Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Studiearbeid i Mental Helse Mai 2012 v/ sekretær i Kurs- og opplæringsutvalget Turid Remme.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Studiearbeid i Mental Helse Mai 2012 v/ sekretær i Kurs- og opplæringsutvalget Turid Remme."— Utskrift av presentasjonen:

1 Studiearbeid i Mental Helse Mai 2012 v/ sekretær i Kurs- og opplæringsutvalget Turid Remme

2 2 Hva er studiearbeid? Fellesbetegnelse for all voksenopplæring Det er ikke så viktig om vi kaller aktivitetene kurs eller studieringer eller noe annet – dere kan bruke det begrepet dere vil og som best betegner aktivitetene. Kunnskapsdepartementet skriver dette om voksenopplæring: "Voksenopplæringen i Norge innebærer at voksne skal kunne tilegne seg nødvendige grunnleggende ferdigheter, gis mulighet til å formalisere og utvikle sin kompetanse og motiveres og gis tilgang til kunnskap".

3 3 Hvorfor drive studiearbeid? Studiearbeid… •er morsomt •engasjerer medlemmene •gir økt aktivitet og ”vitamininnsprøytning” i lagene •vil ofte gi økt medlemsvekst •er utgangspunkt for samarbeid med andre •stimulerer til å møte nye målgrupper •gir laget ekstra inntekter •er en viktig arena for organisasjonsutvikling ”Bonus” Folk blir kjent, er aktive, opplever økt trivsel og kan få et mer meningsfylt liv!

4 4 Kurs Et kurs er en liten eller større gruppe deltakere som møtes jevnlig for å lære noe. Den vanligste arbeidsformen er diskusjon og erfaringsutveksling, gjerne med utgangspunkt i et studiehefte. Dette kalles en studiering. Denne kan gjennomføres uten lærer, men en i laget må ta ansvar for organisering av studieringen/kurset Et kurs kan også ha lærer som har faglig ansvar for undervisning, gruppearbeid og diskusjoner

5 5 AKTIVISERINGSKURS som er kurs innen f. eks håndarbeid, håndverk, språkopplæring og fritidstema. Disse kursene utgjør ca halvparten av det samlede timetallet til Mental Helse. ORGANISASJONSOPPLÆRING som er opplæring innen administrasjon og drift av organisasjoner og tema knyttet opp til Mental Helses saker og aktiviteter. Kursene utgjør de resterende 35 %. Kurs kan ha ulike typer tema

6 6 Generelle krav til studiearbeid •Kurset skal være forhåndsgodkjent av et studieforbund •Kurset skal følge en godkjent studieplan •Kurset skal være av minst 8 timers varighet •Det kan legges inn 15 minutters pause for hver time •Ingen nedre eller øvre grense for hvor mange deltakere et kurs må ha •Deltakerne må ha deltatt på minst 75 % av timene •Nedre aldersgrense er 14 år •Kurstilbudet skal være åpent for alle •Kursene skal være bekjentgjort på en eller annen måte Ny lov om voksenopplæring fra 01.01.2010 Forskriften sier:

7 7 Studieplaner • Det finnes en rekke forhåndsgodkjente studieplaner innen en mange emner og fagfelt. Dette er både felles studieplaner og studieplaner spesielt laget for den enkelte organisasjon. (organisasjonsspesifikke studieplaner).  Oversikt finnes på www.funkis.no og i kurs-systemet KursAdmin.www.funkis.no  Funkis har et hefte med oppdatert oversikt over alle studieplanene. Det kan lastes ned fra Funkis sine nettsider eller bestilles hos Funkis. Lov om voksenopplæring krever at alt studiearbeid (alle kurs) følger en godkjent studieplan. Mer om studieplaner på neste side

8 Studieplanen er en rammeplan Rammeplan: •Det er mulig å holde kurs på deler av studieplanen •Timetallet er den ytre rammen for lengden – man kan kjøre et kortere kurs (husk: min. 8 timer) •Let etter riktig studieplan enten på nettsidene til Funkis eller i KursAdmin •Når studieplanen er valgt kan planleggingen av selve kurset begynne •Når selve kursplanen er ferdig trenger den ikke sendes inn til Funkis for registrering Lite behov for nye studieplaner. Det er nå så mange studieplaner innen alle emner at det burde ikke være behov for nye. Men dersom det er behov, kontakt MH sentralt, ved kursansvarlig.

9 9 Kurs med og uten utgifter Uten dokumenterte utgifter Selv om kurset ikke har utgifter, får de en minstesats. Tilskudd 500 kroner for hvert kurs Med dokumenterte utgifter Utgiftene kan være til lærerlønn, materiell, bevertning reiseutgifter etc. Tilskudd (2012)100 kroner for hver time fra Funkis samt 30 kroner for hver time fra MH. Funkis utbetaler hele beløpet og sender fellesregning til MH.

10 10 Studieaktiviteten i Mental Helse Utviking de siste 5 årene: antall kurs antall timerantall deltakere 2007 671119 2008 1783311 2009 13829901310 2010 19841351439 2011 27751511867 2012 ?

11

12 MH Tildelte midler - kurs og opplæring 2011 pr. fylke

13 13 Studieledere i lokal- og fylkeslag. Styret i laget har ansvaret for lagets handlingsplan for kommende år og lagets opplæringsaktiviteter utgjør en viktig del av denne planen. Jfr. vedtekter for Mental Helse,§20-4 og §27.4. Studieleders hovedoppgaver: planlegge organisere rapportere kurs og annen opplæringsvirksomhet i laget Valg av studieleder: På årsmøtene i fylkeslagene skal det velges en studieleder. Det står i vedtektene våre. Det er en fordel at det samtidig nedsettes et studieutvalg. Dette vil være nyttig også i lokallag.

14 Retningslinjer for studieledere i fylkene Fremkommet etter gruppearbeid i tidligere studieledersamlinger. Vedtatt i Sentralstyret i februar 2012. Målet med retningslinjene er å •gjøre studiearbeidet i organisasjonen mer synlig •styrke studielederens rolle og oppgaver •bidra til at aktiviteten i organisasjonen registreres •og gjennom det øker lagenes mulighet til å drive kurs og aktiviteter. •Videre er det også et mål å få en ordning med lokale nettverk av studieledere som etter mal av de sentrale samlingen kan tilbys samlinger og opplæring fra sine fylker. Retningslinjene kan lastes ned fra nettsidene våre om Kurs og opplæring

15 Strategi for opplæring i Mental Helse 2010 - 2013 Målsetningen er å sikre at alle lag lager planer for opplæring. Den kan (og bør) legges inn som et punkt i lagets handlingsplan som presenteres på årsmøtet. Studieleder eller den som har ansvar for kurs/opplæring har en viktig rolle i å påse at dette gjøres. Oppsummert sier strategien: Opplæring er viktig for bærekraftig utvikling i alle ledd i organisasjonen og det må løftes til å bli et tema i alle vedtaksføre ledd. (Organisasjonspolitisk program s. 18) Regionsekretærene: Skal være en støttespiller og ved behov medvirke fylkes- og lokallaga i forbindelse med opplæring av tillitsvalgte og brukerrepresentanter i Mental Helse.

16 MH har 4 nivå innen organisasjonsopplæring •Leder •Nestleder •Sekretær •Kasserer •Studieleder •Styremedlemmer Andre organisasjonsroller: Brukerrepresentant, hjelpetelefonkontakt og likemannsopplæring Opplæringsnivå 1 - Grunnleggende organisasjonsopplæring og skolering av tillitsvalgte på lokal- og fylkesplan •For eksempel Organisasjonskurs Opplæringsnivå 2 - Styremedlemmers roller og ansvarsområder i lokal- og fylkeslag:

17 Opplæringsnivå 3 og 4 Opplæringsnivå 4 – Organisasjon og ledelse for sentrale tillitsvalgte Kompetanse-/teambygging sentralstyret Landsstyrets roller og oppgaver Strategiplaner for opplæring Opplæringsnivå 3 - Temakurs som organisasjonen v/ regionsekretærer og andre i administrasjonen kan tilby på lokalt/fylke/sentralt plan: Tale- og møteteknikk, Kommunikasjons- og mediekurs Teambygging, Etikk og Konflikthåndtering Brukermedvirkning, Personlig motivasjon Kontrollkommisjon Individuell plan (IP) / rettighetsopplæring, Overlevingskurs for pårørende, Lover og forvaltning.

18 18 Studiemateriell Mental Helse har utviklet en del studiehefter og presentasjoner. Noe er lagt på nettsidene og kan lastes ned, for eksempel Styrets forberedelse til årsmøtet og Sosialpolitisk påvirkningsarbeid. Ellers har Regionssekretærene oversikt over studiemateriell de selv bruker når de holder kurs og veileder i forhold til kurs og annet studiemateriell. Også Mental Helse sentralt v/ KUPP medlemmer og sekretær kan være behjelpelige med å finne godt studiemateriell. Ellers er det mulig å få eller kjøpe studiemateriell fra FUNKIS eller andre organisasjoner, som for eksempel LHL, HLF osv.

19 •Studieforbundet FUNKIS oppgaver •Innmelding av kurs –Via KursAdmin –Innmeldingsskjema –Skjema for deltakeroversikt/rapportering

20 20 Funkis – tidligere Funksjonshemmedes studieforbund (FS)  54 medlemsorganisasjoner  ca 316 000 medlemmer  fylkesledd i de fleste fylker  sekretariat i Oslo  pr. 2011 – 5 ansatte Funkis er et offentlig godkjent studieforbund, og kan dermed få offentlige tilskudd til voksenopplæring og studiearbeid. Funkis ble stiftet i 1994. Fra Funkis nettside: ”Det er spesielt viktig for Funkis å legge til rette for at voksne funksjonshemmede skal få tilgang til opplæring. Vi ønsker en voksenopplæring som kan være et viktig redskap for livsmestring og motivasjon for våre grupper.”

21 21 Studieforbundets oppgave  Stimulere til samarbeid og koordinere felles voksenopplæringsaktiviteter  Veilede medlemsorganisasjonene når det gjelder studietiltak  Være pådriver for tilpasset voksenpedagogikk  Søke å påvirke offentlig politikk på sitt område. Kontaktinfo E-post fs@Funkis.nofs@Funkis.no Nettside www.Funkis.no Telefon 06315 Postadresse Pb 8725 Youngstorget 0028 Oslo

22 Mental Helse sine organisasjons- spesifikke studieplaner, pr. mai 2012 •37-401 Etikk i praksis MH •37-402 Stigmatisering – MH •37-406 Kompetanseheving av studieledere – MH •37-507 Styrets forberedelse til årsmøte •37-725 Sosialpolitisk påvirkningsarbeid MH •37-726 Kurs og opplæring i Venn 1-programmet MH •37-505 Kompetanseheving av regionsekretærer – Mental Helse •37-724 Individuell Plan (IP) •37-405 Planlegging av Verdensdagen for psykisk helse eller andre arrangement for organisasjonen.

23 23 Innmeldingsskjema I god tid før kurset starter, skal dere melde inn kurset til Funkis.  Innmeldingen gjøres via: – Datasystemet KursAdmin – Eller ved å sende inn et innmeldingsskjema for godkjenning (del A skal fylles ut). – Innmeldingen kan sendes inn på papir eller elektronisk per e-post  Skjemaet kan lastes ned fra Funkis sine nettsider eller dere kan få det tilsendt i e-post fra MH sentralt.

24 24 Rapportering  Etter at kurset er avsluttet skal det rapporteres til Funkis.  Dette gjøres enten via KursAdmin eller pr. e-post eller post ved bruk av skjemaer.  Nødvendige opplysninger er:  navn, adresse og fødselsdato for hver deltaker  avkryssing av frammøte  datoer og antall timer for hver samling  regnskapsoversikt  underskrift av studieleder og eventuelt ”lærer”/veileder

25 Adresse og telefon FUNKIS Hvis du ikke bruker KursAdmin, sendes søknad om godkjenning og rapportering av kurs til: Funkis, Torggata 10, 0181 Oslo Tlf: 23 16 19 80 Fax: 23 16 19 89 e-post: fs@Funkis.no


Laste ned ppt "Studiearbeid i Mental Helse Mai 2012 v/ sekretær i Kurs- og opplæringsutvalget Turid Remme."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google