Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ASVL’s Vinterseminar Hamar 2. - 4. februar 2009 Brukerperspektivet Tenk Nytt! Torbjørn Lahti Øksnes ASVO AS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ASVL’s Vinterseminar Hamar 2. - 4. februar 2009 Brukerperspektivet Tenk Nytt! Torbjørn Lahti Øksnes ASVO AS."— Utskrift av presentasjonen:

1 ASVL’s Vinterseminar Hamar 2. - 4. februar 2009 Brukerperspektivet Tenk Nytt! Torbjørn Lahti Øksnes ASVO AS

2 Temaer •Brukermedvirkning –Individ nivå –System – Tjenestenivå –Politisk nivå –Brukermakt og Innflytelse •Organisasjonsutvikling –Ledelse og Forankring •Visjon og Mål –Verdier og Holdninger

3 Brukerperspektivet • •Brukerstyrking, reell brukermedvirkning, brukerstyring og myndiggjøring • •Bringe fram og gyldiggjøre den erfaringsbaserte kunnskapen • •Likeverdig og gjensidig respekt for enkelt mennesket • •Reell samarbeidsrelasjon mellom bruker og terapeut/behandler • •Først og fremst et møte mellom mennesker - Empati • •Tid og rom for samhandling og refleksjon – skape arenaer • •Leder- og ledelseskompetanse - Forankring • •Samordning av tjenester – organisasjonsutvikling/endring • •Tilgjengelighet til tjenestetilbudene og fleksible tjenestetilbud

4 Brukermedvirkning Regelverk • •Brukermedvirkning er rettslig forankret i den alminnelige forvaltningsretten og i tillegg i særlovene som er sentrale på sosialtjenestens område. • •Sosialtjenestelovens § 8-4 pålegger utøvere i sosialtjenesten en plikt til å rådføre seg med sine brukere.Sosialtjenestelovens § 8-4 • •Arbeids- og velferdsforvaltningslovens § 6 slår fast plikten til å sikre brukermedvirkning på systemnivå.Arbeids- og velferdsforvaltningslovens § 6 • •Arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 15, 2 regulerer brukermedvirkning på individnivå.Arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 15, 2

5 Konsekvenser av brukerperspektivet • •En hver form for brukermedvirkning og brukerstyring må få organisasjonsmessige konsekvenser. Både når det gjelder; – –Organisasjonsstruktur, og ikke minst; – –Organisasjonskultur! – –Og Ledelse filosofi! • •Dette gjelder både på; – –Systemnivå – –Organisasjonsnivå – –Individnivå

6 Brukermedvirkning Brukermedvirkning er en ARBEIDSFORM - der enkeltpersoner eller representative organisasjoner som er/eller blir påvirket av en tjeneste/et tiltak, skal ha innflytelse på beslutningsgrunnlaget for tjenesten/ tiltaksutformingen. Myndiggjøring; er et syn på mennesket som den fremste eksperten på sitt eget liv og som selv vet best hva som er bra, nyttig og viktig for han eller henne.

7 Hvorfor og Hvordan •Brukermedvirkning på systemnivå •Brukermedvirkning på systemnivå skal gi myndighetene mulighet til å kvalitetssikre sin virksomhet, og kan sikres gjennom organisert samarbeid med brukerorganisasjoner. •Dvs. at brukerorganisasjonene systematisk høres og sikres representasjon i organer som er viktige i beslutningsprosessene. •Dvs. Styrer, referansegrupper, råd og utvalg.

8 •Har som mål å påvirke sentrale politiske og administrative organ •Nasjonalt, regionalt og kommunalt •Interessekamp Kollektiv medvirkning

9 Eksempler på kollektiv medvirkning •Parlamentarisk, påvirke politikere i Stortinget direkte •Massemedia •Påvirke de lokale politikerne og administrative organene •Konferanser/Dialogmøter •Åpne møter eller høringer

10 Eksempler forts. •Arbeids- og referansegrupper •Brukerutvalg (NAV, Helseforetak etc.) •Kommunale brukerråd og samarbeidsutvalg •Brukerstyrte tiltak •Medvirkning gjennom samhandling

11 Forutsetninger - kompetanse •Brukere og fagpersoner har forskjellig kompetanse •Kompetansen de til sammen besitter er større enn summen av enkeltdelene •Effekten faller bort dersom den ene part ikke aksepterer den andres kompetanse

12 Forutsetninger - representativitet •Ha en kjent, definert gruppe man representer; • dvs. ha en kjennskap til hele gruppen • en referansegruppe å diskutere med •Kompetanse; (opplæring) I styrearbeid, budsjett, planer, roller I styrearbeid, budsjett, planer, roller •Interesse, ork og overskudd!

13 Hva kreves av en bruker i et styre med brukerstyring? •Tid •Energi og overskudd •Engasjement og mot •Kunnskap om helsevesenet og samfunnet •Evne til å tenke helhetlig •Evne til å formidle brukernes behov

14 Symbolsk brukermedvirkning; Brukerne blir tatt med, men har ikke reell innflytelse. Brukerne blir tatt med, men har ikke reell innflytelse. Blir ”gisler” Bondefanget av ”systemet”

15 Forutsetninger for god brukermedvirkning på systemnivå •Åpenhet, god kommunikasjon og dialog og felles ansvar for å skape gode prosesser •Lederforankring –Brukermedvirkning må forankres i ledelsen på alle nivåer. Den enkelte leder må ha ansvar for å forankre brukermedvirkning i egen enhet •Brukerrepresentanter som representerer mer enn egen erfaring –Må ha kompetanse basert på bearbeidede brukererfaringer

16 Reell brukermedvirkning? •Forutsetter at både bruker(e) og system(ene) er villige og tilpasningsdyktige •Brukeren(e) må myndiggjøres/styrkes og gis mulighet til å bidra aktivt i prosessen(e) •Likeverdighet forutsetter gode holdninger hos begge parter •Holdningsendringer er en prosess som tar tid! •OBS...!! Endringsmotstand…!

17 Visjon for framtidas sosialpolitikk og brukermedvirkning •Brukeren i sentrum •Brukernes behov, erfaringer og kunnskaper skal være styrende for utforminga av sosialpolitikken og tjenestetilbudet •Alle brukerne av velferdsetatene skal ha rett til å få utarbeidet sin personlige handlingsplan (IP) •Brukeren skal delta aktivt i utarbeidelsen, gjennomføringen og evalueringen av planen

18 Økt brukermedvirkning •Overføring av makt og innflytelse fra politikere, byråkrater og tjenesteytere til brukeren og brukerorganisasjoner •Finnes denne viljen i dag?

19 •Plan for brukermedvirkning vedtatt i regionalt brukerutvalg. •”Brukermedvirkning som suksessfaktor i helsepolitikk og behandlingstilbud i Helse Nord •Gjennom planen ønsker brukerutvalget å sette fokus på de mål og strategier brukerutvalget har for å bygge opp under Helse Nords overordnende målsetting om å sikre befolkningen i regionen gode og likeverdige spesialisthelsetjenestetilbud.

20 Målsetting •Regionalt brukerutvalg skal være premissleverandør være premissleverandør og pådriver i kvalitetsutvikling og pådriver i kvalitetsutvikling i Helse Nord. i Helse Nord. •Brukermedvirkning skal gis status som eget strategisk satsingsområde i Helse Nord.

21 Brukermedvirkning i NAV Nettverksbygging med brukerorganisasjonene

22 NAV – OG HVA NÅ??  Ulike regelverk, kulturer og holdninger utfordres – og skal føre til bedre helhetlige tjenester…. En dør inn!  Trygdeetaten - Regelstyrt  Aetat - Behovsprøvd  Sosialtjenesten - Skjønnsvurdering  Kvalifiseringsprogrammet vil være en prøvestein på samordning!!  Vellykket samordning, integrering og rehabilitering eller……?

23 Brukermedvirkning på alle nivå  Brukerutvalg på direktoratsnivå  Brukerutvalg på fylkesnivå  Brukerutvalg på lokalt nivå  Formalisert brukermedvirkning nedfelles i lokal samarbeidsavtale nedfelles i lokal samarbeidsavtale

24 Hva sier brukerorganisasjonene MARBORG – brukerorganisasjon i LARiNord og RIO-Nord  Inn i arbeid, ut av fattigdom…  Mangel på arbeidskraft…  Folk vil arbeide… MEN… ….Det legges ikke til rette for at rusavhengige skal lykkes med å komme inn i arbeidslivet! skal lykkes med å komme inn i arbeidslivet!  Det må legges til rette for flere ”bruker” stillinger i det offentlige…  Hva med egne brukerstyrte bedrifter og tiltak i organisasjonene… Finansiert av NAV ?

25 Vi defineres av hva vi ”gjør”…  Aktiviteter som utviklingsverktøy… Arbeidstrening og aktivitet som:  Mestringsopplevelse…  Sosial læringsarena…  Strukturbygger…  Bekreftelse…  Et skritt på veien…

26 Verdier og gleder ved arbeid…  Det å ha noe å gå til…  Det å være sammen med andre mennesker…  Det å se at man faktisk kan noe…  Samt det å kunne si: jeg skal på jobb… Kan aldri oppveies av andre tiltak… Kan aldri oppveies av andre tiltak…

27 RIO – Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon www.riorg.no www.riorg.no  Brukerorganisasjonene gjør et viktig arbeid og er en viktig samarbeidspartner  Brukeren selv er viktigst i alle sammenhenger  Det blir aldri nok penger, gjør mest mulig ut av de ressursene som finnes – ikke minst:  Bruk Individuell Plan!!!

28 4 strategier for brukermedvirkning  Strategi 1: God service og tilgjengelighet i tjenestene  Strategi 2: Myndiggjøring av brukeren  Strategi 3: Sterke brukerorganisasjoner  Strategi 4: Større krav til brukermedvirkning i tjenestene

29 God investering å samarbeide med frivillige- og brukerorganisasjoner! - Ressursbesparende – Økonomisk lønnsomt! - For hver krone vi investerer – får vi minst 20 tilbake! - Tiltakene ”treffer” – den enkelte vet selv hvor skoen trykker og hva som må til! - Den enkelte blir selv ansvarliggjort og må ta ansvar i sin rehabiliteringsprosess!

30 Mål skal føre til Resultater! - Bolig til alle - Bolig til alle - Ordnet økonomi - Utdanning, arbeid, aktivitets- og fritidstilbud - Bedre helsetilbud - Redusert bruk av rusmidler og medikamenter - Aksept i lokalmiljøet – Sosiale nettverk - Forbedret innsikt og forståelse fra lokalsamfunnet - Endring av ”maktbalansen” - Samfunnsbesparelser – Færre institusjonsinnleggelser - Færre på trygdeordninger og sosiale stønader – Helhetstenking NAV!!! Helhetstenking NAV!!!

31 Hva er et BRUKERRÅD? ● Brukerråd for Rus- og Psykiatritjenesten ● Senter for brukererfaring ● Brukerombud Presentert av RIO – Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

32 Hva er et brukerråd? Brukerrådet for Rus- og Psykiatritjenesten består av:  6 Representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner  2 Ansatte i tjenesten  2 Politikere fra Helse- og sosialkomiteen  Brukerombudet har møteplikt med tale- og forslagsrett og fungerer som rådets sekretær.  Enhetslederen har møteplikt med tale- og forslagsrett.

33  Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO)  Mental Helse (MH)  Landsforbundet For Pårørende innen psykiatrien (LPP)  Medikamentassistert Rehabiliterings Brukerorganisasjon (MARBORG)  Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS)  ADHD-foreningen. Hva er et brukerråd?

34  Det er kommunestyret som har bestemt at det skal velges et brukerråd for hver resultatenhet  Rådet har med andre ord en politisk forankring  Rådet skal fungere som et rådgivende organ for enheten, og skal påse at enheten yter sitt tjenestetilbud i samsvar med den bestilling som kommunestyret har gitt gjennom rådmannen.  Rådet skal gi råd i driftsspørsmål, i omlegging av tjenesten og i andre relevante saker som angår brukerne.  Rådet skal gi uttalelser dersom et politisk organ ber om det.  Rådet skal behandle forslag til budsjett for enheten og høres i disponeringen etter at kommunestyret har gjort sitt budsjettvedtak. Hva er et brukerråd?

35  Rådets beskrivelse av seg selv og sin funksjon: ”Rådet skal fungere som et tverrfaglig forum mellom politikere, administrasjon, fagfolk og brukere som har som mål å samarbeide, utveksle og videreutvikle kunnskap og erfaringer på tvers av avdelinger, etater og forvaltningsnivåer. Dette for å kunne gi innspill til videreutviklingen av Rus og Psykiatritjenesten i kommunen. Hva er et brukerråd?

36 Lederteam Samhandlende og koordinerende team Sosialtjenesten ved Sosialmedisinsk senter Enhetsleder BRUKERRÅDET Tjenestens overordnede, rådgivende organ Avdeling fellestjenester Miljøarbeider- Tjenesten Oppsøkende og utøvende virksomhet Utekontakten Avd. for arbeids og aktivitetstilbud Avd. for boligtjenester Avd. for Psykiatriske hjemme- tjenester Senter for brukererfaring Brukerorganisasjoner Brukerombudsfunksjon Brukerstyrte tiltak ORGANISASJONSKART Rus og Psykiatritjenesten

37 Hva er et brukerråd? Foreløpige erfaringer fra brukerrådet: ● Bedre og mer helhetlige tilbud til brukerne ● Bedre samarbeid innad i kommunen ● Bedre forståelse mellom ansatte, brukere og politikere ● Bedre synliggjøring av både brukernes og hjelpeapparatets behov ● Bedre utnyttelse av ressursene

38 Senter for Brukererfaring og Brukerombudsfunksjon Senter for Brukererfaring og Brukerombud i Tromsø kommune Ved brukerorganisasjonene innen Rus og Psykiatri: ○Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO) ○Mental Helse (MH) ○Landsforbundet For Pårørende innen psykiatrien (LPP) ○Medikamentassistert Rehabiliterings Brukerorganisasjon (MARBORG) ○ Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS) ○ ADHD-foreningen.

39 Senter for Brukererfaring og Brukerombudsfunksjon Senter for Brukererfaring og Ombudsfunksjonen er styrt av Brukerrådet for Rus og Psykiatritjenesten i Tromsø kommune. Alle funksjoner er 100% brukerstyrte.  Drives og utvikles på brukernes premisser i samarbeid med aktuelle brukerorganisasjoner.  Er også en arena for samhandling mellom brukerne, pårørende og fagfolk.  Arbeider aktivt med informasjons- og opplysningsarbeid.  Bidrar med sosialt samvær, nettverksarbeid og likemannsarbeid.  Gir råd, veiledning og støtte til brukere og pårørende, bl.a. i samarbeid med kommunens fagpersonell.  Bidrar med egne erfaringer i kurs og konferansesammenheng for fagfolk og andre.

40 40 Senter for Brukererfaring  Brukerorganisasjonene - Brukerombudsfunksjon  Brukerstyrte tiltak og prosjekter  Rus og psykisk helse utdanning - Brukerperspektivet  Brukerrelaterte stillinger/årsverk  Selvhjelpsgrupper  Pårørende arbeid  Tromsø Fontene  Cannabisprosjektet  Tilbake Til Verden - TTV  VIRKELIG Tromsø magasin  Nettverkskafeen – Kafe X  Brukerbasen  Yoga-senteret

41 Senter for Brukererfaring og Brukerombudsfunksjon Ombudsfunksjonen - Er et resultat av de senere års utvikling av brukermedvirkning og brukerstyring innenfor Rus og psykiatri i Tromsø kommune. - Brukerombudet er en brukerrelatert funksjon i tråd med statens satsing og retningslinjer for brukermedvirkning. - Brukerombudsfunksjon er en forløper til statens forsøk med ”Tillitspersoner” i kommunene, jf. Opptrappingsplan for rusfeltet 2007 – 2010. Ombudet har to hovedfunksjoner: Koordinere og utvikle målsettingen for Senter for Brukererfaring og Selve brukerombudsfunksjonen som skal bidra til å kvalitetsutvikle tjenestene og fremme brukernes og pårørendes interesser innenfor feltet rus og psykiatri i h.h.t. Pasientrettighetsloven, Lov om sosiale tjenester og Kommunehelsetjenesteloven. Finansieres hovedsaklig gjennom brukerorganisasjonenes midler.


Laste ned ppt "ASVL’s Vinterseminar Hamar 2. - 4. februar 2009 Brukerperspektivet Tenk Nytt! Torbjørn Lahti Øksnes ASVO AS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google