Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukermøte for ATP-modellen, 11.12.2008 ATP-analyser for videreutvikling av Bybanen i Bergen Brukermøte for ATP-modellen, Vegdirektoratet 11.12.2008 Øyvind.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukermøte for ATP-modellen, 11.12.2008 ATP-analyser for videreutvikling av Bybanen i Bergen Brukermøte for ATP-modellen, Vegdirektoratet 11.12.2008 Øyvind."— Utskrift av presentasjonen:

1 Brukermøte for ATP-modellen, 11.12.2008 ATP-analyser for videreutvikling av Bybanen i Bergen Brukermøte for ATP-modellen, Vegdirektoratet 11.12.2008 Øyvind Dalen, Asplan Viak AS

2 Brukermøte for ATP-modellen, 11.12.2008

3 Disposisjon •Konkurranseforhold bil/kollektiv •Indikatordatabase for arealbruk •Bosetting og arbeidsplassfordeling i Bergen •Fordeling av arbeidsreiser •Traséalternativer for utvidelse av bybanenettet •Park’n’ride for sykkel •Fortettingspotensialet langs traséene •Kommentarer fra Bergen kommune Brukermøte for ATP-modellen, 11.12.2008

4 Kilde: TØI 1996

5 Indikatordatabase •Basert på grøntstrukturklassifisering av bebygde områder i kommunen •Skiller på «grønne» og «grå» områder •Supplert med data fra •GAB –Bruksformål (bolig, næring, ol) –Boligtype (enebolig, rekkehus, boligblokk, ol) –Antall boenheter –Antall etasjer •Befolkning og arbeidsplasser •Avstand til nærmeste –Bussholdeplass –Lokalsenter –Bydelssenter –Bergen sentrum •Med mer Brukermøte for ATP-modellen, 11.12.2008

6

7 Analyse av arbeidsreiser •Bosted og arbeidsplass på grunnkretsnivå (BOF-registeret fra SSB/Vegdirektoratet) •Utvalgte arbeidsplasskonsentrasjoner •Hvor kommer arbeidstakerne fra? •Inndeling på «sub-bydelsnivå», avgrenset av hovedvegnettet Brukermøte for ATP-modellen, 11.12.2008 FraSoneTilSoneAntall 125 1315 142 250 2312 …n xxx

8 Brukermøte for ATP-modellen, 11.12.2008

9 Kriterier for valg av trase og holdeplasslokalisering •Holdeplasser nær knutepunkt og/eller viktige målpunkt •Knutepunkter for pendling (matebuss/innfartsparkering) •Antall bosatte, ansatte og andre målpunkt innenfor 800m gangavstand •Binde sammen bydelsentrene med sentrum •«pendelløsning» via sentrum •Samsvar i passasjerpotensial på hver side av sentrum •Samsvar i reisetid inn mot sentrum •Noenlunde jevnt belegg over dagen •Fortettingspotensialet rundt stoppestedene Brukermøte for ATP-modellen, 11.12.2008

10 Mange ulike konsept ble vurdert Brukermøte for ATP-modellen, 11.12.2008 To hovedprinsipp ble deretter videreført for mer detaljerte analyser

11 Brukermøte for ATP-modellen, 11.12.2008

12 Bydelssentra innen ~20min fra Bergen sentrum: Sandsli, Åsane Senter, Lagunen, Straume Bydelssentra innen ~20min fra Bergen sentrum: Sandsli, Åsane Senter, Lagunen, Straume

13 Park’n’Ride for sykkel Brukermøte for ATP-modellen, 11.12.2008 • 0,5 – 2-3km fra holdeplass • Sentrumsrettede reiser • Unngå overlapp med nærliggende stasjoner • Dimensjonering: 5-10 plasser pr 1000 bosatte

14 Fortettingspotensialet ved stoppestedene Bebyggelige arealer inntil 800m fra de aktuelle stoppestedene Hovedalternativ A er delt inn i strekningene •Delstrekning A1: Starvhusgaten – Flesland. Lengde = 20,7km •Delstrekning A2, nord: Åsane – Jernbanestasjonen. Lengde = 9km •Delstrekning A2, vest: Jernbanestasjonen – Storavatnet. Lengde 13,4km •Til sammen 43 km Hovedalternativ B er delt inn i strekningene •Delstrekning B1, nord: Flaktveit – Starvhusgaten. Lengde = 12,6km •Delstrekning B1, sør: Starvhusgaten – Flesland. Lengde = 16km •Delstrekning B2, vest: Straume – Starvhusgaten. Lengde = 13.2km •Delstrekning B2, sør: Starvhusgaten – Rådal. Lengde = 15km •Til sammen 57 km Brukermøte for ATP-modellen, 11.12.2008

15 Utbyggingspotensialet vektlegges i henhold til hva slags område den aktuelle stasjonen ligger i •Stasjonstype A: Bydelssenter –mange offentlige og private servicefunksjoner rettet mot bydelen –sammensatt servicetilbud og mange roller –Målpunkt for et større omland –Bymiljø skal vektlegges mest • Stasjonstype B: Lokal senter –Lokalt rettet offentlig og privat servicetilbud –Enklere servicetilbud som betjener et nærområde –Målpunkt for et nærmiljø –Bymiljø og framkommelighet for banen sidestilles •Stasjonstype C: Boligområder og åpnere bebyggelse –Områder med boligbebyggelse, sammensatt bebyggelse, mer spredt bebyggelse, restarealer og naturarealer –Vekt på høy framføringshastighet og effektive holdeplasser –Framkommelighet for banen skal vektlegges mest Brukermøte for ATP-modellen, 11.12.2008

16 Endringskategorier •0-arealer / uendrede arealer –Skoler, barnehager, sykehus/sykehjem og annen offentlig eiendom –Parker, kirkegårder, idrettsanlegg/plasser, lekeplasser ol •Fortetting av boligområder –Seksjonering –Eplehagefortetting –Riving og nybygg i mindre skala •Fortetting av næringsarealer –Endring til mer arbeidsplassintensiv virksomhet –Videreutvikling på eksisterende tomt –Riving og nybygg i mindre skala •Transformasjon –Vesentlig endring av eksisterende strukturer og funksjoner (fortrinnsvis næringsarealer) •Utbygging av nye arealer –Nedbygging av grønne områder (ikke 0-arealer) –Omdisponering av parkerings- og lagerarealer Brukermøte for ATP-modellen, 11.12.2008

17 Beregningsmetode •Kvantifiseringen av fortettingspotensialet baseres på et geografisk tverrsnitt som inneholder det ønskede omfanget av grøntarealer •Denne grøntandelen legges til grunn ved beregning av fortettingspotensialet •For områder som skal bebygges fastsettes en boligtetthet iht. ønsket arealstrategi •Høyere fortetting ved stasjonstype A og B enn ved C •Arealkategorien Usikrede grøntarealer reduseres som følge av fortetting •Det forutsettes samtidig at en større andel nye grøntarealer sikres, dvs. arealkategorien Sikrede grøntarealer øker. Brukermøte for ATP-modellen, 11.12.2008

18

19

20 Beregningsresultater: •Fortetting av eksisterende boligområder gir relativt få nye boliger (1500–2000) •Transformasjonspotensialet i eksisterende næringsområder er stort : –4000-5000 nye boliger –30.000-40.000 nye, mer arealintensive arbeidsplasser •Det er et stort boligpotensial ved planmessig utvikling av utvalgte grøntområder. Nedbygging av grønne arealer kan gi: –35.000–36.000 nye boliger –13.000-14000 nye arbeidsplasser •Totalt for hele bybanesystemet kan ca 11.000daa fortettes til bolig- og næringsformål. Dette kan gi: –42.000 nye boliger –50.000 nye arbeidsplasser Brukermøte for ATP-modellen, 11.12.2008


Laste ned ppt "Brukermøte for ATP-modellen, 11.12.2008 ATP-analyser for videreutvikling av Bybanen i Bergen Brukermøte for ATP-modellen, Vegdirektoratet 11.12.2008 Øyvind."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google