Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Domsanalyse Rt 1992.796.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Domsanalyse Rt 1992.796."— Utskrift av presentasjonen:

1 Domsanalyse Rt

2 Generelt om domsanalyse
Finne de rettslige problemstillinger som er oppe i saken. Analysere Høyesteretts og de ulike parters rettsanvendelse Rettskildenes relevans, hva sluttes fra dem og hvordan avveies de Vurdere resultatet konkret Vurdere resultatet generelt (sett i sammenheng)

3 Kort om faktum i saken Økonomisk oppgjør som følge av at avtaler om tapping av Pepsi og Seven-up, inngått for 10 år og med 18 måneders oppsigelsesfrist, ble brakt til opphør etter hhv 7 og 1 mnd forløp. Hamar bryggeri sa seg villig til å betale erstatning etter § 23 i kontrakten

4 Rettsspørsmålene Tvisten gjelder tolkningen av § 23 i kontrakten
Hamar bryggeri mente erstatningen måtte måles ute på grunnlag av det faktiske uttak av konsentrat i det tidsrom kontraktene hadde løpt Pepsico mente erstatningen skulle baseres på oppsigelsestiden på 18 mnd

5 Ordlyden i § 23a § 23 a): Dersom Tapperiet velger å si opp denne avtale…skal Tapperiet gi Selskapet atten (18) måneders forutgående skriftlig varsel (Varselsfrist)

6 Ordlyden i § 23 c § 23 c) Dersom Tapperiet ikke overholder varselsfristen…skal Tapperiet betale til Selskapet, som gjensidig avtalt erstatning, et beløp fastsatt ved å multiplisere det samlede antall konsentratenheter som Tapperiet har kjøpt i de siste atten (18) måneder før måneden hvori Tapperiet …misligholdt sine forpliktelser efter denne avtale, med prisen pr konsentratenhet som gjaldt på misligholdelsesdagen;…

7 Til den konkrete saken Hvilket rettsområde har vi her?
Kontraktstolkning Utfylling av kontrakt -Forholdet mellom kontrakt og bakgrunnsrett -contra konkret utfylling/tolkning

8 Tolkning og ulike typer utfylling
Kontrakten tolkes i lys av bakgrunnsretten (deklaratorisk rett, tilstøtende rettsområder etc) Regelbestemt utfylling – kontrakten utfylles med bakgrunnsretten Konkret utfylling – i lys av partenens forventinger og forutsetninger

9 Integrasjonsklausulen
Avtaleforholdet står under amerikansk rett Integrasjonsklausulens siktemål er å hindre utfylling av kontrakten, i alle fall med bakgrunnsrett.

10 Betydningen av integrasjonsklausulen
Retten hevder at partene er enige om at den er uten relevans (dommen s 801)Stemmer dette? Orklas anførsel øverst på s801/s 5 om ordlydens betydning i amerikansk rett Betydningen av Orklas anførsel

11 Rettens tolkning av § 23c Utgangspunkt kontraktens ordlyd
Finner at denne ikke løser spørsmålet for det tilfellet at tapperen trer ut før de 18 mnd har gått (her har kontrakten vart hhv 7mnd og 1mnd) En naturlig tolkning tilsier at §23 bare gjelder etter at kontrakten har hatt virkning så lenge at vilkåret om 18 mnd oppsigelsesfrist gir menining.

12 Partenes forutsetninger
Retten legger til grunn at partene bare har hatt den situasjon i tankene, at kontrakten sies opp etter 18mnd. Jfr s 802 (øverst) styrker standpunktet om at §23c ikke løser spørsmålet Så langt: ingen løsning

13 Løsning: utfylling Bestemmelsen i pkt 23 c må utfylles slik det samsvarer best med formålet med erstatningsplikten som sanksjon av varslingsplikten etter pkt 23a. Svekket ordlydstolkningen. Hva støtter utfyllingen?

14 For en utfylling: Ordlyden – indirekte betydelse
(dekker ikke) Rettsystematiske betraktninger Harmoni og sammenhgeng i kontraktsvilkårene/systeminnretted tolkning Pkt 23 a) legges ikke til grunn som sådan, men slik at formålet (erstatning sanksjon på brudd på varslingsplikten) realiseres. I tråd med ulike reelle hensyn:

15 Ulike reelle hensyn Rimelighet (jfr bemerkningen om at Pepsico har behov for områding – Orkla må betale rimelig for å skape problemer for Pesico) Forholdet ml konkret rimelighet og enkel rettsteknisk løsning (at de standardiserte løsningene i kontrakten benyttes) Konkret rimelighet avgjørende Er dette ”særnorskt” ? jfr integrasjonsklausulen og påstanden om bet av amerikansk rett

16 Ulike reelle hensyn forts
Eksempel på bruk av ulike typer reelle hensyn ved utfylling av kontrakt Avveining utenfor rammene av kontraktens ordlyd, men ikke i strid med denne.

17 Hensynet til styrkforholdet mellom partene
Orkla anfører at kontrakten ikke må utfylles til gunst for Pepsico, som kyndig part. Uklarheten må gå utover Pepsico (uklarhetsregelen) Tilbakevises – Orkla (Hamar bryggerier) har fått til endringer i avtalen, uten å forsøke seg på pkt 23 c

18 Uklarhetsregelen Får ikke betydning med mindre retten er i absolutt tvil etter å ha foretatt en normal tolkning og utfylling Her ikke i tvil, mener å kunne finne en rimelig sikker, god og riktig løsning basert på (tolkning) og utfylling

19 Resultatet Utgangspunkt: Erstatning skal betales for den resterende del av 18mndrs perioden, etter et antall konsentratenheter det må antas at tapper ville ha kjøpt om tappingen hadde fortsatt ut perioden. Budsjettert salg må reduseres etter skjønn pga dårlig salg (s ) 5mill – 4mill 1mill –

20 Dommens rekkevidde Neppe prejudikatsverdi utover partsforholdet.
Gjelder direkte tolkning og utfylling av kontrakt som det finnes få av. Konkret Viser at også kontrakter ml jevnbyrdige næringsdrivende kan tolkes/utfylles i samsvar med reelle hensyn


Laste ned ppt "Domsanalyse Rt 1992.796."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google