Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedpunkter 1. Presentasjon av Velferdsalliansen 2. Norge en sinke i brukermedvirkning? 3. FNs handlingsplan for sosial utvikling 4. Det politiske spillet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedpunkter 1. Presentasjon av Velferdsalliansen 2. Norge en sinke i brukermedvirkning? 3. FNs handlingsplan for sosial utvikling 4. Det politiske spillet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hovedpunkter 1. Presentasjon av Velferdsalliansen 2. Norge en sinke i brukermedvirkning? 3. FNs handlingsplan for sosial utvikling 4. Det politiske spillet 5. Dagens brukermedvirkning 6. Visjon for sosialpolitikk og brukermedvirkning

2 Velferdsalliansen  Et samarbeidsnettverk av organisasjoner for økonomisk, sosialt og rettslig vanskeligstilte grupper i Norge •Stiftet 6. mars 1998 •Har i dag 20 medlemsorganisasjoner •Til sammen ca. 45.000 medlemmer

3  Arbeidssøkere  Aleneforeldre  Leieboere  Fattige barn  Sosialhjelpmottakere  Husløse  Jobbskapere  Foreldre for funksjonshemmede  Straffede  Tapere  Personer på attføring, omskolering og rehabilitering De 20 bruker – og interesseorganisasjonene består av:

4 Velferdsalliansens hovedmål er å:  Avskaffe fattigdom  Sikre økt brukermedvirkning  Bedre levekår og livssituasjoner for våre medlemsgrupper  Bedre økonomi og arbeidsvilkår for våre medlemsorganisasjoner

5 Velferdsalliansens funksjon Mål: sosial bærekraftig utvikling Metode: ”Agenda 21 – nedenfra og opp” Media Politiske Partier Regjeringen Politikere Departementer Etater Direktorater Stortinget Samarbeidsnettverket VELFERDSALLIANSEN 20 bruker – og interesseorganisasjoner EAPN Nordisk Plattform FO NHSL For Velferdsetaten

6 Norge en sinke når det gjelder brukermedvirkning  Innenfor gruppene: •Økonomisk, sosialt og rettslig vanskeligstilte  Spesielt i forhold til: •Aetat •Sosialetat •Trygdeetat

7 FNs handlingsplan for sosial utvikling: København 1995  Planen beskriver i detalj hvordan brukermedvirkning skal foregå og hvilke prinsipper som er lagt til grunn  Denne handlingsplanen er lagt til grunn for utarbeidelse av fattigdomsplaner og brukermedvirkning i de fleste EU-land

8 Brukermedvirkning på individnivå:  ”Å bringe reell makt og innflytelse til de mennesker som behøver hjelp, slik at de kan: • delta helhetlig i å sette mål • lage fremdriftsplaner • realisere planer • evaluere resultater”

9 Brukermedvirkning på gruppenivå:  Bruker- og interesseorganisasjoner innen dette området må styrkes, slik at det blir mulig å få deres konstruktive deltakelse i: •utforming •gjennomføring •evaluering  av strategier, politikk og handlingsplaner for sosial utvikling

10 I Norge:  FNs handlingsplan ble utarbeidet i København 1995, hvor Norge deltok på konferansen og underskrev sluttdokumentet ved statsminister Gro Harlem Brundtland  Handlingsplanen er hverken oversatt til norsk eller gjort tilgjengelig for brukerne  Heller ikke er handlingsplanen ratifisert av Stortinget

11 Sammenlignet med andre land  Regjeringen Brundtland benektet at det fantes fattigdom i Norge  Med dette som standpunkt var regjeringens konklusjon at dokumentet ikke berørte Norge  Slik havnet FNs handlingsplan i en skuff i sosialdepartementet  Mens mange EU-land har fulgt opp FNs handlingsplan fra og med 1996 - 1997

12 Hvorfor treghet i det norske systemet?  Implementering av planen møter stor motstand i byråkratiet  Det finnes liten politisk innsikt eller interesse

13 • I 1997 kom det til sterk meningsutveksling mellom Gro Harlem Brundtland og Anne Enger Lahnstein, hvor Lahnstein hevdet at det fantes fattigdom blant deler av Norges befolkning • I 1999 - 2000 kom utjamningsmeldingen fra regjeringen • I 2002 ble det laget en tiltaksplan for å bekjempe fattigdom i Norge  Politisk oppgjør:

14 Utvikling i andre land:  Hva har skjedd i de land hvor FNs handlingsplan for sosial utvikling er tatt i bruk?  I Irland: •på mindre enn ti år har Irland utviklet seg fra å være ett av Europas fattigste land til å bli det landet som har høyest økonomisk vekst og velstandsutvikling  Andre EU-land

15 Brukerforum:  I Norge er det brukerfora på fylkesnivå og direktoratsnivå  I Sverige er det etablert fora helt opp til departement – og ministernivå  Nettverk av brukerorganisasjoner i Sverige, Danmark og Finland er medlemmer av EAPN

16 Oversikt brukermedvirkning Plass i aktuelle styrer, råd og utvalg7 xNasjonal forhandlingsrett6 xxxBrukerforum nasjonalt5 xxBrukerforum i fylket4 Brukerforum i kommunen3 Brukerforum på tjenestested2 xxIndividuell plan1 Sosial- etat AetatTrygde -etat

17 Dagens brukerfora i Aetat og Trygdeetaten:  Foraene styres og administreres av etatene  Brukerrepresentantene plukkes ut tilfeldig og udemokratisk  De fleste brukerfora fungerer mer som en informasjonskanal ovenfra og ned  Gir derfor ikke brukerne og deres organisasjoner reell brukermedvirkning

18  Brukeren i sentrum  Brukernes behov, erfaringer og kunnskaper skal være styrende for utformingen av sosialpolitikken og tjenestetilbudet  Alle brukere av velferdsetatene skal ha rett til å få utarbeidet sin personlige handlingsplan  Brukeren skal delta aktivt i utarbeidelsen, gjennomføringen og evalueringen av planen Visjon for framtidas sosialpolitikk og brukermedvirkning:

19  Planen skal være gjensidig forpliktende for brukeren og velferdsetatene  Det skal være brukerforum på hvert tjenestested der hver enkelt bruker skal inviteres til å delta  Brukerorganisasjonene skal ha reell brukermedvirkning på alle nivåer: •tjenestested •kommune •fylke / region •nasjonalt

20 Økt brukermedvirkning betyr:  Overføring av makt og innflytelse fra politikere, byråkrater og tjenesteytere til brukeren og brukerorganisasjoner  Finnes det slik vilje?

21 Arbeids – og sosialminister Høybråten:  ”Jeg inviterer brukerorganisasjonene til å være med i en knipetangsmanøver for å få på plass individuelle planer i velferdsetatene”  Når kommer samarbeidsforumet mellom Arbeids- og sosialdepartementet og brukerorganisasjonene innen fattigdomsbekjempelse i Norge?


Laste ned ppt "Hovedpunkter 1. Presentasjon av Velferdsalliansen 2. Norge en sinke i brukermedvirkning? 3. FNs handlingsplan for sosial utvikling 4. Det politiske spillet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google