Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mal for samhandlingskontrakter Bransjemøte 28. 09.2010 Jan Eirik Henning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mal for samhandlingskontrakter Bransjemøte 28. 09.2010 Jan Eirik Henning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mal for samhandlingskontrakter Bransjemøte 28. 09.2010 Jan Eirik Henning

2 Samhandling Byggherre Entreprenør Andre Konsulent MAL -Prosedyrer -Samarbeid -Tillit -Inspirasjon -Videreutvikling

3 Arbeidsgruppe •Jan Eirik Henning, Statens vegvesen, Vegdirektoratet. •Anna Dalsøren, Statens vegvesen, Vegdirektoratet •Janne Horpestad, Statens vegvesen, Vegdirektoratet •Torgeir Leland, Statens vegvesen Vegdirektoratet •Jon Rømoen, Statens vegvesen Region øst •Jens G. Andersen, Statens vegvesen Region sør •Bjarne Lysberg, Statens vegvesen Region vest •Stig Vindenes, Statens vegvesen Region midt •Kjell Trymbo, Statens vegvesen Region nord •Trond Hagen, RIF, Aas-Jacobsen •Lars Solbakken, EBA,Skanska •Roald Tystad, MEF •Øystein Syltern, Johs. J. Syltern AS

4 Mal for samhandlingskontrakter Mal for investeringsprosjekt og driftskontrakter

5 Samhandlingskontrakter Samhandlingsbestemmelser og incitamentsordninger kan innarbeides og legges til grunn uavhengig av entrepriseform og type arbeid: • Utførelsesentreprise • Totalentreprise • Utbyggingskontrakter • Driftskontrakter

6 Anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag: - utførelsesentreprise - totalentreprise Oppstartsfase (bli kjent fase) Samhandlings- og prosjektutviklingsfase Gjennomføringsfasen (med mulighet for å foreslå nye løsninger undersveis) Resultat-/sluttfase (Overlevering) TID

7 konkurransegrunnlag Kan gjennomføres på følgende måter: •Samhandlingsbestemmelser •Incitamentbestemmelser •Samhandlingsbestemmelser og incitamentsbestemmelser Valg av bestemmelser må klart fremgå av konkurransegrunnlaget og skal følge samme oppbygging som håndbok 066.

8 Kontraktsbestemmelser •NS 3430 (NS8406) eller NS 3431 (NS 8407) •Forutsetninger for samhandlingskontrakter og evt bestemmelser om incitaments- og målprisbestemmelser skal innarbeides i Spesielle kontraktsbestemmelser, i konkurransegrunnlaget. •Ved bruk av incitaments- og målprisbestemmelser, må kontraktsbestemmelsene inneholde bestemmelser som angir fordeling av kostnadsbesparelser på hver av partene som oppnås gjennom omforente alternative løsninger, som kommer til utførelse.

9 Anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag: - utførelsesentreprise - totalentreprise Oppstartsfase (bli kjent fase) Samhandlings- og prosjektutviklingsfase Gjennomføringsfasen (med mulighet for å foreslå nye løsninger undersveis) Resultat-/sluttfase (Overlevering) TID

10 Anbudskonkurransen og valg av tilbyder Anbudskonkurransen gjennomføres i samsvar med gjeldende regelverk, i henhold til Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter, frem til valg av tilbyder og inngåelse av kontrakt.

11 Anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag: - utførelsesentreprise - totalentreprise Oppstartsfase (bli kjent fase) Samhandlings- og prosjektutviklingsfase Gjennomføringsfasen (med mulighet for å foreslå nye løsninger undersveis) Resultat-/sluttfase (Overlevering) TID

12 Oppstartsfase (oppstartsmøte) •Informasjonsmøte •Bli-kjent-dag •Kick-off

13 Anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag: - utførelsesentreprise - totalentreprise Oppstartsfase (bli kjent fase) Samhandlings- og prosjektutviklingsfase Gjennomføringsfasen (med mulighet for å foreslå nye løsninger undersveis) Resultat-/sluttfase (Overlevering) TID

14 Samhandlings- og utviklingsfase Samhandlings- og utviklingsfasen skal derfor som minimum omfatte: •Bli kjent med hverandre •Brainstorming •Hvordan involvere alle parter ( BH, EN, Rådgivere, UE etc ) •Utvikle felles samhandlingsprosedyrer, med krav og forventninger til partene •Avklare organisering, roller og ansvar •Avklare prosedyrer for konfliktløsning •Avklare prosedyrer til kvalitetssikring og HMS •Avklare rutiner og krav til dokumentasjon, rapportering, etc •Utvikle felles kontraktsforståelse •Utvikle felles forståelse og målsetting for byggeoppdraget •Gjennomgang og optimalisering av fremdrift •Analysere og fastsette konkrete utviklingsmuligheter og utviklingsmål

15 Prosjektutviklingsfase •Må skje innenfor konkurransegrunnlagets forutsetninger •Intensjon: Involverte parter kan videreutvikle prosjektet i fellesskap ved å forene gode forslag hos entreprenør, rådgivere og byggherre. •Det bør legges opp til et intensivt arbeide hvor de involverte prioriterer dette arbeidet og i hovedsak legger bort andre arbeidsoppgaver. •Ved behov kan det opprettes egne arbeidsgrupper og det bør jevnlig holdes arbeidsmøter i hele prosjektteamet hvor en fatter beslutninger, avtaler videre arbeid og fremdrift.

16 Samhandlings- og utviklingsfase •Tilstrekkelig tid ut fra –Prosjektets omfang –Kompleksitet –Utviklingspotensiale •Malen angir 4 uker til samhandlings- og utviklingsfase som utgangspunkt. •Samhandlingsfasen skal avsluttes før kontraktsarbeidet igangsettes.

17 Samhandlings- og utviklingsfase •Det er viktig å utvise åpenhet for nye løsninger, men nye løsninger skal ikke velges uten at det er overveiende sannsynlig at det innebærer en gevinst for prosjektet. •Samhandlings- og utviklingsfasen avsluttes etter at alle relevante forhold ved kontrakten er gjennomgått og partene har fått en felles forståelse for hva en ønsker å oppnå med denne måten å organisere og gjennomføre et prosjekt på. •Utgifter som rådgivere og entreprenører vil få med deltakelse i samhandlings- og utviklingsperioden, honoreres etter priser gitt i tilbudet, basert på konkurransegrunnlagets forutsetninger.

18 Låsing av mengder Ved målpriskontrakt skal entreprenøren foreta mengdekontroll basert på bestemmelsene i konkurransegrunnlaget innen fristen som er satt i spesielle kontraktsbestemmelser.

19 Anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag: - utførelsesentreprise - totalentreprise Oppstartsfase (bli kjent fase) Samhandlings- og prosjektutviklingsfase Gjennomføringsfasen (med mulighet for å foreslå nye løsninger undersveis) Resultat-/sluttfase (Overlevering) TID

20 Utvikling etter ”byggestart” Etter at samhandlings- og utviklingsfasen er avsluttet og kontraktsarbeidet har startet, er det fortsatt anledning for begge parter til å foreslå nye løsninger. Reduserte kostnader fordeles mellom partene

21 Anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag: - utførelsesentreprise - totalentreprise Oppstartsfase (bli kjent fase) Samhandlings- og prosjektutviklingsfase Gjennomføringsfasen (med mulighet for å foreslå nye løsninger undersveis) Resultat-/sluttfase (Overlevering) TID

22 Sluttoppgjør ved målpris Sluttoppgjør foretas på grunnlag av låste mengder og korrigeres eventuelt for: • Utførte mengder på de prosessene som er forutsatt justert. • Avvik i kvalitet for avtalte nye løsninger. • Utgifter til omprosjektering osv.

23 Anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag: - utførelsesentreprise - totalentreprise Oppstartsfase (bli kjent fase) Samhandlings- og prosjektutviklingsfase Gjennomføringsfasen (med mulighet for å foreslå nye løsninger undersveis) Resultat-/sluttfase (Overlevering) TID

24 Samspill Entreprenørens interesser/mål Byggherrens interesser/mål Rådgivers interesse/mål

25 Prosjekter med samhandlingskontrakt •Alle regionskontaktene som er med i arbeidsgruppa har fått i oppdrag å skaffe minimum 2 prosjekter som skal benytte samhandlingskontrakt; –En utbyggingskontrakt –En driftskontrakt

26 Region midt Utbyggingskontrakt Funksjonskontrakt E 39 Høgsettunnelen og RV 70 Eikremtunnelen •Samlet lengde 1715m •Prosjektleder: Per Bjørn Gjelsten 1704 Steinkjer 1701 Indre Namdal •Lyses ut i høst for ny runde •Mesta er entreprenør på begge kontraktene i dag •Samlet kontraktssum i dag 263 mill •Varighet: 2011-2016? Høgset Steinkjer Namdal

27 Region øst Utbyggingskontrakt Funksjonskontrakt RV 2 Slomarka – Kongsvinger •Prosjektleder Geir Jensen •Oppstart august 2010 •Varighet 2010-2014 Land/Hadeland •Lyses ut i høst for ny runde •Entreprenør i dag er Mesta •Dagens kontraktssum 92,8 mill •Byggeleder: Gudrun Marie Sørumsbrenden •Varighet: 2011-2016? Hadeland Kongsvinger

28 Region vest Utbyggingskontrakt Funksjonskontrakt E39 Os-Nesttun •diverse trafikksikringstiltak •Konkurransegrunnlaget er ikke ferdig. •Byggetid ca 1 år. •Oppstart ca juni 2010 1105 Indre Ryfylke •2010 – 2015 •Kontraktssum: 148 mill • Entreprenør: Risa •Byggeleder: Einar Stange Os Ryfylke

29 Region sør Utbyggingskontrakt Funksjonskontrakt FV (RV) 465 Åpta – Ulland •Prosjektleder: Kjell Soltvedt ? Åpta

30 Region nord Utbyggingskontrakt Funksjonskontrakt ? Brudelen Løding – Vikan eller Hestsundet bru 1806 Bodø •2010-2015 •Konkurranse ennå ikke avgjort, klagesak pågår. •Står mellom Mesta og Kolo Veidekke •Gammel kontraktssum: 81,3 mill •Byggeleder: Jan Marvold Løding Hestsundet Bodø


Laste ned ppt "Mal for samhandlingskontrakter Bransjemøte 28. 09.2010 Jan Eirik Henning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google