Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Plan for integrering og inkludering 2015- 2021 Fakta i Sandnes: •Ca 18 % innvandrere i Sandnes i 2014 – i 2007 8,4% •Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Plan for integrering og inkludering 2015- 2021 Fakta i Sandnes: •Ca 18 % innvandrere i Sandnes i 2014 – i 2007 8,4% •Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Plan for integrering og inkludering 2015- 2021 Fakta i Sandnes: •Ca 18 % innvandrere i Sandnes i 2014 – i 2007 8,4% •Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre: 12 425 personer (2013) – 55 % fra Europa (utenom Tyrkia) •Yter tjenester – bruker tjenester •Arbeidsinnvandring – godt arbeidsmarked – og dårligere marked…. •Vertskommune for asylmottak – ca 300 - desentralisert •Mottak av flyktninger - 60 pr år + familiegjenforening •Sekundærflytting •Annen innvandring, f eks ekteskap

2 Ny plan for integrering og inkludering •Gammel integreringsplan – behov for ny – mye er bra i praksis •Mandat og planprosess vedtatt i bystyret •Helhetlig plan med strategier og tiltak: asylsøkere, flyktninger og innvandrere: alle aldersgrupper og hele integreringsløpet •Bidra til inkluderende samfunnsutvikling •Intensjon: –Felles kommunal plattform –Retningsgivende verktøy –Prioritert handlings-/ tiltaksdel

3 Verdigrunnlag •Integrering og inkludering •Utnytte mangfoldet positivt •Tillitskapende prosesser – forebygge konflikter •Like muligheter – resultatlikhet? •Tilgang på og nyttegjøre seg av ordinære tjenester •Tilpassede tjenester •”Særtjenester” •Kjennskap og kompetanse •Kommunens oppgaver

4 Fokusområder i integreringsplanen •Ny i Norge – Ny i Sandnes: Å komme til Sandnes •Bosetting - boliger •Språkopplæring •Kvalifisering og arbeid •Helse •Kultur, fritid og samfunns- deltakelse •Kommunen som arbeidsgiver •Samarbeid internt og eksternt

5 Sentrale spørsmål •Hva er hovedutfordringene? •Hva er mulighetene? •Hva fungerer godt? •Hva bør fortsette? •Hva bør endres/ etableres? •Utviklingsscenario? •Hvilken kompetanse trenger vi? •Samarbeid og samhandling

6 Planprosess •Forankring: –I kommunens ledelse – politisk og adm. –I andre planer – kommuneplan ++ –Blant de som skal gjennomføre og de berørte •Involvering – samspill – samarbeid •Prosjektorganisering •Høring •Politisk behandling årsskiftet 2014/ 2015 •Tiltak følger økonomiplan •Oppfølging og rapportering

7 Organisering •Styringsgruppe: 4 x Kommunaldirektører •Arbeidsutvalg: prosjektleder, leder Flyktningenheten, kulturrådgiver + avd.leder fra NAV •5 arbeidsgrupper med mandater på fokusområdene: –Ny i Norge og Bosetting –Språkopplæring (plan på gang) og Kvalifisering/ arbeid –Helse –Kultur, fritid og samfunnsdeltakelse –Kommunen som arbeidsgiver •Arbeidsgruppene er bredt sammensatt •Referansegruppe = ”forsterket” KIFI •Kunnskaps grunnlag – forskning – føringer – erfaringer

8 Hva ser vi så langt? (Vi er ikke ferdige!) •Språk – språk – språk •Sikre informasjonstilgang!! •Kompetansebehov i tjenestene •Samhandlingsstrukturer •Hvor er de naturlige treffpunktene? •Utfordrende: kommunen som samfunnsaktør - kommunalt ansvar •Bredt felt – ulike grupper, ulike behov og rettigheter = differensiering •Tverrsektoriell innsats •Drøftelser av tilpassede tjenester – tilgang til ordinære •Vi har mye som er bra  !

9 Informasjonstilgang •Utvikle kommunens nettside på engelsk (og andre språk) – i gang  •Linke opp til aktuelle sider •Servicekontoret er sentralt •Ny teknologi og sosiale medier •Informasjon i papirformat •Bruke de arenaene som finnes og som brukes •Benytte nøkkelpersoner – nettverk •Tolkekompetanse

10 Språkopplæring, kvalifisering og arbeid •Språk og deltakelse i arbeid og samfunnsliv henger sammen •Egen språkplan – behandles politisk over sommeren •Her: Fokus på støtten rundt språkopplæring og arbeidsretting •Ulike rettigheter og muligheter for ulike grupper •Behov for mer praksisrettet språkopplæring, eller praksis med språk – fokus og tiltak - sertifisering •Styrke gode samhandlingsstrukturer og rutiner •God tidlig kartlegging av ressurser og behov •Økt ledighet gir nye utfordringer •Øke andelen som går til arbeid etter Intro-program

11 Helse •Sikre lik tilgang til helsetjenester •Informasjon –Tilgjengeliggjøre info •Kompetanse –Innvandrerhelse, kulturell forståelse, bruk av tolk osv. •Helsetilbudet for flyktninger og asylsøkere – smittevern, psykisk vurdering osv. – bra nå, men vurdere justeringer •Samarbeidsstrukturer internt og i fht spesialisthelsetjenesten •Gruppetilbud om helseatferd – Frisklivssentralen •Kompetanseutvikling i omsorgstjenestene

12 Kultur, fritid og samfunnsdeltakelse •Integrering – toveis prosess •Samfunnsdeltakelse – hvordan formidle viktigheten og muligheter? •«One size» don`t fit all •Tilgang på informasjon •Gode tverrkulturelle møteplasser – kan mulighetene utvikles enda mer? •«Velkomstpakke» på mange språk •Mentorprogrammer – gode lederroller •«Fadderordninger» •Innvandrerrådet og innvandrerorganisasjonenes arbeid •Frivillig sektor

13 Ny i Norge – Ny i Sandnes •Svært ulike grupper, behov og rettigheter •Finnes mye info – må tilgjengeliggjøres •Kompetanse i tjenestene slik at vi kan lose rett •Boligutfordringer – finne gode modeller •Utvikle hensiktsmessige samarbeidsstrukturer internt og med politi, SUA og Hero •Behov for kunnskap og statistikk om situasjon

14 Kommunen som arbeidsgiver •Se til Mangfoldsplanen og arbeidsgiverstrategien •Styrke språk-, HMS-, etikk- og IK-kompetansen hos ansatte med minioritetsbakgrunn. Noe i gang og planer… •Styrke veilederkompetansen i fht autorisasjonsgodkjenninger

15 Innspill? •Utfordringer som ikke er berørt? •Ideer som bør høres? •Innspill her eller gjennom «deres» representant arbeidsgruppene/ ref.gruppen •(Begrenset) høringsrunde seint i høst


Laste ned ppt "Plan for integrering og inkludering 2015- 2021 Fakta i Sandnes: •Ca 18 % innvandrere i Sandnes i 2014 – i 2007 8,4% •Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google