Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ferdighetstrening (FT)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ferdighetstrening (FT)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ferdighetstrening (FT)
Avdelingsoverlegemøte 15. januar 2010

2 Bakgrunn

3 Utvalget Marianne Nordhov (leder) Thor Willy Ruud Hansen Terje Alsaker
Ole Bjørn Kittang Thomas Rajka Kari Hovde Ingebjørg Fagerli Siri Hjertnes Stephen Sollid

4 Mandat Overordna mål: Delmål:
Utarbeide forslag til nasjonale anbefalinger om bruk av ferdighetstrening både i spesialistutdanningen, samt som ledd i avdelingenes kvalitetssikringsarbeid. Delmål: Kartlegge eksisterende kurs i Norge Foreslå hvordan praktisk innføre FT på avdelingsnivå: Hvem? Hvor ofte? Hvordan? Definere målbeskrivelse / innhold som kan gjennomføres på alle landets BA; Utstyr, forslag til spesifikke ferdigheter (mot sjekklister), scenarier, samhandling – og bestemmelsestrening Økonomiske rammer

5 Forsvarlighetskravet
Helsepersonelloven § 4 første ledd    ”Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.”   

6 Hva legger vi i begrepet ”ferdighetstrening”?
Simulering Samhandling

7 Kurs i Norge APLS NLS Kurs i nyfødtmedisinske teknikker
Barne – BEST (Bedre og systematisk traumebehandling) APLS Dagens kurs og kapasitet 335 kandidater har vært gjennom, ca halvparten anestesi leger. 24 pr kurs. Vert avholdt to gonger i året, håper på å få til tre kurs. Trengs instruktører, har til no 33 instruktører i Noreg. Fremtidens behov Det finnes pr i dag refresh APLS-kurs i Nederland og i England. Dette kan og vera ein ide her i landet for å nå meir erfarne kollegaer. Fremtidig behov for plasser: 60 Organisering av kurs Norsk Luftambulanse var med på å starte opp dette konseptet i Noreg. Norsk Resuscitasjonsråd er fagleg ansvarleg for kursa. Er no blitt ein sentralt-pediatrisk kurs. Økonomi Vanskelig å få ned kursavgifta, den er no på 7500 kroner. Mykje skjer på frivillig basis, instruktørene får ikkje betalt. Obligatorisk kurs og betre organisering/koordinering mtp påmelding ville kunne gitt betre utnytting av kursplassane. NLS Målet er å få i gang to kurs i året. Vil neste gang får med ulike arbeidsgrupper (td sjukepleiere) for å få meir realistiske scenarioer. Bruker APLS insturktører med neonatal erfaring. 24 stykker har gjennmomført det fyrste kurset. Behov for 6 instruktører pr kurs. Reise rundt og instruere. NRR eig kurset. Kostand ca 2000 kroner. Finanisert av NRR. Nyfødtmedisinske teknikker 50 på venteliste, 16 pr kurs, inkludert to anestesileger. Den som melder seg på fyrst, får plass fyrst, deltakarar fylgjast opp og må bekrefte deltaking tidleg. To Kurs årleg, vanskeleg å auka dette slik kapasiteten er no. RH står for alle instruktører, fire pr kurs. Dersom ein skal auka antall kurs, evt få til refresh kurs så treng ein tilgang til fleire instruktører. Mogleg å få dette til dersom kurset er knytta til fleire universitetssjukehus evt få inn eksterne neonatolger? Mogleg å få antall kurs opp i 3-4 pr år. Refresh kurs vil kunne gå over 1-2 dager. Dersom obligatorisk for utdanninga treng ein ca 40 plasser pr år. Arrangerast pr i dag av neonatalavdelinga på RH. Kostnad pr deltakar kroner, avgift 5000 kroner. BEST Ikkje eit kurs, men meir eit opplegg/organisering av samhandling av mottak av alovrleg sjuke barn. Kun to instruktører som reiser rundt så kapasiteten begrensast av deira kapasitet til å reise rundt. 5 avdelinger har gjennomført/innført BEST. Ønske å lage eit nettverk for avdelinger som trener – treng ikkje vera absolutt etter BEST. Finnast eit BEST instruktørkurs. Det ligg scenarioer som er opne for alle på barne-BEST si heimeside. Ønske om å få sentrale møter, alla BEST traume slik at ein slepp å reise rundt og på den måten auka kapasiteten. Prisen er reise-rekning for to instruktører  625 yrkesaktive spesialister  725 medlemmer i NBF, ca 1/3 har gjennomført APLS kurs.  ca 30 nye spesialister kvar år. Legeforeningen har estimert eit behov for 40 stykker.

8 Hva bør trenes? Konkrete ferdigheter:
For eksempel: Basal og avansert luftveg, hjertekomprimering, ulike tilganger, defibrillering Simulering / Bestemmelsestrening: For eksempel: Alvorlig sepsis, anafylaksi, alvorlig astma Samhandlingstrening: Mottak av kritisk syk pasient med fokus på ledelse, kommunikasjon etc.

9 Hvem?

10 Innføring i pediatrisk praktisk trening
Varighet 1,5 dag. Leggast opp som ein APLS variant. Prøve å ikkje gjerast veldig kostbart. Bør gjerast til eit universitetskurs, gjennom legeforeningen. Universitet i Oslo best lokaler, kan evt ha instruktører frå andre deler av landet. Eit slikt kurs kunne evt og vore ope for pediatriske sjukepleiere, og evt anestesileger. Kurskomiteen bør vera frå heile landet. Eit pilotkurs bør gjennomførast med erfarne leger/sjukepleiere for best mulig konstruktiv kritikk på kurset for å gjera det fortast mulig betre.

11

12

13 Hvordan kan man begynne med trening på den enkelte avdeling?
Tilstrebe kvalifiserte instruktører BHLR / AHLR: minimum hver 6 mnd (allegoritme, teknikk, defibrillering, tilgang (NVK/IO) Både sykepleiere og leger bør trene Treningen bør vare en ½ - 1 dag Praktiske prosedyrer Ca 1 gang pr mnd Inngå i avdelingens internundervisning ”Filmbank” tilgjengelig via

14 Etter hvert.. Enkle scenarier med fokus på:
Samhandling Bestemmelse – behandling – allegoritmer Scenariebank tilgjengelig via Regionale ressurspersoner settes opp med telefonnummer og .

15 Utstyr i oppstartfasen
Babydukke til basal HLR med mulighet for intubering og intraossøs Juniordukke til basal HLR Bakke med tuber, veneflon, sug etc. (gjenbruk)

16 Forutsetninger - forankring

17 Tempoplan og veien videre..


Laste ned ppt "Ferdighetstrening (FT)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google