Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mulighetsanalyse næringsarealer i Buskerudbyen 15. juni 2011 Øyvind Dalen Buskerudbyen 15. juni 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mulighetsanalyse næringsarealer i Buskerudbyen 15. juni 2011 Øyvind Dalen Buskerudbyen 15. juni 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mulighetsanalyse næringsarealer i Buskerudbyen 15. juni 2011 Øyvind Dalen Buskerudbyen 15. juni 2011

2 Disposisjon •Formål med kartleggingen •Pendlingsforhold i Buskerudbyen •Utvikling i sysselsetning i Buskerudbyen 1995-2008 •ABC-metodikken for planlegging av rett virksomhet på rett sted •Kartlegging av dagens virksomheter i Buskerudbyen •Foreløpig kartlegging av dagens næringsarealer i Buskerudbyen Buskerudbyen 15. juni 2011

3 Formål med kartleggingen •Hvordan utvikle Buskerudbyen til en bærekraftig og konkurransedyktig region av nasjonal interesse •Gi grunnlag for utarbeidelse av en regional næringsstruktur, med fokus på attraktive lokaliseringsmuligheter for ulike typer bedrifter •Legge til rette for ”rett virksomhet på rett sted” i forhold til en ABC- tankegang, blant annet for å kunne minimalisere transportomfanget i regionen Buskerudbyen 15. juni 2011

4 Pendling i Buskerudbyen Buskerudbyen 15. juni 2011

5 Sysselsetning og pendling •Netto innpendling til Drammen og Kongsberg •Netto utpendling fra Øvre Eiker og Nedre Eiker •Lier har lavest andel sysselsatte bosatt i egen kommune (37 %) •Kongsberg har høyest andel sysselsatte bosatt i egen kommune (71 %) •De resterende ligger på 50 – 60 % •75.000 arbeidsplasser i Buskerudbyen pr jan. 2010 •47.300 bosatte i Buskerudbyen pr jan. 2011 •0,51 arbeidsplass pr bosatt •Det må etableres én ny arbeidsplass for hver andre innflytter for å opprettholde denne balansen Buskerudbyen 15. juni 2011

6 Utvikling i sysselsetning 1995-2008 – antall ansatte Buskerudbyen 15. juni 2011 Kilde: SSB, statistikkbanken

7 Utvikling i sysselsetning 1995-2008 – prosentvis fordeling Buskerudbyen 15. juni 2011

8 Bransjevis vekst i sysselsetning 1995 - 2008 Buskerudbyen 15. juni 2011

9 ABC-metoden •Planleggingsverktøy for å lokalisere virksomheter slik at de får dekket sine transportbehov på en samfunnsmessig mest gunstig måte •ABC-metoden handler om å planlegge og legge til rette for ”rett virksomhet på rett sted”, ut i fra en målsetning om å minimere det samlede transportarbeidet i en region, samtidig som at det legges til rette for et konkurransedyktig næringsliv og gode vilkår for trafikkavvikling •Forhold ved ansatte, besøkende og godstransport bidrar til en virksomhets samlede transportbehov •Optimal lokalisering bestemmes ut i fra virksomheters mobilitesprofil og arealbehov, og områders tilgjengelighetsprofil Buskerudbyen 15. juni 2011

10 Virksomheters mobilitetsprofil •Arbeidsplassintensitet •Besøksintensitet •Bilavhengighet •Geografisk rekkevidde •Omfang av godstransport •Ankomsttid for ansatte Buskerudbyen 15. juni 2011

11 Områders tilgjengelighetsprofil Buskerudbyen 15. juni 2011 A-områder •Knutepunkt med regional kollektivbetjening, god tilgjengelighet for gående og syklende, samt eventuelle restriksjoner på biltrafikk (parkering) •Typisk sentrumskjerne B-områder •Områder med relativt god kollektivbetjening og biltilgjengelighet, og gjerne god tilgjengelighet for gående og syklende •Bydelsomsentra og områder langs kollektivaksen •Mindre utstrekning enn A-områder C-områder •Lav kollektivbetjening og god biltilgjengelighet •Nærhet til hovedveg •God plass

12 Sammenligne tilgjengelighetsprofil og mobilitetsprofil •Behov for forbedringer i tilgjengelighet? •Arealmuligheter for ulike typer næringer? •Gang/sykkeltilgjengelighet? Buskerudbyen 15. juni 2011

13 Klassifiseringskriterier HovedkategoriNACE-kodeLokaliseringKommentar 1. PrimærnæringA (01-03), B (05-09), D (35), E (36-39)D-områderVanligvis ikke i tettbebygde områder 2. Bygg og anleggF (41-43)UplassertIkke fast arbeidssted 3. IndustriC (10-33) C-områder (B for lett industri, med lite godstransport) 4. Engros- og transport G (46, 47.9 Handel utenom salgssted), H (49-53), I (56.2 Catering), N (77 Utleievirksomhet), N (82.92 Pakkevirksomhet) C-områder Bør være muligheter for omlasting bil, bane, båt 5. Arealkrevende forretning G (45, 47.3 Drivstoff, 47.521 Byggevarer, 47.53 Tapet, tepper, 47.54 El- artikler, 47.59 Møbler), I (55.3 Campingplasser) B- og C-områderOfte bruk av bil for å frakte varer 6. Daglig service G (47.11 og 47.2 Handel med nærings- og nytelsesmidler) S (96 Personlig tjenesteyting) Alle områdetyper Lokaliseres både i sentre og boligområder 7. Service og kultur G (47.4, 47.51, 47.6, 47.7, 47.8) I (55 Overnatting, 56 Servering) H (49.32 Drosjetransport) N (79 Reisebyrå) K (64.1 Bankvirksomhet) R (91 Bibliotek, museum ol) A-områder (B-områder med god kollektivbetjening) Detaljvarehandel utenom dagligvarer og plasskrevende handel 8. Offentlig adm, lokal rekkevidde P(85.1 Førskole, 85.2 Grunnskole, 85.43 Trafikkskole) Q (86 Helse og sosialtjenester, 87 Pleie og omsorg, 88 Eldresenter, barnehage, 93.1 Sports- og idrettsanlegg), M (75 veterinær) B-områder I tilknytning i lokalsenter, eventuelt i boligområder 9. Offentlig adm, regional rekkevidde O (84 Offentlig adm) P (85.3 Videregående skole, 85.4 Høyere utdanning, 85.5 Annen undervisning) Q (88.99 Andre sosiale tjenester) A-områderLokaliseres i kommune- og regionsentre 10. Andre kontorvirksomheter K (64.2-66), L (68), M (69-74), S (94-96), U (99)A-områderStørre virksomheter lokaliseres i A- områder, mindre kan også lokaliseres i lokale sentre Buskerudbyen 15. juni 2011

14 Fordeling av hovedgrupper pr kommune Buskerudbyen 15. juni 2011

15 Fordeling av ABC-virksomheter pr kommune Buskerudbyen 15. juni 2011

16

17 Eksempel Øvre Eiker Buskerudbyen 15. juni 2011

18

19 A-områder Buskerudbyen •Knutepunkt med minst 2 regionale kollektivtilbud innenfor 500m gangavstand 1 •Minst en avgang pr time for regionalt kollektivtilbud •Lokal kollektivbetjening med minimum 3 avganger pr time 2 •Blant de områder med høyst andel bosatte innenfor 15min gangavstand •Maks 500m til hovedveg •Reisetidsforhold kollektiv/bil < 1,7 •Avgrenset av 800m gangavstand fra regionalt kollektivknutepunkt i Drammen og Kongsberg, og 500m gangavstand for øvrige kommuner Eventuelt: •Få parkeringsmuligheter (0,2 pr ansatt / 0,4 pr bolig) 1 Kollektivtilbud som muliggjør reiser ut av Buskerudbyen 2 Innenfor kommunegrensen, til nabokommune og/eller Drammen Buskerudbyen 15. juni 2011

20 B-områder Buskerudbyen •Næringsområde med inntil 500m gangavstand til kollektivholdeplass med minst 3 ruter (lokal eller regional), hvorav et av tilbudene kan være tog innenfor 800m gangavstand •Lokal kollektivbetjening med minimum 2 avganger pr time •Maks 500m til hovedveg •Reisetidsforhold kollektiv/bil < 2 Eventuelt: •Begrensede parkeringsmuligheter (0,5-0,6 pr ansatt / 0,7 pr bolig) Buskerudbyen 15. juni 2011

21 C-områder •Resterende næringsområder Eventuelt kan noen av disse regnes som D-områder, dersom følgende legges til grunn: •Maks 500m gangavstand til en kollektivholdeplass •Maks 500m fra hovedveg Buskerudbyen 15. juni 2011

22 Eksempel Drammen Buskerudbyen 15. juni 2011


Laste ned ppt "Mulighetsanalyse næringsarealer i Buskerudbyen 15. juni 2011 Øyvind Dalen Buskerudbyen 15. juni 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google