Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Generiske ferdigheter i ph.d.-utdanningen Hva, hvorfor og hvordan?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Generiske ferdigheter i ph.d.-utdanningen Hva, hvorfor og hvordan?"— Utskrift av presentasjonen:

2 Generiske ferdigheter i ph.d.-utdanningen Hva, hvorfor og hvordan?
Berit Hyllseth 23. mai 2013

3 Hva?

4 Kjært barn har mange navn...
Transferable skills Personal skills Ferdigheter Generic competencies Generiske ferdigheter Transversal competencies Professional skills Translational skills Soft skills Generell kompetanse

5 Definisjon «Transferable skills are skills learned in one context (in this case research) that are useful in another (for example, future employment whether in research, business etc.) They can serve as a bridge from study to work and from one career to another, as they enable subject- and research- related skills to be applied and developed effectively in different environments. They include skills such as communication and organisational skills.» European Science Foundation (ESF) (2009)

6 Hvilke ferdigheter? (OECD 2012)
Interpersonal skills Working with others Mentoring and supervisory skills Negotiating skills Organisational skills Project and time-managing skills Career planning skills Research competencies Grant application writing skills Research management and leadership Knowledge of research methods and technologies beyond the PhD project Research ethics and integrity Cognitive abilities Creativity and the ability for abstract thought Problem solving Communication skills Communication/presentation skills, written and oral Communication/dialogue with non- technical audiences (public engangement) Teaching skills Use of science in policy making Enterprise skills Entrepreneurship Innovations Commercialisation, patenting and knowledge transfer

7 LERU: Personal and professional management skills
personal and professional management skills, which comprise the ability to persist in achieving long term goals, manage projects with uncertain outcomes in diverse settings and organisations, take a project through all its stages: from developing the original idea, to developing a plan, garnering the evidence, and communicating the results and their significance,

8 LERU: Personal and professional management skills (cont.)
be self-motivated and autonomous, work to achieve results with minimum supervision, be flexible and adaptable in approaching complex and uncertain problems, communicate very complex concepts, network internationally, work in a team, speak and present effectively in public

9 Research skills, personal and professional skills

10 Kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning
KUNNSKAP: Forståelse av teorier, fakta, prinsipper, prosedyrer innenfor fagområder og/eller yrker FERDIGHETER: Evne til å anvende kunnskap til å løse problemer eller oppgaver (kognitive, praktiske, kreative og kommunikative ferdigheter) GENERELL KOMPETANSE: Evne til å anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig måte i ulike situasjoner (etisk kompetanse, evne til å arbeide tverrfaglig, formidle, samspille internasjonalt og til å drive innovasjon)

11 Hvorfor?

12 Samfunnet Globaliseringen medfører: Kunnskap en kritisk ressurs Vekt på innovasjon og utvikling Større etterspørsel etter kompetanse på høyt nivå

13 Increase in share of doctoral holders outside academia / higher education institutions.
The relative share of doctoral holders in industry has not increased. Decrease in industry, increase in the service sector. Increase in public administration and health, primarily in education. 60 % av de ferdige kandidatene får stilling utenfor universitet eller høyskole - og det forventes at denne andelen vil øke i fremtiden. Det betyr at utdanningens relevans blir viktig.

14 Hvilke ferdigheter verdsettes og etterspørres mest?
Kommunikasjon Ledelse (prosjektledelse, faglig ledelse) Evne til å håndtere komplekse problemer Evne til å arbeide tverrfaglig (team) Evne til å arbeide i en internasjonal kontekst (Borrell-Damian 2009)

15 Hva savner bedriftene? Kommunikasjons-ferdigheter Teamarbeid
Prosjektledelse Immaterielle rettigheter Bedrifts/-markedsforståelse

16 Institusjonen Økning i kandidatproduksjonen
Ph.d.-utdanningen organisert ut fra tema, krever tverrfaglighet og teamarbeid Mer vekt på generiske ferdigheter Standardisering av ph.d.-utdanningen Forventning om god ressursutnyttelse og gjennomstrømning Nye globale nettverk vokser frem Økt press på forskningen – krav om raske resultater Paradigmeskifte Forskningskompetanse ikke lenger tilstrekkelig – forskerrollen krever også mange andre ferdigheter (samarbeid, store konsortier, forventning om å innhente eksterne forskningsmilder søke midler, innovasjon og kommersialisering, teamarbeid

17 Kandidaten Har positive forventninger til fremtidige jobbmuligheter
Alle får jobb! …men ikke alle i akademia Kompetansen oppfattes som relevant både i og utenfor akademia Systematisk og analytisk tenkning, vitenskapelig publisering og håndtering av komplekse problemer vurdert som viktigst Etterspør utviklingsmuligheter i prosjektplanlegging, ledelse og samarbeid/teamarbeid Generiske ferdigheter er de som i liten grad er begrepsfestet, formulert og nedfelt i for eksempel retningslinjer og regelverk. Manglende bevissthet om dem og hvordan man kan mestre dem kan lett bli snublesteiner. Utfordring for både kandidat, veileder og institusjone Strategier/veier for å unngå snublesteiner gjennom ph.d.-løpet. Lære å kjenne dem og lære å mestre dem

18 Forstår arbeidsgiver hva en doktor kan og kan brukes til?
….. Men det er ikke sikkert at ny arbeidsgiver alltid forstår kompetansen fullt ut…

19 Hvordan?

20 Eksempel: Ph.d.-prosjektet ved UiO
Strategi 2020 «Forskerutdanningen skal videreutvikles og være fremtidsrettet. Den skal være internasjonalt attraktiv, og stipendiatene skal være integrert i aktive forskningsmiljøer.» «De viktigste innsatsområdene er form og kvalitet på veiledningen, god faglig og sosial integrasjon og et faglig og arbeidslivsrelevant kurstilbud.»

21 Aktiviteter Studietur til England UK (Vitae, RCUK, UCL, Cardiff, Bristol) Kandidatundersøkelse Dialog og innspill med nasjonale og internasjonale eksperter og ressurser 2 piloter: Introduksjonskurs for nye kandidater Intensivt dagskurs for veiledere Input og diskusjoner med faculteter, kandidater, ledelse og administrasjon

22

23 Situasjonen Fakultetene prioriterer ph.d.-utdanningen
Ph.d.-kandidatene er generelt tilfredse De fleste er tilfredse med veiledningen Blandede erfaringer med opplæringsdelen Ønske om bedre generisk kurstilbud:Akademisk skriving publisering, kommunikasjon, prosjektledelse

24 Men det er behov for … Ytterligere kvalitetsutvikling; bedre sammenheng mellom de ulike elementene i ph.d.-utdanningen og noen nye oppgaver Sterkere kopling til strategi 2020: mer tverrfaglighet, innovasjon og internasjonalisering Mer helhetlig, institusjonell tilnærming til kvalitet og effektivitet Bedre samfunnskontakt og eksternt synlighet Bedre koordinering mellom fakultetene for utnyttelse av faglige og økonomiske ressurser Nye oppgaver: Helhetlig generisk kurstilbud Kompetanseheving, veiledere Bruke eksisterende rutiner og verktøy mer aktivt i kvalitetssikringen: rapportering, medarbeidersamtaler, , individuelle studieplaner, pliktarbeid

25 Plattform for UiOs ph.d.-utdanning
UiO skal legge til rette for at doktorkandidatene tar ansvaret for sin egen faglige, profesjonelle og personlige utvikling … som er forankret i et forskningsmiljø av tilstrekkelig kvalitet og størrelse … i et samspill med andre forskningsområder … i en internasjonal/global kontekst … mer relasjoner til relevante samfunnssektorer og -institusjoner

26 Anbefales: Kandidatens utvikling
Alle kandidater skal være tilknyttet et miljø med tilstrekkelig kvalitet og størrelse De ulike læringselementene i kandidatens individuelle studieplan må knyttes bedre sammen Styrke eget kurstilbud, flere nasjonale kurs Tettere oppfølging av den enkelte kandidat Eksponering for andre fag og miljøer Legge til rette for flere kandidatdrevne aktiviteter Klargjøre verdien av ph.d.-utdanningen for videre karriereutvikling og legge til rette for kompetanseutvikling ihht. individuelle karrieremål Ph.d.-håndbok Pliktarbeidet skal også ha et læringselement

27 Anbefales: Veiledningen
Klargjøre veileders rolle som medansvarlig for kandidatens samlede utvikling (ikke bare forskningsoppgaven) Bedre og mer systematisk bruk av eksterne veiledere og ressurser Kompetansetiltak for veiledere: Kurstilbud, arenaer for erfaringsutveksling og input Håndbok for veiledning (kandidat og veileder) Mentorordning for veiledere

28 Anbefales: Relevans og synlighet
Flere partnerskap med eksterne institusjoner, herunder flere II-stillinger Klargjøre og kommunisere verdien av doktorgradsutdanning til potensielle arbeidsgivere Utvikle kandidatens ferdigheter gjennom et helhetlig generisk kurstilbud Utvikle en kunnskapsbase for kandidatenes karriereutvikling

29 Struktur og koordinering
Behov for et likeverdig tilbud til alle kandidater, uavhengig av fagtilhørighet Behov for økt aktivitet på enkelte områder: Strategi, relevans, synlighet, koordinering, dynamikk Behov for mer aktivitet som binder sammen: Erfaringsutveksling og god praksis, kritisk masse for kurs, bedre innsikt i andre fagkulturer Vil kreve noe mer ressurser dersom UiO skal nå målet som er satt i strategisk plan IHR-perspektivet: ph.d.-utdanningen er allerede svært desentralisert

30 Mulige oppgaver for et senter
Generisk kurstilbud Informasjon til fremtidige kandidater og andre interessenter (felles webløsninger) Internasjonalisering – også «hjemme» Kompetansetiltak for veiledere Tematiske arrangementer Kandidatdrevne aktiviteter Kunnskapsbase for ph.d.-utdanningen, god praksis Videreutvikling/forvaltning av kvalitetssystem Karriereveiledning


Laste ned ppt "Generiske ferdigheter i ph.d.-utdanningen Hva, hvorfor og hvordan?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google