Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Orientering til årsmøte 3. juli 2010

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Orientering til årsmøte 3. juli 2010"— Utskrift av presentasjonen:

1 Orientering til årsmøte 3. juli 2010
Røsneskilen Vann- og Avløpslag BA ved styret

2 Hvorfor valgte vi dagens løsning?
VA-trasene skulle hovedsakelig følge veiene Begrense inngrep på eiendommene Enkel servicetilgang til ledningsnett/kummer Løse flest mulig hytter med selvfallsledning Driftsikkert anlegg med god materialkvalitet Fornuftig kostnadsbilde

3 Status SPA – utført så langt
SPA har gravd ca 6 km med grøfter på hyttefeltet. Disse har hatt dybde fra 0,6 – 3 meter. Det har vært vesentlig mer fjell i grøftene enn forventet. De skal montere 38 pumper hvorav 24 plasseres under hyttene. De har lagt ned over en 10 km med trekkerør for fiberkabel. Alt dette er utført uten skader på folk, hytter eller maskiner.

4 Status SPA – gjenstående arbeider i dag
5 stikkledninger – 3 pga HK og 2 legges til uka Tilkopling til Halden kommunes pumpestasjon Planering/tilsåing på gjenstående arealer Oppretting av veiene Avsluttende prøving: Vannledning: spyling med vann, trykkprøving og desinfisering med klor Spillvannsledning: tetthetsprøving og tv-kjøring

5 Status Halden Dataservice
38 stk. har meldt seg på pr dato Alle trekkerør og skap montert ”blåsing” av ledninger starter i august Ferdigstillelse/signaler avhengig av kommunens ferdigstillelse – da sentral skal stå i forbindelse med pumpestasjon. HD forventer ferdigstillelse med signaler til hyttene innen 1. nov. HD jobber nå også med å vurdere en tv-løsning som skal være på plass senest innen to år.

6 Status Halden kommune Muntlig avtale med grunneier om rett til å legge resten av ledningen. Forventer sluttføring av formell avtale i nærmeste fremtid. Har ca. 120 lm grøft igjen før de er fremme ved pumpestasjon Pumpestasjon med tilhørende tanker er bestilt Forventer å være ferdig til 1. oktober De samarbeider godt med SPA for å redusere forsinkelsen mest mulig.

7 Status Gaulinhalvøya/Bastholmen
Teller i dag 18 medlemmer inkl. de to grunneierne Basert på prosjektkost er andelene inkl. mva innbetalt med ,- Kjell Harlem er valgt som utførende entreprenør Fått byggetillatelse De må bore ca. 2 meter under ”havbunn” for å legge rørene over til oss. Dette for ikke å skade ålegresset. Dette kom opp som et krav i byggetillatelsen fra Fylkesmann via kommunen. Dette har medført noe omprosjektering som gjør at man ikke har startet opp enda. Ferdigstillelse er forventet 1. april 2011.

8 Status Bolig 2 AS Ledningssamarbeid ved at vi betjener 21 hytteenheter fra B2. Fakturert tjeneste. Kristher Kopperud kjøpt ut Rune Waage og Peder Berget våren 2010 fra B2AS Selger nå under navnet: K. Kopperud Eiendom AS Feltet på 76 hytter er delt i tre områder: Solåsen, Blomsterenga og Sjøsiden Arbeidene med infrastrukturen er i full gang, og ferdigstilles mai 2011 Det vil maks selges ca. 10 tomter pr. år Prospektet kan ses på:

9 ”Innvendige” minipumper – plasseres i kjeller eller under hytte
Minipumper med ”kvern” maler kloakken opp til en ensartet væske. Pumpestasjonen vil være isolert og kapslet med 150w varmekabel. Eget styreskap medfølger – må monteres av hytteeier ved hjelp av godkjent elektriker – levers av SPA Nødvendige monteringsveiledninger og bruksanvisninger medfølger, men vil også ligge på hjemmesiden.

10 ”Utvendige” minipumpestasjon
Stasjonen graves ned utenfor hytta, og her også leveres med styreskap som må monteres innendørs. På begge stasjonene vil det være en alarm som gir fra seg lyd om der er noe galt. Disse må plasseres fornuftig. Pumpene trekker ca 1200 W når pumpa går. De som får varmekabel vil motta en bryter som de må montere ved hjelp av godkjent elektriker. Det skal ikke puttes bleier, skurekluter og lignende i toalettet for da vil anlegget gå tett, eller pumpa havarerer.

11 Driftsavtale med Agro og Miljø AS
Her er inngått en femårsavtale om drift og vedlikehold av vann og avløpsanlegget med tilhørende pumper. Halden kommune forlanger at vi skal sette bort disse oppgavene. (krav i byggetilatelsen) De skal: Ta årlig service på pumpestasjonene Ta vannprøver to ganger pr. år og sørge for analysering ved offentlig godkjent laboratorium. Ha helkontinuerlig beredskapsvakt 24 timer, 7 dager pr uke, 365 dager pr år Maks 6 timer fra feilmelding til oppmøte. Mye vil kunne tas på tlf. vedrørende pumpestasjonene.

12 Prosjektøkonomi Kostnadene knyttet til anleggsarbeidet er i all hovedsak i tråd med budsjett. Kostnader knyttet til byggeledelse og diverse uteglemte poster samt ekstra krav fra kommunen ligger innenfor avsatt pott. Ved ferdigstillelse i høst som vi forventer, vil vi kunne tilbakebetale i overkant av nok for hver andel – dette i tråd med antydningene på årsmøtet i 2009.

13 Priser Halden kommune Krav til frostfri vannmåler på den enkelte hytte. Tilknytningsavgift ved påkopling: Tilknytningsavgift for vann og avløp er kr. 262 pr. m2 etter målt bruksareal – det samme som i 2009. Bruksareal (BRA) er alt areal innenfor omsluttende vegger med unntak av eventuelle piper og kanaler som er over en halv kvadratmeter. For at arealet skal tilfredsstille kravene til måleverdighet må det være minimum 190 cm takhøyde over minimum 60 cm bredde.. Ved skråtak beregnes arealet ved å måle bredden som tilfredsstiller kravet til 190 cm takhøyde, for å så legge til 60 cm på hver side. En hytte på 75m2 BRA vi få en tilknytningsavgift på: ,-

14 Priser Halden kommune Årsgebyr for vann kr. 7,77 (9,71) pr. m³ målt forbruk. Årsgebyr for avløp kr. 15,98 (19,97) pr. m³ målt avløpsmengde. De abonnenter som har installert vannmåler skal betale etter medgått mengde (m3) Et årsvolum på 50m3 vil koste ca ,00 Dette er en prisjustering på ca 6% fra 2009 De har så langt ikke vedtatt årsgebyret som de vurderte å innføre fra 2010

15 Medlemsfordeler Til fordel for medlemmene har RVA etablert et samarbeid med  leverandører av forskjellige tjenester og produkter. Alle våre medlemmer skal ha fått priser mv tilsendt hjem i mars i år. Referansen dere bruker hos leverandørene er: Røsneskilen Vann- og avløpslag pluss eget andelsnummer

16 Ekstraordinært årsmøte – foreløpige punkter
Avholdes når anlegget er ferdigstilt og overlevert RVA. Sluttoppgjør er avholdt med SPA og HD Kunne gi et godt bilde av totale utbygningskostnader. Fastsette brukerinstruks på minipumpestasjonene Bestemme hva som skal settes av for fremtidig vedlikehold, samt hvor mye som skal refunderes andelshaverne pga. mva-refusjon Bestemme kommende års innbetaling til laget for å dekke løpende drift basert på fremforhandlede driftsavtaler for vann og avløpsanlegget samt fiberanlegget. Valg av nytt styre

17 Oppsummering Basert på denne orienteringen ønsker styret å fremme følgende forslag til vedtak: Årsmøtet tar presentasjonen til etterretning.


Laste ned ppt "Orientering til årsmøte 3. juli 2010"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google