Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunden og hans krav Magne Beddari 1.2. Agenda 1. Kontrakter /-strategier 2. Prosjektets tidligfase 3. Prosjektoppfølging i gjennomføringsfasen 4. Kvalitet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunden og hans krav Magne Beddari 1.2. Agenda 1. Kontrakter /-strategier 2. Prosjektets tidligfase 3. Prosjektoppfølging i gjennomføringsfasen 4. Kvalitet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kunden og hans krav Magne Beddari 1.2

2 Agenda 1. Kontrakter /-strategier 2. Prosjektets tidligfase 3. Prosjektoppfølging i gjennomføringsfasen 4. Kvalitet 5. Helse, miljø og sikkerhet 6. Oppsummering

3 1.1 Kontrakter/-strategier Generelle prosjektkrav.  Entrepriseform er ikke et mål i seg selv, men et verktøy for byggherren til å sikre at man i det enkelte prosjekt oppnår de krav som stilles, i og til, prosjektet på en best mulig måte.  Byggherren stiller samme krav til det ferdige produkt uavhengig av entrepriseform valgt ved gjennomføringen.  Byggherren stiller samme krav til prosjektdokumentasjon/ sluttdokumentasjon for alle prosjekter uavhengig av entrepriseform, dvs. at det for Utleieenheten ikke skal merkes om prosjektet er gjennomført etter en delt entreprisemodell, som hovedentreprise, generalentreprise eller totalentreprise.

4 1.2 Kontrakter/-strategier forts. Entrepriseformer  Generalentrepriser  Delte entrepriser  Sterkt oppdelte entrepriser  Hovedentrepriser  Sideentrepriser  Totalentrepriser

5 1.3 Kontrakter/-strategier forts. Planlegging  Anskaffelse (stort sett) basert på rammeavtaler.  Større landsdekkende firmaer med tverrfaglig og relevant kompetanse.  Viktig med leveringsevne / kapasitet.  Bruk av opsjoner for ulike delytelser. Prosjektledelse, byggeledelse og andre støttefunksjoner.  Anskaffelse (stort sett) basert på rammeavtaler.  Firmaer med relevant kompetanse samt org. kunnskap

6 1.4 Kontrakter/-strategier forts. Bygge- og anleggsarbeider.  Hovedmål: Begrense antall entreprisekontrakter for hvert enkelt prosjekt.  Begrenset hvor mange kontrakter organisasjonen kan håndtere på en profesjonell måte.  Unngå unødig oppsplitting og derved påta seg større risiko enn nødvendig. For enkle og veldefinerte bygg:  Primært benyttes totalentreprise basert på funksjonskrav definert av Byggherren.  Leverandørene skal gis mulighet til å levere sine løsninger dersom de tilfredsstiller våre funksjonskrav.  Ved totalentrepriser skal detaljprosjekteringsfasen med definerte leveranser angis og belegges med døgnmulkt.

7 1.5 Kontrakter/-strategier forts. Bygge- og anleggsarbeider (forts.) For mer komplekse bygg:  Benytter generalentrepriser basert på detaljerte postbeskrivelser, utarbeidet som en del av detaljprosjekteringen.  Løsninger blir i hovedsak utformet i nært samarbeide med den valgte prosjekteringsgruppen og entreprenørens frihetsgrader vil være små. Kommentarer:  Kontraktsstrategien ovenfor er ikke absolutt, og under kontinuerlig vurdering.  Alternative entrepriseformer kan benyttes, men da skal dette være begrunnet i styringsdokument og forankret hos prosjektsjef i forkant av utarbeidelse av skisse/forprosjekt.

8 1.6 Kontrakter/-strategier forts. Gjennomført evaluering av et antall utvalgte prosjekter.  Utgangspunkt: Gjennomført usikkerhetsanalyse for prosjektene dvs. kun prosjekter med høyere kostnad enn 25 mill.  Prosjektene evaluert mot usikkerhetselementer framkommet i usikkerhetsanalysen.  Stor usikkerhet knyttet til egen organisasjon.  I hovedtrekk gav entrepriser basert på detaljprosjektering ”best” resultat, dvs. avvikene fra definerte måltall på kostnad, tid, leveranser og kvalitet var minst i slike entrepriser.  I hovedtrekk gav prosjekter basert på totalentrepriser større avvik i forhold til måltall som angitt ovenfor.  Årsakene til dette er mange. I hovedsak konkluderte vurderingen med at planleggingskompetansen eller entreprenørenes erfaring med å lede større prosjekteringsoppdrag var for dårlig. (På vurderingstidspunktet )

9 2. Prosjektets tidligfase  ”Normalprosedyren”  Fra kunngjøring til kontrahering  Konkurransegrunnlaget  Tilbudskonkurransen

10 Krav- dokument Tilbudsforespørsel Kontrahering Igangkjøring Bygging Prosjekt- forslag Skisse- prosjekt For- prosjekt UtredningsavtaleIntensjonsavtale Helhetsplanen EBA-virksomhetsplan PLANLEGGINGGJENNOMFØRING Prosjekt- forslag Krav dokument Skisse- prosjekt For- prosjekt FDV- dokumentasjon Oppdatert Styrings- dokument Styrings- dokument FD Overtakelse / overlevering 2.1 ”Normalprosedyren” Oppdatert Styrings- dokument

11 2.2 Fra kunngjøring til kontrahering  Offentlig etat LOA/FOA  Kunngjøring av prosjekt (NL / DOFFIN) - påmelding  Tilbudsforespørsler iht. utarbeidet kontraktstrategi  Utarbeidelse og utsending av konkurransegrunnlag (tilbudsforespørsel)  Følgende NS’er for utforming av konkurransegrunnlag benyttes:konkurransegrunnlag  For planleggingsoppdrag (NS8402)  For prosjekteringsoppdrag (NS8401)  For entrepriser i henhold til NS3430 (generalentrepriser, hovedentrepriser og byggherrestyrte sideentrepriser)  For entrepriser i henhold til NS3431 (totalentrepriser)  Evaluering / avklaringer / forhandlinger  Kontrahering Min 2 mnd.

12 2.3 Konkurransegrunnlaget  Del I Instruks til tilbyder(tilbudsinnbydelse)  Del II Tilbuds- og kontraktsbestemmelser  Del III Tekniske krav og vederlag  A.Teknisk orientering  B1.Tilbudsblankett  B2.Summeringsskjema  B3.Postsbeskrivelse  C.Milepæler  D.Administrative bestemmelser  E1.HMS program  E2.FDV krav  F.Tegningsgrunnlag

13 2.4 Tilbudskonkurransen  Tilbudet  Evaluering i hht kriteriene i kokurransegrunnlaget  Tildeling av kontrakt  Klagefrist  Kontrahering

14 3. Prosjektoppfølging i gjennomføringsfasen  Oppstart  Gjennomføringsfasen  Sluttfasen

15 3.1 Oppstart  Gjennomgang av prosjektet med leverandøren  Gjennomgang av materiell som skal leveres fra leverandøren:  Kontrollplaner søknad  Kvalitetskontrollplan  HMS-plan m/vedlegg  Tidsplan  Bemanningsplan  Betalingsplan  Gjennomgang av administrative bestemmelser  Kommunikasjon  Korrespondanse  Fakturering  Rapportering  HMS og KS

16 3.2 Gjennomføringsfasen Fast agenda på byggemøter:  Generelt (Merknader tidl. referater)  Bemanning ressurser  Arbeider utført/planlagt  Fremdrift – HMS – Kvalitet  Endringer  Rapportering  Nye saker Tillegg byggherremøter:  Endringer  Funksjon  Kvalitet – Fremdrift – Økonomi  Offentlig godkjenning  Offentlige myndigheter

17 3.3 Sluttfasen  Rengjøring  Ferdigbefaring 4 uker før planlagt overtakelse  Oppstart tekniske anlegg  Prøvedrift/innregulering starter  BA-dokumentasjon i papirformat til gjennomgang  Utbedring av mangler  Ny rengjøring  Overtakelsesforretning utkvittering mangler  BA-dokumentasjon i el. format 2 uker etter overtakelse  Overlevering til LFM/bruker

18 4. Kvalitet  Krav til kvalitetskontroll  Fokus på kvalitet  Kvalitetskontrollplan  Avviksbehandling  Kvalitetsrevisjoner

19 4.1 Krav til kvalitetskontroll  FBU krever at leverandører skal ha et kvalitetssystem som tilfredstiler ISO 9001:2000.  FBU krever at leverandøren skal utarbeide en prosjektspesifikk kvalitetskontrollplan  Leverandøren skal rapporter avvik  FBU har rett til å foreta kvalitets-revisjoner

20 4.2 Fokus på kvalitet

21 4.3 Kvalitetskontrollplan

22 4.4 Avviksbehandling  Leverandøren skal klarlegge betydningen av eventuelle avvik, spesielt med tanke på sikkerhet og fremdrift.  Leverandøren skal rapportere avvik med forslag til behandling av avviket til byggherren.  Avvik skal medføre korrigerende tiltak for å forhindre gjentagelse av avviket.

23 4.5 Kvalitetsrevisjoner Forsvarsbygg har rett til:  å gjennomføre systemrevisjoner av leverandørens kvalitetssystem.  å være tilstede ved interne og eksterne revisjoner som leverandøren gjennomfører.

24 5. Helse, miljø og sikkerhet  Krav til HMS-leveranser  HMS-plan  Opplæring  Oppfølging  Avviksrapportering  Månedlig rapportering

25 5.1 Krav til HMS-leveranser

26 5.2 HMS-plan Jf. Konkurransegrunnlaget del III E1– HMS-kravdokument HMS-plan for prosjekteringsfasen  Organisering  Informasjon om prosjektet  ”Risiko og sårbarhetsanalyser” (ROS)  Områder som krever ”Sikker jobb analyse” (SJA) HMS-plan for utførelsesfasen  Organisering / HMS-ansvar  Informasjon om prosjektet (Entreprenørens tanker om utførelse)  Varslingsrutiner ved uønsket hendelse / sikkerhetskart  Risikofylte arbeidsoperasjoner / SJA  Plan ”Rent bygg”  Avfallsplan  Fremdriftsplan, detaljert – 60-80 pkt m/ tidspkt for SJA

27 5.3 Opplæring  Leverandøren skal sikre at relevant HMS opplæring gjennomføres før oppstart på byggeplass.  For å sikre at alle som skal arbeide på byggeplassen gjennomgår HMS opplæring i forkant av oppstart på byggeplassen, skal leverandøren planlegge og gjennomføre HMS kurs på byggeplassen.  Kurset bør være av 3 – 4 timers varighet og alle på byggeplassen skal delta.  Byggherrens representanter skal gis mulighet til å delta på de planlagte HMS kursene.

28 5.4 Oppfølging  BL/PL fører kontinuerlig tilsyn med entreprenørens gjennomføring av HMS-plan på alle nivåer  Vernerunder skal gjennomføres hver 14.dag. FBU deltar som hovedregel  HMS-månedsrapport, diverse rapporteringer iht. HMS-kravdokument  SJA skal dokumenteres ved gjennomføring  FBU / Arbeidstilsynet utfører revisjoner / tilsyn ved behov – initiativtaker kan være både byggherre og Arbeidstilsynet (god dialog mellom oss)  Hver befaring / besøk fra representanter i FBU på byggeplass anses som en HMS- inspeksjon. Alle avvik skal i utgangspunktet rapporteres skriftlig.

29 5.5 Avviksrapportering  Leverandøren skal ha dokumentert og iverksatt et system for håndtering av uønskede hendelser som kan forekomme (varsling, rapportering, registrering, undersøkelse og oppfølging) under produksjon.  Uønskede hendelser skal granskes og tiltak iverksettes for å hindre gjentakelse av hendelsene.  Alle alvorlige ulykker, f.eks. ulykker som resulterer i dødsfall eller alvorlig personskade, skal umiddelbart rapporteres til myndighetene i henhold til gjeldende regler samt til byggherren.  Andre uønskede hendelser som branner, eksplosjoner og miljøutslipp meldes til byggherren senest innen en arbeidsdag etter at hendelsen inntraff.  Melding kan gis på skjema i vedlegg F.(Rapportering av uønskede hendelser RUH)

30 5.6 Månedlig rapportering  Leverandøren skal utarbeide månedlige HMS rapporter som en del av den regulære månedlige rapportering til byggherren. Rapportene skal inkludere samtlige underleverandører. Den regulære månedsrapporten har status-dag siste søndag i hver måned og skal sendes byggherren innen 5 arbeidsdager etter status-dag.  Skjema i vedlegg E skal brukes for rapportering av HMS fra byggeplassen.  Alle entreprenører skal føre statistikk over skader, fravær og sykefravær. Rapporter skal fremlegges for hver måned for byggherren.  Leverandøren skal føre oversikt over og rapportere månedlig hvem som har gjennomført obligatorisk HMS opplæring, ref. kapittel 4.

31 5.7 Månedlig HMS-samlerapport

32 6.1 Oppsummering  Fremdrift  Planlegging  Fremdriftsplan (Hoved-)  Månedsplan  2-ukersplan  Ukeplan  Dokumentasjon  Avstemming og rapportering til hvert BM  Avviksrapportering  Eget punkt i BM

33 6.2 Oppsummering (forts.)  Kvalitet  Planlegging  Kvalitetskontrollplan  Dokumentasjon  Sjekklister mv  Avviksrapportering  Avviksmeldinger

34 6.3 Oppsummering (forts.)  HMS  Planlegging  HMS-plan  ROS  SJA  Tidsplan m/angivelse av tidspunkt for SJA  Dokumentasjon  Vernerunder  BM  Avviksrapportering  RUH  Månedsrapportering  Egen mal


Laste ned ppt "Kunden og hans krav Magne Beddari 1.2. Agenda 1. Kontrakter /-strategier 2. Prosjektets tidligfase 3. Prosjektoppfølging i gjennomføringsfasen 4. Kvalitet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google