Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MOMS OG OMSTRUKTURERINGER – NORSK PERSPEKTIV Ole Gjems-Onstad, Handelshøyskolen BI.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MOMS OG OMSTRUKTURERINGER – NORSK PERSPEKTIV Ole Gjems-Onstad, Handelshøyskolen BI."— Utskrift av presentasjonen:

1 MOMS OG OMSTRUKTURERINGER – NORSK PERSPEKTIV Ole Gjems-Onstad, Handelshøyskolen BI

2 Norge  Stadig lenger vekk fra EU!  Merverdiavgiftsdirektivet og EU-domstolen  Stor betydning avgrensning finansielle tjenester

3 Tre store problemområder norsk MVA  Inn- og utførsel  Fast eiendom  Finansielle tjenester  IKKE omstruktureringer direkte

4 Internasjonale omstruktureringer  Sentralt inntektsskatteretten  Jf tapping av overskudd over landegrenser  Begrensninger rentefradrag  Ikke i MVA-retten  I det minste norsk mva  Fusjon og fisjon  Intet treff i MVA-kommentaren  Mer territorialprinsipp  Omsetningsskatter (MVA) og skatt fast eiendom

5 Inntektsskatt: Utgangspunkt: ”Problemet” 5 Norsk D Problem 100 mill  Utlandsk Mor LTD Baseselskap Under - Holding Ltd Baseselskap Finansiering Ltd

6 Overskudd Norge - emigrert 6 Norsk D1 Inntekt 100 mill KB (100 mill) Overskudd 0  Utlandsk Mor LTD Baseselskap Under - Holding Ltd Baseselskap Finansiering Ltd Skatt ? Norsk D2 KB 100 Renter (100) Overskudd 0 Konsern bidrag Rente betalin g Baseselskap Under – Holding 2 Ltd

7 MVA: Konsern – innførsel tjenester 7  Utl M Ltd 3m Norsk filial Ikke kjøp tjenester Ikke snudd avregning, mval § 3-30(1) Tjenesten kjøpes fra 3m – mval § 3-30(3) Norsk D AS Fellesre- gistrering § 2-2(3)

8 MVA vs inntektsskatt, selskapsrett, regnskapsrett  Fusjon og fisjon  ”Ingen” problemstilling  SKDs Merverdiavgiftshåndbok –  Ingen oppslagsord for  Fusjon, fisjon, omdannelse, omorganisering  MVA-kommentaren  Ikke ett stikkord – hverken for fusjon eller fisjon  Ett treff ved frisøk – 606 s  (fellesregistrering)  Hvorfor ikke-problem? 8

9 Omstruktureringer og norsk MVA  Tre hovedproblemstillinger  Foreligger overdragelse av virksomhet  Fritak (nullsats), jf mval § 6-14  Corporate Services – bistand ved fusjon, fisjon mv  Finansielle tjenester, herunder megling (unntak)  Vs Rådgivning (mva og ikke fradragsrett for finansinstitusjoner)  Justeringsregler  All omorganisering med endring eierskap fast eiendom  Berører  Felles-/grupperegistrering, jf mval § 2-2(3)

10 Prinsipielt utgangspunkt  # Fusjon og fisjon ikke underlagt kontinuitetsprinsipp mva-rettslig  # inntektsskatterettslig  Skatteloven 1999 kap 11  Fritak  Merverdiavgiftsloven 2009  § 6-14. Overdragelse av virksomhet Omsetning av varer og tjenester som ledd i overdragelse av en virksomhet eller del av denne til en ny innehaver, er fritatt for merverdiavgift.  Misforstås ofte

11 Ingen kontinuitetsregler  § 6-14 fritak innmat  0-sats  § 3-6 unntak overdragelse aksjer  Inngående mva-beskattet  Mval § 9-2 fusjon/fisjon  justeringsbegivenhet 11

12 Fusjon og fisjon  Overtagende selskap må registreres på nytt  Evt søke om frivillig registrering for utleie fast eiendom  Overtar ikke registreringsnummer til overdragende selskap  Fusjon og fisjon utløser i seg selv ikke MVA  Innmat: mval § 6-14  Vederlagsaksjer: unntaket for finansielle eiendeler  Mval § 3-6 finansunntaket  Men: Justeringsbegivenhet når innmat har fast eiendom  Jf senere

13 Fast eiendom  Vurdere frivillig registrering  Mval § 2-3  OD selskap frivillig registrert  OT selskap må frivillig registrere seg  Ingen automatisk overtagelse  Nødvendig for å kunne overta justeringsforpliktelser 13

14 Meldeplikter  OD  Slettes i avgiftsmanntallet  Fylle ut samordnet registreringsmelding – Del 2  OT  Fortsette som før 14

15 MVA  Registreringstidspunkt  Regnskapsmessig virkning fra 1 jan  Skattemessig virkning fra 1 jan  MVA-registrering endres senere  Registreringstidspunktet i MVA-manntallet avgjør  Må påse at alle fakturaer samsvarer med det som er registrert 15

16 Mval § 6-14  Også strengere kriterier enn etter sktl kap 11  At virksomheten eller del av denne skal overdras, innebærer etter avgiftspraksis at denne skal videreføres.  FIN 19 juni 1980: Virksomheten kan ikke erverves for å nedlegges eller starte annen virksomhet  Skattefri fusjon eller fisjon kan bli ansett mva-pliktig  Skilles mot overdragelse av enkeltstående driftsmidler, deler av varelager mv  Omgåelse strukturert som fisjon eller fisjonsfusjon er mulig.  Men kjenner ikke til tilfelle fra praksis 16

17 Overdragelse virksomhet vs enkeltvis salg driftsmidler/varebeholdning  Ny innehaver (OT)  Overta tidligere eiers lokaler  Fortsette virksomhet samme bransje  En viss tid  Overta varebeholdning  Overta driftsmidler 17

18 Overdragelse  Flere saker  Selger konkurs eller konkurstruet  Utg mva innbetales ikke til staten  Inng mva trekkes fra av selger  Innskrenkende tolkning mval § 8-1 om fradragsrett  Evt omgåelse

19 HRD 16 feb 2011 Invex HR-2011-363- A Salg abandonnert varelager  Kjøpesum inkl mva betales rett til banken  Nedbetaling lån og frigivelse kausjonsforpliktelser 19 Badehuset AS Konkurs Får tilbake overbeheftet abandonnert varelager Invex AS Kjøper varelager Nektes fradrag inng mva Salg varelager DnB NOR Kjøpesum kr 10,9 inkl mva (kr 8,72 mill+ mva 2,18 mill) betales etter avtale direkte Badehusets kreditor, DnBNOR Felles eierskap og ledelse

20 Aksepterer en gjennomskjæringsnorm  Men anvender innskrenkende lovtolkning ut fra lojalitetsbetraktninger  Gjennomskjæring ut fra lovtolkning?  3-2 dom  Men mindretallet tok ikke forbehold om gjennomskjæring 20

21 Hva skal kjøper gjøre?  Rt 2000.268 Gjermundhaug – virksomhetsoverdragelse  Samme ledelse – samme eiere  Ikke kvalifisert uaktsomhet  Invex-saken avklarte ikke forholdet til Rt 2000.268  Rt 2008.727 Virksomhetsoverdragelse  Ingen hjemmel for å betale mva direkte til staten på vegne av selger  Men bør tilbakeholde eller avklare med skattekontoret 21

22 Corporate Services  Bistand ved fusjon og fisjon  Avgiftsplikt, finansunntak og sammensatte tjenester  Rt 2009.1632 Carnegie ABG

23 Justeringsregler  Mval kap 9  Fusjon/fisjon er justeringsbegivenhet, jf mval § 9-2  Selskapsrettslige omdannelser  Ikke salg av aksjer og selskapsandeler  Justeringsplikt hvis ikke overføres  Overføring justeringsforpliktelse  Forutsetter virksomhet, jf drop-down  Virksomhetskrav  MVA-pliktig eller frivillig registrering 23

24 Alfa AS OTNewco fisjon HjelpeAS Trekantfusjon 24

25 Alt til drop down – tom holdingstruktur 25  Drift AS Tom Holding AS Tom Datter AS Eier 1 Eier 2 1 Etablere ekstra tom holdingstruktur 2 Trekantfusjon – Drift AS inn i Tom Datter AS Fortsetter virksomhet - kan overta justeringsforpliktelser

26 Felles-/grupperegistrering  Mval § 2-2(3) To eller flere samarbeidende selskaper kan registreres som ett avgiftssubjekt dersom minst 85 prosent av kapitalen i hvert selskap eies av ett eller flere av de samarbeidende selskapene. Alle deltakende selskaper i en fellesregistrering er solidarisk ansvarlig for betaling av merverdiavgift.

27 Oppkjøp  Kjøper  Vurdere fellesregistrering  Mval § 2-2(3)  Selger  Må melde til skattekontoret at vilkårene er bortfalt  Solidaransvaret består til dette har skjedd  Rt 1991 s 351 27

28 Fusjon – fisjon som alternativ  Hvis nektet fellesregistrering medfører utg mva ved leveranser innen konsernet, kan FUSJON være et alternativ  Tilsvarende er FISJON et alternativ hvis særskilt registrering etter § 2-2(2) avslås, f eks fordi ikke tilstrekkelig atskilt virksomhet  Fellesregistrering kan gi uttaksmva, jf Rt 2003.1233 – Actif Hotel  Etter min mening følger det av dette hensyn at det sentrale ikke er om varen fysisk tas ut av avgiftspliktig virksomhet, men om den avgiftspliktige næringsdrivende selv kan sørge for at en vare endrer avgiftsmessig status fra avgiftsplikt til avgiftsfrihet. Merverdiavgiftslovens §14 første ledd første punktum må etter min mening forstås slik at en vare tas ut i lovens forstand når to selskaper i et konsern søker om og oppnår fellesregistrering, og følgen er at en transaksjon mellom disse som før registreringen var avgiftspliktig, etterpå blir avgiftsfri, fordi den vare som transaksjonen knytter seg til, in casu en vesentlig del av hotellinventaret, benyttes utenfor merverdiavgiftens område§14 28

29 Administrativt standpunkt  NewCo driver ikke virksomhet og kan ikke overta justeringsforpliktelsen  Overdrager må justere  Jf mval § 9-3  Innvending:  MVA-reglene og skattereglene bør samordnes ved omorganiseringer  Konsekvent behandling burde være et reelt hensyn ved tolkningen  Justeringsreglene blir en felle – helt unødvendig  Standpunktet er – visstnok - under overveielse i SKD 29


Laste ned ppt "MOMS OG OMSTRUKTURERINGER – NORSK PERSPEKTIV Ole Gjems-Onstad, Handelshøyskolen BI."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google