Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NVEs arbeid knyttet til skred Rolle, ansvar og utfordringer Eli Katrina Øydvin, NVE Infomøte/seminar om skredfare, Kvam 26. februar 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NVEs arbeid knyttet til skred Rolle, ansvar og utfordringer Eli Katrina Øydvin, NVE Infomøte/seminar om skredfare, Kvam 26. februar 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 NVEs arbeid knyttet til skred Rolle, ansvar og utfordringer Eli Katrina Øydvin, NVE Infomøte/seminar om skredfare, Kvam 26. februar 2009

2 Stortingsmelding nr 22 (2007-2008) Samfunnssikkerhet ■ Statlige forvaltningsoppgaver innen skredforebygging skal ivaretas av NVE ■ Endrer ikke kommunenes og tiltakshaveres ansvar ■ NVEs helhetlige modell for forebygging mot flom og vassdragsrelaterte skred er hensiktsmessig for å håndtere øvrige typer skred ■ NVE må tilegne seg skredfaglig kompetanse ■ Utstrakt bruk av eksterne kompetansemiljøer i gjennomføringen av oppgavene

3 Ansvarsområde NVE – skred og flom Oppdrag NVE: Forebygging av skader som følge av flom i vassdrag. Nytt 2009: Forvaltningsansvar for skred (unntatt vei/jbane) Kommunen, utbygger har Ansvaret NVE yter Bistand Rolleavklaring, arbeidsfordeling Arbeidsområder: ■ Kartlegging ■ Arealplanlegging ■ Sikring ■ Varsling ■ Beredskap og krisehåndtering

4 Hva sier St.prp.nr. 1 (2008-2009)? NVEs organisering ■ Integreres med eksisterende oppgaver og avdelinger ■ NVEs regionkontorer viktige i gjennomføringen ■ Tilegne seg skredfaglig kompetanse ■ Utstrakt bruk av eksterne kompetansemiljøer ■ Oppbygging og utvikling av kompetanse, rutiner og systemer ”vil måtte skje over tid”.

5 Hva sier St.prp.nr. 1 (2008-2009)? Kartlegging og kommunikasjon ■ NVE har ansvaret. NGU vil være rådgiver og fortsatt sentral i gjennomføringen. ■ Videreføre pågående kartlegging – styrking med 2 mill. ■ NVE vil utarbeide en plan for statlig skredkartlegging – ”kartleggingsplan” ■ Nasjonal dekning av aktsomhetskart ■ Fare-, risikokartlegging og detaljerte undersøkelser i prioriterte områder med høy risiko ■ Medvirke til å utvikle kartleggingsmetodikk og veiledere for gjennomføring. ”Kommunar og tiltakshavarar kan på dette grunnlag sjølve utføre detaljkartlegging av område som ikkje blir kartlagde i statleg regi.”

6 Kartlegging Sannsynlighet x Konsekvens = Risiko Oversiktskartlegging/ aktsomhetskart Farekartlegging Risikoklassifisering Prioritering av tiltak Risikoreduserende Aktsomhetskart – potensielt utsatte fareområder Farekart – sannsynlighet / faregrad. 1/100, 1/333, 1/1000 Konsekvenskart/- vurderinger Risikokart – vekting av konsekvenser. Grad av risiko. Skille ut områder med høy/stor risiko.

7 Bistand – arealplanlegging ■ Kommunene er ansvarlig ■ NVE yter bistand ■ Kunnskap om farene en forutsetning – kartlegging tilpasset plannivåene ■ Regelverksutvikling ■ Retningslinjer ■ Tekniske veiledere ■ ”..ein prioritert oppgave ved oppbygginga av det nye ansvaret innan skredførebygging.” ■ ”NVE vil i 2009 styrkje kapasiteten og kompetansen sin innan arealplanarbeid og skredfare, utvikling av retningslinjer og tekniske standarder.”

8 8 Sikkerhetsnivå Hendelser som kan føre til tap av menneskeliv (TEK) Sikkerhets- klasse Arealbruk, bygg, anlegg Største nominelle årlige sannsynlighet sikkerhetsnivå S 1 Mindre alvorlige konsekvenser 1/100 S 2 Alvorlig konsekvenser 1/1000 S 3 Meget alvorlige konsekvenser < 1/1000 Fastsettes i det enkelte tilfellet Sikkerhetsklasser S 1 – Garasjer, naust, lagerskur S 2 – Små hus for næringsdrift, driftsbygn., hytter, kaianlegg S 3 – Andre bygg Pålitelighetsklasse 4 – Sykehus, blokker, skoler, barnehager

9 Retningslinje 1/2008 (1): ■ Gjelder fare knyttet til prosesser i vassdrag. Kan også brukes ved utredning av andre faretyper. ■ Gir anbefalte prosedyrer for utredning/dokumentasjon av fare i kommuneplan, reguleringsplan og byggesak. ■ Gir anbefalte sikkerhetskrav for ulike typer arealbruk/bebyggelse. ■ Gir omtale av planbestemmelser og retningslinjer som kan ivareta krav til sikkerhet. ■ Vedlegg 1 og 2: Tekniske veiledere for vurdering av faremomenter knyttet til vassdrag. ■ Utvides i løpet av 2009 til å dekke alle typer skred Retningslinjene utdyper MDs veiledere på området og BEs veileder til TEK.

10 Retningslinje 1/2008 (2): Utredningskrav ■ Kommuneplan: Kan det være fare? Kartlegging og vurdering av mulige fareområder ■ Reguleringsplan: Er det fare? Planlagte utbyggingsområder: Faren skal være kartlagt i forhold til sikkerhetsnivå ■ Byggesak: Dokumentere tilstrekkelig sikkerhet Søknader om byggetillatelser skal dokumentere at byggegrunnen er tilstrekkelig sikker (Pbl § 68)

11 Utredning av fare i kommuneplan Identifisering av områder med potensiell fare Avmerking av kartlagte faresoner Vurdering av behov for og eventuell gjennomføring av utredning av flom- og skredfare utenom kartlagte faresoner. Avklaring av arealbruk i mulig fareutsatte områder Potensielt farlige områder og kjente fareområder avmerkes på plankart. Det gis bestemmelser og retningslinjer som ivaretar sikkerheten

12 Utredning av fare i reguleringsplan Kartlegging av potensielt flom- og skredfarlige områder dersom dette ikke er gjort i kommuneplanen Flomteknisk og/eller geoteknisk utredning i potensielle fareområder der utbygging er aktuelt. Utredning av aktuelle sikringstiltak for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet. Avklaring av arealbruken, f.eks. i forhold til muligheter for / kostnader ved sikring. Fareområder avmerkes på plankart. Det gis bestemmelser og retningslinjer som forbyr utbygging eller ivaretar hensynet til sikkerheten ved utbygging.

13 Hva sier St.prp.nr. 1 (2008-2009)? Avgrensninger/ føringer - sikring ■ Bistand primært til kommuner/ fylkeskommuner ■ Risikobasert tilnærming, prioritere etter nytte-kost; ”det skal leggjast særleg vekt på tiltak som reduserer faren for tap av menneskeliv” ■ Sikring av eksisterende - ikke til sikring av nybygg ■ Samferdselssektoren må selv ta ansvar for sikring av både eksisterende og nybygg ■ I utgangspunktet bare skred i naturlige skråninger. ”Fare som byggjetiltak i seg sjølv kan medføre, til dømes skred utløyst ved graving, sprenging eller utfylling/belasting, fell utanfor”.

14 Bistand - sikring ■ Prioriterer statens midler til sikringstiltak: ■ Sikring av eksisterende bygg og infrastruktur, 20% distriktsandel ■ Risikobasert, Nytte/ kost-vurderinger ■ Gjennomføring: ■ Kommunen er tiltakshaver ■ NVE kan stå for planlegging, prosjektere og lede byggingen. ■ Benytte ekstern geofaglig komp. ■ Bistandsmodell som nå; kan også gi tilskudd ■ Utbetale tilskudd innvilget av Naturskadefondet i samsvar med tidligere praksis (3-års-frist) ■ ”I 2009 vil NVE samanstille informasjon om kjende høgrisikoobjekt for ulike typar skred og yte bistand til planlegging og gjennomføring av godt dokumenterte høgrisikoobjekt.”

15 Overvåking - varsling ■ Over tid etablere et overvåkings- og varslingsopplegg for jordskred og snøskred; varsling på regionalt nivå tilsvarende flomvarslingen. ■ ”Før ein kan starte ei systematisk oppbygging av overvaking og varsling på statleg nivå, vil det vere naudsynt å utgreie nærare behov, metodar og føremålstenleg omfang for varsling og overvaking av ulike typar skred.”

16 Overvåking og varsling – fjellskred ■ Overvåking og varsling av store fjellskred må skje for det enkelte objekt ■ Det innebærer et lokalt varslingsopplegg som i utgangspunktet er et lokalt ansvar. ■ For prioriterte objekt med fare for store fjellskred og høy risiko, vil NVE kunne hjelpe med kompetanse og ressurser

17 Prioriterte aktiviteter i 2009 ■ Kartlegging: ■ Nasjonal kartleggingsplan – ident. høyrisikoområder, prioritering ■ Gjennomføre statlig kartleggingsprogram ■ Arealplanoppfølging: ■ Retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder. ■ Tekniske veiledere? ■ Bistand til kommunenes/ utbyggeres utredning av fare i konkrete saker ■ Sikring: ■ Sammenstille informasjon om kjente høyrisikoobjekter ■ Planlegging og prosjektering av godt dokumenterte sikringstiltak ■ Overvåking/ varsling: ■ Utredning av metoder og hensiktsmessig omfang for varsling og overvåking ■ Beredskap: ■ Utvikle planverket ■ Bistand til kommunene

18 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "NVEs arbeid knyttet til skred Rolle, ansvar og utfordringer Eli Katrina Øydvin, NVE Infomøte/seminar om skredfare, Kvam 26. februar 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google