Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

JUS 102 Forelesning 27. april 2010.  Repetisjon  Foretaksregistrering  Kapitalutdelingsbegrensninger  Hensyn bak aksjelovgivningen, rettsgrunnlag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "JUS 102 Forelesning 27. april 2010.  Repetisjon  Foretaksregistrering  Kapitalutdelingsbegrensninger  Hensyn bak aksjelovgivningen, rettsgrunnlag."— Utskrift av presentasjonen:

1 JUS 102 Forelesning 27. april 2010

2  Repetisjon  Foretaksregistrering  Kapitalutdelingsbegrensninger  Hensyn bak aksjelovgivningen, rettsgrunnlag og prinsipper  Identifikasjon og ansvarsgjennombrudd

3 Repetisjon - kontrollspørsmål  Kan juridiske personer (eks AS)  eie andeler i ansvarlige selskap?  eie aksjer i aksjeselskap?  Hvordan stiftes aksjeselskap?  Må ansvarlig selskap ha et styre?  Hvilket organ er øverste myndighet i  ansvarlig selskap?  aksjeselskap?  Hvem representerer et aksjeselskap utad?

4 Foretaksregistrering  Lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak – foretaksregisterloven (fregl.)  Hvilke foretak er registreringspliktige?  Fregl. § 2-1:  1. Aksjeselskaper  2. Allmennaksjeselskaper  3. Andre næringsdrivende selskaper > selskapsloven  6. Enkeltpersonforetak som driver handel med dertil innkjøpte varer eller som sysselsetter mer enn fem fast ansatte i hovedstilling

5 Registrering forts.  Når skal registrering finne sted?  Fregl. § 4-1:  Før næringsvirksomheten begynner  AS og ASA skal være meldt senest 3 mnd etter at stiftelsesdokumentet er undertegnet (asl/asal § 2-18)  Sanksjon ved manglende registrering?  Fregl. § 10-4:  Forsettlig eller uaktsom overtredelse av § 4-1 kan straffes med bøter

6 Registrering forts.  Brønnøysundregistrene består er flere registre Enhetsregisteret: samordning for flere registre:  Foretaksregisteret  Arbeidsgiverregisteret  Merverdiavgiftsmanntallet,  Bedrifts- og foretaksregister (SSB)  Stiftelsesregisteret (fylkesmennenes)  Enhetsregisteret gir organisasjonsnummer (gratis)

7 Registrering forts.  I meldingen skal revisor bekrefte at aksjeinnskuddene er mottatt  asl. § 2-18 annet ledd  Overholdes ikke den absolutt fristen på 3 mnd, er ikke lenger forpliktelser etter stiftelsesdokumentet bindende – ny stiftelsesprosess må gjennomføres  asl. § 2-18 tredje ledd

8 Registrering forts.  Selskapet som sådant kan kun erverve rettigheter og pådra seg forpliktelser som følger av stiftelsesdokumentet eller lov  asl. § 2-20 første ledd  Forpliktelser som pådras i selskapets navn blir i utgangspunktet de(n) som pådrar personlig og solidarisk ansvarlig for inntil selskapet registreres  asl. § 2-20 annet ledd

9 Brønnøysund  Brønnøysund har en hjemmeside med mye nyttig informasjon.  www.brreg.no www.brreg.no

10 Rettsgrunnlag for aksjeselskapsretten  Aksjeloven 13. juni 1997 nr 44  Allmennaksjeloven 13. juni 1997 nr 45  Disse lovene avløste  aksjeloven 4. juni 1976 nr 59  Tidligere lover  aksjeloven 6. juli 1957 nr 4  aksjeloven 19. juli 1910 nr 1

11 Rettsgrunnlag forts.  Hovedprinsipper videreført fra 1910-loven  Nyeste lover bringer selskapslovgivningen i samsvar med EUs krav etter EØS-avtalen  EUs selskapsdirektiver og forordninger  Utenlandsk foretak med norsk filial - NUF  Ikke norsk AS, men norsk filial av et utenlandsk selskap underlagt stiftelseslandets selskapsrett  I England adgang til å opprette Private Limited Company (Ltd) med minstekapital på bare 1 pund

12 Kan selskapslovene fravikes?  Ansvarlig selskap: I realiteten kan loven i ganske stor grad fravikes, jf. sel. § 1-4  AS/ASA: Mer konkret tolkning  Vedtekter / selskapsavtale  Aksjonæravtaler

13 Grunnleggende hensyn og prinsipper i aksjeselskapsretten  Indirekte heftelse  Begrenset økonomisk (heftelse) ansvar  Bunden egenkapital  Aksjeeierdemokrati  Likhetsprinsippet  Forbud mot myndighetsmisbruk  Offentlighet

14 Indirekte heftelse  Den indirekte heftelse  Asl/asal § 1-2 første ledd: ”Aksjeeierne hefter ikke overfor kreditorene for selskapets forpliktelser”

15 Begrenset økonimisk (heftelse) ansvar  Asl/asal § 1-2 annet ledd: Aksjeeierne plikter ikke å gjøre innskudd i selskapet eller i tilfelle i selskapets konkursbo i større utstrekning enn det som følger av grunnlaget for aksjetegningen” Mulig ansvar på særlig grunnlag som garanti, erstatning, identifikasjon/ansvarsgjennombrudd

16 Prinsippet om bunden egenkapital  Motstykket til indirekte begrenset ansvar:  Bunden egenkapital (EK), se asl kap 3 del I  Bunden EK setter grenser for utdelinger  Eks kan det kun utdeles fra den frie EK som utbytte, jf asl § 8-1 tredje ledd  Aksjeeierne kan altså ikke disponere fritt over den bundne EK  begrenser også konsernbidrag, gaver, lån/sikkerhet, erverve/pantsette egne aksjer og kapitalnedsettelser

17 Kapital – regler knyttet til kapital i AS  Egenkapital (EK) = nettoformue = eiendeler (bruttoformue) – gjeld (fremmedkapital)  EK ved stiftelsen  Minst utgjøre aksjekapitalen  Etter stiftelsen  Selskapet kan gå med underskudd  Forsvarlig EK (§ 3-4)  Handleplikt(§ 3-5)  Utdelingsbegrensninger(§ 3-6)

18 Prinsippene om aksjeeierdemokrati og minoritetsvern  Forbudet mot myndighetsmisbruk  Aksjeeierne kan ivareta sine interesser på generalforsamlingen (GF)  Motstridende interesser > hvem vinner?  Hovedregel 1: Hver aksje > én stemme, § 5-3  Hovedregel 2: Alm. flertall bestemmer, § 5-17  Normalt må mindretallet godta å bli nedstemt

19 Aksjedemokrati og mindretallsvern forts.  Kvalifisert flertall, § 5-18 (vedtektsendr.)  Krever 2/3 flertall både av  avgitte stemmer og av  kapitalen representert  Særlig beskyttelse av minoriteten  Ekstraordinær GF (§ 5-6)  Kreve granskning (§ 5-25)

20 Likhetsprinsippet  Utgangspunktet i asl. § 4-1:  Alle aksjer gir lik rett i selskapet, jf. § 4-1  Unntak i asl. § 4-2  I vedtektene kan det bestemmes at det skal være aksjer av ulike slag  Vedtektene skal i så fall angi hva som skiller  Klasse A: Stemmerett  Klasse B: Utbytte (eks.)

21 Forbud mot myndighetsmisbruk  Aksjelovens § 5 – 21 er en generalklausul  ”GF kan ikke treffe noen beslutning som er egnet til å gi visse aksjeeiere eller andre en urimelig fordel på andre aksjeeieres eller selskapers bekostning.  § 6- 28 tilsvarende generalklausul for misbruk av posisjon i selskapet:  ”..må ikke foreta noe som er egnet til å gi visse aksjeeiere eller andre urimelig fordel på andre aksjeeieres eller selskapets bekostning.

22 Prinsippet om offentlighet  Aksjeselskapets vedtekter, styresammensetning og årsrapport er offentlig tilgjengelig for den som måtte ønske det, jfr fregl. § 8-1.  Offentlighetsprinsippet gjelder også for aksjeeierboka, selv om den ikke er registret i et register, jfr aksjel § 4-6.

23 Enkelte prinsipper for ANS  Innskuddsfrihet og ubegrenset ansvar, sel § § 1-2, 2-4 og 2-6  Enstemmighet, sel § 2-12  Lojalitet – ulovfestet prinsipp som innebærer en plikt for deltagerne til å fremme selskapets formål

24 Selskapet som juridisk person  Problemstilling: Skal selskapet eller deltakerne anses som subjekt for rettigheter og forpliktelser?  Formulert på en annen måte: er selskapet en selvstendig juridisk person/eget rettssubjekt?  Eks på rettsposisjoner:  Part i avtaler og søksmål  Opptre som part i forhold til forvaltningen  Om selskapet (eller deltakerne) skal skattlegges

25 Selskapet som juridisk person  For å ta stilling til om selskapet er en selvstendig juridisk person, må prinsipielt hver rettsregel fortolkes  Praktisk hovedregel: Selskapene som sådan har partsevne  ANS/DA er selvstendige juridiske personer  sel. § 2-1  AS/ASA er selvstendige juridiske personer  Ulovfestet rett bekreftet av Høyesterett

26 Selskapet som juridisk person  Uansett klarer ikke upersonlige rettssubjekter å beslutte noe i seg selv  Organer med fysiske personer må til for å få utøvd beslutningsmyndigheten  Er det en god regel for ANS/DA?  Eks på at hovedregel ikke følges:  Det er deltakerne i ansvarlige selskap som blir behandlet som skattesubjekt, ikke selskapene

27 Identifikasjon og ansvarsgjennombrudd  Hovedregelen: Egne rettssubjekter  Begrunnelse for identifikasjon  Eksempler på identifikasjon  Unntak fra ansvarsbegrensningen og det indirekte ansvaret i aksjeselskap  Ansvarsgjennombrudd  Rt 1996 s 672 Kongeparken  Rt 1996 s 742 Minnor

28


Laste ned ppt "JUS 102 Forelesning 27. april 2010.  Repetisjon  Foretaksregistrering  Kapitalutdelingsbegrensninger  Hensyn bak aksjelovgivningen, rettsgrunnlag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google