Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Olweus-programmet ved Sten-Tærud skole

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Olweus-programmet ved Sten-Tærud skole"— Utskrift av presentasjonen:

1 Olweus-programmet ved Sten-Tærud skole
Resultater for 2006 Rektor: Eva Marie Klaussen FAU leder: Svein Ove Karstensen April 2007 Sten-Tærud skole

2 Bakgrunnsinformasjon
Sten-Tærud skole har arbeidet med Olweus-programmet siden 2001. Årlig undersøkelse som gjennomføres av Skedsmo kommune (undervisningssektoren). Det benyttes spørreskjema og elevene er anonyme. Undersøkelsen omfatter klasse. April 2007 Sten-Tærud skole

3 Hvor mange besvarte spørreskjema?
Totalt ble 163 jenter og 199 gutter bedt om å svare. Det er 142 jenter og 175 gutter som har svart. Totalt (jenter + gutter) har 317 av 362 svart på spørreskjemaet – dvs. 87,6%. April 2007 Sten-Tærud skole

4 Hvordan defineres mobbing?
Dan Olweus definisjon er: "En person er mobbet eller plaget når han eller hun gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer". April 2007 Sten-Tærud skole

5 Hvordan har utviklingen vært?
- Trenden går i feil retning 2001: 14,6% 2002: 13,5% 2003: 7,7% 2004: 4,75% 2005: 7,3% 2006: 8,1% April 2007 Sten-Tærud skole

6 90 64 63 April 2007 Sten-Tærud skole

7 Noen resultater… Mobbing er et alvorlig problem som berører en ”mindre gruppe” elever. Mobbing utøves ofte av 1-3 elever. Hyppighet: 2-3 ganger i måneden til flere ganger i uken. Kjønn: Gutter mobber gutter – jenter mobber jenter. Klassetrinn: Mobbing foregår oftest mellom elver på samme klassetrinn. Hvor: På skoleveien, i skolegården, i gangen og i klasserommet (både i timen og utenom undervisning). April 2007 Sten-Tærud skole

8 Mobber og mobbeoffer… Hvem som mobber og hvem som er mobbeoffer varierer i stor grad Noen begynner på skolen og noen slutter… Dessverre har vi en mindre gruppe: Som mobber over lang tid (tunge tilfeller) Som blir mobbet over lang tid (måneder/år) April 2007 Sten-Tærud skole

9 Noen utfordringer… ”Har dere bevis for at mitt barn har mobbet?”
Irritert pappa ”Jeg har ikke gjort noe. Jeg må vel ikke snakke med han/henne?” Elev ”Du har ikke lov å røre meg!!!” Elev til lærer ”Problemet er tross alt ikke så stort…” Foreldre og lærere som ikke blir berørt April 2007 Sten-Tærud skole

10 Noen utfordringer… (2) Ca. 20% av elevene svarer at lærerne ”nesten aldri” eller ”en sjelden gang” prøver å stoppe mobbing. Ca. 30% av elevene svarer at kontaktlærer/klassestyrer har gjort ”lite eller ingenting” eller ”ganske lite” for å motarbeide mobbing i klassen (de siste månedene før undersøkelsen ble gjennomført). Ca. 33% av elevene svarer at andre elever ”nesten aldri” eller en ”sjelden gang” prøver å stoppe mobbing. April 2007 Sten-Tærud skole

11 Vi voksne… Snakk med dine egne og andres barn om hvordan de har det.
Gi kontaktlærer og miljøverkstedet rask tilbakemelding hvis du får høre om mobbing – gjerne per e-post (da har de dokumentasjon…) Hvis ikke forholdene bedrer seg raskt bør du kontakte rektor. Rektor er ansvarlig for at § 9a i Opplæringsloven overholdes: ”alle elevar i grunnskolar og videregående skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring”. April 2007 Sten-Tærud skole

12 Faresignaler… Vær oppmerksom på barn som ikke har noen venner på skolen, eller kun en. Barn kan av mange årsaker gi uttrykk for at alt er i orden, selv om det ikke er tilfelle. Vær oppmerksom på om adferden/kroppsspråket stemmer med det barnet forteller deg. April 2007 Sten-Tærud skole

13 En god skole forutsetter…
Gode lærere som bryr seg. Gode foreldre som engasjerer seg. Åpenhet Konstruktiv dialog April 2007 Sten-Tærud skole

14 Oppsummering Trenden ”fortsetter” i feil retning.
Foreldre og elever blir mer ”kyniske” – krever dokumentasjon! Elevene framstår som passive tilskuere – vil ikke bli involvert? Elevene blir mer bevisst på hva læreren ikke kan gjøre mot dem. Har lærerne mistet litt fokus på mobbing, og gått lei? Elevene har krav i henhold til § 9a i Opplæringsloven Arbeidet mot mobbing blir aldri sluttført!!! April 2007 Sten-Tærud skole

15 Mobbing er et uønsket trekk ved skolemiljøet!
I fellesskap kan vi påvirke skolemiljøet! Elev Skole Hjem April 2007 Sten-Tærud skole

16 Forslag til diskusjonstema…
Hvordan ville du opplevd det hvis det hendte dine barn? Skal vi kreve dokumentasjon/bevis i mobbesaker? Hvordan kan vi etablere en konstruktiv dialog i mobbesaker? Hvordan kan vi forebygge ”utfrysning” av enkeltelever? Misbruk av mobiltelefon og Internett/hjemmesider. April 2007 Sten-Tærud skole

17 Skolens tiltak - rutiner:
Kontaktlærer varsler Miljøverkstedet og foresatte. Kontaktlærer fyller ut skjema for å få oversikt over saken, og for dokumentasjon. Se på tiltak ovenfor den som blir mobbet. Se på tiltak ovenfor den som mobber – konsekvenser som å miste turer/arrangement, miste tilgang på trivselstiltak, bli holdt igjen for å sikre skoleveien og lignende. Tydelig kommunikasjon med foresatte. April 2007 Sten-Tærud skole

18 Skolens tiltak - skolenivå:
Følger handlingsplan mot mobbing i Plan for trygt skolemiljø Samarbeid hjem-skole, informasjon til foresatte i alle mobbesaker Innføringskurs i Olweusprogrammet for nytilsatte Aktiv inspeksjon med sjekkpunkter Systematisk observasjon i friminutt av elever som går alene Koieturer Kantine på ungdomsskolen Felles aktivitetsdager for elevene Tydelige voksne Gangvakter Lærer møter i klasserommet min. 3 min. før timen starter April 2007 Sten-Tærud skole

19 Skolens tiltak - klassenivå:
Fadderordning for 1. klassingene Fadderordning for nye elever på skolen Klassemøter Mobbesirkelen praktiseres på alle trinn Involvere elevene i resultatene fra undersøkelsen Elevmedvirkning på tiltakssiden Hjem-skole samarbeid: Temabaserte foreldremøter (nettvett, rus etc.) Vennskapsklasser April 2007 Sten-Tærud skole

20 Skolens tiltak - Individnivå:
Elevsamtaler inkl. tema mobbing/Olweus Selvhevdelseskurs/grupper Individuell hjelp til elever gjennom Miljøverkstedet Tett oppfølging av elever som blir mobbet Oppfølging av elever som mobber (evt. i samarbeid m/PPA, BUP, forebyggende politi, Barnevernstjenesten etc.) April 2007 Sten-Tærud skole

21 Miljøverkstedet: Gir individuell hjelp til elever med samhandlings- vansker, motivasjon for læring, sosial trening, tilrettelegge mestringsopplevelser, konfliktløsing. Hjelpe elever til økt bevissthet omkring egen handlinger og valg, gi hjelp og oppfølging til å velge andre strategier og kontaktformer. Ta initiativ og koordinere kontakten med andre instanser. Møte med foresatte. April 2007 Sten-Tærud skole

22 Tydelige lærere og foreldre:
Gir trygghet og markerer grenser. Viser at de bryr seg. Er synlige. Griper inn når det er nødvendig. April 2007 Sten-Tærud skole


Laste ned ppt "Olweus-programmet ved Sten-Tærud skole"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google