Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen!. Lov om voksenopplæring Hvilke regler gjelder for studiearbeidet?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen!. Lov om voksenopplæring Hvilke regler gjelder for studiearbeidet?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen!

2 Lov om voksenopplæring Hvilke regler gjelder for studiearbeidet?

3 Ny lov om voksenopplæring Vedtatt i Stortinget våren 2009, tredde i kraft 1.januar 2010 (erstatter voksenopplæringsloven av 1976) 3

4 Formål § 1 Formål •Fremme livslang læring ved å legge til rette for organiserte læringsaktiviteter ved siden av det formelle utdanningssystemet. •Bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle. 4

5 Målsetting § 4 Overordnede mål for studieforbundenes opplæringsvirksomhet •Legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere. •Gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon. •Bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle, og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring. •Være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne. 5

6 Lov og forskrift Lov •Regulerer studieforbund, nettskoler og enkelte privatskoler Forskrift •Kriterier for tilskudd, beregningsregler, rapportering og kontroll 6 Alle studieledere må kjenne til loven med forskrift

7 7

8 Viktige endringer Som før… •Minstetimetall er nå 8 timer (tidligere 12 timer) •Minste deltakertall er ikke nevnt •Nedre aldersgrense er 14 år •Alle deltakere som fullfører opplæring skal ha kursbevis •Opplæringstilskudd er nytt navn for §19-tilskudd •Tilretteleggingstilskudd er nytt navn for §24-tilskudd •Elektroniske møter kan godkjennes, men ikke utgjøre mer enn 50 % av kursets timetall •Studieplan for kurset skal godkjennes før det starter •En deltaker er godkjent når han/hun har fullført ¾ av kursets timetall •Kurset må være kunngjort og åpent for alle 8

9 Dokumentasjon/kursbevis •Skal inneholde: –Studieforbundets navn –Kursdeltakerens navn –Innhold og omfang av kurset –Læringsmålene i kursets studieplan 9

10 Rapportering av studietiltak •Kurs skal rapporteres og godkjennes av FUNKIS før det får økonomisk støtte •Av fremmøtelisten skal følgende opplysninger komme fram: –Deltakers navn, fødselsår og bostedsasdresse –Antall samlinger og timer pr samling –Studieleder, kursleder eller lærers underskrift 10

11 Studieforbundet FUNKIS – en viktig samarbeidspartner

12 Studieforbund •Frivillig sektors voksenopplæring er organisert og registrert gjennom 19 offentlige godkjente studieforbund, hvorav FUNKIS er ett av dem •Tilskudd til kursvirksomhet i medlemsorganisasjonene gis i henhold til ”Lov om voksenopplæring” (2009) •Rundt 450 organisasjoner er tilsluttet studieforbundene. •Hovedtyngden av virksomheten er fri og frivillig opplæring, ubundet av bestemte pensa og eksamener 12

13 Vilkår for studievirksomheten •Ny lov om voksenopplæring Endring i regelverket gir nye muligheter for studieaktivitet •Tilskudd til studieforbundene •FUNKIS fordeler ca. 20 millioner til studieaktiviteten i medlemsorganisasjonene fordelt på Opplæringstilskudd (OT) og Tilretteleggingstilskudd (TRT) •Studieaktiviteten i medlemsorganisasjonene øker hvert år 13

14 Studieforbundet FUNKIS •Selvstendig studieforbund for funksjonshemmedes organisasjoner •54 medlemsorganisasjoner med ca. 316 000 medlemmer •Bindeledd mellom medlemsorganisasjonenes forskjellige voksenopplæringsmiljøer •Formidler statlig støtte til voksenopplæring i funksjonshemmedes organisasjoner •Fylkesledd i de fleste fylker 14

15 FUNKIS’ oppgaver •Stimulere til samarbeid og koordinere felles voksenopplæringsaktiviteter •Veilede og stimulere medlemsorganisasjonene når det gjelder studietiltak og utarbeiding av studieplaner •Godkjenne og registrere studietiltakene i medlemsorganisasjonene og drive egne studietiltak • Være en pådriver for tilpasset voksenpedagogikk •Sørge for å påvirke offentlig politikk på sitt område 15

16 FUNKIS i fylkene •Stimulere til økt samarbeid mellom medlemsorganisasjonene, blant annet gjennom regionale samarbeidskurs •Stimulere det lokale nettverket av medlemslag i medlemsorganisasjonene til å styrke organisasjonsbyggingen, enten på egenhånd eller i samarbeid med andre 16

17 Postboks 8725 Youngstorget, 0028 OSLO Besøksadresse: Torggt. 10, 5.etg. Telefon: 06315 Telefaks: 23 16 19 89 e-post : fs@funkis.no Studieplaner for studiering / kveldskurs eller helgekurs finner du på hjemmesidene - eller de kan bestilles fra FUNKIS www.funkis.no 17

18 Studiearbeid og begreper

19 Hva er studiearbeid? 19

20 Hva er studiearbeid? Mental Helse: •Studiearbeid og studieaktiviteter i Mental Helses lokal- og fylkeslag er voksenopplæring i praksis. Når lagene driver kursvirksomhet i forbindelse med planlegging av årsmøter, medlems-, informasjons- eller temamøter, gir dette økt kunnskap og læring for deltakerne. Økt kunnskap gir trygghet og mot til å utføre oppgavene en har påtatt seg. I tillegg gir innsikt og kunnskap i en sak eller et tema, motivasjon og økt mestring av oppgavene. Kilde: www.mentalhelse.no 20

21 Hva er studiearbeid? Norsk forbund for utviklingshemmede: •Hovedmålet med studiearbeidet i organisasjonen er å gi medlemmene kunnskap. Studiearbeidet skaper også møteplasser og verksteder for utvikling av organisasjonen. Gjennom vårt organisasjons- og kulturarbeid påvirkes, endres og utvikles det demokratiske samfunn. Kilde: www.nfunorge.org 21

22 22 Hva er studiearbeid? Fellesbetegnelse for all voksenopplæring Det er ikke så viktig hva vi kaller disse aktivitetene - bruk det begrepet dere vil og som best betegner aktivitetene.

23 •Studiearbeid er en fellesbetegnelse for all studieaktivitet. •Hensikten er å tilegne seg ny kunnskap i fellesskap og gjennom erfaringsutveksling med andre. 23

24 Ulike begreper i studiearbeid •Man bruker ulike begrep om opplæringsaktivitet og det er ikke alltid sterkt avgrensede betydninger på de ordene vi bruker •Et samleord som ofte benyttes er studietiltak, mens andre ganger bruker vi studiering eller kurs. •I tillegg har vi begrepene studieleder og studieutvalg 24

25 Studietiltak •Studiearbeid og voksenopplæring som gjennomføres etter retningslinjer som berettiger til offentlige tilskudd, beskrives hos Funkis med fellesbegrepet studietiltak. 25

26 A: Studiering •Utgangspunktet for studiering er at alle er likeverdige som mennesker, og at all erfaring og kunnskap har like stor betydning for ny innsikt •Alle deltar på like fot med de andre •Antallet deltakere bør ikke være høyere enn at alle er synlige og hørbare •Alle er sin egen lærer og har muligheten til å tilføre og ta i mot kunnskap 26

27 Studiering uten lærer •En studiering er en mindre gruppe som møtes flere ganger over en bestemt periode, har gruppeleder og ingen lærer, men trekker inn fagstoff og andre ressurser etter behov. •Den vanligste arbeidsformen er diskusjon og erfaringsutveksling og dermed kunnskapsutvikling i et læringsmiljø preget av likeverd og fortrolighet. •Kan være lurt å velge en ringleder som organiserer arbeidet 27

28 Studiering med lærer •Er svært lik studiering uten lærer •Kan være nyttig ifm spesialundervisning og språkundervisning •Gruppestørrelsen varierer avhengig av målgruppe og emne 28

29 B: Kurs og seminar •Det mest vanlige er helgekurs •Ofte flere deltakere enn i studieringer •Ofte en kombinasjon av forelesninger og gruppearbeid. •Kurset kan ha både kursleder, lærer/forelesere, plenumssamlinger og gruppearbeid. Gruppearbeid under slike kurs kan fungere på samme måte som en studiering. •Kurs kan også foregå en fast kveld i uken over flere uker. 29

30 C: Nettbaserte kurs •Den enkelte kan jobbe hjemmefra når det passer best •Man sparer tid og penger •Ofte er det mer tid til refleksjon da kurset går over lengre tid •Viktig utfordring: å skape et felles læringsmiljø så alle føler seg som en del av kursmiljøet •Kan kombineres med andre kurs/samlinger 30

31 D: Kombinasjonsmodeller •Kombinere flere av modellene: –Nettkurs – samling –Studiering – kurs 31

32 Studieleder Den personen som skal organisere, planlegge og være ansvarlig for kurs og annen opplæringsvirksomhet i foreningen. 32

33 Studieleder bør: •ta initiativ overfor styret og sørge for at studiearbeid blir satt på dagsorden •komme med konkrete forslag til aktuell studievirksomhet •holde styret orientert om studieaktiviteten som foregår •Forankre studiearbeidet inn i styrets arbeid slik at ikke studieleder blir sittende med dette alene 33

34 Studieutvalg •Studieleder er naturlig leder for et slikt utvalg og vil fungere som bindeledd til styret •Utvalget vil fungere som støttespiller for studielederen •Komme med ideer til studietiltak •Være et diskusjonsforum 34

35 Studiearbeid - oppsummering •Studietiltak •Studiering uten lærer/med lærer, kurs/seminar, nettkurs kombinasjonsmodeller •Studieleder, studieutvalg 35

36 Hvorfor bør studiearbeid bli en sentral aktivitet i Diabetesforbundet? 36

37 Gruppeoppgave 1: Å være fylkesstudieleder - gleder og utfordringer 37


Laste ned ppt "Velkommen!. Lov om voksenopplæring Hvilke regler gjelder for studiearbeidet?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google