Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En samfunnsøkonomisk vurdering av flom og vann på ville veier Beskrivelse av kostnader knyttet til utvalgte hendelser Avslutningsseminar til Pilotprosjekt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En samfunnsøkonomisk vurdering av flom og vann på ville veier Beskrivelse av kostnader knyttet til utvalgte hendelser Avslutningsseminar til Pilotprosjekt."— Utskrift av presentasjonen:

1 En samfunnsøkonomisk vurdering av flom og vann på ville veier Beskrivelse av kostnader knyttet til utvalgte hendelser Avslutningsseminar til Pilotprosjekt om bruk av forsikringsnæringens skadestatistikk i kommunenes arbeid med å forebygge klimarelatert naturskade Gardermoen 3.6.2014

2 Oversikt • (Resultatmål delprosjekt 5) • (Nasjonale krav) • Samfunnsøkonomiske analyser • Hendelser • Kostnader knyttet til «vann på ville veier» • Oppsummering 2

3 Oversikt • (Resultatmål delprosjekt 5) • (Nasjonale krav) • Samfunnsøkonomiske analyser • Hendelser • Kostnader knyttet til «vann på ville veier» • Oppsummering 3

4 Resultatmål delprosjekt 5 • redusere skade på personer og infrastruktur på grunn av flom og vann på avveie via samarbeid ved utbygging og drift • etatene skal samarbeide for å bedre retningslinjene og verktøyet for hydrologisk saksbehandling i Statens Vegvesen, Jernbaneverket, NVE og i kommunene Det skal gjennomføres og vurderes: • Flom- og dimensjoneringsberegninger i små felt • Samarbeid om håndtering av flom og vann på avveie ved utbygging og drift av vannveiene • Hendelser og kostnader 4

5 Oversikt • (Resultatmål delprosjekt 5) • (Nasjonale krav) • Samfunnsøkonomiske analyser • Hendelser • Kostnader knyttet til «vann på ville veier» • Oppsummering 5

6 Nasjonale krav (1) Flom og skred vil forekomme med ujevne mellomrom. Selv om vi prøver å unngå bebyggelse og infrastruktur i områder med for stor sannsynlighet for hendelser, samt sikrer områder hvor infrastruktur og bosetning er etablert før fare var kjent, vil det alltid være en restrisiko for uønskede hendelser. Dette kan føre til at liv går tapt, skader på bygninger, miljøskader og brudd i kritisk infrastruktur knyttet til transport, strøm og ekom. Olje- og Energidepartementet (2012): Meld. St. 15 (2011-2012). Melding til Stortinget. Hvordan leve med farene – om flom og skred., s. 6 6

7 Nasjonale krav (2) • Forvaltningen skal opptre koordinert og utnytte de samlede ressursene mest mulig effektivt. (OED, 2012, s. 7) • … iverksetting av tiltak må [..] avgjøres ut fra samfunnsøkonomiske nytte-/kostnadsvurderinger. (OED, 2012, s. 7-8) • Investeringer som det offentlige gjør i tiltak som reduserer flom- og skredrisikoen må begrunnes ut fra at tiltakene er samfunnsmessig rasjonelle. (OED, 2012, s. 8) • Befolkningsvekst og generell økonomisk vekst bidrar til at skadepotensialet er voksende. Klimaendringer vil forsterke denne effekten. (OED, 2012, s. 9) 7

8 Oversikt • Resultatmål delprosjekt 5 • Nasjonale krav • Samfunnsøkonomiske analyser • Hendelser • Kostnader knyttet til «vann på ville veier» • Oppsummering 8

9 Samfunnsøkonomiske analyser (1) Samfunnets ressurser er knappe. Samfunnsøkonomiske analyser er et verktøy til å belyse konsekvensene av ressursbruk i offentlig sektor. Analysene kan brukes på investeringer, regelendringer og programmer; det vi med et samlebegrep kaller offentlige tiltak. Hovedformålet med en samfunnsøkonomisk analyse er å klarlegge og synliggjøre konsekvensene av alternative tiltak før beslutning om iverksetting av tiltak fattes. NOU 2012:16 Samfunnsøkonomiske analyser, s. 9 9

10 Samfunnsøkonomiske analyser (2) 10 Typer prosjektanalyserFormål med analysen KostnadseffektivitetsanalyserFinne det mest kostnadseffektive tiltaket som er egnet til å nå et gitt mål ved å sammenligne kostnadene til de forskjellige tiltakene. Kostnadskomponentene uttrykkes i kroner. KostnadsvirkningsanalyseKartlegging av kostnader for ulike tiltak som er rettet mot det samme problemet. Tiltakene kan føre til ulike effekter, slik at man ikke uten videre kan velge tiltaket med lavest kostnader. NyttekostnadsanalyserVerdsetting av kostnader og nytte til et tiltak i kroner (så langt mulig). Prioritering av ulike prosjekter som er egnet til å nå et gitt mål.

11 Oversikt • Resultatmål delprosjekt 5 • Nasjonale krav • Samfunnsøkonomiske analyser • Hendelser • Kostnader knyttet til «vann på ville veier» • Oppsummering 11

12 Hendelser 12 • Notodden (2011) • Rørosbanen/ fylkesvei 606 (2011) • Ål i Hallingdal (2011) • Espa/ Skaberud (2011/2012) • Burud (2012, Frida)

13 Oversikt • Resultatmål delprosjekt 5 • Nasjonale krav • Samfunnsøkonomiske analyser • Hendelser • Kostnader knyttet til «vann på ville veier» • Oppsummering 13

14 Kostnader knyttet til «vann på ville veier» (1) Hvilke kostnader skal måles? Ex-post vurdering (kostnader etter en faktisk hendelse): -Kompensatoriske og/ eller lindrende tiltak Ex-ante vurdering (kostnader før en mulig hendelse): -Preventive og/ eller dempende tiltak som forebygger hendelser eller reduserer deres konsekvenser 14

15 Kostnader knyttet til «vann på ville veier» (2) Hvem kan rammes av flom og skred? • Trafikanter • Operatører • Offentlige organer • Samfunnet for øvrig 15

16 Kostnader knyttet til «vann på ville veier» (3) Hvordan rammes disse aktørene? • Trafikanter (togpassasjerer, bilister, …) – Endringer i reisetider, punktlighet, ulykkesrisiko • Operatører (kollektiv- og godstransportselskaper) – Endringer i driftsinntekter og -kostnader, kapitalkostnader • Offentlige organer (JBV, SVV, staten, …) – Investeringskostnader, drift- og vedlikeholdskostnader • Samfunnet for øvrig – Miljøkostnader, kostnader knyttet til endret arealbruk 16

17 Kostnader knyttet til «vann på ville veier» (4) Hvilke kostnader kan påløpe og hvilke opplysninger trenger vi? Inndatabehov for å estimere kostnader som flom og/ eller skred direkte påfører et samfunn (forenklet analyse). Trafikanter: • Tidskostnader – Fordeling trafikanter etter transportmåte (bilister, kollektivtrafikanter, GS, flyreisende) – Endringer i den gjennomsnittlige reisetiden for hver trafikantgruppe • Ulykkeskostnader – Antall skadde og drepte 17

18 Kostnader knyttet til «vann på ville veier» (5) Operatører: • Tapte inntekter – På grunn av nedetider av infrastruktur (produksjonsbortfall i nedetiden) – På grunn av «fravandring» (produksjonsbortfall etter nedetiden) • Ekstra-inntekter (f.eks. for taxi-entreprenører som kjører «drosje for tog») – I og etter nedetiden • Økte eller reduserte drift- og vedlikeholdskostnader • Merutgifter til nyinvestering – Netto, dvs. etter fradrag erstatningskrav – Gjelder f.eks. tapt kapital i form av rasert infrastruktur, tapte kjøretøy, … 18

19 Kostnader knyttet til «vann på ville veier» (6) Offentlige organer: • Merutgifter til nyinvestering – Tap av kapital i form av rasert infrastruktur; utbetalinger til erstatningskrav • Økte eller reduserte drift- og vedlikeholdskostnader – F.eks. må stengning av Dovrebanen ha ført til mindre trafikk på resten av banen (det betyr mindre slitasje og dermed mindre vedlikeholdsbehov) • Tapte inntekter – På grunn av nedetider av infrastruktur (produksjonsbortfall i nedetiden) – På grunn av «fravandring» (produksjonsbortfall etter nedetiden) • Ekstra-inntekter (f.eks. for taxi-entreprenører som kjører «drosje for tog») – I og etter nedetiden 19

20 Kostnader knyttet til «vann på ville veier» (7) Samfunnet for øvrig: • Ulykkeskostnader – Antall skadde og drepte • Miljøkostnader – Endringer i utslipp av lokale og globale utslipp – Endringer i støyplageindeksen (SPI) Andre og ikke-pekuniære virkninger: • Produktivitet • Arbeidstilbud • Bokvalitet • Arealbruk 20

21 21 • 22. mai til 17. juni • 300 skadesteder • 1200 forsinkelsestimer • 500 innstilte tog Kostnader knyttet til «vann på ville veier» - Dovrebanen 2013 (8a)

22 Flomhendelse i Gudbrandsdalen mai 2013 – Samfunnsøkonomiske kostnader jernbane 22 PostBeskrivelseBeløp (mill. 2013-kroner) 1Bortfall konsumentoverskudd – ikke gjennomførte reiser (kun 2013)11,2 2aReduksjon konsumentoverskudd – økte GK for togpassasjerer (2013)57,3 2bReduksjon konsumentoverskudd – økte GK for togpassasjerer (2014)55,4 3aØkte operatørkostnader – persontog (buss for tog) (2013)9,0 3bØkte operatørkostnader – persontog (buss for tog) (2014)10,2 4aReduksjon konsumentoverskudd – godskunder (2013)8,9 4bReduksjon konsumentoverskudd – godskunder (2014)8,8 5aØkte operatørkostnader – godsoperatører (trailer for tog) (2013)19,9 5bØkte operatørkostnader – godsoperatører (trailer for tog) (2014)19,8 6aØkte administrasjons- og personalkostnader (2013)1,7 6bØkte administrasjons- og personalkostnader (2014)1,7 7aGjenoppbyggingskostnader – Jernbaneverket (2013)97,0 7bGjenoppbyggingskostnader – Jernbaneverket (2014)79,0 8aSamfunnet for øvrig – miljøkostnader (CO2e og lokal luftf.) (2013)> 0,4 8bSamfunnet for øvrig – miljøkostnader (CO2e og lokal luftf.) (2014)> 0,4 Sum> 380,7

23 Flomhendelse i Gudbrandsdalen mai 2013 – Samfunnsøkonomiske kostnader vei 23 Post BeskrivelseSamlet kostnad Kostnad 2013Kostnad 2014 6a Timeføring stab, etc1 10 6b Timeføring stab, etc0.5 0 6c Timeføring drift1 10 6a Timeføring Veikledalen0.5 0 6b Timeføring Skåbuvegen1 10 7a Riksveger i driftskontrakter13 0 7b Vingrom bru18 315 Sum riksveger35 2015 7a Fylkesveger i driftskontrakter67 5710 7b Veikledalen8 80 7c Skåbuvegen Massing-Ångstad40 355 7d Skåbuvegen øvrig strekning15 0 Sum fylkesveger130 11515 Sum165 13530

24 Flomhendelse i Gudbrandsdalen mai 2013 – Forsikringskostnader 24 PostBeskrivelseBeløp (mill. 2013-kroner) 9Ekskl. skader på biler, båter, campingvogner eller skader på infrastruktur 1) 410,0 Sum 410,0 1) Kilde: http://www.bygg.no/article/1179030http://www.bygg.no/article/1179030

25 Flomhendelse i Gudbrandsdalen mai 2013 – Samfunnsøkonomiske kommuner 25 KommuneDokumenterte utgifter per 1.10.2013 Anslag på gjenstående utgifter Anslag på utgifter til forebyggende tiltak Sum totalt 0501 Lillehammer1,35,7 7,0 0515 Vågå0,7 0516 Nord-Fron8,985,8 94,7 0517 Sel2,11,0 3,1 0519 Sør-Fron1,54,13,99,5 0520 Ringebu2,12,44,89,3 0521 Øyer0,20,31,92,4 0522 Gausdal2,63,4 6,0 0538 Nordre Land1,70,4 2,1 0542 Nord-Aurdal1,0 2,0 Sum22,1104,010,6136,7

26 Flomhendelse i Gudbrandsdalen mai 2013 – Kostnader i sum 26 PostBeskrivelseBeløp (mill. 2013-kroner) 1Samfunnsøkonomiske kostnader jernbanesektoren> 380,7 2Samfunnsøkonomiske kostnader veisektoren (for tiden kun gjenoppbyggingskostnader) > 165,0 3Utbetalinger forsikringsselskaper410,0 4Samfunnsøkonomiske kostnader kommuner (kostnader som ikke ligger inne i post 1 til 3) > 136,7 5Andre Sum (foreløpig)> 1092,4

27 Oversikt • Resultatmål delprosjekt 5 • Nasjonale krav • Samfunnsøkonomiske analyser • Hendelser • Kostnader knyttet til «vann på ville veier» • Oppsummering 27

28 Utfordringer 28 • Grunnet manglende registrering vil det ikke være mulig å fange opp alle samfunnsøkonomiske kostnader • Der det mangler en kostnadsvurdering, blir virkningene vurdert kvalitativt • For vei: mange omkjøringsmuligheter • Lange «ventetider»

29 Takk for meg! Christoph E. Siedler siechr@jbv.nosiechr@jbv.no 29


Laste ned ppt "En samfunnsøkonomisk vurdering av flom og vann på ville veier Beskrivelse av kostnader knyttet til utvalgte hendelser Avslutningsseminar til Pilotprosjekt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google