Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedpunkter Presentasjon av Velferdsalliansen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedpunkter Presentasjon av Velferdsalliansen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hovedpunkter Presentasjon av Velferdsalliansen
Norge en sinke i brukermedvirkning? FNs handlingsplan for sosial utvikling Det politiske spillet Dagens brukermedvirkning Visjon for sosialpolitikk og brukermedvirkning

2 Velferdsalliansen Et samarbeidsnettverk av organisasjoner for økonomisk, sosialt og rettslig vanskeligstilte grupper i Norge Stiftet 6. mars 1998 Har i dag 20 medlemsorganisasjoner Til sammen ca medlemmer

3 De 20 bruker – og interesseorganisasjonene består av:
Arbeidssøkere Aleneforeldre Leieboere Fattige barn Sosialhjelpmottakere Husløse Jobbskapere Foreldre for funksjonshemmede Straffede Tapere Personer på attføring, omskolering og rehabilitering

4 Velferdsalliansens hovedmål er å:
Avskaffe fattigdom Sikre økt brukermedvirkning Bedre levekår og livssituasjoner for våre medlemsgrupper Bedre økonomi og arbeidsvilkår for våre medlemsorganisasjoner

5 Velferdsalliansens funksjon Mål: sosial bærekraftig utvikling Metode: ”Agenda 21 – nedenfra og opp”
Media Politiske Partier Regjeringen Politikere Departementer Etater Direktorater Stortinget For Velferdsetaten FO NHSL Nordisk Plattform EAPN Samarbeidsnettverket VELFERDSALLIANSEN 20 bruker – og interesseorganisasjoner

6 Norge en sinke når det gjelder brukermedvirkning
Innenfor gruppene: Økonomisk, sosialt og rettslig vanskeligstilte Spesielt i forhold til: Aetat Sosialetat Trygdeetat

7 FNs handlingsplan for sosial utvikling: København 1995
Planen beskriver i detalj hvordan brukermedvirkning skal foregå og hvilke prinsipper som er lagt til grunn Denne handlingsplanen er lagt til grunn for utarbeidelse av fattigdomsplaner og brukermedvirkning i de fleste EU-land

8 Brukermedvirkning på individnivå:
”Å bringe reell makt og innflytelse til de mennesker som behøver hjelp, slik at de kan: delta helhetlig i å sette mål lage fremdriftsplaner realisere planer evaluere resultater”

9 Brukermedvirkning på gruppenivå:
Bruker- og interesseorganisasjoner innen dette området må styrkes, slik at det blir mulig å få deres konstruktive deltakelse i: utforming gjennomføring evaluering av strategier, politikk og handlingsplaner for sosial utvikling

10 I Norge: FNs handlingsplan ble utarbeidet i København 1995, hvor Norge deltok på konferansen og underskrev sluttdokumentet ved statsminister Gro Harlem Brundtland Handlingsplanen er hverken oversatt til norsk eller gjort tilgjengelig for brukerne Heller ikke er handlingsplanen ratifisert av Stortinget

11 Sammenlignet med andre land
Regjeringen Brundtland benektet at det fantes fattigdom i Norge Med dette som standpunkt var regjeringens konklusjon at dokumentet ikke berørte Norge Slik havnet FNs handlingsplan i en skuff i sosialdepartementet Mens mange EU-land har fulgt opp FNs handlingsplan fra og med

12 Hvorfor treghet i det norske systemet?
Implementering av planen møter stor motstand i byråkratiet Det finnes liten politisk innsikt eller interesse

13 Politisk oppgjør: I 1997 kom det til sterk meningsutveksling mellom Gro Harlem Brundtland og Anne Enger Lahnstein, hvor Lahnstein hevdet at det fantes fattigdom blant deler av Norges befolkning I kom utjamningsmeldingen fra regjeringen I 2002 ble det laget en tiltaksplan for å bekjempe fattigdom i Norge

14 Utvikling i andre land:
Hva har skjedd i de land hvor FNs handlingsplan for sosial utvikling er tatt i bruk? I Irland: på mindre enn ti år har Irland utviklet seg fra å være ett av Europas fattigste land til å bli det landet som har høyest økonomisk vekst og velstandsutvikling Andre EU-land

15 Brukerforum: I Norge er det brukerfora på fylkesnivå og direktoratsnivå I Sverige er det etablert fora helt opp til departement – og ministernivå Nettverk av brukerorganisasjoner i Sverige, Danmark og Finland er medlemmer av EAPN

16 Oversikt brukermedvirkning
Plass i aktuelle styrer, råd og utvalg 7 x Nasjonal forhandlingsrett 6 Brukerforum nasjonalt 5 Brukerforum i fylket 4 Brukerforum i kommunen 3 Brukerforum på tjenestested 2 Individuell plan 1 Sosial- etat Aetat Trygde -etat

17 Dagens brukerfora i Aetat og Trygdeetaten:
Foraene styres og administreres av etatene Brukerrepresentantene plukkes ut tilfeldig og udemokratisk De fleste brukerfora fungerer mer som en informasjonskanal ovenfra og ned Gir derfor ikke brukerne og deres organisasjoner reell brukermedvirkning

18 Visjon for framtidas sosialpolitikk og brukermedvirkning:
Brukeren i sentrum Brukernes behov, erfaringer og kunnskaper skal være styrende for utformingen av sosialpolitikken og tjenestetilbudet Alle brukere av velferdsetatene skal ha rett til å få utarbeidet sin personlige handlingsplan Brukeren skal delta aktivt i utarbeidelsen, gjennomføringen og evalueringen av planen

19 Planen skal være gjensidig forpliktende for brukeren og velferdsetatene
Det skal være brukerforum på hvert tjenestested der hver enkelt bruker skal inviteres til å delta Brukerorganisasjonene skal ha reell brukermedvirkning på alle nivåer: tjenestested kommune fylke / region nasjonalt

20 Økt brukermedvirkning betyr:
Overføring av makt og innflytelse fra politikere, byråkrater og tjenesteytere til brukeren og brukerorganisasjoner Finnes det slik vilje?

21 Arbeids – og sosialminister Høybråten:
”Jeg inviterer brukerorganisasjonene til å være med i en knipetangsmanøver for å få på plass individuelle planer i velferdsetatene” Når kommer samarbeidsforumet mellom Arbeids- og sosialdepartementet og brukerorganisasjonene innen fattigdomsbekjempelse i Norge?


Laste ned ppt "Hovedpunkter Presentasjon av Velferdsalliansen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google