Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Søknad om tildeling av vederlagsfrie kvoter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Søknad om tildeling av vederlagsfrie kvoter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Søknad om tildeling av vederlagsfrie kvoter
Søknadsskjema og underlagsrapport Jannicke Øen og Stian Andresen

2 Dette skal virksomhetene levere Klif:
Hva virksomhetene skal levere Klif Det er to ting som skal leveres Klif ved søknad om tildeling av vederlagsfrie kvoter innen 15. september: søknad og underlagsrapport. For begge er det viktig at dere sender oss mest mulig konsistente og fullstendige opplysninger (unngå dobbelttelling og overlapp mellom delinstallasjoner), og at dere sender oss opplysninger om alle årene i basisperioden dere velger. -viktig å lese vår tildelingsveileder (som vi sendte ut 22. juni og som ligger på våre nettsider) før utfylling av søknad og underlagsrapport. Jeg kommer til å ta litt generelt om begge to, før Stian tar oss igjennom et eksempel for utfylling av søknadsskjemaet. Søknadsskjema Underlagsrapport

3 Underlagsrapport Innhold 1 Innledning 2 Opplysninger om virksomheten
3 Kildestrømmer 4 Delinstallasjon med utslippsstandard for produkt 5 Delinstallasjon med utslippsstandard for varme 6 Delinstallasjon med utslippsstandard for brensel 7 Delinstallasjon med prosessutslipp 8 Avgass med ufullstendig oksidert karbon 9 Elektrisitet 10 Tekniske sammenkoblinger 11 Innsamling og kvalitetssikring av data 12 Liste over vedlegg 13 Eksempler på flytskjema med inndeling i delinstallasjoner Før vi går mer detaljert inn i søknadsskjemaet, vil jeg også si noen ord om underlagsrapporten. Rapporten skal gi tilleggsopplysninger til data virksomhetene oppgir i søknadsskjemaet, herunder en beskrivelse av anlegget, metoder for innsamling av data, ulike datakilder, hvis mulig trinnene i beregningene som er gjort i søknadsskjemaet, og hvilke antagelser og metoder som er brukt for å knytte utslipp til relevante delinstallasjoner. 2 flytskjema viktig – gi en oversikt over virksomheten og vise hvordan dere har delt inn i delinstallasjoner 4-7 skal fylles ut avhengig av hvilke delinstallasjoner som er relevante for virksomheten. Her skal det gis ekstra opplysninger om grunnlag for oppgitt historisk aktivitetsnivå, metode for bestemmelse av estimater hvis data mangler, og ved vesentlige kapasitetsendringer: informasjon om forutsetningene for dette er oppfylt 8 og 9 ikke aktuelt for alle (særregler gjelder, Trine har forklart) Koblet mot energiflyt i søknadsskjemaet (overføring av varme eller avgass med ufullstendig oksidert karbon mellom virksomheter) Beskrive rutiner for datainnsamling Vedlegg, som for eksempel flytskjema skal legges ved her, og hvis det ikke er plass i skjemaet til lange/kompliserte beregninger Kun til info for virksomhetene

4 Søknadsskjema - innhold
Søknadsskjema består av 8 ark som det kan fylles inn i. Ikke alle arkene er nødvendig for alle. Innhold Veiledning og vilkår Ordliste A Virksomhetsinformasjon B og C Kildestrømmer D Utslipp E Energiflyt F Utslippsstandard for produkt G Alternative tildelingsmetoder H Spesifikke utslippstandarder I Sammendrag Skjemaet utviklet av EU- kommisjonens konsulenter, og er omfattende. Flere av dere har antageligvis fått oversendt det engelske originalskjemaet fra Norsk industri, eller hentet det på EU- kommisjonen sin hjemmeside allerede før vi la ut vår norske oversettelse på klif.no. i excelformat, med ferdigoppsatte tabeller, og formeler, slik at når informasjon legges inn vil relevante utregner skje automatisk. - Vi har oversatt og tilpasset det så godt som mulig Klifs søknadsprosess: -Benytter norske ord og uttrykk slik som de står i tildelingsveilederen, og fremtidig forskrift. - Fjernet informasjon som ikke er relevant for oss. Eksempelvis informasjon om verifikatør (enn så lenge er det Klif som verifiserer i Norge) - Slått sammen mye informasjon, slik at informasjon og celler ikke blir tilgjengelig før søker ber om det for å gjøre skjemaet mer oversiktlig, og for å klargjøre at ikke alle celler vil være relevante for alle virksomheter Vi er klar over at skjemaet har sine feil og mangler, noe dere sikkert har opplevd når dere går inn i skjemaet. Et eksempel er ufullstendige setninger i cellene – det ligger tekst bak, som kommer til syne hvis dere drar cellen nedover/utvider den. Stian vil også vise hvordan noen av disse utfordringene/feilene kan løses når han går igjennom skjemaet. Så til skjemaet: Innhold gir oversikt over hele skjemaet, med hyperlenker til alle deler. Veiledning går på fargekoder i skjemaet, ordliste er vår oversettelse av relevante ord og uttrykk i EUs regelverk. Søknadsskjemaet består av 8 ark (A til I), og vi vil gå igjennom disse ved bruk av et eksempel. Overordnet består arkene av: A – skjelettet, med inndeling i delinstallasjoner B og C- oversikt over totale utslipp og energibruk D og E- fordele utslipp på delinstallasjoner som ikke har utslippsstandard for produkt +eksport og import av varme mellom virksomheten og andre kvote-/ikke-kvotepliktige virksomheter F – for de som har delinstallasjoner med utslippsstandard for produkt. Her skal dere legge inn produsert mengde, og informasjon hvis dere har hatt vesentlige kapasitetsendringer G- ekstra info om delinstallasjoner etter de alternative tildelingsmetodene: hva som produseres, info om kapasitetsendringer H- det er utarbeidet noen spesifikke utslippsstandarder for produkter fra noen sektorer, eksempelvis raffinerier, hvor de ulike produktene er gitt ulike verdier for CO2-vektet tonn produkt. Dette arket skal kun fylles ut av dem det er aktuelt for (egne vedlegg i veilederen om dette). I- sammendraget – her vil det automatisk genereres resultater avhengig av hva som er lagt inn i skjemaet, og dette gir en oversikt over foreløpig tildeling fordelt på delinstallasjoner og totalt for virksomheten. Dette tallet er ikke endelig, som vi nevnte innledningsvis.

5 Søknadsskjema - ordliste
Så kort om ordlisten: denne ordlisten finner dere i skjemaet, kan være nyttig å bruke særlig hvis dere leser EUs veiledningsdokumenter.

6 Søknadsskjema - generell informasjon 1
Når man fyller ut skjemaet er det viktig å huske på at: Man fyller inn søknadsskjema fra start til slutt Man må fylle ut alle obligatoriske felt Felt som ikke er aktuelle skal ikke stå tomme (legg inn 0) Celler med automatisk genererte resultater skal det ikke fylles inn i Obligatorisk felt er signalgule 1)Når man skal fylle ut skjemaet, er det viktig å starte på starten av dokumentet, å jobbe seg mot slutten. Etter hvert som dere legger inn informasjon, f. eks om virksomhetene produserer et produkt med utslipp, vil celler senere i skjemaet bli obligatoriske for virksomheten, men som ikke ville blitt obligatorisk om du hadde lagt inn informasjon om at virksomheten ikke hadde et slikt produkt. Dette vil fremgå av fargekoder 2)Skjemaet vil uansett fortelle søkeren hva som er obligatorisk informasjon å legge inn. Dette vises ved at cellen er gul. Søkeren må fylle ut alle disse feltene. 3)Når søker fyller ut celler som er gule, vil noen celler vise automatisk kalkulerte resultater. Disse cellene er merket grønne, og skal ikke fylles ut. I tillegg opererer skjemaet med lysegul (valgfrie å fylle ut) og skraverte (disse blir skraverte pga data lagt inn andre steder i skjemaet, og kan ikke fylles ut). Celler med automatisk genererte resultater er grønne

7 Søknadsskjema - generell informasjon 2
Når man fyller ut skjemaet er det viktig å huske på at (fortsettelse) : Flere steder må man velge ”SANN” eller ”USANN” en nedtrekksmeny ”SANN” er da lik ja eller er en bekreftelse på et spørsmål . Man ikke skal klippe eller lime i søknadsskjemaet! Formler kan bli ødelagt. Flere steder må man selv gjøre aktuelle celler tilgjengelig ved å trykke Mer informasjon om utfylling og fargekoder i søknadsskjemaets ark ”Veiledning og vilkår ” 1) Flere steder i skjemaet må man velge SANN eller USANN fra en nedtrekksmeny – for eksempel om virksomheten har hatt en vesentlig kapasitetsendring eller er karbonlekkasjeutsatt. Avhengig av svaret, vil andre celler skraveres (ikke fylles ut) eller bli gule (må fylles ut) 2)Skjemaet inneholder mange formler, og det er derfor særlig viktig at man ikke klipper og limer i det 3)Vi har skjult innholdet i flere celler for å gi mer oversikt, dersom dette er relevant for virksomheten, klikk på + så kommer cellene som skal fylles ut frem Dere finner mer informasjon i arket ”veiledning og vilkår” om utfylling av skjemaet. Skjemaet opererer også med fargekoder for veiledningstekst i skjemaet: svart fet skrift gir generell veiledning, mens blå mindre skrift og kursiv gir ytterligere informasjon. Det er også noen andre fargekoder i skjemaet, blant annet trenger man ikke fylle ut informasjon i skraverte celler, og lysegule felt er frivillige: Mer informasjon om fargekoder og hvordan man skal fylle utskjemaet finnes i arkfane _b_

8 Eksempel: Testfabrikken AS
Produserer ca tonn aluminium ved elektrolyse årlig. Benytter deler av sitt eget aluminium til å lage bokser for mineralvann i ett anlegg med innfyrt effekt på 26 MW. Direkte oppvarming med naturgass. Slipper ut ca tonn CO2 årlig Produserer ikke elektrisitet Stian Andresen vil gå igjennom et tenkt eksempel i søknadsskjemaet: Testfabrikken AS Kvotepliktig av to grunner: Virksomheten har vært med i kvotesystemet i forrige periode ettersom de har et eneriganlegg med innfyrt effekt over 20 MW. De blir nå også kvotepliktige pga aluminimumsproduksjonen, som er en av aktivitetene som blir kvotepliktige i 2013. Virksomheten slipper ut ca tonn CO2 årlig Virksomheten produserer ikke elektrisitet (pause?)

9 A Virksomhetsinformasjon
Side (5) Ark A er det viktigste arket, og dannet skjellettet for resten av søknadsskjema. Arkfanen er merket grønt. Noen ark har samme farge på arkfanen, f. eks ark B og C har begge oransje. Dette betyr at arkene har så å si samme funksjon, mens Kun ark a er grønn.

10 A Virksomhetsinformasjon
Informasjon om virksomheten Hva virksomheten driver med og hvorfor er den kvotepliktig Valg av basisperiode for virksomheten Dele inn virksomheten i delinstallasjoner Informasjon om delinstallasjonene har hatt vesentlige kapasitetsendringer eller ikke Bestemmelse av opprinnelig installert kapasitet for delinstallasjoner med utslippstanard for produkt. I ark A skal man legge inn informasjon om : De tre øverste punktene har vi ikke fått så mye spørsmål om, så det går jeg raskt over. Ved siden av informasjon om bedriften, så er det viktigste i ark A at man legger inn hva virksomheten driver med/hvorfor er den kvotepliktig?

11 A Virksomhetsinformasjon
Dele inn virksomheten i delinstallasjoner (del III – 1) Måten man deler opp virksomhetene, er å lage flytskjemaer på bakgrunn av inngående og utgående energi, utslipp og materialstrømmer. For vår testfabrikk ser et slikt skjema slikt ut:

12 Mulige delinstallasjoner
A Virksomhetsinformasjon Dele inn virksomheten i delinstallasjoner (del III – 1) Utslippstandard for produkt Mulige delinstallasjoner Utslipps- standard for brensel Utslipps- standard for varme Måten man deler opp virksomhetene, er å lage flytskjemaer på bakgrunn av inngående og utgående energi, utslipp og materialstrømmer. Man skal dele inn virksomheten i 1 eller flere av de mulige delinstallasjonene. For vår testfabrikk ser et slikt skjema slikt ut: Prosess- utslipp

13 A Virksomhetsinformasjon
CO2 Energi (TJ) Elektrisitet/red. mat Produksjonsprosess Produkjon av aluminium ved elektrolyse Aluminium (tonn) Energi (TJ) Naturgass Produksjonsprosess Forming av bokser ved direkte fyring med naturgass bokser (tonn) CO2

14 A Virksomhetsinformasjon
Delinstallasjon med utslippstandard for produkt CO2 Energi (TJ) Elektrisitet/red. mat Produksjonsprosess Produkjon av aluminium ved elektrolyse Aluminium (tonn) Energi (TJ) Naturgass Produksjonsprosess Forming av bokser ved direkte fyring med naturgass bokser (tonn) CO2

15 A Virksomhetsinformasjon
Delinstallasjon med utslippstandard for produkt CO2 Energi (TJ) Elektrisitet/red. mat Produksjonsprosess Produkjon av aluminium ved elektrolyse Aluminium (tonn) Delinstallasjon med utslippstandard for brensel Energi (TJ) Naturgass Produksjonsprosess Forming av bokser ved direkte fyring med naturgass bokser (tonn) CO2

16 A Virksomhetsinformasjon
Informasjon om virksomheten Hva virksomheten driver med og hvorfor er den kvotepliktig Valg av basisperiode for virksomheten Dele inn virksomheten i delinstallasjoner Informasjon om delinstallasjonene har hatt vesentlige kapasitetsendringer eller ikke Bestemmelse av opprinnelig installert kapasitet for delinstallasjoner med utslippstanard for produkt. Og går videre til inndeling av virksomheten i delinstallasjoner. Før dere legger inn informasjon I ark A i skjemaet, må dere dele inn virksomheten i delinstallasjoner. For vårt eksempel gjøres det slik:

17 B og C – Kildestrømmer (side 12)

18 B og C - Kildestrømmer I disse to arkene legges det inn utslipp og energitilførsel for hele virksomheten for hvert år i basisperioden.

19 B og C - Kildestrømmer I disse to arkene legges det inn utslipp og energitilførsel for hele virksomheten for hvert år i basisperioden. CO2 I disse arkene ser vi bort ifra det vi gjorde i ark A, med oppdeling av virksomheten i delinstallasjoner. Disse arkene kan således minne om enn oppsummering av årlige utslippsrapporter til Klima- og forurensningsdirektoratet. For vårt testfabrikk kommer utslippene og energitilførsel knyttet til forming av bokser fra direkte fyring av naturgass. Utslippene og energitilførsel utenom el fra aluminiumsproduksjon kommer fra anoder. TJ

20 Søknad om tildeling av vederlagsfrie kvoter
Søknadsskjema og underlagsrapport Jannicke Øen og Stian Andresen

21 Dette skal virksomhetene levere Klif:
Hva virksomhetene skal levere Klif Det er to ting som skal leveres Klif ved søknad om tildeling av vederlagsfrie kvoter innen 15. september: søknad og underlagsrapport. For begge er det viktig at dere sender oss mest mulig konsistente og fullstendige opplysninger (unngå dobbelttelling og overlapp mellom delinstallasjoner), og at dere sender oss opplysninger om alle årene i basisperioden dere velger. -viktig å lese vår tildelingsveileder (som vi sendte ut 22. juni og som ligger på våre nettsider) før utfylling av søknad og underlagsrapport. Jeg kommer til å ta litt generelt om begge to, før Stian tar oss igjennom et eksempel for utfylling av søknadsskjemaet. Søknadsskjema Underlagsrapport

22 Underlagsrapport Innhold 1 Innledning 2 Opplysninger om virksomheten
3 Kildestrømmer 4 Delinstallasjon med utslippsstandard for produkt 5 Delinstallasjon med utslippsstandard for varme 6 Delinstallasjon med utslippsstandard for brensel 7 Delinstallasjon med prosessutslipp 8 Avgass med ufullstendig oksidert karbon 9 Elektrisitet 10 Tekniske sammenkoblinger 11 Innsamling og kvalitetssikring av data 12 Liste over vedlegg 13 Eksempler på flytskjema med inndeling i delinstallasjoner Før vi går mer detaljert inn i søknadsskjemaet, vil jeg også si noen ord om underlagsrapporten. Rapporten skal gi tilleggsopplysninger til data virksomhetene oppgir i søknadsskjemaet, herunder en beskrivelse av anlegget, metoder for innsamling av data, ulike datakilder, hvis mulig trinnene i beregningene som er gjort i søknadsskjemaet, og hvilke antagelser og metoder som er brukt for å knytte utslipp til relevante delinstallasjoner. 2 flytskjema viktig – gi en oversikt over virksomheten og vise hvordan dere har delt inn i delinstallasjoner 4-7 skal fylles ut avhengig av hvilke delinstallasjoner som er relevante for virksomheten. Her skal det gis ekstra opplysninger om grunnlag for oppgitt historisk aktivitetsnivå, metode for bestemmelse av estimater hvis data mangler, og ved vesentlige kapasitetsendringer: informasjon om forutsetningene for dette er oppfylt 8 og 9 ikke aktuelt for alle (særregler gjelder, Trine har forklart) Koblet mot energiflyt i søknadsskjemaet (overføring av varme eller avgass med ufullstendig oksidert karbon mellom virksomheter) Beskrive rutiner for datainnsamling Vedlegg, som for eksempel flytskjema skal legges ved her, og hvis det ikke er plass i skjemaet til lange/kompliserte beregninger Kun til info for virksomhetene

23 Søknadsskjema - innhold
Søknadsskjema består av 8 ark som det kan fylles inn i. Ikke alle arkene er nødvendig for alle. Innhold Veiledning og vilkår Ordliste A Virksomhetsinformasjon B og C Kildestrømmer D Utslipp E Energiflyt F Utslippsstandard for produkt G Alternative tildelingsmetoder H Spesifikke utslippstandarder I Sammendrag Skjemaet utviklet av EU- kommisjonens konsulenter, og er omfattende. Flere av dere har antageligvis fått oversendt det engelske originalskjemaet fra Norsk industri, eller hentet det på EU- kommisjonen sin hjemmeside allerede før vi la ut vår norske oversettelse på klif.no. i excelformat, med ferdigoppsatte tabeller, og formeler, slik at når informasjon legges inn vil relevante utregner skje automatisk. - Vi har oversatt og tilpasset det så godt som mulig Klifs søknadsprosess: -Benytter norske ord og uttrykk slik som de står i tildelingsveilederen, og fremtidig forskrift. - Fjernet informasjon som ikke er relevant for oss. Eksempelvis informasjon om verifikatør (enn så lenge er det Klif som verifiserer i Norge) - Slått sammen mye informasjon, slik at informasjon og celler ikke blir tilgjengelig før søker ber om det for å gjøre skjemaet mer oversiktlig, og for å klargjøre at ikke alle celler vil være relevante for alle virksomheter Vi er klar over at skjemaet har sine feil og mangler, noe dere sikkert har opplevd når dere går inn i skjemaet. Et eksempel er ufullstendige setninger i cellene – det ligger tekst bak, som kommer til syne hvis dere drar cellen nedover/utvider den. Stian vil også vise hvordan noen av disse utfordringene/feilene kan løses når han går igjennom skjemaet. Så til skjemaet: Innhold gir oversikt over hele skjemaet, med hyperlenker til alle deler. Veiledning går på fargekoder i skjemaet, ordliste er vår oversettelse av relevante ord og uttrykk i EUs regelverk. Søknadsskjemaet består av 8 ark (A til I), og vi vil gå igjennom disse ved bruk av et eksempel. Overordnet består arkene av: A – skjelettet, med inndeling i delinstallasjoner B og C- oversikt over totale utslipp og energibruk D og E- fordele utslipp på delinstallasjoner som ikke har utslippsstandard for produkt +eksport og import av varme mellom virksomheten og andre kvote-/ikke-kvotepliktige virksomheter F – for de som har delinstallasjoner med utslippsstandard for produkt. Her skal dere legge inn produsert mengde, og informasjon hvis dere har hatt vesentlige kapasitetsendringer G- ekstra info om delinstallasjoner etter de alternative tildelingsmetodene: hva som produseres, info om kapasitetsendringer H- det er utarbeidet noen spesifikke utslippsstandarder for produkter fra noen sektorer, eksempelvis raffinerier, hvor de ulike produktene er gitt ulike verdier for CO2-vektet tonn produkt. Dette arket skal kun fylles ut av dem det er aktuelt for (egne vedlegg i veilederen om dette). I- sammendraget – her vil det automatisk genereres resultater avhengig av hva som er lagt inn i skjemaet, og dette gir en oversikt over foreløpig tildeling fordelt på delinstallasjoner og totalt for virksomheten. Dette tallet er ikke endelig, som vi nevnte innledningsvis.

24 Søknadsskjema - ordliste
Så kort om ordlisten: denne ordlisten finner dere i skjemaet, kan være nyttig å bruke særlig hvis dere leser EUs veiledningsdokumenter.

25 Søknadsskjema - generell informasjon 1
Når man fyller ut skjemaet er det viktig å huske på at: Man fyller inn søknadsskjema fra start til slutt Man må fylle ut alle obligatoriske felt Felt som ikke er aktuelle skal ikke stå tomme (legg inn 0) Celler med automatisk genererte resultater skal det ikke fylles inn i Obligatorisk felt er signalgule 1)Når man skal fylle ut skjemaet, er det viktig å starte på starten av dokumentet, å jobbe seg mot slutten. Etter hvert som dere legger inn informasjon, f. eks om virksomhetene produserer et produkt med utslipp, vil celler senere i skjemaet bli obligatoriske for virksomheten, men som ikke ville blitt obligatorisk om du hadde lagt inn informasjon om at virksomheten ikke hadde et slikt produkt. Dette vil fremgå av fargekoder 2)Skjemaet vil uansett fortelle søkeren hva som er obligatorisk informasjon å legge inn. Dette vises ved at cellen er gul. Søkeren må fylle ut alle disse feltene. 3)Når søker fyller ut celler som er gule, vil noen celler vise automatisk kalkulerte resultater. Disse cellene er merket grønne, og skal ikke fylles ut. I tillegg opererer skjemaet med lysegul (valgfrie å fylle ut) og skraverte (disse blir skraverte pga data lagt inn andre steder i skjemaet, og kan ikke fylles ut). Celler med automatisk genererte resultater er grønne

26 Søknadsskjema - generell informasjon 2
Når man fyller ut skjemaet er det viktig å huske på at (fortsettelse) : Flere steder må man velge ”SANN” eller ”USANN” en nedtrekksmeny ”SANN” er da lik ja eller er en bekreftelse på et spørsmål . Man ikke skal klippe eller lime i søknadsskjemaet! Formler kan bli ødelagt. Flere steder må man selv gjøre aktuelle celler tilgjengelig ved å trykke Mer informasjon om utfylling og fargekoder i søknadsskjemaets ark ”Veiledning og vilkår ” 1) Flere steder i skjemaet må man velge SANN eller USANN fra en nedtrekksmeny – for eksempel om virksomheten har hatt en vesentlig kapasitetsendring eller er karbonlekkasjeutsatt. Avhengig av svaret, vil andre celler skraveres (ikke fylles ut) eller bli gule (må fylles ut) 2)Skjemaet inneholder mange formler, og det er derfor særlig viktig at man ikke klipper og limer i det 3)Vi har skjult innholdet i flere celler for å gi mer oversikt, dersom dette er relevant for virksomheten, klikk på + så kommer cellene som skal fylles ut frem Dere finner mer informasjon i arket ”veiledning og vilkår” om utfylling av skjemaet. Skjemaet opererer også med fargekoder for veiledningstekst i skjemaet: svart fet skrift gir generell veiledning, mens blå mindre skrift og kursiv gir ytterligere informasjon. Det er også noen andre fargekoder i skjemaet, blant annet trenger man ikke fylle ut informasjon i skraverte celler, og lysegule felt er frivillige: Mer informasjon om fargekoder og hvordan man skal fylle utskjemaet finnes i arkfane _b_

27 Eksempel: Testfabrikken AS
Produserer ca tonn aluminium ved elektrolyse årlig. Benytter deler av sitt eget aluminium til å lage bokser for mineralvann i ett anlegg med innfyrt effekt på 26 MW. Direkte oppvarming med naturgass. Slipper ut ca tonn CO2 årlig Produserer ikke elektrisitet Stian Andresen vil gå igjennom et tenkt eksempel i søknadsskjemaet: Testfabrikken AS Kvotepliktig av to grunner: Virksomheten har vært med i kvotesystemet i forrige periode ettersom de har et eneriganlegg med innfyrt effekt over 20 MW. De blir nå også kvotepliktige pga aluminimumsproduksjonen, som er en av aktivitetene som blir kvotepliktige i 2013. Virksomheten slipper ut ca tonn CO2 årlig Virksomheten produserer ikke elektrisitet (pause?)

28 D og E- Utslipp og Energiflyt
(side 22) I ark D og E knytter vi informasjon fra ark A og inndeling i delinstallasjoner, opp mot de rapporterte utslippene og energitilførsel. Dette ved at man fordeler utslipp og energitilførsel opp mot de forsekjllige delinstllasjoneen, slik at man senere kan gi tildeling på bakgrunn av TJ forbrukt eller utslipp man har hatt i basisperioden. Man fordeler kun energitilførsel og utslipp på delinstllajonene uten utslippstandard for produkt.

29 D og E- Utslipp og Energiflyt
I disse to arkene fordeles utslipp og energitilførsel lagt inn for hele virksomheten i ark B og C på delinstallasjoner med alternativ tildelingsmetode I

30 D og E- Utslipp og Energiflyt
I disse to arkene fordeles utslipp og energitilførsel lagt inn for hele virksomheten i ark B og C på delinstallasjoner med alternativ tildelingsmetode Delinstallasjon med utslippstandard for brensel TJ Delinstallasjon med utslippstandard for varme CO2 Delinstallasjon med prosessutslipp

31 D og E- Utslipp og Energiflyt
I disse to arkene fordeles utslipp og energitilførsel lagt inn for hele virksomheten i ark B og C på delinstallasjoner med alternativ tildelingsmetode Delinstallasjon med utslippstandard for brensel TJ Delinstallasjon med utslippstandard for varme CO2 Delinstallasjon med prosessutslipp

32 D og E- Utslipp og Energiflyt
I disse to arkene fordeles utslipp og energitilførsel lagt inn for hele bedriften i ark B og C på delinstallasjoner med alternativ tildelingsmetode TJ 23 % % Delinstallasjon med utslippstandard for brensel % 32% CO2

33 F Utslippstandard for produkt
(Side 34)

34 F Utslippstandard for produkt
I arket bestemmes historisk aktivitetsnivå for delinstallasjonene med utslippsstandard for produkt. Historisk aktivitetsnivå er medianen av produksjonen i basisperioden.

35 Tonn produkt produsert hver år for hver delinstallasjon
F Utslippstandard for produkt I arket bestemmes historisk aktivitetsnivå for delinstallasjonene med utslippsstandard for produkt. Historisk aktivitetsnivå er medianen av produksjonen i basisperioden. Tonn produkt produsert hver år for hver delinstallasjon Delinstallasjon med utslippstandard for produkt

36 F Utslippstandard for produkt
I tillegg skal det legges inn: Informasjon om elektrisitet benyttet i forbindelse med produksjonen av produktet med utslippstandard Dette gjelder kun for delinstallasjoner med utslippsstandard for et produkt hvor det er definert en mulighet mellom veksling mellom elektrisitet og brensel. Import av varme fra ikke- kvotepliktige kilder Dette gir et fratrekk i tildelingen. Informasjon hvis delinstallasjonen har hatt en vesentlig kapasitetsendring. I

37 G Alternative tildelingsmetoder
(side 40)

38 G Alternative tildelingsmetoder
I dette arket skal det legges inn informasjon om: Produksjon av produkter forbundet med hver delinstallasjon som er aktuell for virksomheten, og hvis mulig, mengde produkter produsert. Hvis aktuelt skal det også legges inn informasjon om Virksomheten har vært i drift i mindre enn to år i basisperioden Virksomheten har hatt en vesentlig kapasitetsendring i delinstallasjonen

39 H Spesifikke utslippstandarder for produkt
(Side 45) I ark D og

40 H Spesifikke utslippstandarder for produkt
Dette arket er kun aktuelt for virksomheter som produserer: Raffineriprodukter, kalk, kalsinert dolomitt (dolime), aromater, hydrogen, syntesegass eller driver med dampkrakking.

41 I Sammendrag (side 46)

42 I Sammendrag Sammendraget er en oppsummering av informasjon lagt inn i tidligere ark og krever ikke utfylling. Arket gir informasjon om: Virksomheten Aktuelle delinstallasjoner Historisk aktivitetsnivå Foreløpig tildeling til hver delinstallasjon og til virksomheten som helhet


Laste ned ppt "Søknad om tildeling av vederlagsfrie kvoter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google