Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Feierens sikkerhet - arbeidsgivers ansvar? Presentasjon av sikkerhetshåndboken Ingvild G. Mathisen, Direktoratet for Arbeidstilsynet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Feierens sikkerhet - arbeidsgivers ansvar? Presentasjon av sikkerhetshåndboken Ingvild G. Mathisen, Direktoratet for Arbeidstilsynet."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Feierens sikkerhet - arbeidsgivers ansvar? Presentasjon av sikkerhetshåndboken Ingvild G. Mathisen, Direktoratet for Arbeidstilsynet

2 Arbeidstilsynets regioner Region 7 Nordland, Troms og Finmark Region 6 Møre og Romsdal, Sør- og Nord- Trøndelag Region 5 Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane Region 2 Østfold og Akershus Region 1 Oslo Region 3 Hedmark, Oppland, Buskerud Region 4 Telemark, Vestfold, Aust- og Vest-Agder

3 Dagens forskriftsstruktur for HMS AML EF direkti v Brann og eksplosjons- vernloven Produkt- kontroll- loven For- urensin g loven Sivil- for- svars loven Byggherre - forskriften (534 ) Forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid (544) Mask iner 522/22 1 Bruk av arbeids- utstyr 555 Stillaser 500 Arbeidsp lasser og arbeidslo kaler 529 Tungt og ensformi g arbeid 531 Verne og helsep. 501/51 8 Sveising med mer 551 Kjemikalie forskriften (566) Stoffkartote kforskriften (565) Bruk av PVU 524 Dykking 547 Gravin g 151 Berg- arbeid 547 Adminstra- tive normer 361 PVU 523 Lov om tilsyn med elektriske anlegg og utstyr

4 Forslag til ny regelverkstruktur under Arbeidstilsynet og DSB Organisering, ledelse og medvirkning Utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav Grenseverdier for påvirkningsfaktorer Administrative forhold Arbeidsplasser, arbeidslokaler og andre steder med risiko for farlige hendelser Produkter

5 5 Feierens sikkerhetshåndbok Utarbeidet av: Fagforbundet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Direktoratet for Arbeidstilsynet Feiermesternes Landsforening

6 6 Innhold å være feier ansvarsforhold vernetjeneste og internkontroll risikobildet arbeid på tak, loft, kjeller, i fyrkjeler og kanaler tilsyn med fyringsanlegg praktisk tilrettelegging nyttige lenker

7 7 Ansvarsforhold – arbeidstakers plikt •Medvirkningsplikt •Følge påbud og instrukser •Meldeplikt, egen sykdom/skade og feil/mangler •Avbryte arbeid dersom fare for liv og helse •særlig plikt for arbeidstaker som leder eller kontrollerer andre arbeidstakere (Arbeidsmiljøloven § 16)

8 8 Ansvarsforhold – arbeidsgivers plikt •overholde krav til arbeidsmiljøet –§ 7 generelle krav –§ 8 arbeidsplassen –§ 9 tekniske innretninger –§ 12 tilrettelegging av arbeidet –§ 13 særlig om yrkeshemmede arbeidstakere

9 9 Ansvarsforhold – arbeidsgivers plikt •kontinuerlig vurdere arbeidsmiljøet og iverksette tiltak •kontinuerlig kontroll med arbeidsmiljøet og arbeidstakers helse •tilrettelegge arbeidet for sine arbeidstakere •sørge for at arbeidstaker som har til oppgave å lede andre har nødvendige innsikt i vernespørsmål •sørge for organisert vernetjeneste •opplysnings- og opplæringsplikt

10 10 Ansvarsforhold – huseiers plikt Reguleres i Plan- og bygningsloven og i lov om brannvern •legge forholdene til rette for adkomst og arbeidsunderlag for at feietjenesten skal bli utført

11 11 Risikobildet eksponering for forbrenningsprodukter, tungmetaller, sot, asbest arbeid i høyden arbeid i trange rom sinte huseiere?

12 12 Verneutstyr – alternativ nr 2 kun når tilfredsstillende vern ikke kan oppnås ved tekniske installasjoner, endringer av arbeidsmetoder eller arbeidsprosesser arbeidsgiver skal stille nødvendig og godkjent verneutstyr til rådighet arbeidsgiver skal gi opplæring i bruk arbeidstaker må bruke utstyret(!)

13 13 Arbeid på tak •anliggende stige skal sikres og rekke minst 1 m over takkant •leider skal ha ryggbøyle etter 2,5 meter, evt ha føringsline •takstige, taktrinn og bro skal være fastmontert og dermed solid nok til å tåle fall med fallsikringsutstyr •gjeldende standard for –takstiger: (NS)-EN 12951 –takbroer: NS-EN 516 –festepunkter: NS-EN 517

14 14 Arbeid på tak Takstige på tak med helling - unntak fra kravet må baseres på en skriftlig risikovurdering fra arbeidsgiver (sannsynlighet for fall og konsekvens) - aktuelle vurderinger kan være husets beliggenhet, skorsteinens plassering, takets konstruksjon og overflatemateriale

15 15 Praktisk tilrettelegging garderobe og vaskerom -adskilte skap for arbeidstøy og privat tøy -vaskerom med dusj -vaskemaskin for arbeidstøy spiserom adskilt fra garderobe og verksted spise i rent miljø firmabil bør kunne stilles til rådighet fritak for feiing ved sykdom, skade, graviditet o.l

16 16 mer informasjon? •Arbeidstilsynets hjemmeside www.arbeidstilsynet.no www.arbeidstilsynet.no •Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap www.dsb.no www.dsb.no •Statens bygningstekniske etat www.be.no www.be.no •Arbeidstilsynets lokale distriktskontor www.arbeidstilsynet.no/om/adresser/kart www.arbeidstilsynet.no/om/adresser/kart


Laste ned ppt "1 Feierens sikkerhet - arbeidsgivers ansvar? Presentasjon av sikkerhetshåndboken Ingvild G. Mathisen, Direktoratet for Arbeidstilsynet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google