Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Orientering til årsmøte 4. juli 2009 Røsneskilen Vann- og Avløpslag BA ved styret.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Orientering til årsmøte 4. juli 2009 Røsneskilen Vann- og Avløpslag BA ved styret."— Utskrift av presentasjonen:

1 Orientering til årsmøte 4. juli 2009 Røsneskilen Vann- og Avløpslag BA ved styret

2 Hvorfor har vi valgt denne løsningen? • VA-traseene skulle hovedsakelig følge veiene • Begrense inngrep på eiendommene • Enkel servicetilgang til ledningsnett/kummer • Løse flest mulig hytter med selvfallsledning • Driftsikkert anlegg med god materialkvalitet • Fornuftig kostnadsbilde

3 Endringer ved ledningsplan • Halden Kommunes plan vil gi oss følgende endringer – Sjøledning vil utgå – Grøft frem til sjøledning blir omdimensjonert – Grøft fra pumpestasjon opp til grunneiers røde hytte nord på eiendommen vil utgå i sin helhet. – De to pumpestasjonene vil utgå – Trykkøkningsstasjon vil utgå – Ledning G 14 utgår – ny fra G15 mot G09

4

5 ”Innvendige” minipumper – plasseres i kjeller eller under hytte • Minipumper med ”kvern” maler kloakken opp til en ensartet væske som pumpes gjennom små rørdimensjoner hver gang pumpesumpen er full. • Det er tre vipper (start - stopp og alarm) • Rørene fra pumpestasjonen kan legges med både fall og motfall. • Det skal ikke puttes bleier, skurekluter og lignende i toalettet for da vil anlegget gå tett, eller pumpa havarerer.

6 ”Utvendige” minipumper • Stasjonen leveres komplett med styreskap som monteres innendørs. • Pumpene trekker ca 1200 W når pumpa går.

7 Grunne grøfter med preisolerte rør Preisolerte rør er designet for å ligge i grunne grøfter i telesonen. I private veier som hytteveier bør det ikke være mer enn 50-60 cm i overdekning. Stedlige masser benyttes til overdekking, for å ta vare på frø og røtter som bidrar til raskere tilgroing. Rør forlagt på fjell skal boltes og tildekkes med stedlige masser.

8 Avtalen med Halden kommune ble underskrevet av oss 03.07.09 • Formål med avtalen Kommunen legger til rette for at hyttene langs Røsnæskilen skal kunne tilknyttes offentlig vannforsyning og avløp slik at miljø- og sanitærforholdene i hytteområdene blir tilfredsstillende. Formålet med avtalen er å sikre at kommunens intensjon blir gjennomført samt å avklare hvilke rettigheter og plikter partene påtar seg i forbindelse med utbygging av vann- og avløpsnett i hytteområdene i Røsnæskilen. • Avtalen er godkjent av kommuneadvokat, samt saksbehandler og underskrevet av oss. – Den ligger nå hos ordfører for hans underskrift. • RVA har i tillegg mottatt bekreftelse fra kommunalsjef Åsmund Bråtekas vedrørende selve utbyggingen.

9 Kontrakt med entreprenør • Kontrakten er blitt reforhandlett på bakgrunn av endringene, og det gjenstår kun detaljer før vi er enige om en fastpriskontakt basert på 114 hytter.

10 Bolig2AS • Halden kommune har presisert at deres anlegg bygges for alle potensielle kunder og ikke bare RVA. Det var viktig å finne optimale løsninger blant utbyggerne. • Basert på dette og etter ønske fra våre naboers konsulent har RVA tilbudt B2AS å kople seg på vår ledning med deres 21 hytter ved Torekas. • I tråd med intensjonsavtalen og fordelingsnøkkel beskrevet der vil dette innbringe oss 437 682,-, samt at plikter og rettigheter vil være nedfelt i en avtale.

11 Gaulinhalvøya/Bastholmen • Her er etablert en arbeidsgruppe bestående av 5 personer: Roger Johansen, Torkel Kristoffersen, Bård M. Johannesen, Bjørn Heede og Jan V. Moen • 19 stykker har så langt sagt seg interesserte, og 18 stk. har betalt 10 000 i innmelding. De har en grense på 130 000 for å kunne melde seg av. • De har som fremdriftsplan å være ferdige til 1. juni 2010 • De bruker Cowi med samme saksbehandler som oss. • De avholdt eget ”årsmøte” 27.06.09 • De ønsker å være med hos oss.

12 Priser Halden kommune • Krav til frostfri vannmåler på den enkelte hytte. • Tilknytningsavgift ved påkopling. Tilknytningsavgift for vann og avløp er kr. 262 pr. m2 etter målt bruksareal. Bruksareal (BRA) er alt areal innenfor omsluttende vegger med unntak av eventuelle piper og kanaler som er over en halv kvadratmeter. For at arealet skal tilfredsstille kravene til måleverdighet må det være minimum 190 cm takhøyde over minimum 60 cm bredde.. Ved skråtak beregnes arealet ved å måle bredden som tilfredsstiller kravet til 190 cm takhøyde, for å så legge til 60 cm på hver side. En hytte på 75m2 bra vi få en tilknytningsavgift på: 20 000,-

13 Priser Halden kommune • Årsgebyr for vann kr. 7,33 (9,16) pr. m³ målt forbruk. • Årsgebyr for avløp kr. 15,08 (18,85) pr. m³ målt avløpsmengde. • Et årsvolum på 50m3 vil koste ca. 1 400,00 • Fra 2010 er det meningen at man i tillegg vil få et abonnementsgebyr. Dette er foreløpig ikke vedtatt.

14 Byggeledelse – Innkalle til, og lede samt referere byggemøter – Utøve framdriftskontroll – Holde oversikt over endringsvarsler og -meldinger. – Kontroll av fakturaer mot kontrakt og utførte arbeider, samt utarbeide innstilling til sluttoppgjør – Kontrollere at entreprenørens kvalitetsrutiner og kontrollplaner følges – Kontrollere at utførte arbeider og materialer tilfredsstiller de krav som framgår av kontrakten – Vurdere entreprenørens varsler og krav om endringer etter standarden og kontrakten – Sørge for at HMS-planen for prosjektet følges

15 Budsjettert prosjektkost er basert på følgende: – Reviderte anbudspriser – Utgifter til byggeledelse – Drift andelslag frem til ferdigstillelse – Kostnader forbundet med div. avtaler – Pott for dekking av eventuelle uteglemte poster – Basert på overnevnte utgjør nå budsjettert prosjektkost: 11mill eks. mva – Dette tilsier en tilbakebetaling pr. andelshaver på ca. 37` – 42` høsten 2010 • Her er kostnader til fiberkabel ikke hensyntatt.

16 Basert på foregående budsjett mener styret å ha god økonomisk dekning for de arbeider som skal starte opp i høst. I tillegg vil den enkelte andelshaver få en faktura innen 1. mars med forfall 1.april 2010 på kr. 2 500,- inkl. mva Dette er til inndekking av idriftsettelse av anlegget, samt drift og vedlikehold 2010. DETTE BLE VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 2008, men forskjøvet ett år. Fremtidige utfaktureringer for drift og vedlikehold vil bli besluttet på årsmøtet 2010

17 Befaring mellom hytteeier og entreprenør • Det er tidligere blitt bestemt at alle andelseiere betaler lik inngangsbillett, uavhengig av lengden på stikkledningen til nærmeste ”hyttevegg/konstruksjon”. • På befaringen med entreprenør kan hytteeierne ta opp trasevalg over egen tomt. • Skulle men ha spesielle ønsker vedrørende fremføringen av stikkledningen, og det fraviker fra konsulentens forslag og medfører ekstrakostnader for entreprenør, vil den enkelte hytteeier selv måtte stå for merkostnadene forbundet med dette. HUSK entreprenøren har fastpris. • Entreprenøren fører referat fra befaringene, og eventuelle bestillinger på endringer noteres. Entreprenør sender faktura direkte til den enkelte hytteeier. • Entreprenøren vil ha en kontrakt som tilsier intet svart arbeid

18

19 Gjennomføring • Byggeperiode – Kommunen ferdige til 01.06.2010 – Vår entreprenør starter opp i oktober med tre lag med ferdigstillelse av rørleggerarbeidene til 01.05.2010 og oppryddingen til 01.06.2010 ett lag består av to gravemaskiner pluss rørlegger samt transport. – Mer detaljert framdriftsplan vil bli lagt ut på hjemmesiden. • Denne vil bli fulgt opp ukesvis slik at folk kan følge med

20 Vårt forhold til gjennomføringen • Ulemper – I forbindelse med gjennomføringen vil det sikkert oppstå situasjoner som enkelte andelshavere finner irriterende. – Ta kontakt med styret, eller byggeleder om noe er feil, HUSK – BRUK IKKE KJEFT PÅ DE SOM JOBBER. DE GJØR DETTE FOR OSS

21 Rørlegger til innvendige arbeider på hytta. • Styret har vært i kontakt med to rørleggerfirmaer i Halden som medlemmene kan bruke dersom det er ønskelig. Begge var innstilt på å gi medlemmene ”noen” fordeler. • Styret vil utarbeide avtale med dem når vi har kommet i gang. • Styret vil sende ut resultatet av disse forhandlingene senere i høst.

22 Hva gjenstår før vi kan starte opp FERIE

23 Årsmøte 2010 – foreløpige punkter • Avholdes juni/juli • Godkjenne regnskap 2009 • Kunne gi et godt bilde av totale utbygningskostnader. • Fastsette brukerinnstruks på minipumpestasjonene • Bestemme hva som skal settes av for fremtidig vedlikehold. • Bestemme fremtidig innbetaling til laget for å dekke løpende drift basert på strømforbruk og fremforhandlet driftsavtale for alle minipumpestasjonene. • Fastsette rutiner for tilkopling til anlegget, med tilhørende meldinger til Halden kommune. • Bestemme hva som kan tilbakebetales andelshaverne.


Laste ned ppt "Orientering til årsmøte 4. juli 2009 Røsneskilen Vann- og Avløpslag BA ved styret."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google