Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statens vegvesen som byggherre

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statens vegvesen som byggherre"— Utskrift av presentasjonen:

1 Statens vegvesen som byggherre
Hvor står vi,hvor går vi? Ass.vegdirektør Kjell Bjørvig

2 Statens vegvesen som byggherre
Vi vil kjennetegnes ved: Langsiktighet Gjenkjennbarhet Fasthet Løsningsorientert

3 Statens vegvesen som byggherre
En bransje som preges av: Mange personskader Konflikter og rettstvister Lav lønnsomhet Lite FOU-aktivitet Kompetanse som ikke er løsningsorientert Får rekrutteringsproblemer

4 Statens vegvesen som byggherre
HMS Utenlandske arbeidere Etikk Konflikthåndtering Tildelingskriterier

5 Statens vegvesen som byggherre
HMS Våre mål Incitamentsordninger Reaksjonsordninger Konserntilsyn

6 Statensvegvesen som byggherre
Utenlandske arbeidere: Like lønns- og arbeidsvilkår Språk-krav Arbeidstids-bestemmelser

7 Statens vegvesen som byggherre
Etikk: Økokrim-sakene Byggherre-/entreprenør-forholdet Ryktespredning

8 Statens vegvesen som byggherre
Konflikthåndtering Mange konflikter med tilhørende hengesaker har preget bransjen de senere årene. Vi erfarer at sluttoppgjøret blir en arena for forhandlinger rundt gamle saker som har samlet seg opp under anleggets gang, samt at det kommer opp nye saker i sluttoppgjøret som ofte refereres til som "konsekvenskrav" eller "sekundæreffekter" av summen av de andre kravene.

9 Statens vegvesen som byggherre
Konflikthåndtering: I samråd med bransjen vil vi utvikle et system som forebygger og håndterer konflikter på en enklere, mer effektiv og velfungerende måte

10 Tiltak for å forebygge/redusere konflikter
Varierte kontraktstyper Partnering Tvisteråd Utvidet vurdering av erfaring,egnethet og gjennomføringsevne

11 Varierte kontraktstyper
Eksempler: Målpriskontrakter Totalentrepriser Fastpriskontrakter

12 Målpriskontrakt Formål: Hensikten med målpriskontrakt er gjennom et bedre samarbeid og en felles målsetting om å videreutvikle et byggeprosjekt, å oppnå kostnads- besparelser uten at kvaliteten reduseres.

13 Målpriskontraktens etapper
1) Tilbudsavgjørelse foretas som normalt 2) Entreprenøren foretar mengdekontroll. 3) Utviklingsfase 4) Arbeidene i marka starter. I byggefasen kan fortsatt nye løsninger avtales 6) Sluttoppgjør foretas på grunnlag av låste mengder med unntak av: - Prosesser hvor det er forutsatt mengdeavregning. - Avvik i kvalitet for nye løsninger, utgifter til omprosjektering osv.

14 Utviklingsfase For i større grad å åpne for nye løsninger, skal det i disse kontraktene legges inn et ekstra partnering-element. Ved å kontraktsfeste en utviklingsfase og å sette av tid før byggestart er intensjonen at prosjektet kan utvikles ved å forene gode krefter hos entreprenør, rådgivere og byggherre.

15 Partnering I alle vegvesenets kontrakter med grunnlag i håndbok 066 Konkurransegrunnlag: C5.2 Oppstartsmøte C5.3 Samarbeidsmøte C28.7 Forbedringer og utviklingsarbeider

16 C5.2 Oppstartmøte Møte før starten av arbeidet der partene:
Redegjør for arbeidsfordeling og fullmakter. Avklare spørsmål knyttet til kontrakten Gjennomgang av gjennomføringen Vår målsetting er at alle våre kontrakter skal inneholde partnerings-prinsippet

17 C28.7 Forbedringer og utviklingsarbeider
Der partene har forslag til alternative løsninger som gir besparelser, tas dette opp skriftlig på samarbeidsmøte eller byggemøte. Der endringer, utviklingsprosjekter fører til besparelser ift kontrakt, deles differensen 50/50mellom partene (etter at utgifter til evt omprosjektering er trukket fra.) Der partene blir enige om utviklingsarbeider, opprettes egne avtaler om dette.

18 Tvisteråd Supplering av gjeldende tvisteløsningsmekanismer (C5.2 og C5.3) formalisering av tvisteløsningsmekanisme (omtalt i slutten av C5.3) Tvisteråd som tiltak må vurderes avhengig av kontrakt-type og -størrelse

19 Tvisteråd - etablering
Til å bistå partene med effektivt å forebygge og løse uenigheter og tvister knyttet til gjennom-føringen av kontrakten, kan det snarest mulig etter kontraktsinngåelse opprettes et tvisteråd bestående av tre medlemmer. Partene skal bli enige om et sett av regler for oppnevning, mandat, prosedyrer for og arbeidsmåte i tvisterådet. Disse skal dersom ikke partene blir enige om noe annet, følge internasjonalt publiserte regler for tvisteråd (Dispute Board/Dispute Review Board, ref publiserte regler fra ICC 1. sept. 2004).

20 Bjørvikaprosjektet Konfliktløsningsråd:
I Bjørvika har vi et ønske om at alle de 3 store entreprisene skulle ha et felles konfliktløsningsråd. Dette forutsetter at vi finner en formann som alle parter kan akseptere, og at formannen igjen finner 2 rådsmedlemmer som alle partene kan akseptere. For at rådet skal være velfungerende, må de ha generell kunnskap om prosjektet, samt innsyn i framdrift og samarbeidsforhold.

21 Tildelingskriterier Etter en egnethetsvurdering gjennmføres en tildelingsvurdering basert på: Pris Eller Pris og Gjennomføringsevne (vektede kriterier)

22 Utvidet vurdering av erfaring,egnethet og gjennomføringsevne To-konvolutt system:
Vurdering av leverandører rettidig, komplett? egnethet etter kap F 1 Vurdering Gjennomføring og Miljø poengsetting krit K2 og K3 Vurdering av tilbud 2 Kontrollregning priser, fastsetting T valg ”mest fordelaktig tilbud”

23 Anbudskonkurranse To-konvoluttsystem
Annonse i TED og doffin.no Tilbudskonferanse Tilbudsfrist Lukket tilbudsåpning (konvolutt 1) Kap F K2/K3 Vurdering egnethet iht kap F Vurdering tilbud iht tildelingskriterier K2 og K3 Åpen tilbudsåpning (konvolutt 2) Kontroll tilbud + forbehold og alternativer: T Beregning verdi V : (T, K2, K3) Valg øk.mest fordelaktig tilbud ut fra V T (Pris) Melding om valgt tilbyder Klageperiode 10d Vedståelsesfrist - frist skriftlig kontrakt Garanti, forsikring, SJA mv OK Start arbeid! Kunngjøring konkurranseresultat sendes

24

25 Eksempel: Bjørvikaprosjektet
Intensjon: Prosjektet ønsker et enkelt, effektivt og velfungerende system for håndtering av uenigheter. Dette baserer seg på etablering av de to parallelle prinsipper: Partnering Konfliktløsningsråd

26 Bjørvikaprosjektet Partnering er tatt inn i alle entreprisene i Bjørvikaprosjektet Hovedinnholdet i partneringkonseptet er: 1) avklaring av møtestruktur (hvilke saker håndteres i hvilke fora og hvem møter i hvilke fora) 2) utarbeidelse av felles målsetninger 3) harmonisering av de to involverte organisasjonene med hensyn på rolleavklaring, myndighet og ansvar 4) avklare prinsipper for ankebehandling innen organisasjonene (hvilke nivåer har vi og hvem involverer seg når)

27 Bjørvikaprosjektet Konfliktløsningsråd:
Dersom en uenighet ikke avklares innefor partneringregimet, vil den kunne ankes til et konfliktløsningsråd. Rådet består av 3 personer, hvor partene i fellesskap utnevner rådets leder. Rådets leder foreslår de 2 øvrige rådsmedlemmene som partene skal enes om. Dette gir mulighet for å få et råd som er sammensatt på en måte som gir størst mulig faglig bredde - personer med ulik erfaringsbakgrunn, etc.

28 Bjørvikaprosjektet Status: 1) Partnering:
Det er gjennomført partneringsamlinger på alle entrepriser, og det er utarbeidet partneringavtaler. Videre er det avtalt oppfølgingsmøter. 2) Konfliktløsningsråd: Partene er enige om en felles formann for et konfliktløsningsråd. Dette er professor og høyesterettsdommer Knut Kaasen. Det er avholdt et felles møte med alle parter til stede der Kaasen fremmet en del forslag til forebyggende arbeid i regi av et konfliktløsningsråd. Kaasen har erfaring fra denne typen arbeid bl.a.fra tidligere offshoreprosjekter. Kaasen har videre foreslått 2 medlemmer til rådet som partene skal uttale seg om - akseptere eller ikke akseptere. Status pr i dag er at en ikke har fått full enighet om foreslåtte medlemmer og at en dermed ikke har et operativt konfliktløsningsråd,så langt.

29 To-konvolutt modellen på Ulven - Sinsen
Tilbud leveres fordelt på to konvolutter innen tilbudsfrist Konvolutt 1: Svar på kap F Svar på K2 og K3 Konvolutt 2: Priser + tilbudsskjema m/tilbudssum Firmakvalifikasjoner (Kap F) vurderes To uavhengige grupper vurderer K2 og K3 Karaktersetting K2 og K3: skala 1.00 – 1.40 der 1.00 er ”best” K som vektet resultat av K2 (80 %) og K3 (20 %) Korreksjonsregning av pristilbud, vurdering forbehold mm Valg av økonomisk mest fordelaktig tilbud ut fra V = T * K

30 Vurdering Team 1 Team 2 Poeng omforent Vekt v Vektet poeng P * v
K2-1 Løsning av utfordringer 0.15 K2-2 Organisering 0.25 K2-3 Gjennomføring K2-4 Hensyn til trafikanter K3-1 Innsatsfaktorer 0.05 K3-2 Arbeidsredskaper K3-3 Omgivelsene 0.10 Sum tilbud (K)

31 Målprisformel V= M + (M-S+B) x 0,5 + T V = Entreprenørens vederlag
M = Målpris S = sluttavregning for kontraktens arbeidsomfang B = Økt/ redusert kvalitet – utgifter til omprosjektering osv T = Tilleggsarbeider eller reduksjon av arbeidets omfang, ref. pkt C28 Endringer.

32 Totalentreprise med målpris
Skal forsøke målpris på RV 44 omkjøringsveg Kleppe. Utgangspunktet er vanlig totalentreprise – med løsning og tilhørende pris. Etter at entreprenør er valgt skal en i fellesskap gjennomføre en utviklingsfase. Evt. endringer av løsninger som medfører reduksjon pris i utviklingsfasen gir Målprisen. Besparelser fordeles på følgende måte: Utviklingsfasen: 75 % til totalentreprenøren og 25% til byggherren Byggefasen : % til totalentreprenøren og 50% til byggherren

33 C5.3 Samarbeidsmøte Formål: Drøfte forslag til forbedringer vedrørende samarbeidsform med grunnlag i evalueringsskjema, samt løse eventuelle kontraktsmessige problemer Hver av partene kan be om samarbeidsmøte med deltagelse fra: Partenes sentrale ledelse Partenes anleggsledelse/byggeledelse Evt utvides med fagpersoner Evt avtale at et engere utvalg legger frem uforbindtlig forslag til løsning av konflikt.


Laste ned ppt "Statens vegvesen som byggherre"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google