Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vedtaket i Halden og kommunens fremdriftsplaner

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vedtaket i Halden og kommunens fremdriftsplaner"— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjonsmøte lørdag 14 mars 2009 Røsneskilen vann- og avløpslag ved Jan Aasekjær
Vedtaket i Halden og kommunens fremdriftsplaner Konsekvenser for våre fremdriftsplaner og endringer i prosjektet Konsekvenser for samlede kostnader.

2 Veien frem til vedtaket i Halden kommune.
Etter årsmøtet 30 august gikk alt som planlagt Vi sendte inn søknad om tiltak 5 september til Halden kommune Sarpsborg kommune fikk inn anbudspriser som stod i forhold til bevilgninger. De startet med kontraktsforhandlinger. Vi gjorde ferdig kontrakt med vår entreprenør Forbehold om endelig godkjennelse i Halden Vi fikk til avtale med grunneier på Sarpborgsiden Nå var alt klappet og klart – trodde vi

3 Veien var lengre enn forventet
Vi fikk beskjed om at søknaden vår skulle behandles politisk – kun en formalitet ble det sagt av saksbehandler. Saksbehandler hadde ingen spesielle kommentarer til søknaden vår, den skulle gå greit gjennom på neste møte Søknaden vår kom ikke opp i møtene som fulgte. Styret begynte å ane uråd – vi fikk ulike signaler som alle var negative for oss.

4 Veien var mye lengre enn forventet.
Styret sendte nå skriftelige henvendelser til ansatte på ulike nivåer i administrasjonen Ingen reaksjon Vi hadde i hele denne tiden god kontakt med ansvarlig saksbehandler i Sarpsborg kommune. Vi var nemlig ikke de eneste som var frustrerte. Sarpsborg kommune ”tvinger” frem svar fra Halden Dette får de først bare muntlig den 22 des. Halden hevder at de skal legge ledning til Røsneskilen De gir seg ikke og forlanger skriftelig tilbakemelding. Vi blir samtidig anmodet om å fremtvinge svar på søknaden, for så å kunne anke til fylkesmann ved et eventuelt avslag.

5 Veien begynte nå å virke håpløst mye lengre.
Vi purrer opp svar på tidligere henvendelser. 9 januar i år får Sarpsborg kommune brev fra Halden kommune, der de skriver at de SKAL bygge ledning til Røsneskilen. Sarpsborg lar dermed siste del av ledningen bort til Ingerø utgå av sitt prosjekt. Parallelt med dette har styret engasjert advokat og sendt brev til ordførerne i de to kommunene samt fylkesmann og saksbehandlerne. Alle våre henvendelser medfører null reaksjon i administrasjon i Halden kommune.

6 Har veien vår ingen ende ?
To fra styret oppsøker nå saksbehandleren som har undertegnet brevet til Sarpsborg kommune. Han tar så på oppfordring kontakt med styreleder, men ingen ting skjer. Nye brev/purringer sendes kommunen Styreleder oppsøker nå rådmann Han lover å ta tak i saken, da han har stor forståelse for styrets og medlemmenes store frustrasjon.

7 Veien nærmer seg nå enden
Kommunen ved kommunalsjefen tar nå kontakt med undertegnede etter ikke mindre enn 7 skriftelige henvendelser og to besøk. Her forklarer han at ledningen ned til oss er med på en liste over prioriterte va-tiltak for 2009, og som det er planlagt at skal behandles på deres møte 24 februar i hovedutvalget for bygg, plan og teknisk drift. Han skulle gjøre sitt til at den kom med der Han forklarer også den manglende tilbakemeldingen med at uten noe politisk vedtak, kunne de ikke si noe.

8 25 februar kom omsider beskjeden vi ventet på.
Viser til mail av 19.1 og samtale på mitt kontor vedrørende utbygging av vann- og avløpsanlegg i Halden kommunes regi til Røsnæskilen. Det ble i møte i hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift i går vedtatt utbygging av vann- og avløpsledninger til Røsnæskilen. Vedtaket omfattet også en bevilgning på 9,5mill for Dette vil si at vi snarest bør komme i dialog. Vi ser for oss oppstart så snart anlegget er ferdig prosjektert, byggesøkt og anbyder valgt etter anbudskonkurranse. Med hilsen Frank Tore Olsen Fagkoordinator VA - forvaltning Halden kommune

9 27 februar – det første møte med Halden kommune
Det var fra partene enighet om å se fremover Frank Tore Olsen – fagkoordinator va kunne skissere følgende framdrift: Mars – forberede prosjektet og velge konsulent April – utarbeide planer Mai – utarbeide anbud – anbudsregning Juni – vurdere anbud – velge entreprenør. August/september – oppstart entreprise Juni 2010 – ferdigstillelse av prosjektet ( som beskrevet i brev til Sarpsborg kommune)

10 Konsekvenser for våre fremdriftsplaner og endringer i prosjektet - avtale
I april/mai når kommunens planer foreligger vil de kunne inngå en forpliktende avtale med oss. Her vil de ulike påkoplingspunktene mellom oss med tilhørende ansvarsforhold være beskrevet. Eventuelle økonomiske mellomværende være medtatt. Fremdriftsplan være beskrevet. Arbeidet med avtalen vil starte opp i april.

11 Konsekvenser for våre fremdriftsplaner og endringer i prosjektet - ledningsnettet
Kommunens plan vil gi oss svar på vår endelige ledningsplan. Sjøledning vil utgå Grøft frem til sjøledning blir omdimensjonert Grøft fra pumpestasjon opp til grunneiers røde hytte nord på eiendommen vil muligens utgå i sin helhet. De to pumpestasjonene vil muligens utgå Trykkøkningsstasjon vil sannsynligvis utgå De tre siste punktene vil bli avklart under detaljplanlegging. Vår tidligere konsulent vil nå bringes inn i prosjektet igjen.

12

13 Konsekvenser for våre fremdriftsplaner og endringer i prosjektet -framdrift
Når avtale foreligger med tilhørende trace kan vi sende inn ny søknad om tiltak til kommunen Vi vil underveis ha hatt avklaringsmøter med opprinnelig entreprenør for å se om vi kan bli enige om ny kontrakt, basert på tidligere eller lavere priser, men justerte masser. Er vi ikke fornøyde her vil ny anbudsrunde bli gjennomført. Oppstart settes til 1. august – med ferdigstillelse inkl. opprydding til ca. 1 juni (litt avhengig av kommunens endelige ferdigstillelsesdato)

14 Konsekvenser for samlede kostnader - andelslaget
Prosjektet vil med de foran beskrevne endringene bli billigere enn beskrevet på årsmøte 2008. Som var pr. andelshaver ved 110 andeler inkl mva Hvor mye er umulig å fastslå på nåværende tidspunkt, men legger Halden kommune ledningen frem til det punktet saksbehandler har antydet vil det dreie seg om minst pr. andelshaver. Slipper vi de to ”store” pumpestasjonene og sjøledningen, vil fremtidige vedlikeholdskostnader også reduseres betydelig.

15 Konsekvenser for samlede kostnader – medlemmene privat
Medlemmene vil nå måtte betale et vesentlig høyer tilknytningsgebyr ved å gå til Halden Den samlede kostnaden for medlemmene: innskudd i laget og tilknytningsgebyret vil etter det styret er kjent med ligge langt under de opprinnelige som var grensen ved innmelding.

16 Tilknytningsgebyret Tilknytningsgebyret betales for bebygd eiendom, som blir tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsnettet, og fastsettes etter målt bruksareal. Bruksareal (BRA) er alt areal innenfor omsluttende vegger med unntak av eventuelle piper og kanaler som er over en halv kvadratmeter. For at arealet skal tilfredsstille kravene til måleverdighet må det være minimum 190 cm takhøyde over minimum 60 cm bredde.. Ved skråtak beregnes arealet ved å måle bredden som tilfredsstiller kravet til 190 cm takhøyde, for å så legge til 60 cm på hver side.

17 Selve satsene Tilknytningsgebyret for vann settes til kr. 85 (106,00) pr. m2 etter målt bruksareal. Tilknytningsgebyret for avløp settes til kr.125 (156,00) pr m2 etter målt bruksareal

18 Årsgebyr for vann og avløp i Halden kommune 2009
Det skal monteres vannmåler pr. hytte Årsgebyr for vann kr. 7,33 (9,16) pr. m³ målt forbruk. Årsgebyr for avløp kr. 15,08 (18,85) pr. m³ målt avløpsmengde. Et årsvolum på 50m3 vil koste ca ,00 Fra 2010 er det meningen at man i tillegg vil få et abonnementsgebyr. Dette er foreløpig ikke vedtatt.


Laste ned ppt "Vedtaket i Halden og kommunens fremdriftsplaner"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google