Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hilde Hiim, Grete Haaland Sund 21.05.2008 KIP-AF "Kunnskapsutvikling og implementering av nye læreplaner i yrkesfag gjennom aksjonsforskning"

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hilde Hiim, Grete Haaland Sund 21.05.2008 KIP-AF "Kunnskapsutvikling og implementering av nye læreplaner i yrkesfag gjennom aksjonsforskning""— Utskrift av presentasjonen:

1 Hilde Hiim, Grete Haaland Sund 21.05.2008 KIP-AF "Kunnskapsutvikling og implementering av nye læreplaner i yrkesfag gjennom aksjonsforskning"

2 Hilde Hiim, Grete Haaland Sund 21.05.2008 Hvem som er med? Hva KIP-AF er? –Bakgrunn –Mål Resultater så langt –Tolkninger av Kunnskapsløftet –Elevenes utvikling av yrkeskompetanse i VG1 og Vg2

3 Hilde Hiim, Grete Haaland Sund 21.05.2008 • 8 utdannings- program • Ca 60 skoler • 13 forskere • Knyttet til studie i YPU, 15-60 sp + master i YP

4 Hilde Hiim, Grete Haaland Sund 21.05.2008 Forskerteamet Veileder fra RUC Kurt Aagard Nielsen

5 Hilde Hiim, Grete Haaland Sund 21.05.2008 Bakgrunn for Kunnskapsløftet – og KIP-AF Kritikk av yrkesopplæringen i R94: •Manglende yrkesrelevans •For teoretisk •Demotiverte elever, stort frafall og lav gjennomføringsprosent

6 Hilde Hiim, Grete Haaland Sund 21.05.2008 Målet med prosjektet som helhet •Yrkesrelevant opplæring i forhold til –Elevens yrkesinteresser og utdanningsplaner –Bransjenes kompetansebehov –Samfunnets kompetansebehov •Bevisste yrkesvalg •Hensiktsmessig dokumentasjon av yrkesutøvelse, yrkeskompetanse og yrkesopplæring

7 Hilde Hiim, Grete Haaland Sund 21.05.2008 Felles kategorier i KIP-AF –Relevans –mening –medvirkning Føringer for norsk utdanning, som også utgjør felles kategorier i alle delprosjektene.

8 Hilde Hiim, Grete Haaland Sund 21.05.2008 Teoretiske perspektiver i KIP-AF Yrkesdidaktiske perspektiver i prosjektet Læreplanene i R94: –mål-middel-preget didaktikk –Oppsplitting av teoretisk og praktisk kunnskap i målene –2 år teori i skolen + 2 år praksis i bedrift –Stor avstand mellom det elevene lærer og opplevelsen av hvilken kompetanse de har behov for i yrkene de velger.

9 Hilde Hiim, Grete Haaland Sund 21.05.2008 Læreplanene i Kunnskapsløftet: •Mer kritisk, pragmatisk forståelse av yrkeskunnskap og yrkesdidaktikk •Forankring av kunnskaps- og kompetanseutvikling i erfaringer •PF oppmuntrer til samarbeid skole/ arbeidsliv •Oppmykning av 2+2 – helhetlig, praktisk-teoretisk yrkesutdanning •Handlingsrom for tilpasning av opplæringen til de ulike lærefagene MEN! – en god del indre motsetninger i læreplanverket

10 Hilde Hiim, Grete Haaland Sund 21.05.2008 Utfordringer i KIP-AF Å utvikle læringsstrategier hvor •Teoretiske og praktiske kunnskaper virkelig utgjør en helhet •Teori handler om begrunnelse, problematisering og videre utvikling av arbeidspraksis

11 Hilde Hiim, Grete Haaland Sund 21.05.2008 Forskningstilnærming Pedagogisk aksjonsforskning Læreres/ yrkespedagogers felles profesjonskunnskap utvikles med grunnlag i profesjonsoppgavene Å forske i egen praksis

12 Hilde Hiim, Grete Haaland Sund 21.05.2008 Hensikt •Den enkelte deltager skal utvikle sin profesjonskunnskap og kompetanse •Involverte skoler / utdanningsmiljøer skal utvikle seg i tråd med Kunnskapsløftets føringer •Det skal utvikles kunnskap av generell pedagogisk betydning på ulike yrkespedagogiske fagområder

13 Hilde Hiim, Grete Haaland Sund 21.05.2008 Hiaks rolle •Å legge til rette for –Yrkesfaglæreres forskning, utvikling og dokumentasjon av yrkespedagogisk praksis –Spredning: skriving av artikler, bøker, kompendier osv. •Å sammenligne resultater i ulike prosjekter og utdanningsprogram, sammen med deltagerne •Å bidra til spredning av resultater •Å dokumentere tilretteleggingen og utviklingsprosessen i prosjektet

14 Hilde Hiim, Grete Haaland Sund 21.05.2008 Status: Sammenlignende analyse er påbegynt Analysen tar utgangspunkt i følgende spørsmål, som relateres til relevans, mening og medvirkning for den enkelte elev: -Hvordan tolkes ”grunnleggende yrkeskunnskap”? -Hvordan er forholdet mellom opplæringen og elevenes yrkesvalg? -Hvordan tolkes sentrale rammebetingelser? -Hvordan tolkes målene i daglig samarbeid med elevene? -Hvordan arbeides det med faglig innhold, arbeidsmåter og arbeidsoppgaver? -Hva skjer med vurderingsformene? Dokumentasjonen ligger på www.fiff.no/fouwww.fiff.no/fou

15 Hilde Hiim, Grete Haaland Sund 21.05.2008 Noen punkter fra hvert utdanningsprogram BA - Bygg- og anleggsteknikk DH - Design og håndverk EL - elektro TIP - teknikk og industriell produksjon MK - Medier og kommunikasjon - SS – Service og samferdsel RM HS – Helse og sosialfag

16 Hilde Hiim, Grete Haaland Sund 21.05.2008 BA •Individuell yrkesforankring (PF og FP) •Kompetanseutvikling hos lærerne, gjennom utveksling mellom skolene •Obligatoriske moduler – differensiert opplegg? •Relevante fellesoppgaver i Vg1? •Relevant dokumentasjon i byggfagene

17 Hilde Hiim, Grete Haaland Sund 21.05.2008 DH •Samarbeid skole/bedrift - Kvalitetssikring av opplæring i bedrift •Kjennetegn for vurdering i Vg2 •Reelle oppdrag for arbeidslivet – PF i bedrift – mangfold og differensiering tilpasset opplæring – et eksempel:

18 Hilde Hiim, Grete Haaland Sund 21.05.2008 Taksidermist

19 Hilde Hiim, Grete Haaland Sund 21.05.2008 Arkitekt

20 Hilde Hiim, Grete Haaland Sund 21.05.2008 GLASSHÅNDVERKER

21 Hilde Hiim, Grete Haaland Sund 21.05.2008 Interiørkonsulent

22 Hilde Hiim, Grete Haaland Sund 21.05.2008 Barne og ungdomsarbeider

23 Hilde Hiim, Grete Haaland Sund 21.05.2008 Billedkunstner

24 Hilde Hiim, Grete Haaland Sund 21.05.2008 Frisør

25 Hilde Hiim, Grete Haaland Sund 21.05.2008 EL Yrkeskunnskap: mer yrkes- og praksisforankring Læreforutsetninger: alle får yrkeserfaring i selvvalgt yrke – PF Rammer: utvikling av samarbeid med bedrifter Mål: FP – læreplanen gir rom for praksisbasert læring Innhold, arbeidsmåter, arbeidsoppgaver: •praksisbasert læring-arbeidspraksis i bedrift, verkstedoppgaver, oppdrag fra arbeidslivet •Helhet og sammenheng – FP, PF og FF •Forberedelse, oppfølging og etterarbeid av praksis i bedrift •Nettverk koordinerer utplassering •Valg av flere yrkesmoduler eller ett yrke i FP •Elevene lærer mye av utplassering •Bedriftene positive til utplassering •Begrenset utbytte av fagene på skolen

26 Hilde Hiim, Grete Haaland Sund 21.05.2008 TP Yrkeskunnskap: realistiske arbeideoppgaver - arbeidsoppdrag Læreforutsetninger: realistiske oppgaver – motiverer elevene Rammer: oppdrag Mål: utvikle avkryssingssystem for mål Innhold, arbeidsmåter, arbeidsoppgaver: Realistiske arbeidsoppgaver

27 Hilde Hiim, Grete Haaland Sund 21.05.2008 MK •Medvirkning i vurdering •Analyse av kompetansebehov i mediegrafikerfaget, som grunnlag for kvalitetsutvikling av opplæringen

28 Hilde Hiim, Grete Haaland Sund 21.05.2008 SS •PF – yrkesretting ved omfattende bruk av bedrifter som læringsarena

29 Hilde Hiim, Grete Haaland Sund 21.05.2008 RM

30 Hilde Hiim, Grete Haaland Sund 21.05.2008 HS Yrkeskunnskap: •mer yrkes- og praksisforankring og praksis •tidligere skille mellom skole og arbeidsliv Læreforutsetninger: ønsker at alle skal få yrkeserfaring i selvvalgt yrke i bedrift – PF Rammer: utvikling av samarbeid med bedrifter ikke alltid lett Mål: teoretiske mål kan nås gjennom praktiske oppgaver Innhold, arbeidsmåter, arbeidsoppgaver: •Oppgaver knyttet til yrkesvalg i FP Vurdering •Behov for utvikling av mer hensiktsmessige dokumentasjonsformer. Dokumentasjon av begynnende yrkeskompetanse •Elevene svært positive til utplassering og yrkesrelaterte oppgaver

31 Hilde Hiim, Grete Haaland Sund 21.05.2008 Resultater - tendenser så langt fra KIP-AF Yrkeskunnskap •Yrkesforankring i forhold til elevenes yrkesvalg fra første dag •Samarbeid skole/arbeidsliv, spesielt i PF Læreforutsetninger •Yrkesinteressene viktig for motivasjonen, mange elever har klare utdanningsplaner •Kort yrkesorientering, før arbeid mot eget yrke

32 Hilde Hiim, Grete Haaland Sund 21.05.2008 Resultater forts. Rammer •Mange utvikler systematisk samarbeid med arbeidslivet •Mange utfordrende ”lokale rammer”, for eksempel angående PF og eksamen Mål – mange ulike tolkninger •Konkretiseres i forhold til yrkene i utdanningsprogrammet •Eller som en innføring i generell praktisk og teoretisk basis, som en mener det er behov for i alle yrkene

33 Hilde Hiim, Grete Haaland Sund 21.05.2008 Resultater forts. Innhold, arbeidsmåter og arbeidsoppgaver •Praksis vektlegges både i FP og PF, i bedrifter, skoleverksteder, oppdrag for arbeidslivet •Praksis viktig for å forstå og kunne konkretisere kompetanseplattformer og læreplaner •Praksis oppleves ikke alltid som relevant – praksisen må passe. Det er ikke lett å motivere målbevisste elever for praksis i et yrke de ikke vil utdanne seg til.

34 Hilde Hiim, Grete Haaland Sund 21.05.2008 Organisering og innhold i yrkesutdanningen Ulike modeller for organisering og innhold Opplæringen preges fremdeles av formidling, instruksjon og liten grad av elevmedvirkning, noe som gir motivasjon til utvikling av arbeidsmåter i dette prosjektet

35 Hilde Hiim, Grete Haaland Sund 21.05.2008 Dokumentasjon Mye skriving - beskrivelser! Aktuelle spørsmål: -Hensiktsmessig dokumentasjon i de ulike bransjene? -Hvorfor -Hva -Hvordan

36 Hilde Hiim, Grete Haaland Sund 21.05.2008 Resultater forts. Vurdering •Mange spørsmål rundt hensiktsmessig vurdering og dokumentasjon i forhold til vurdering av yrkeskompetanse •Elevene motiveres av praktiske oppgaver (som passer) •Entydig ønske om praksis i bedrift i Vg1 •Elevene medvirker i stor grad i prosjektene, klassemøter, dialog, logger osv. •Mange bedrifter er positive til å ta i mot elever, når det legges godt til rette

37 Hilde Hiim, Grete Haaland Sund 21.05.2008 Utfordringer •Å bruke gode erfaringer fra PF i FP •Å finne gode relevante fellesoppgaver i Vg1 og brede Vg2 •Å få til differensiering i FP •Å dokumentere opplæringen (tilpasset opplæring, elevmedvirkning osv.) og yrkeskompetanse på en hensiktsmessig måte


Laste ned ppt "Hilde Hiim, Grete Haaland Sund 21.05.2008 KIP-AF "Kunnskapsutvikling og implementering av nye læreplaner i yrkesfag gjennom aksjonsforskning""

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google