Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forus næringsområde og boligsoneparkering i Stavanger Christin Berg, rådgiver Stavanger kommune Den store parkeringskonferansen, 23. mai 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forus næringsområde og boligsoneparkering i Stavanger Christin Berg, rådgiver Stavanger kommune Den store parkeringskonferansen, 23. mai 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forus næringsområde og boligsoneparkering i Stavanger Christin Berg, rådgiver Stavanger kommune Den store parkeringskonferansen, 23. mai 2013

2 STAVANGER KOMMUNE Innhold ■ Parkeringspolitikk ■ Parkeringsbehov ■ Kommunedelplan for parkering på Forus Lura ■ Boligsoneparkering

3 STAVANGER KOMMUNE Overordnet parkeringspolitikk ■ Skiller mellom bolig og næringsparkering ■ Bolig: Basert på variasjon i boligsammensetning i ulike deler av byen ■ Næring: Basert på lokaliseringsstyring, arealstrategi ■ Fellesanlegg og sambruk ■ Sentrum, parkering i randsonen, krav om frikjøp ■ Parkering som virkemiddel for samlet areal og transport ■ Bil- og sykkelparkering ■ Mobilitetsplan

4 STAVANGER KOMMUNE Arealstrategi ■ Senterstruktur ■ Fortetting ■ Lokalisering ■ Tilgjengelighet/ mobilitet ■ Kollektiv ■ Gang ■ Sykkel ■ Parkering ■ Mobilitetsplan Madla Eiganes/ Våland Storhaug Hillevåg Hinna

5 STAVANGER KOMMUNE Næringsparkering Sone 1: Utvidet sentrumsområde, Paradis og Jåttåvågen (0,9 per 100 m 2) Sone 2: Hovedakser for kollektiv- transport inkludert bydelssentra og universitets-området (Maks. 1,2 per 100 m 2 ) Sone 3: Resten av kommunen (Min. 1.0 per 100 m 2 )

6 STAVANGER KOMMUNE Sykkelparkering Sone 1: Min. 3,0 plasser Sone 2: Min. 2,0 plasser Sone 3: Min. 1,5 plasser Krav til overdekket/innelåst sykkelparkering på egen grunn

7 STAVANGER KOMMUNE Utvikling i bilhold og reisevaner ■ Stadig flere husholdninger på Jæren har flere biler. 49 % eier eller har tilgang til flere biler. ■ En økning på 5 % poeng svarte at de hadde «alltid» har tilgang til bil Figur 2. RVU Jæren. Bilfører 1998, 2005, 2012

8 STAVANGER KOMMUNE Forus næringsområde

9 STAVANGER KOMMUNE Plan 125K Kommunedelplan for parkering for næringsområdene på Forus og Lura ■ Formålet med planarbeidet har vært: ■ En gjennomgang og kartlegging av parkeringssituasjonen i næringsområdene ■ Foreslå ny felles parkeringspolitikk og - bestemmelse. ■ Ny parkeringsbestemmelse skal bidra til en vridning i reisemiddelfordelingen for nye etableringer og ved transformasjon.

10 STAVANGER KOMMUNE

11

12 Bakgrunn og målsetting ■ 80 % bilandel ■ Forventet vekst ut i fra gjeldende regul ering (ca. 31 000 arbeidsplasser i dag innenfor Forus Næringspark, totalt potensial for arbeidsplasser er ca. 94 000) ■ Gjeldende reguleringsplan for Forus Næringspark tillater i dag inntil 3,5 p-plasser pr. 100 m 2 BRA. ■ Mål om effektiv og fleksibel transportavvikling av arbeidsreiser ■ Ny parkeringsnorm, et av flere virkemidler

13 STAVANGER KOMMUNE Parkering som virkemiddel ■ Parkeringsnorm basert på arealformål ■ Parkeringsnorm basert på geografisk soneinndeling ■ Fast norm, maksimum norm og minimum norm ■ Felles parkeringsanlegg og krav om frikjøp

14 STAVANGER KOMMUNE Parkeringsbehov ■ Forus er et sammensatt næringsområde, med en stor bredde av type næring. Ulik type arealbruk og næring har ulike parkeringsbehov. ■ Industri/verksted har få arbeidsplasser pr. 100 m² BRA, mens kontor har flere arbeidsplasser pr. 100 m² BRA.

15 STAVANGER KOMMUNE Forslag til ny parkeringsnorm ■ Maksimum 1,2 p-plasser pr. 100 m 2 BRA. ■ Industri/lager: maksimum 0,4 pr. 100 m 2 BRA. ■ Minimum 2 sykkelplasser pr. 100 m 2. For industri/lager minimum 0,4 sykkelplasser pr. 100 m². ■ Krav om mobilitetsplan for virksomhetens transport. Dersom mobilitetsplanen dokumenterer et parkeringsbehov utover gjeldende bestemmelse, kan dette parkeringsbehovet vurderes tillatt midlertidig etablert. Midlertidighet skal være tidsavgrenset på inntil 3 år.

16 STAVANGER KOMMUNE Mål for reisemiddelfordeling ■ Kollektiv 25-30 % ■ Gang- og sykkel20-25 % ■ Bilfører45-55 %

17 STAVANGER KOMMUNE Felles parkeringsanlegg og frikjøp ■ Fase 1: Utrede og etablere en organisering for frikjøpsordning og drift av felles parkeringsanlegg. ■ Fase 2: Innføring av frikjøp når egen organisering av p-anleggene på Forus og Lura er på plass. ■ Ved frikjøp gjelder maksimum norm som et fastkrav. ■ Det er krav om frikjøp for 2/3 av parkeringskravet for eiendommen

18 STAVANGER KOMMUNE Felles parkeringsanlegg ■ Det skal tilstrebes lik eller større avstand mellom arbeidssted og parkeringsanlegg som mellom arbeidssted og kollektivholdeplass. ■ Felles parkeringsanlegg plasseres i områder som har fortettingspotensial / større utbygginger. ■ Parkeringsanleggene reguleres offentlige.

19 STAVANGER KOMMUNE Stavanger sentrum mot sørøst

20 STAVANGER KOMMUNE Boligsoneparkering Innført i 1985 i sentrumsnære bydeler og områder med fremmedparkering ■ Bedre trafikksikkerhet, miljø og framkommelighet ■ Bedre parkeringsforhold for beboere og besøkende ■ Bedre parkeringsforhold for næringsdrivende og kunder Sist utvidet i 2010

21 STAVANGER KOMMUNE Trafikkregulering Stavanger sentrum og boligsoner ■ Stavanger sentrum, forbudssone ■ Parkering kun på anviste plasser og i p-hus ■ Avgiftsbelagt parkering 08-20 (16) ■ Serviceparkering i enkelte gater inntil 15 min. ■ Boligsoner ■ Sonereguleringen gjelder 08-18 (16) ■ Gratis parkering i to timer ■ Korttidsparkering mot avgift i sentrumsnære områder

22 STAVANGER KOMMUNE Parkering som virkemiddel for samordnet areal og transport ■ Parkeringspolitikken er sentral for å nå nasjonale og lokale mål om miljøvennlig transport og reduksjon i bilbruk ■ Behov for samordning med andre kommuner ■ Normen må treffe virkeligheten for å unngå uheldige utslag ■ Stram nok til å virke, men ikke så stram at politikken undergraves av «unntak» ■ Dynamisk utvikling over tid, justeringer vurderes ved rullering av kommuneplanen. ■ Utfordringen er størst på Forus/Lura. Usynlige kommune- grenser krever samarbeid og modning, og det tar tid.

23 STAVANGER KOMMUNE Norm for parkering i plan og byggesaker ■ Bolig: Basert på variasjon i boligsammensetning i ulike deler av byen ■ Næring: Basert på lokaliseringsstyring, arealstrategi BoligbebyggelseIndividuell parkeringFelles parkering BeboereGjesterSumBeboereGjesterSum Bilparkering11210,2Maks 1,2 BoligbebyggelseSentrum Utenfor sentrum Sentrum Utenfor sentrum Sykkelparkering3423 NæringsbebyggelseSone 1Sone 2 Bilparkering0,9Maks. 1,2Min. 1,0 SykkelparkeringMin. 3,0Min. 2,0Min. 1,5


Laste ned ppt "Forus næringsområde og boligsoneparkering i Stavanger Christin Berg, rådgiver Stavanger kommune Den store parkeringskonferansen, 23. mai 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google