Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Bergen kommune Skredfarekartlegging og håndtering av skredfare i byggesaker i Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Bergen kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Bergen kommune Skredfarekartlegging og håndtering av skredfare i byggesaker i Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Bergen kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Bergen kommune Skredfarekartlegging og håndtering av skredfare i byggesaker i Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Bergen kommune

2 © Bergen kommune RAS-OMRÅDE

3 © Bergen kommune

4 Nedbørsmengde 13 / 14 september 2005 •på et døgn falt det 156,5 millimeter nedbør •på 12 timer falt det 110,5 millimeter nedbør. •normalt for hele september er 283 millimeter

5 © Bergen kommune Skadehendelse -tap av menneske liv -personskade -skader på eiendommer -betydelige økonomiske skade - redusert tilgjengelighet til område

6 © Bergen kommune Etat for byggesak og private planers umiddelbare utfordringer Hovedmål : få oversikt over områdene i kommunen som er utsatt for ras, skred og flom. Delmål 1. behandle alle bekymringsmeldingene fortløpende 2. oppdatere alle ved etaten om problemstillingen 3. øke aktsomheten på tema før vedtak fattes

7 © Bergen kommune Hva gjorde etat for byggesak og private planer for å øke aktsomheten på tema før vedtak fattes •intern gjennomgang ved etaten av aktuelle bestemmelser i plan- og bygningsloven for: - planlegging av ny bebyggelse - eksisterende bebyggelse - bygging i skredutsatte områder/ rutiner - hvem foretar skredfarevurdering

8 © Bergen kommune Forts. hva gjorde etaten for å øke aktsomheten på tema før vedtak fattes •engasjerte foretak med geologisk /geoteknisk kompetanse som gjennomførte et fagseminar for alle ved etaten og redegjorde for momenter/observasjonen man bør legge vekt på - spor etter tidligere skred, steinsprang og flom - erosjon i terrenget - vannveier - oppsprukket berg/løs stein (også i terrenget) - sprekker i jord/andre tegn på bevegelse •jevnlig fagseminar om temaet

9 © Bergen kommune Bekymringsmeldinger •etter skred ved Hatlestad mottok ca. 180 bekymringsmeldinger, dette gjaldt bla. a. utrasing murer, jordras/utglidning, steinsprang, flom/vannskader, bekkeinntak •etter skred i Ålesund, mottok 170 bek.mld frem til årsskiftet, 70 henvendelser første måneden, dette gjaldt hovedsaklig steinsprang og sikringer av skjæringer

10 © Bergen kommune Forts. bekymringsmeldinger •mottas i hovedsak to typer bekymringsmeldinger, naturlig rasfare, rasfarlige murer/fyllinger •kommunens geologer vurderer skredfare •ved skredfare blir skredfarevurdering bestilt fra foretak med geologisk/geoteknisk kompetanse •ved akutt skredfare blir grunneiere varslet og det vil bli igangsatt tiltak som sikring eller evakuering (av politi)

11 © Bergen kommune Forts. bekymringsmeldinger - viser rapporten fra skredfarevurdering at det ikke er behov for tiltak, sendes rapporten allikevel til hjemmelshaver som en dokumentasjon på at med krav om utbedring ikke er nødvendig. - kommunen betaler for rapportene

12 © Bergen kommune Oppfølging i kommunen •fremskyndet Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) ang. naturrisiko (skred, flom, vind, nedbør, høy vannstand) •NGU kartla hele kommunen vedr.ras/steinsprang •Storm weather center undersøkte nedbørsvariasjoner og intensitet i hele kommunen •Meterologisk inst. undersøkte ekstremvind og bølge og ekstrem vannstand •Powel undersøkte flomvannstand nivåer

13 © Bergen kommune Skredfarekartlegging •NGU startet høsten 2005 en skredfarekartlegging i utvalgt område •Foretok videre kartlegging av hele kommunen i 2006 •Utarbeidet helningskart med fargekoder, som brukes aktivt av kommunen i plan og byggesaker •Rapporter fra skredfarekartlegging: https://www.bergen.kommune.no/tema/ros

14 © Bergen kommune Risiko og sårbarhetsanalyse •Helningskart med fargekoder for bruk i bygge og plansaker:

15 © Bergen kommune

16 NGU Rapport 2006-043 Potensielt skredfarlige områder i Bergen kommune. Delrapport 1.

17 © Bergen kommune Inndelt skråninger i fire klasser: 1. Bratte naturlige skråninger utsatt for steinsprang (>45º og >10 m høye). 2. Lavere naturlige skråninger og menneskeskapte skjæringer utsatt for steinsprang (>45º og <10 m høye) der hus ligger tett inntil. 3. Naturlige skråninger med fare for jordskred (27-45º). 4. Menneskeskapte skjæringer i løsmasser, samt fyllinger.

18 © Bergen kommune ROS II: Detaljundersøkelser skredfare •Mai 2008: Utlyst en åpen anbudskonkurranse vedrørende levering av konsulenttjenester for detaljundersøkelser (ROS II) til Bergen kommune •Sweco Norge AS skal utføre arbeidet med detaljundersøkelsene, der det er tre deloppdrag: –93 enkeltlokaliteter –Pilot I: Salhus –Pilot II: Fjellsiden •NGU er rådgiver for Bergen kommune i prosjektet.

19 © Bergen kommune Geotekniske undersøkelser Undersøkelse av 93 geotekniske lokaliteter, utvalgte steder påpekt i ROS I Skåningsklasse 2 og 4 (under 10 m) Begrenset område Leveranse: Avdekke ustabile områder i fjell og løsmasser Geoteknisk vurdering av behovet for sikringstiltak Forslag til tiltak

20 © Bergen kommune

21 Pilotprosjekt Rasfarevurderinger av skråninger over 10 m (skråningsklasse 1 og 3) To områder: Salhus og Fjellsiden Leveranse: Dokumentasjon og diskusjon av metodikk Skredfarekart med grunnlag i Plan og bygningslov §68 med tekniske forskrifter, med skredfaregrenser med en årlig sannsynlighet på 1/1000. I tillegg skredfaregrenser med en årlig sannsynlighet på 1/333. Rapport med tekstbeskrivelse for hver pilotområde

22 © Bergen kommune Salhus •250 m i høydeforskjell •Store deler av fjellsiden > 45º •Granittisk gneis, noe løsmasser •Største fare for steinsprang, jordskred i noen områder

23 © Bergen kommune

24 Fjellsiden •Tett bebygd, i skråninger og rett under skråninger >45º •Grønnskifer i sør, gneis i nord (sprekker opp i store blokker) •Varierende dekke med løsmasser og fyllinger •Fare for steinsprang og løsmasseskred

25 © Bergen kommune

26 Oppmerksomhetskriterier •tomter nær bergskrenter (under/over) •tomter nær skråninger/fyllinger med helning større enn 25 grader (+ bekker og vannsig). •tomter som krever store fyllinger, murer, skjæringer. •graving i løsmasse / kvalitet på løsmasser •tomter på flater hvor det kan være aktuelt å fylle på myr eller bløte jordarter / fylling i sjø/vann •tomter nær og om lag på samme nivå som flomvannsnivå i elvene /bekker.

27 © Bergen kommune Byggesaksbehandling i potensielt skredområde -Mottar vi en byggesøknad i et område vi er usikker på er trygt å bygge men hvor forholdene ellers tilsier at tillatelse kan gis skal vi kun gi rammetillatelsen på vilkår. -Vilkåret som settes er at før det gis igangsettingstillatelse skal det foretas skredfarevurdering av byggeområde. Skredfarevurderingen skal foretas av et foretak med geologisk/geoteknisk kompetanse for å undersøke om tiltaket kan gjennomføres som omsøkt og beskrive hvilke sikringstiltak som må gjennomføres dersom konklusjonen medfører at sikringstiltak må foretas. -Rapporten fra skredfarevurderingen sendes til kommunen og betales av utbygger.

28 © Bergen kommune Byggesaksbehandling i potensielt skredområde -Dersom rapporten konkluderer med at sikring må foretas skal det kun gis igangsettingstillatelse for skredsikringsarbeid og eventuelt grunnarbeidet. -Før det gis igangsettingstillatelse for det øvrige byggearbeidet skal beskrevne sikringstiltakene være ferdig gjennomført og kontrollert at et foretak med geologisk/geoteknisk kompetanse. Dokumentasjon for gjennomført kontroll skal foreligge kommunen før igangsettingstillatelse for resten av tiltaket.


Laste ned ppt "© Bergen kommune Skredfarekartlegging og håndtering av skredfare i byggesaker i Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Bergen kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google