Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvotesystemet fra 2013 – hva betyr det for norsk industri? Trine Berntzen Tekna– 20.mai 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvotesystemet fra 2013 – hva betyr det for norsk industri? Trine Berntzen Tekna– 20.mai 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvotesystemet fra 2013 – hva betyr det for norsk industri? Trine Berntzen Tekna– 20.mai 2011

2 Dagens tema •EUs kvotesystem fase II •EUs kvotesystem fase III –Utvidelse av systemet –Norsk omfang –Kvotemengde og tildeling av vederlagsfrie kvoter –Nye forordninger fra 2013

3 EUs kvotesystem fase II (2008-2012) •Energianlegg med innfyrt effekt > 20 MW  For eksempel fjernvarme, gasskraft, offshore, gassterminaler, petrokjemi, fiskemel • Raffinering av mineralolje • Røsting og sintring av jernmalm • Produksjon av støpejern og stål • Sement og kalkproduksjon • Glass, glassfiber og keramiske produkter • Treforedling • Kunstgjødselproduksjon (opt-in i Norge)

4 Norsk omfang 2008-2012 •113 bedrifter •All offshorevirksomhet •60% av utslipp fra landbasert industri •Ca 40% av norske utslipp ETS2008-2012: ca 40 %

5 –Lagt fram 23. januar 2008, sammen med EUs klima- og energipakke –Målet er at EUs ETS (kvotesystemet) skal bidra til en kostnadseffektiv oppnåelse av EUs 20% mål for 2020 –21% kutt i 2020 i forhold til utslipp i 2005 EU kommisjonens revisjon av kvotesystemet i tredje fase (2013-2020)

6 Utvidelse av systemet fra 2013 •Gasser: PFK fra aluminium og N 2 O fra salpetersyreproduksjon • Sektorer: –Produksjon av primær/sekundær aluminium –Produksjon av ferrolegeringer (ferrous/non-ferrous metals) –Ammoniakkproduksjon –Produksjon av mineralull –Produksjon av salpetersyreproduksjon (opt’et in) –Produksjon av organiske kjemikalier –Fangst, transport og lagring av CO 2 •Luftfart blir omfattet (fra 2012)

7 Norsk omfang 2013-2020 •Ca 140-150 virksomheter •All offshorevirksomhet •Ca 90% av utslipp fra landbasert industri •Ca 50-55% av norske utslipp • + luftfart ETS2013-2020: ca 50-55 %

8 Kvotemengde for perioden 2013-2020 •Settes en felles samlet kvotemengde (”cap”) for EU •Gradvis nedtrapping av samlet kvotemengde i løpet av perioden •Perioden for kvotehandel er på 8 år •Vederlagsfri tildeling til kvotepliktige virksomheter •Tildeling harmonisert på EU-nivå •Gradvis mindre vederlagsfri tildeling i løpet av perioden •Større andel av kvotene vil være salgskvoter (ca 50 %)

9 Tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden 2013- 2020 Harmonisering på EU nivå, skal i hovedsak baseres på produktbaserte utslippsstandarder (benchmarks - BM) Tre alternative utfall for en kvotepliktig virksomhet: 1.Ingen tildeling 2.Vederlagsfri tildeling som gradvis trappes ned 3.Fast vederlagsfri tildeling pga mulig karbonlekkasje

10 Tildeling til en virksomhet Tildeling = Utslippsstandard * Historisk aktivitetsnivå * Karbonlekkasjefaktor * Korreksjonsfaktor

11 Tildelingsmetoder (hierarki) 1.Utslippsstandard for produkt (benchmark) (tonn CO2/tonn produsert) 2. Utslippsstandard for varme (tonn CO2/TJ varme) 3. Utslippsstandard for brensel (tonn CO2/TJ brensel) 4. Historiske utslipp – prosessutslipp ikke knyttet til forbrenning av energivarer

12 Delinstallasjoner •Flere virksomheter vil få tildeling ut fra flere av de beskrevne tildelingsmetodene •Virksomhetene må derfor deles inn i delinstallasjoner Delinstallasjon : Enhet ved virksomheten som består av inn- og utgående strømmer med tilhørende utslipp

13 Delinstallasjoner •Virksomheter som er berettiget kvoter skal dele inn virksomheten i en eller flere av de følgende delinstallasjonene: –Delinstallasjon med utslippsstandard for produkt (antall produkter) –Delinstallasjon med utslippsstandard for varme (maks 2) –Delinstallasjon med utslippsstandard for brensel (maks 2) –Delinstallasjon med prosessutslipp (maks 2) •For å unngå dobbelttelling må ikke delinstallsjoner overlappe hverandre

14 Historisk aktivitetsnivå •Skal benyttes til beregningen av tildeling. •Beregnes ut fra basisperioden: –perioden fra 1.januar 2005 til 31.desember 2008, eller fra 1.januar 2009 til 31.desember 2010, dersom det historiske aktivitetsnivået for den sistnevnte perioden er høyere. •Medianverdien i valgte basisperiode skal benyttes •En virksomhet må benytte samme basisperiode for alle delinstallasjoner

15 Utslippsstandard for produkt •52 utslippstandarder for produkt utviklet for 21 sektorer –gjennomsnittet av de 10 % mest utslippeffektive installasjonene i årene 2007-2008 •Historisk aktivitetsnivå (HAL): produksjonsdata •Foreløpig tildeling = HAL * aktuell utslippsstandard for produkt

16 Utslippsstandard for varme •Naturgass som referanse for energivare (62,3 kvoter/TJ) –Gunstig for de som bruker bioenergi –Mindre gunstig for de som baserer produksjonen på olje og kull. •Historisk aktivitetsnivå (HAL): varmeproduksjon/-import (TJ) •Foreløpig tildeling = HAL * 62,3

17 Prinsipper ved tildeling for varme •Tildeling gis til mottakeren av varme (dersom både produsent og mottaker er kvotepliktig) •Dersom mottaker ikke er kvotepliktig, gis tildelingen til produsenten •Ingen tildeling til varme som er produsert av virksomheter som ikke er kvotepliktig, og som benyttes av en kvotepliktig virksomhet

18 Utslippsstandard for brensel •Naturgass som referanse for energivare (56,1 kvoter/TJ) –Gunstig for de som bruker bioenergi –Mindre gunstig for de som baserer produksjonen på olje og kull. •Historisk aktivitetsnivå (HAL): energiforbruk (TJ) •Foreløpig tildeling = HAL * 56,1

19 Historiske utslipp - prosess •Gjelder utslipp som ikke er dekket av de tre tidligere tilnærmingene (prosessutslipp) •Historisk aktivitetsnivå (HAL): utslipp i CO2(-ekv) •Bruk av forbedringsfaktor: 0,97 •Foreløpig tildeling = HAL * 0,97

20 Waste gas •Spesielle regler ved tildeling ved bruk av waste gas. •Generelle prinsipper ved tildeling for bruk av waste gas: –Produsenten får tildeling dersom det finnes en utslippsstandard for produkt (benchmark) –Konsumenten får tildeling der det ikke finnes noen utslippsstandard for produkt

21 Kapasitetsendringer i basisperioden •Virksomheter som har hatt vesentlige kapasitetsendringer i basisperioden kan benytte andre regler for bestemmelse av historisk aktivitetsnivå •Vesentlige kapasitetsendringer er definert som: –Fysisk endring og 1. Kapasitetsøkning på 10 % for delinstallasjonen eller 2. Delinstallasjonen har et økt aktivitetsnivå som tilsvarer 50 000 flere kvoter og minimum 5% av tildelt kvotemengde

22 Tildeling til en virksomhet Tildeling = Utslippsstandard * Historisk aktivitetsnivå * Karbonlekkasjefaktor * Korreksjonsfaktor

23 Karbonlekkasje •Kommisjonen har laget en liste over sektorer som er utsatt for karbonlekkasje (Decision 2010/2/EU) •Sektorene er definert ved hjelp av NACE/PRODCOM- koder •Listen vil bli revidert hvert 5. år (neste gang i 2014) •Sektorer kan likevel komme inn på listen før 2014, dersom de tilfredsstiller kriteriene for dette, men sektorer kan ikke tas ut fra listen før 2014. •Per i dag er det 164 sektorer som er på listen og som da er antatt å være utsatt for karbonlekkasje

24 Karbonlekkasje •Kvotepliktige virksomheter innenfor sektorer som er utsatt for karbonlekkasje vil få tildeling 100% av kvotene vederlagsfritt, derom utslippene fra virksomheten var iht. utslippsstandarden. •Dette betyr derfor ikke nødvendigvis at virksomheter som er utsatt for karbonlekkasje vil få tildelt 100 % av sine kvoter. •Virksomheter som ikke er utsatt for karbonlekkasje vil få en nedtrappet tildeling i perioden 2013-2020; –80% i 2013, lineært redusert til 30% i 2020.

25 Tildeling til en virksomhet Tildeling = Utslippsstandard * Historisk aktivitetsnivå * Karbonlekkasjefaktor * Korreksjonsfaktor

26 •Faktor som bestemmes av kommisjonen på bakgrunn av oversikten over tildeling til den enkelte virksomhet i hele EU27 (+) •Dersom tildelt mengde overgår ”taket” vil korreksjonsfaktoren settes til lavere enn 1 •Faktoren kan variere fra år til år i perioden 2013-2020. •Faktoren skal benyttes for alle virksomheter, unntatt de som er definert som ”electricity generators”. •Faktoren skal heller ikke benyttes ved tildeling fra kvotereserven

27 Prosess for søknad om tildeling •Klima- og forurensningsdirektoratet vil sende ut søknadsskjema + veileder innen 22.juni •Informasjonsmøter •Søknadsfrist: 1.september •Klima- og forurensningsdirektoratet vil behandle søknadene innen utgangen av året •Oppfordrer virksomhetene til å sette seg inn i regelverket og veiledningsmaterialet som er kommet fra EU: •Dersom virksomhetene ønsker egne møter med Klima- og forurensningsdirektoratet bes de ta kontakt med oss.

28 Prosess - videre •Klima- og forurensningsdirektoratet sender innen utgangen av året en oversikt over tildeling til den enkelte norske virksomhet til ESA. •ESA/Kommisjonen vil gå igjennom tildelingene til den enkelte virksomhet. •Kommisjonen bestemmer en korreksjonsfaktor på bakgrunn av innsendte opplysninger om tildeling til den enkelte virksomhet

29 To nye forordninger utarbeides i EU •Forordning på måling og beregning av utslipp –Setter krav til hvordan kvotepliktige virksomheter skal måle og beregne sine utslipp –Blir forordning fra 2013, i dag er dette en guideline (hvor kravene fra denne er tatt inn i den norske klimakvoteforskriften) •Forordning på akkreditering og verifisering –Dette innebærer at de som skal verifisere de årlige utslippsrapportene fra de kvotepliktige virksomhetene må være akkreditert. –Setter krav til hvordan er verifikasjon skal gjennomføres –I dag er det Klif som har denne rollen –Fra 2013 innføring av tredjepart til denne oppgaven

30 Takk ! http://ec.europa.eu/clima/documentation/ets/benchmarking_en.htm tb@klif.no


Laste ned ppt "Kvotesystemet fra 2013 – hva betyr det for norsk industri? Trine Berntzen Tekna– 20.mai 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google