessen •Nye virksomheter kan søke om tildeling av vederlagsfrie kvoter fra kvotereserven

10 Tildeling til kvotepliktige virksomheter •Virksomheter som er kvotepliktige i henhold til EUs reviderte kvotedirektiv, og som er i drift før 30.juni 2011 kan søke om kvoter nå •En søknad per virksomhet •Begrepet virksomhet etter kvoteloven vil i utgangspunkt være sammenfallende med begrepet virksomhet etter forurensningsloven •Det tildeles imidlertid ikke kvoter for produksjon av elektrisitet •Kvotepliktige virksomheter som driver med fangst, transport og lagring av CO 2 er ikke berettiget til tildeling av vederlagsfrie kvoter

11 Oppsummering trinn 1 •Hvilke aktiviteter og gasser er kvotepliktige fra 2013. •Skille mellom eksisterende og nye virksomheter (30.juni 2011) •Virksomheter som er kvotepliktige og er i drift før 30.juni 2011 kan nå søke om kvoter, men: –Det tildeles ikke kvoter for produksjon av elektrisitet –Virksomheter som driver med fangst, transport og lagring av CO2 er ikke berettiget til tildeling av vederlagsfrie kvoter

12 Trinn i tildelingsprosessen •Trinn 1: Avgjøre om virksomheten er kvotepliktig fra 2013 og om den er berettiget til tildeling av vederlagsfrie kvoter •Trinn 2: Dele inn virksomheten i delinstallasjoner, og avgjøre hvilken tildelingsmetode som skal benyttes for hver enkelt delinstallasjon •Trinn 3: Bestemme historisk aktivitetsnivå for hver delinstallasjon •Trinn 4: Beregne årlig tildeling til hver delinstallasjon •Trinn 5: Beregne årlig tildeling av kvoter for hver virksomhet

13 Tildelingsmetoder (hierarki) 1.Utslippsstandard for produkt (tonn CO2/tonn produkt produsert) –52 utslippstandarder for produkt utviklet for 21 sektorer •gjennomsnittet av de 10 % mest utslippeffektive installasjonene i årene 2007-2008 –Spesifikke utslippsstandarder for raffineriprodukter og for aromater 2. Utslippsstandard for varme (tonn CO2/TJ varme forbrukt/eksportert) –Naturgass som referanse for energivare (62,3 kvoter/TJ) 3. Utslippsstandard for brensel (tonn CO2/TJ brensel forbrukt) –Naturgass som referanse for energivare (56,1 kvoter/TJ) 4. Historiske utslipp – prosessutslipp ikke knyttet til forbrenning av energivarer

14 Delinstallasjoner •Flere virksomheter kan få tildeling ved flere av de beskrevne tildelingsmetodene •Virksomhetene må derfor deles inn i delinstallasjoner

15 Delinstallasjon: inn- og utgående strømmer med tilhørende utslipp

16 Delinstallasjoner •Virksomheter som er berettiget kvoter skal dele inn virksomheten i en eller flere av de følgende delinstallasjonene: –Delinstallasjon med utslippsstandard for produkt –Delinstallasjon med utslippsstandard for varme –Delinstallasjon med utslippsstandard for brensel –Delinstallasjon med prosessutslipp •En delinstallasjon trenger ikke tilsvare faktiske fysiske enheter •For å unngå dobbelttelling må ikke delinstallsjoner overlappe hverandre •Hver delinstallasjon kan kun få tildeling etter en av tildelingsmetodene

17 Delinstallasjon med utslippsstandard for produkt Produksjonsprosess Produkt med utslippsstandard CO2 Naturgass Fyringsolje Varme Inn- og utgående strømmer og tilhørende utslipp som er knyttet til produksjon av et produkt som det er fastsatt utslippsstandard for.

18 Delinstallasjon med utslippsstandard for varme •Inn- og utgående strømmer og tilhørende utslipp som er knyttet til produksjon av målbar varme og/eller import av målbar varme fra en annen kvotepliktig virksomhet eller enhet når varmen: –forbrukes i virksomheten til produksjon av produkter, til mekanisk energi unntatt ved produksjon av elektrisitet, til oppvarming eller nedkjøling unntatt ved produksjon av elektrisitet eller –eksporteres til annen virksomhet eller enhet som ikke er kvotepliktig, unntatt når varmen benyttes til produksjon av elektrisitet •Varme som blir sluppet direkte til atmosfæren skal ikke være en del av en delinstallasjon for varme

19 Delinstallasjon med utslippsstandard for varme Produksjonsprosess Produkt uten utslippsstandard CO2 Varme (TJ)

20 Hva er målbar varme? Netto strøm av varme transportert i rør eller kanaler ved bruk av varmeoverførende medium som for eksempel damp, varm luft, vann, olje, flytende metaller og salter, der en varmemåler er eller kunne vært installert.

21 Delinstallasjon med utslippsstandard for brensel Produksjonsprosess Produkt uten utslippsstandard CO2 Naturgass (TJ) Fyringsolje (TJ) Inn- og utgående strømmer og tilhørende utslipp som er knyttet til produksjon av ikke målbar varme fra forbrenning i forbindelse med produksjon av produkter, produksjon av mekanisk energi unntatt ved produksjon av elektrisitet, til oppvarming eller nedkjøling unntatt ved produksjon av elektrisitet, inkludert sikkerhetsfakling

22 Delinstallasjon med prosessutslipp Tre typer delinstallasjoner: •a)Utslipp av andre kvotepliktige klimagasser enn CO 2 som oppstår utenfor en delinstallasjon med utslippsstandard for produkt •b)CO 2 -utslipp som oppstår utenfor en delinstallasjon med utslippsstandard for produkt fra følgende aktiviteter: –i.kjemisk eller elektrolytisk reduksjon av metallforbindelser i malm, konsentrater eller sekundære materialer –ii.fjerning av urenheter i metaller og metallforbindelser –iii.spalting av karbonater, unntatt ved røykgassrensing –iv.kjemiske synteser der karbonholdig materiale inngår i reaksjonen og der hovedhensikten ikke er produksjon av varme –v.bruk av karbonholdige tilsetningsstoffer eller råmaterialer og der hovedhensikten ikke er produksjon av varme –vi.kjemisk eller elektrolytisk reduksjon av metalloksider eller ikke-metall oksider, som for eksempel kvarts eller fosfater •c)CO 2 -utslipp fra forbrenning av ufullstendig oksidert karbon som stammer fra aktiviteter angitt i punkt b) over, der hensikten er å produsere målbar varme, ikke målbar varme eller elektrisitet.

23 Delinstallasjon med prosessutslipp Type a) (andre klimagasser enn CO2) N2ON2O produkt råvare/ brensel Type b) (CO 2 direkte fra prosess) produkt råvare/ brensel CO 2 Type b) (CO 2 direkte fra prosess) CO + CO2luft CO 2 + energi Type c) (avgass med ufullstendig oksidert karbon) produkt råvare/ brensel Energi- gjenvinning CO 2 produkt råvare/ brensel varme/el CO + CO2

24 Karbonlekkasje •Virksomhetene må vurdere om aktiviteten i hver delinstallasjon er knyttet til sektorer som er vurdert å være utsatt for karbonlekkasje •Kommisjonen har laget en liste over sektorer som er utsatt for karbonlekkasje (Decision 2010/2/EU) •Sektorene er definert ved hjelp av NACE-koder (4 siffer) eller PRODCOM-koder (8 siffer) •Listen vil bli revidert hvert 5. år (neste gang i 2014) –Sektorer kan da bli tatt ut av listen eller komme inn på listen •Per i dag er det 164 sektorer som er på listen og som da er antatt å være utsatt for karbonlekkasje

25 Karbonlekkasje •Virksomheter som ikke er utsatt for karbonlekkasje vil få en nedtrappet tildeling i perioden 2013-2020; –80% i 2013, lineært redusert til 30% i 2020. •Kvotepliktige virksomheter innenfor sektorer som er utsatt for karbonlekkasje vil få samme tildeling hvert år i perioden 2013- 2020 (faktoren er 1) År20132014201520162017201820192020 Faktor 0,80000,72680,65710,58670,51430,44290,37140,3000

26 Karbonlekkasje •Dersom kvotepliktige virksomheter har produsert og overført målbar varme til en annen virksomhet eller enhet som ikke er kvotepliktig, skal denne delinstallasjonen med utslippsstandard for varme ikke betraktes som utsatt for karbonlekkasje –med mindre varmeprodusenten kan dokumentere at varmen benyttes i en sektor som er utsatt for karbonlekkasje

27 Antall delinstallasjoner ved en virksomhet •En virksomhet kan deles inn i maksimalt n+6 delinstallasjoner –n = antall delinstallasjoner med utslippsstandard for produkt –De øvrige 6 delinstallasjonene kan være 2 delinstallasjoner innen hver av de andre tildelingmetodene, hvorav den ene er utsatt for karbonlekkasje og den andre ikke

28 Eksempler på oppdeling i delinstallasjoner BrenselDamp Produkt Utslipp fra forbrenning av brensel Brensel Prosessutslipp og utslipp fra forbrenning av brensel

29 Ved produksjon av produkt med utslippsstandard BrenselDamp Produkt med utslippsstandard for produkt Utslipp fra forbrenning av brensel Brensel Prosessutslipp og utslipp fra forbrenning av brensel

30 Ved produksjon av produkt uten utslippsstandard BrenselDamp Produkt uten utslippsstandard for produkt Utslipp fra forbrenning av brensel Brensel Prosessutslipp og utslipp fra forbrenning av brensel I II III

31 Ved produksjon av produkt uten utslippsstandard BrenselDamp Produkt uten utslippsstandard for produkt Utslipp fra forbrenning av brensel Brensel Prosessutslipp Utslipp fra forbrenning av brensel

32 Eksempler på oppdeling i delinstallasjoner Virksomhet som produserer to produkter med hver sin utslippsstandard for produkt Brensel Varme Produkt 1 Produkt 2 CO2

33 Oppsummering trinn 2 •Fire tildelingsmetoder (hierarki) •Virksomhetene må deles inn i delinstallasjoner: –Delinstallasjon med utslippsstandard for produkt –Delinstallasjon med utslippsstandard for varme –Delinstallasjon med utslippsstandard for brensel –Delinstallasjon med prosessutslipp •Virksomhetene må vurdere om aktivitetene i en delinstallasjon er knyttet til sektorer utsatt for karbonlekkasje

34 Trinn i tildelingsprosessen •Trinn 1: Avgjøre om virksomheten er kvotepliktig fra 2013 og om den er berettiget til tildeling av vederlagsfrie kvoter •Trinn 2: Dele inn virksomheten i delinstallasjoner, og avgjøre hvilken tildelingsmetode som skal benyttes for hver enkelt delinstallasjon •Trinn 3: Bestemme historisk aktivitetsnivå for hver delinstallasjon •Trinn 4: Beregne årlig tildeling til hver delinstallasjon •Trinn 5: Beregne årlig tildeling av kvoter for hver virksomhet

35 Historisk aktivitetsnivå (HAN) •Skal benyttes til beregningen av tildeling til den enkelte delinstallasjon •HAN beregnes ut fra basisperioden: –perioden fra 1.januar 2005 til 31.desember 2008, eller fra 1.januar 2009 til 31.desember 2010, dersom det historiske aktivitetsnivået for den sistnevnte perioden er høyere. •Medianverdien i valgte basisperiode skal benyttes •Samme basisperiode skal benyttes for alle delinstallasjoner i en virksomhet

36 HAN for en delinstallsjon med utslippsstandard for produkt •Historisk aktivitetsnivå (HAN): Produksjonsdata (tonn/år) –medianen av virksomhetens årlige produksjon av produktet i basisperioden –HAN skal oppgis i tonn •Historisk aktivitetsnivå for raffinering, dampkrakking og produksjon av kalk, dolomitt, aromater, hydrogen, syntesegass og etylenoksid/etylenglykol skal bestemmes ved alternative metoder CO 2 naturgass fyringsolje varme Produkt med utslippsstandard

37 HAN for en delinstallsjon med utslippsstandard for varme Historisk aktivitetsnivå (HAN): Varmeforbruk/-eksport (TJ/år) –for basisperioden: medianen av årlig historisk import av målbar varme fra en annen kvotepliktig virksomhet og/eller målbar varme som virksomheten forbruker selv og/eller målbar varme virksomheten overfører til en annen virksomhet eller enhet som ikke er kvotepliktig. •Med målbar varme menes netto strøm av varme transportert i rør eller kanaler ved bruk av varmeoverførende medium, der en varmemåler er eller kunne ha vært installert CO 2 varme (TJ)Produkt uten utslippsstandard

38 HAN for en delinstallsjon med utslippsstandard for brensel Historisk aktivitetsnivå (HAN): Brenselsforbruk (TJ/år) –medianene av historisk forbruk av brensel i basisperioden CO 2 naturgass fyringsolje Produkt uten utslippsstandard

39 HAN for delinstallasjon med prosessutslipp (type a) Type a) (andre klimagasser enn CO2) N2ON2O produkt råvare/ brensel Prosessutslipp av type a) består av utslipp av klimagasser som ikke er CO 2 Historisk aktivitetsnivå (HAN): Utslipp (CO2(-ekv)/år) Medianen av de årlige historiske prosessutslippene i basisperioden

40 HAN for delinstallasjon med prosessutslipp (type b) produkt råvare/ brensel Type b) (CO 2 direkte fra prosess) CO 2 Type b) (CO 2 direkte fra prosess) CO + CO2luft CO 2 + energi Historisk aktivitetsnivå (HAN): Utslipp (CO2(-ekv)/år) Medianen av de årlige historiske prosessutslippene i basisperioden • Prosessutslipp av typen b) omfatter kun CO 2 som oppstår direkte fra en produksjonsprosess eller en kjemisk reduksjon. • Der det for basisperioden ikke foreligger relevante målinger av CO 2 -utslippet i henhold til europeiske standarder, kan det for type b) utslipp, benyttes en standardverdi for andelen CO 2 i avgassen. Standardverdien er satt til 75 %. produkt råvare/ brensel

41 HAN for delinstallasjon med prosessutslipp (type c) Prosessutslipp av type c) refererer til avgasser med ufullstendig oksidert karbon som benyttes til energigjenvinning. Det er kun utslipp i tillegg til det som ville ha forekommet ved forbrenning av naturgass som skal tas i betraktning ved beregning av det historiske aktivitetsnivået. Det skal også tas hensyn til den ”teknisk utnyttbare energien” i avgassen ved beregning av utslippene. HAN avgass = Median basisperioden [V avgass x brennverdi avgass x (U avgass - U naturgass x korreksjonsfaktor] hvor: V avgass - Volumet av avgassen (Nm 3 eller tonn) Brennverdi avgass - Brennverdien til avgassen (TJ/Nm 3 eller TJ/t) U avgass - Utslipp fra forbrenning av avgassen (tCO 2 /TJ) U naturgass - Utslippsstandard for brensel (56,1 tCO 2 /TJ) Korreksjonsfaktor - Faktor som benyttes for å korrigere for forskjellig virkningsgrad ved bruk av avgass og bruk av naturgass. Denne faktoren er 0,667. Alternativt kan det historiske aktivitetsnivået bestemmes med metoden som benyttes for type b) prosessutslipp. Type c) (avgass med ufullstendig oksidert karbon) produkt råvare/ brensel Energi- gjenvinning CO 2 varme/el CO + CO2

42 Bestemmelse av historisk aktivitetsnivå •Ved bestemmelse av medianverdien skal kun kalenderår med minst en dags drift tas i betraktning •År uten drift ved hele virksomheten skal tas ut ved bestemmelse av medianverdien –dette betyr at i de tilfeller hvor det enkelte år i basisperioden ikke har vært drift ved en delinstallasjon, men likevel drift ved virksomheten, skal disse årene med null historisk aktivitetsnivå tas med i bestemmelsen av medianverdien for denne delinstallasjonen

43 Bestemmelse av HAN for virksomheter som har vært i drift i mindre enn to kalenderår i basisperioden •Virksomheter som har vært i drift i mindre enn to kalenderår i basisperioden skal beregne historisk aktivitetsnivå ut fra opprinnelig installert kapasitet for den enkelte delinstallasjon, multiplisert med relevant faktor for kapasitetsutnyttelse –Hvor: •Opprinnelig installert kapasitet er gjennomsnittet av de to høyeste månedlige aktivitetsnivåene i valgte basisperiode, multiplisert med 12. •Relevant faktor for kapasitetsutnyttelse er en faktor for typisk kapasitetsutnyttelse i aktuell sektor.

44 Bestemmelse av HAN for virksomheter som kun delvis er i drift •Virksomheter som kun delvis er i drift: –Virksomheter som fungerer som reserve- eller nødanlegg –Virksomheter som er i sesongdrift  År med null i historisk aktivitetsnivå skal i slike tilfeller inngå i bestemmelsen av medianverdien.

45 Bestemmelse av HAN for virksomheter med vesentlige kapasitetsendringer før 30.juni 2011 HAN skal i slike tilfeller bestemmes ved en alternativ metode.  Informasjon om dette når vi går igjennom kapasitetsendringer i basisperioden

46 Bestemmelse av HAN ved manglende data •Dersom virksomheten helt eller delvis ikke kan fremskaffe data, skal virksomheten erstatte manglende data ved hjelp av et konservativ estimat.  Med dette menes at manglende data skal erstattes med en verdi på høyst 90 % av den verdien man får ved å ekstrapolere fra de data man har tilgjengelig.

47 Bestemmelse av HAN ved manglende data for målbar varme •Der det er manglende data for målbar varme for en delinstallasjon med utslippsstandard for varme, kan mengden målbar varme bestemmes ut i fra korresponderende inngående energistrømmer multiplisert med den målte effektiviteten til varmeproduksjonen. •Dersom ikke data på effektivitet til varmeproduksjonen er tilgjengelig, skal det benyttes en referanseverdi for effektiviteten på 70 % (kjeler).

48 Eksempler på bestemmelse av HAN ProduksjonProdukt Brensel Produksjon i 2005-2010 200520062007200820092010 Produsert mengde produkt 400050002000 40006000 HAN = median 2009-2010 (4000,6000) =5000

49 Eksempler på bestemmelse av HAN Produksjon av produkt 1 og produkt 2 Produkt 1 Brensel Produksjon 2005-2010 200520062007200820092010 Produkt 1 700065006000800010 00013 000 Produkt 2 10001500170020001500 HAN produkt1 = median 2009-2010 (10000,13000) =11 500 HAN produkt2 = median 2009-2010 (1500,1500) =1 500 Produksjon 2005-2010 Produkt 2

50 Eksempler på bestemmelse av HAN Eksempel: papirfabrikk som produserer både ubestrøket og bestrøket finpapir, hvor begge er omfattet av en delinstallasjon for produkt År200520062007200820092010 Aktivitetsnivå Ubestrøket finpapir4004500500800700 Bestrøket finpapir060010005000100 HAN Ubestrøket finpapirMedian (400,450,0,500) = 425Median (800,700) = 750 Bestrøket finpapirMedian (0,600,1000,500) = 550Median (0,100) = 50

51 Oppsummering av bestemmelse av HAN ved ulike situasjoner År’05’06’07’08’09’10 Virksomhet hvor det har vært minst en dags drift hvert år i hele perioden HAN = median xxxx eller median xx Ingen drift i 2006 HAN = median xxx eller median xx Driften startet 1.januar 2007 HAN = median xx eller median xx Driften startet mellom 2.januar 2007 og 1.januar 2009 HAN = opprinnelig installert kapasitet * relevant faktor for kapasitetsutnyttelse eller median xx Driften startet 2.januar 2009 eller senere HAN = opprinnelig installert kapasitet * relevant faktor for kapasitetsutnyttelse

52 Oppsummering trinn 3 •Historisk aktivitetsnivå må bestemmes •Historisk aktivitetsnivå beregnes ut fra basisperioden: –perioden fra 1.januar 2005 til 31.desember 2008, eller fra 1.januar 2009 til 31.desember 2010, dersom det historiske aktivitetsnivået for den sistnevnte perioden er høyere. –medianverdien i valgte basisperiode skal benyttes –Kun kalenderår med minst en dags drift som skal med i bestemmelse av medianverdien •Samme basisperiode skal benyttes for alle delinstallasjoner i en virksomhet •I enkelte tilfeller skal HAN bestemmes på en alternativ måte: –Virksomheter som har vært i drift i mindre enn to kalenderår i basisperioden –Virksomheter som kun er delvis i drift –Virksomheter hvor det har vært vesentlige kapasitetsendringer i basisperioden

53 Trinn i tildelingsprosessen •Trinn 1: Avgjøre om virksomheten er kvotepliktig fra 2013 og om den er berettiget til tildeling av vederlagsfrie kvoter •Trinn 2: Dele inn virksomheten i delinstallasjoner, og avgjøre hvilken tildelingsmetode som skal benyttes for hver enkelt delinstallasjon •Trinn 3: Bestemme historisk aktivitetsnivå for hver delinstallasjon •Trinn 4: Beregne årlig tildeling til hver delinstallasjon •Trinn 5: Beregne årlig tildeling av kvoter for hver virksomhet

54 Beregning av årlig tildeling til en delinstallasjon med utslippsstandard for produkt Tildeling = HAN * aktuell utslippsstandard for produkt –Historisk aktivitetsnivå (HAN): produksjonsdata (tonn) •Tildelingen skal i tillegg ta hensyn til om delinstallasjonen er knyttet til en sektor som er utsatt for karbonlekkasje •For delinstallsjoner med utslippsstandard for: –Vinylkloridmonomer (VCM) –Produksjon av høyverdige kjemikalier skal tildelingen for et gitt år bestemmes ved spesialregler CO 2 naturgass fyringsolje varme Produkt med utslippsstandard

55 Mulighet for veksling mellom brensler og elektrisitet •Ved bruk av enkelte utslippsstandarder for produkt, skal det ved beregning av tildeling korrigeres for muligheten for veksling mellom brensler og elektrisitet. •Dette gjelder tildeling til følgende delinstallasjoner med utslippsstandard for: –raffineriprodukter –EAF karbonstål –høylegert EAF-stål –jernstøping/støpejern –mineralull –gipsplater –carbon black/sot –ammoniakk –dampkrakking –aromater –styren –hydrogen –syntesegass –etylen/etylenoksid

56 Beregning av tildeling ved mulighet for veksling mellom brensler og elektrisitet Direkte utslipp: CO 2 -utslipp (angitt i tonn CO 2 ) fra produksjon av relevant produkt. Totalt akkumulert i basisperioden. Utslipp fra netto importert varme: Beregnet utslipp (angitt i tonn CO 2 ) fra produksjon av netto importert målbar varme som er benyttet ved produksjon av relevant produkt. Total akkumulert netto importert varme i alle årene i basisperioden. Utslipp fra elektrisitet: Beregnet utslipp (angitt i tonn CO 2 ) fra produksjon av elektrisitet som er benyttet ved produksjon av relevant produkt. Utslippet skal beregnes ved å multiplisere relevant elektrisitetsforbruk (MWh) med 0,465 tonn CO 2 pr MWh. Totalt akkumulert elektrisitetsforbruk i alle årene i basisperioden.

57 Beregning av årlig tildeling til en delinstallasjon med utslippsstandard for varme •Tildeling = HAN * 62,3 •Historisk aktivitetsnivå (HAN): varmeforbruk/-eksport (TJ) •Tildelingen skal i tillegg ta hensyn til om delinstallasjonen er knyttet til en sektor som er utsatt for karbonlekkasje eller ikke •Det tildeles ikke kvoter for varme som er produsert med elektriske kjeler og varme som er produsert innenfor en delinstallasjon med utslippsstandard for salpetersyre •Det tildeles ikke kvoter for varme produsert av en ikke kvotepliktig virksomhet CO 2 varme (TJ) Produkt uten utslippsstandard

58 Overføring av varme mellom to kvotepliktige virksomheter •Tildeling: –til den virksomheten som forbruker varmen (virksomhet B) –Karbonlekkasjefaktoren som skal benyttes er karbonlekkasjefaktoren til den virksomheten som forbruker varmen (virksomhet B) •Tildelingsmetode: –Dersom det er fastsatt utslippsstandard for produkt for forbrukeren er varmen allerede inkludert i utslippsstandarden –Dersom det ikke er fastsatt utslippsstandard for produkt for forbrukeren skal det tildeles på bakgrunn av forbrukt varme i basisperioden og utslippsstandard for varme Kvotepliktig virksomhet A Kvotepliktig virksomhet B varme

59 Overføring av varme fra en kvotepliktig virksomhet til en ikke-kvotepliktig virksomhet •Tildeling: –til produsenten av den overførte varmen (virksomhet A) –hovedregelen er at ikke-kvotepliktige virksomheter ikke er utsatt for karbonlekkasje (med mindre produsenten kan bevise at forbrukeren er karbonlekkasjeutsatt) –Dersom varmen overføres til flere ikke-kvotepliktige virksomheter som både er og ikke er utsatt for karbonlekkasje, må produsenten splitte opp varmestrømmene •Tildelingsmetode: –Den overførte varmen er definert som en delinstallasjon med utslippsstandard for varme. Tildelingen beregnes ut fra median av eksportert varme i basisperioden og utslippsstandard for varme (evt karbonlekkasje) –Eventuelle spesialregler dersom den ikke-kvotepliktige enheten er private husholdninger Kvotepliktig virksomhet A Ikke-kvotepliktig virksomhet/enhet varme

60 Overføring av varme fra en ikke-kvotepliktig virksomhet til en kvotepliktig virksomhet •Tildeling: –det tildeles ikke kvoter for varme produsert av en ikke-kvotepliktig virksomhet/enhet •Tildelingsmetode: –dersom det er fastsatt utslippsstandard for produkt for forbrukeren, dvs den kvotepliktige virksomheten (virksomhet B), skal tildelingen av kvoter reduseres tilsvarende mengden importert varme multiplisert med utslippsstandard for varme. Fratrekket gjøres før det tas hensyn til karbonlekkasje. –Karbonlekkasje til forbrukeren benyttes Ikke- kvotepliktig virksomhet A Kvotepliktig virksomhet B varme

61 Overføring av varme mellom flere eksportører og importører av varme •De samme reglene som tidligere beskrevet gjelder også ved overføring av varme til flere importører: –For overføring mellom virksomhet A og B+C: regler som for overføring av varme mellom to kvotepliktige virksomheter –For overføring mellom virksomhet A og D+E: regler som for overføring av varme fra en kvotepliktig virksomhet til en ikke kvotepliktig virksomhet –Det må i de enkelte tilfellene tas hensyn til karbonlekkasjestatus •Virksomhet A må splitte opp varmestrømmen sin i flere varmestrømmer Kvotepliktig virksomhet A Kvotepliktig virksomhet B varme Ikke-kvotepliktig virksomhet D Ikke-kvotepliktig virksomhet E Kvotepliktig virksomhet C

62 Overføring av varme fra en kvotepliktig virksomhet til en varmedistributør •Dersom det er en varmedistributør mellom produsenten og forbrukeren av varmen skal distributøren betraktes som en virksomhet som ikke er kvotepliktig. For øvrig gjelder samme regler som tidligere beskrevet. •Dersom distributøren i tillegg produserer varme og er kvotepliktig betraktes denne varmen separat. Kvotepliktig virksomhet A Kvotepliktig virksomhet B varme Kvotepliktig virksomhet C Ikke-kvotepliktig virksomhet D Varme- distributør

63 Målepunkt for varme ved overføring av varme innad i og mellom virksomheter Varmeproduksjon (med unntak av fra elektriske kjeler og delinstallasjon med utslippsstandard for salpetersyre) Varmeforbruker uten utslippsstandard for produkt Varme Ikke-kvotepliktig virksomhet/enhet (med unntak av el- produksjon) Varme Målepunkt Varmeproduksjon (med unntak av fra elektriske kjeler og delinstallasjon med utslippsstandard for salpetersyre) Varme Målepunkt Virksomhet

64 Beregning av årlig tildeling til en delinstallasjon med utslippsstandard for brensel •Tildeling = HAN * 56,1 •Historisk aktivitetsnivå (HAN): brenselforbruk (TJ) •Tildelingen skal i tillegg ta hensyn til om delinstallasjonen er knyttet til en sektor som er utsatt for karbonlekkasje eller ikke •Det historiske aktivitetsnivået skal inkludere sikkerhetsfakling •Det tildeles ikke kvoter for annen fakling enn sikkerhetsfakling CO 2 naturgass fyringsolje Produkt uten utslippsstandard

65 Sikkerhetsfakling •For at fakling skal anses som sikkerhetsfakling må følgende tre forutsetninger være oppfylt: 1.fakling er nødvendig i henhold til relevante sikkerhetsbestemmelser gitt av sikkerhetsmyndighetene (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Petroleumstilsynet) 2.fakling skjer i en forbrenningsenhet som er åpen for atmosfæriske forstyrrelser 3.mengden gass som fakles er svært varierende Sikkerhetsfakling inkluderer både gassen som fakles, gass som benyttes for å holde fakkelen tent og gass som er nødvendig for forbrenningen

66 Beregning av årlig tildeling til en delinstallasjon med prosessutslipp •Tildeling = HAN * 0,97 •Forbedringsfaktor: 0,97 •Historisk aktivitetsnivå (HAN): utslipp (tonn CO 2 -ekv) •Tildelingen skal i tillegg ta hensyn til om delinstallasjonen er knyttet til en sektor som er utsatt for karbonlekkasje eller ikke CO 2 naturgass fyringsolje varme (TJ) Produkt uten utslippsstandard N2ON2O Avgass

67 Tildeling til en delinstallasjon med prosessutslipp som produserer avgass med ufullstendig oksidert karbon brukt til energigjenvinning •Dersom avgassen produseres utenfor grensene til en delinstallasjon med utslippstandard for produkt, og avgassen benyttes til energigjenvinning, vil utslippet fra forbrenning av avgassen defineres innenfor delinstallasjon med prosessutslipp. •Tildelingen for produksjonen av slik avgass gis alltid til forbrukeren av avgassen. –Dersom avgassen overføres til en annen kvotepliktig virksomhet, og energigjenvinnes, vil tildelingen for produksjonen av avgassen gis til virksomheten som avgassen overføres til. –Det tildeles ikke kvoter til virksomheter som ikke er kvotepliktige.

68 Tildeling for bruk av avgass med ufullstendig oksidert karbon Produkt uten utslippsstandardRåstoff/reduksjonsmidler Avgass som ikke fakles El-produksjon Produksjon av produkt med utslippsstandard Produksjon av produkt uten utslippsstandard Ikke-kvotepliktig virksomhet Ingen tildeling Utslippsstandard for produkt Utslippsstandard for varme/brensel Ingen tildeling Produksjons- prosess Sikkerhetsfakling Fakling Ingen tildeling Utslippsstandard for brensel

69 Oppsummering trinn 4 •Metode for beregning av årlig tildeling til en delinstallasjon •Karbonlekkasjestatus må vurderes ved beregning av årlig tildeling til en delinstallasjon •Enkelte delinstallasjoner med utslippsstandard for produkt skal ved beregning av årlig tildeling korrigere for muligheten for veksling mellom brensler og elektrisitet •Regler for tildeling av kvoter ved overføring av varme mellom to/flere virksomheter/enheter

70 Trinn i tildelingsprosessen •Trinn 1: Avgjøre om virksomheten er kvotepliktig fra 2013 og om den er berettiget til tildeling av vederlagsfrie kvoter •Trinn 2: Dele inn virksomheten i delinstallasjoner, og avgjøre hvilken tildelingsmetode som skal benyttes for hver enkelt delinstallasjon •Trinn 3: Bestemme historisk aktivitetsnivå for hver delinstallasjon •Trinn 4: Beregne årlig tildeling til hver delinstallasjon •Trinn 5: Beregne årlig tildeling av kvoter for hver virksomhet

71 Beregne årlig tildeling av kvoter for hver virksomhet •Tildelingen til den enkelte delinstallasjonen ved virksomheten summeres •Ved beregning av tildeling til en virksomhet skal utslipp fra virksomheten ikke telles mer enn en gang •I tilfeller der et mellomprodukt produseres i en delinstallasjon med utslippsstandard for produkt og overføres til en annen virksomhet, skal utslipp telles kun en gang for begge virksomhetene •Tildelingen skal ikke være negativ

72 Tildeling til virksomheter som omfatter delinstallsjoner som produserer masse Masse = kortfiber sulfatmasse, langfiber sulfatmasse, termomekanisk og mekanisk masse, sulfittmasse eller andre massetyper som det ikke er gitt utslippsstandard for •Dersom slike virksomheter overfører målbar varme til andre teknisk tilknyttede delinstallasjoner eller virksomheter, skal tildelingen til delinstallasjonen som produserer slik masse kun baseres på masse som selges på markedet •Masse som går til produksjon av papir ved den samme virksomheten eller andre teknisk tilknyttede delinstallsjoner skal ikke tildeles kvoter •Delinstallasjoner som produserer masse, som nevnt over, eller papir skal ikke tildeles kvoter for forbrukt varme da dette er inkludert i utslippsstandardene for masse og papir

73 Felles korrigeringsfaktor •Faktor som bestemmes av kommisjonen på bakgrunn av oversikten over tildeling til den enkelte virksomhet •Dersom tildelt mengde overgår ”taket” vil korreksjonsfaktoren settes til lavere enn 1 •Faktoren kan variere fra år til år i perioden 2013-2020 •Faktoren skal benyttes for alle virksomheter, unntatt de som er definert som el-generatorer og virksomheter som får tildeling fra kvotereserven –Slike virksomheter skal benytte en annen korrigeringsfaktor

74 Korrigeringsfaktor for el-generatorer El-generator: virksomhet som har produsert elektrisitet for salg etter 1.januar 2005, og som er kvotepliktige kun fordi de har forbrenningsenheter med samlet innfyrt termiske effekt som overstiger 20 MW For el-generatorer skal tildelingen multipliseres med en lineær reduksjonsfaktor på 1,74 % med 2013 som referanseår

75 Oppsummering trinn 5 •For å beregne tildelingen til en virksomhet må tildelingen til den enkelte delinstallasjon summeres •Spesialregler for beregning av tildeling til virksomheter som omfatter delinstallasjoner som produserer masse •Tildelingen skal eventuelt multipliseres med en felles korrigeringsfaktor •Gjelder alle virksomheter med unntak av el-generatorer •El-generatorer skal benytte en reduksjonsfaktor på 1,74 prosent med 2013 som referanseår


Laste ned ppt "Tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden 2013-2020 Tildelingsreglene Trine Berntzen 15.august 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google