Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mulighetsanalyse næringsarealer i Buskerudbyen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mulighetsanalyse næringsarealer i Buskerudbyen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Mulighetsanalyse næringsarealer i Buskerudbyen
15. juni 2011 Øyvind Dalen Buskerudbyen 15. juni 2011

2 Disposisjon Formål med kartleggingen Pendlingsforhold i Buskerudbyen
Utvikling i sysselsetning i Buskerudbyen ABC-metodikken for planlegging av rett virksomhet på rett sted Kartlegging av dagens virksomheter i Buskerudbyen Foreløpig kartlegging av dagens næringsarealer i Buskerudbyen Buskerudbyen 15. juni 2011

3 Formål med kartleggingen
Hvordan utvikle Buskerudbyen til en bærekraftig og konkurransedyktig region av nasjonal interesse Gi grunnlag for utarbeidelse av en regional næringsstruktur, med fokus på attraktive lokaliseringsmuligheter for ulike typer bedrifter Legge til rette for ”rett virksomhet på rett sted” i forhold til en ABC-tankegang, blant annet for å kunne minimalisere transportomfanget i regionen Buskerudbyen 15. juni 2011

4 Pendling i Buskerudbyen
Buskerudbyen 15. juni 2011

5 Sysselsetning og pendling
Netto innpendling til Drammen og Kongsberg Netto utpendling fra Øvre Eiker og Nedre Eiker Lier har lavest andel sysselsatte bosatt i egen kommune (37 %) Kongsberg har høyest andel sysselsatte bosatt i egen kommune (71 %) De resterende ligger på 50 – 60 % arbeidsplasser i Buskerudbyen pr jan. 2010 bosatte i Buskerudbyen pr jan. 2011 0,51 arbeidsplass pr bosatt Det må etableres én ny arbeidsplass for hver andre innflytter for å opprettholde denne balansen Buskerudbyen 15. juni 2011

6 Utvikling i sysselsetning 1995-2008 – antall ansatte
Kilde: SSB, statistikkbanken Buskerudbyen 15. juni 2011

7 Utvikling i sysselsetning 1995-2008 – prosentvis fordeling
Buskerudbyen 15. juni 2011

8 Bransjevis vekst i sysselsetning 1995 - 2008
Buskerudbyen 15. juni 2011

9 ABC-metoden Planleggingsverktøy for å lokalisere virksomheter slik at de får dekket sine transportbehov på en samfunnsmessig mest gunstig måte ABC-metoden handler om å planlegge og legge til rette for ”rett virksomhet på rett sted”, ut i fra en målsetning om å minimere det samlede transportarbeidet i en region, samtidig som at det legges til rette for et konkurransedyktig næringsliv og gode vilkår for trafikkavvikling Forhold ved ansatte, besøkende og godstransport bidrar til en virksomhets samlede transportbehov Optimal lokalisering bestemmes ut i fra virksomheters mobilitesprofil og arealbehov, og områders tilgjengelighetsprofil Buskerudbyen 15. juni 2011

10 Virksomheters mobilitetsprofil
Arbeidsplassintensitet Besøksintensitet Bilavhengighet Geografisk rekkevidde Omfang av godstransport Ankomsttid for ansatte Buskerudbyen 15. juni 2011

11 Områders tilgjengelighetsprofil
A-områder Knutepunkt med regional kollektivbetjening, god tilgjengelighet for gående og syklende, samt eventuelle restriksjoner på biltrafikk (parkering) Typisk sentrumskjerne B-områder Områder med relativt god kollektivbetjening og biltilgjengelighet, og gjerne god tilgjengelighet for gående og syklende Bydelsomsentra og områder langs kollektivaksen Mindre utstrekning enn A-områder C-områder Lav kollektivbetjening og god biltilgjengelighet Nærhet til hovedveg God plass Buskerudbyen 15. juni 2011

12 Sammenligne tilgjengelighetsprofil og mobilitetsprofil
Behov for forbedringer i tilgjengelighet? Arealmuligheter for ulike typer næringer? Gang/sykkeltilgjengelighet? Buskerudbyen 15. juni 2011

13 Klassifiseringskriterier
Hovedkategori NACE-kode Lokalisering Kommentar 1. Primærnæring A (01-03), B (05-09), D (35), E (36-39) D-områder Vanligvis ikke i tettbebygde områder 2. Bygg og anlegg F (41-43) Uplassert Ikke fast arbeidssted 3. Industri C (10-33) C-områder (B for lett industri, med lite godstransport) 4. Engros- og transport G (46, 47.9 Handel utenom salgssted), H (49-53), I (56.2 Catering), N (77 Utleievirksomhet), N (82.92 Pakkevirksomhet) C-områder Bør være muligheter for omlasting bil, bane, båt 5. Arealkrevende forretning G (45, 47.3 Drivstoff, Byggevarer, Tapet, tepper, El- artikler, Møbler), I (55.3 Campingplasser) B- og C-områder Ofte bruk av bil for å frakte varer 6. Daglig service G (47.11 og 47.2 Handel med nærings- og nytelsesmidler) S (96 Personlig tjenesteyting) Alle områdetyper Lokaliseres både i sentre og boligområder 7. Service og kultur G (47.4, 47.51, 47.6, 47.7, 47.8) I (55 Overnatting, 56 Servering) H (49.32 Drosjetransport) N (79 Reisebyrå) K (64.1 Bankvirksomhet) R (91 Bibliotek, museum ol) A-områder (B-områder med god kollektivbetjening) Detaljvarehandel utenom dagligvarer og plasskrevende handel 8. Offentlig adm, lokal rekkevidde P(85.1 Førskole, 85.2 Grunnskole, Trafikkskole) Q (86 Helse og sosialtjenester, 87 Pleie og omsorg, 88 Eldresenter, barnehage, 93.1 Sports- og idrettsanlegg), M (75 veterinær) B-områder I tilknytning i lokalsenter, eventuelt i boligområder 9. Offentlig adm, regional rekkevidde O (84 Offentlig adm) P (85.3 Videregående skole, 85.4 Høyere utdanning, 85.5 Annen undervisning) Q (88.99 Andre sosiale tjenester) A-områder Lokaliseres i kommune- og regionsentre 10. Andre kontorvirksomheter K ( ), L (68), M (69-74), S (94-96), U (99) Større virksomheter lokaliseres i A-områder, mindre kan også lokaliseres i lokale sentre Buskerudbyen 15. juni 2011

14 Fordeling av hovedgrupper pr kommune
Buskerudbyen 15. juni 2011

15 Fordeling av ABC-virksomheter pr kommune
Buskerudbyen 15. juni 2011

16 Buskerudbyen 15. juni 2011

17 Eksempel Øvre Eiker Buskerudbyen 15. juni 2011

18 Buskerudbyen 15. juni 2011

19 A-områder Buskerudbyen
Knutepunkt med minst 2 regionale kollektivtilbud innenfor 500m gangavstand1 Minst en avgang pr time for regionalt kollektivtilbud Lokal kollektivbetjening med minimum 3 avganger pr time2 Blant de områder med høyst andel bosatte innenfor 15min gangavstand Maks 500m til hovedveg Reisetidsforhold kollektiv/bil < 1,7 Avgrenset av 800m gangavstand fra regionalt kollektivknutepunkt i Drammen og Kongsberg, og 500m gangavstand for øvrige kommuner Eventuelt: Få parkeringsmuligheter (0,2 pr ansatt / 0,4 pr bolig) 1Kollektivtilbud som muliggjør reiser ut av Buskerudbyen 2Innenfor kommunegrensen, til nabokommune og/eller Drammen Buskerudbyen 15. juni 2011

20 B-områder Buskerudbyen
Næringsområde med inntil 500m gangavstand til kollektivholdeplass med minst 3 ruter (lokal eller regional), hvorav et av tilbudene kan være tog innenfor 800m gangavstand Lokal kollektivbetjening med minimum 2 avganger pr time Maks 500m til hovedveg Reisetidsforhold kollektiv/bil < 2 Eventuelt: Begrensede parkeringsmuligheter (0,5-0,6 pr ansatt / 0,7 pr bolig) Buskerudbyen 15. juni 2011

21 C-områder Resterende næringsområder
Eventuelt kan noen av disse regnes som D-områder, dersom følgende legges til grunn: Maks 500m gangavstand til en kollektivholdeplass Maks 500m fra hovedveg Buskerudbyen 15. juni 2011

22 Eksempel Drammen Buskerudbyen 15. juni 2011


Laste ned ppt "Mulighetsanalyse næringsarealer i Buskerudbyen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google