Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvalitetssikring av opplæring for barn og unge med synshemming

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvalitetssikring av opplæring for barn og unge med synshemming"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvalitetssikring av opplæring for barn og unge med synshemming
Foreldrekurs 2009 Lære for livet Knut R. Ramberg

2 NOUer og meldinger: Ot.prp. nr. 44 ( ). Endringer i opplæringslova KUF handlingsplan for funksjonshemma (1998 – 2001) NOU 2003:16. I første rekke. Forsterket kvalitet i en grunnopplæring for alle St.meld. nr. 30 ( ). Kultur for læring St.meld.nr.16 ….og ingen sto igjen. Tidlig innsats for livslang læring ( )

3 NOUer og meldinger: St.meld. nr.17. Eit informasjonssamfunn for alle (2006 – 2007) St.meld. Nr 31 (2007 – 2008) Kvalitet i skolen Ot.prp.nr. 44 (2007 – 2008) Om lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)

4 NOUer og meldinger: St.melding.nr.11 (2008 -2009)
Læreren. Rollen og utdanningen NoU 2009:18. Rett til læring (Midtlyngutvalget)

5 Spørsmål og kritikk Stortingets spørretime
Kunnskapsdepartementet klaget inn for diskrimineringsombudet Riksrevisjon og tilsyn – oppfølging - systemkontroll Ulike innslag i ulike medier

6 Barn- og ungdoms læringsstrategier

7 Kritiske suksess faktorer I
Kunnskap Erfaring Betydningen av tilgjengelig kompetanse og tilgjengelig spisskompetanse

8 Kritiske suksess faktorer II
Krav til saksbehandling i forhold til: Rettslikhet Rettssikkerhet Stikkord: Forsvarlig system

9 Utgangspunkt - opplæringsloven
Foreldre/Foresatte Barnet og eleven Førskolelæreren/Lærerens kompetanse

10 Opplæringsloven §1.1. Formålet med opplæringa. Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.

11 Opplæringsloven - forarbeidene
I Ot.prp. nr.46, som er grunnlaget for lovteksten, finner en at departementet har skrevet : ”Framhever gode samarbeidsformer mellom skole og hjem”

12 Foreldre opplæring - hørsel
Foreldre til hørselshemmede barn har i dag følgende tilbud: ”Se mitt språk”. Kursrekke over 40 moduler a 25 timer. Målgruppe foreldre til døve barn 0-16 år ”Norsk med tegnstøtte”. Består av 3 samlinger a 2 dager ”Hør mitt språk”.12 samlinger a 2 dager fordelt på 4 år Søsken har hatt tilgang til deler av kursene

13 Foreldre opplæring Hva vil dere som foreldre til synshemmede barn ha behov for? (Jfr. rettslikhet foreldre til hørselshemmede barn)

14 Fra Stortingets spørretime. Lekser?
Kunnskapsministeren fikk spørsmål i Stortingets spørretime febr.09 vedrørende lekselesning Bakgrunn: Utdanningsdirektøren i Hordaland hevdet at skolen ikke kunne gi elevene lekser. Ikke hjemmel i loven. Statsrådens svar gikk på sedvane og en fast rettsoppfatning at lekser er en del av skolens virksomhet. §2.3 i opplæringsloven sier at elevene skal være aktivt med i opplæringen

15 Spesialundervisning

16 Opplæringsloven kap 5 §5-1 Rett til spesialundervisning
§5-3 Sakkunnig vurdering §5-4 Nærmare om saksbehandlinga i samband med vedtak om spesialundervisning §5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder §5-9 Statens plikt til å sørgje for læremiddel

17 Tverrfaglig synsfunksjonsutredning
Tambartun og Huseby kan bistå PPT i sakkyndighetsarbeidet

18 Tverrfaglig synsfunksjonsutredning
Tambartun og Huseby kan bistå PPT i sakkyndighetsarbeidet

19 Veileder til spesialundervisning
Veilederen til spesialundervisning utgitt av Utdanningsdirektoratet 15.september i år Finnes på hjemmesiden til Udir. (udir.no) og i papirutgave (Utfordre kompetansesentrene til å skrive en artikkel i Notater om veilederen)

20 Veileder til spesialundervisning
Målsettingen med veilederen er: Sikre at barn og unge får oppfylt sine rettigheter etter kap. 5 i opplæringsloven Se på saksgang og behandlingsrutiner Sikre at minstekravene i opplæringsloven oppfylles Forbedre kvaliteten på det tilbudet barnet/eleven får

21 Gangen i en sak om spesialpedagogisk hjelp - barn
Fase 1: Før tilmelding og utredning Fase 2:Tilmelding til PP-tjenesten Fase 3: Sakkyndig vurdering av barnets behov Fase 4: Vedtak Fase 5: Planlegging og gjennomføring Fase 6: Evalueringsfasen Foreldrene er helt sentrale i fasene 1,3,4,5 og 6

22 Fra Stortingets spørretime. 4. og 5.år i videregående oppl.?
Spørsmål : Hva vil statsråden gjøre for å sikre at elevers rett til utvidet videregående opplæring i inntil 2 år blir praktisert likt mellom fylkene? Svar: a. Eleven må ha rett til spesialundervisning eller egne rettigheter etter §§ 3.9 el.3.10. b.forutsettes at eleven både trenger og har utbytte av opplæringen (4. event. 5.år) c. Be Utdanningsdirektoratet vurdere om det er behov for veiledning i gjeldende rett.

23 Veileder til spesialundervisning
Fra pkt om forholdet mellom: Sakkyndig vurdering (rådgivende vurdering) Utarbeiding av enkeltvedtak (her er rettigheter og plikter nedfelt) Utarbeiding av IOP (operasjonalisering av enkeltvedtak, kan være en del av enkelt vedtaket, men anbefales ikke iflg. veileder)

24 Tilsyn Fylkesmennenes tilsyn av norsk skole avdekker bl.a:
Manglende system i forhold til læringsutbytte og krav om tilpasset opplæring Kritikk knyttet til enkeltvedtak og spesialundervisning

25 Tilsyn Manglende enkeltvedtak for elever som får spesialundervisning
Forts. Manglende enkeltvedtak for elever som får spesialundervisning Sakkyndige vurderinger følges ikke Lang behandlingstid – fra henvisning til vedtak. (Klager til EMD)

26 Opplæringsloven §10.8 Kompetanseutvikling Skoleeigar har ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse i verksemda. Skoleeigaren skal ha eit system som gir undervisningspersonale, skoleleiarar og personale med særoppgåver i skoleverket høve til nødvendig kompetanseutvikling, med sikte på å fornye og utvide den faglege og pedagogiske kunnskapen og å halde seg orienterte om og vere på høgd med utviklinga i skolen og samfunnet

27 Ot.prp.44 1999-2000 Her står det bl.a at kommunene:
Har ansvar for å knytte til seg tilstrekkelig med personalet som har synspedagogisk og spesialpedagogisk kompetanse Har ansvar for å legge til rette for stabile lærekrefter Skal legge til rette for at personalet kan delta på kurs ved kompetansesentrene

28 Kompetanseheving Formell kompetanseheving ved NTNU
Formell kompetanseheving ved UiO ISP Utarbeidet godkjente moduler innen synspedagogiske emner og spesialiserte emner innen punktskrift, mobilitet og ADL Tambartun og Huseby tydelige pådrivere, forelesere og bidragsytere

29 Kursvirksomhet ved Tambartun og Huseby Flere kurs hver uke ved sentrene Kursvirksomhet ved Tambartun og Huseby Flere kurs hver uke ved sentrene Kursvirksomhet ved Tambartun og Huseby. Fra årlige klassetrinnskurs for punktskriftsbrukere

30 Kursvirksomhet Tambartun og Huseby
Sentrene har kurstilbud til: Foreldre/barn, elever og fagpersoner. Samlet gir sentrene flere kurs hver uke

31 St.meld.nr.11 (2008-2009) Læreren, rollen og utdanningen
Stortingsmeldingen legger opp til en mer spesialisert kompetanse A. ”Mot de yngste elevene”; bred og relevant kompetanse B. ”Mot de eldre elevene”; vektlegges mer faglig fordypning Hva med de som skal undervise elever med en synshemming?

32 NOU 2009:18 Rett til læring (Midtlyngutvalget)
Utvalgets mandat var bredt og sammensatt: Om den ordinære opplæringen legger til rette for læring og utvikling for barn, unge og voksne med særskilte behov Vurdere spesialundervisningens organisering, ressursbruk og resultater Forslag til bedre organisering og effektiv ressursbruk i en helhetlig tiltakskjede med målrettet og koordinert hjelp nærmest mulig brukeren Særskilt omtale av adferdsproblemer, sosiale og psykiske vansker Forslagene skulle fremmes innenfor eksisterende ressursrammer

33 NOU 2009:18 Rett til læring (Midtlyngutvalget)
Tilstand: Ensretting og mangel på hensyn til mangfoldet Ulik praktisering og forståelse av regelverket Mangel på samordning og samarbeidskompetanse Forhold knyttet til den spesialpedagogiske innsatsen

34 NOU 2009:18 Rett til læring (Midtlyngutvalget)
Trekk ved spesialundervisningen i grunnskolen Spesialundervisning iverksettes sent Stor bruk av assistenter og timer som ikke gjennomføres fordi spesiallæreren brukes som vikar Mer segregering av elever i egne tilbud og en økning i omfang av spesialundervisning Svært lite systematiske vurderinger av elevens læringsutbytte av spesialundervisningen Rigide prosedyrer, stabile opplegg, undervisning uten forklaringsbidrag til læringsutbytte, avlastningsfunksjoner for lærerne Ønsket utvikling Tidlig innsats og forebygging av problemer Lærere med høy pedagogisk kompetanse er avgjørende for læringsutbyttet Inkluderende og differensiert opplæring gir best resultater Kontinuerlige vurderinger med parallelle korrigeringer av undervisningen er avgjørende Fleksible og individuelle strategier tilknyttet hver enkelt elevs behov i spesifikke situasjoner

35 NOU 2009:18 Rett til læring (Midtlyngutvalget)
Utvalget foreslår 6 strategier med 61 forslag: Tidlig innsats og forebygging Rett til ekstra tilrettelegging i opplæringen Tilpassede og fleksible opplæringsløp PP tjenesten og Statped tettere på Helhet krever tverrfaglig og tverretatlig samarbeid Kompetanse på alle nivåer

36 NOU 2009:18 Rett til læring (Midtlyngutvalget)
Høring I høringen kan en også trekke frem forhold som ikke NOUen har behandlet Høringsfrist 27. november i år

37


Laste ned ppt "Kvalitetssikring av opplæring for barn og unge med synshemming"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google