Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Generiske ferdigheter i ph.d.- utdanningen Hva, hvorfor og hvordan? Berit Hyllseth 23. mai 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Generiske ferdigheter i ph.d.- utdanningen Hva, hvorfor og hvordan? Berit Hyllseth 23. mai 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 uhr@uhr.no www.uhr.no Generiske ferdigheter i ph.d.- utdanningen Hva, hvorfor og hvordan? Berit Hyllseth 23. mai 2013

2 www.uhr.no uhr@uhr.no Hva? 3

3 www.uhr.no uhr@uhr.no Kjært barn har mange navn... Transferable skills Personal skills Ferdigheter Generic competencies Generiske ferdigheter Transversal competencies Professional skills Translational skills Soft skills Generell kompetanse 4

4 www.uhr.no uhr@uhr.no Definisjon «Transferable skills are skills learned in one context (in this case research) that are useful in another (for example, future employment whether in research, business etc.) They can serve as a bridge from study to work and from one career to another, as they enable subject- and research- related skills to be applied and developed effectively in different environments. They include skills such as communication and organisational skills.» European Science Foundation (ESF) (2009) 5

5 www.uhr.no uhr@uhr.no Hvilke ferdigheter? (OECD 2012) Interpersonal skills Working with others Mentoring and supervisory skills Negotiating skills Organisational skills Project and time-managing skills Career planning skills Research competencies Grant application writing skills Research management and leadership Knowledge of research methods and technologies beyond the PhD project Research ethics and integrity Cognitive abilities Creativity and the ability for abstract thought Problem solving Communication skills Communication/presentation skills, written and oral Communication/dialogue with non- technical audiences (public engangement) Teaching skills Use of science in policy making Enterprise skills Entrepreneurship Innovations Commercialisation, patenting and knowledge transfer 6

6 www.uhr.no uhr@uhr.no LERU: Personal and professional management skills •personal and professional management skills, which comprise the ability to –persist in achieving long term goals, –manage projects with uncertain outcomes in diverse settings and organisations, •take a project through all its stages: from developing the original idea, to developing a plan, garnering the evidence, and communicating the results and their significance, 7

7 www.uhr.no uhr@uhr.no LERU: Personal and professional management skills (cont.) •be self-motivated and autonomous, •work to achieve results with minimum supervision, •be flexible and adaptable in approaching complex and uncertain problems, •communicate very complex concepts, •network internationally, •work in a team, •speak and present effectively in public 8

8 www.uhr.no uhr@uhr.no 9

9 www.uhr.no uhr@uhr.no Kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning 10 KUNNSKAP: Forståelse av teorier, fakta, prinsipper, prosedyrer innenfor fagområder og/eller yrker FERDIGHETER: Evne til å anvende kunnskap til å løse problemer eller oppgaver (kognitive, praktiske, kreative og kommunikative ferdigheter) GENERELL KOMPETANSE: Evne til å anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig måte i ulike situasjoner (etisk kompetanse, evne til å arbeide tverrfaglig, formidle, samspille internasjonalt og til å drive innovasjon)

10 www.uhr.no uhr@uhr.no Hvorfor? 11

11 www.uhr.no uhr@uhr.no Samfunnet •Globaliseringen medfører: –Kunnskap en kritisk ressurs –Vekt på innovasjon og utvikling –Større etterspørsel etter kompetanse på høyt nivå 12

12 www.uhr.no uhr@uhr.no 13

13 www.uhr.no uhr@uhr.no Hvilke ferdigheter verdsettes og etterspørres mest? •Kommunikasjon •Ledelse (prosjektledelse, faglig ledelse) •Evne til å håndtere komplekse problemer •Evne til å arbeide tverrfaglig (team) •Evne til å arbeide i en internasjonal kontekst (Borrell-Damian 2009) 14

14 www.uhr.no uhr@uhr.no Hva savner bedriftene? •Kommunikasjons- ferdigheter •Teamarbeid •Prosjektledelse •Immaterielle rettigheter •Bedrifts/- markedsforståelse 15

15 www.uhr.no uhr@uhr.no Institusjonen •Økning i kandidatproduksjonen •Ph.d.-utdanningen organisert ut fra tema, krever tverrfaglighet og teamarbeid •Mer vekt på generiske ferdigheter •Standardisering av ph.d.-utdanningen •Forventning om god ressursutnyttelse og gjennomstrømning •Nye globale nettverk vokser frem •Økt press på forskningen – krav om raske resultater  Paradigmeskifte 16

16 www.uhr.no uhr@uhr.no Kandidaten  Har positive forventninger til fremtidige jobbmuligheter •Alle får jobb! •…men ikke alle i akademia •Kompetansen oppfattes som relevant både i og utenfor akademia •Systematisk og analytisk tenkning, vitenskapelig publisering og håndtering av komplekse problemer vurdert som viktigst •Etterspør utviklingsmuligheter i prosjektplanlegging, ledelse og samarbeid/teamarbeid 17

17 www.uhr.no uhr@uhr.no Forstår arbeidsgiver hva en doktor kan og kan brukes til? 18

18 www.uhr.no uhr@uhr.no Hvordan? 19

19 www.uhr.no uhr@uhr.no Eksempel: Ph.d.-prosjektet ved UiO Strategi 2020 «Forskerutdanningen skal videreutvikles og være fremtidsrettet. Den skal være internasjonalt attraktiv, og stipendiatene skal være integrert i aktive forskningsmiljøer.» «De viktigste innsatsområdene er form og kvalitet på veiledningen, god faglig og sosial integrasjon og et faglig og arbeidslivsrelevant kurstilbud.» 20

20 www.uhr.no uhr@uhr.no Aktiviteter •Studietur til England UK (Vitae, RCUK, UCL, Cardiff, Bristol) •Kandidatundersøkelse •Dialog og innspill med nasjonale og internasjonale eksperter og ressurser •2 piloter: –Introduksjonskurs for nye kandidater –Intensivt dagskurs for veiledere –Input og diskusjoner med faculteter, k andidater, ledelse og administrasjon 21

21 www.uhr.no uhr@uhr.no 22

22 www.uhr.no uhr@uhr.no Situasjonen •Fakultetene prioriterer ph.d.- utdanningen •Ph.d.-kandidatene er generelt tilfredse  De fleste er tilfredse med veiledningen  Blandede erfaringer med opplæringsdelen  Ønske om bedre generisk kurstilbud:Akademisk skriving publisering, kommunikasjon, prosjektledelse 23

23 www.uhr.no uhr@uhr.no Men det er behov for … •Ytterligere kvalitetsutvikling; bedre sammenheng mellom de ulike elementene i ph.d.-utdanningen og noen nye oppgaver •Sterkere kopling til strategi 2020: mer tverrfaglighet, innovasjon og internasjonalisering •Mer helhetlig, institusjonell tilnærming til kvalitet og effektivitet •Bedre samfunnskontakt og eksternt synlighet •Bedre koordinering mellom fakultetene for utnyttelse av faglige og økonomiske ressurser 24

24 www.uhr.no uhr@uhr.no Plattform for UiOs ph.d.-utdanning •UiO skal legge til rette for at doktorkandidatene tar ansvaret for sin egen faglige, profesjonelle og personlige utvikling •… som er forankret i et forskningsmiljø av tilstrekkelig kvalitet og størrelse •… i et samspill med andre forskningsområder •… i en internasjonal/global kontekst •… mer relasjoner til relevante samfunnssektorer og - institusjoner 25

25 www.uhr.no uhr@uhr.no Anbefales: Kandidatens utvikling •Alle kandidater skal være tilknyttet et miljø med tilstrekkelig kvalitet og størrelse •De ulike læringselementene i kandidatens individuelle studieplan må knyttes bedre sammen •Styrke eget kurstilbud, flere nasjonale kurs •Tettere oppfølging av den enkelte kandidat •Eksponering for andre fag og miljøer •Legge til rette for flere kandidatdrevne aktiviteter •Klargjøre verdien av ph.d.-utdanningen for videre karriereutvikling og legge til rette for kompetanseutvikling ihht. individuelle karrieremål •Ph.d.-håndbok 26

26 www.uhr.no uhr@uhr.no Anbefales: Veiledningen •Klargjøre veileders rolle som medansvarlig for kandidatens samlede utvikling (ikke bare forskningsoppgaven) •Bedre og mer systematisk bruk av eksterne veiledere og ressurser •Kompetansetiltak for veiledere: Kurstilbud, arenaer for erfaringsutveksling og input •Håndbok for veiledning (kandidat og veileder) •Mentorordning for veiledere 27

27 www.uhr.no uhr@uhr.no Anbefales: Relevans og synlighet •Flere partnerskap med eksterne institusjoner, herunder flere II-stillinger •Klargjøre og kommunisere verdien av doktorgradsutdanning til potensielle arbeidsgivere •Utvikle kandidatens ferdigheter gjennom et helhetlig generisk kurstilbud •Utvikle en kunnskapsbase for kandidatenes karriereutvikling 28

28 www.uhr.no uhr@uhr.no Struktur og koordinering •Behov for et likeverdig tilbud til alle kandidater, uavhengig av fagtilhørighet •Behov for økt aktivitet på enkelte områder: Strategi, relevans, synlighet, koordinering, dynamikk •Behov for mer aktivitet som binder sammen: Erfaringsutveksling og god praksis, kritisk masse for kurs, bedre innsikt i andre fagkulturer •Vil kreve noe mer ressurser dersom UiO skal nå målet som er satt i strategisk plan •IHR-perspektivet: ph.d.-utdanningen er allerede svært desentralisert 29

29 www.uhr.no uhr@uhr.no Mulige oppgaver for et senter •Generisk kurstilbud •Informasjon til fremtidige kandidater og andre interessenter (felles webløsninger) •Internasjonalisering – også «hjemme» •Kompetansetiltak for veiledere •Tematiske arrangementer •Kandidatdrevne aktiviteter •Kunnskapsbase for ph.d.-utdanningen, god praksis •Videreutvikling/forvaltning av kvalitetssystem •Karriereveiledning 30


Laste ned ppt "Generiske ferdigheter i ph.d.- utdanningen Hva, hvorfor og hvordan? Berit Hyllseth 23. mai 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google