Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer med målpriskontrakt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer med målpriskontrakt"— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer med målpriskontrakt
Prosjekt: E6 Gardermoen – Biri Parsell: E6 Boksrud – Minnesund Øyvind Holemark Mai 2010

2 Fakta Utbygging fra to/tre til firefeltsveg
8.8 km, derav 1.2 km tunnel ÅDT 2010 ~18000 Byggetid: Veg-bru-tunnel: Veidekke Entreprenør ASA 378 mill Utvidelse Julsrud og Minnesund bruer NCC Construction 212 mill Kryssing E6/ jernbane Betonmast 36 mill

3 Målpriskontrakt Hensikten med målpriskontrakt er å oppnå bedre samarbeid og felles målsetting om å videreutvikle et byggeprosjekt, slik at kostnadsbesparelser oppnås uten at kvaliteten reduseres.

4 Utviklingsfase For i større grad enn ellers å åpne for nye løsninger skal det i disse kontraktene legges inn et ekstra partnering-element. Ved å kontraktsfeste en utviklingsfase og å sette av tid før byggestart er intensjonen at prosjektet kan utvikles ved å forene gode krefter hos entreprenør, rådgivere og byggherre.

5 Gjennomføring målpris
Anbudskonkurranse på enhetspriskontrakt Tilbudsavgjørelse foretas som normalt og kontrakt inngås. Entreprenøren foretar mengdekontroll og målprisen fremkommer. Utviklingsfase Arbeidene i marka starter. I byggefasen kan fortsatt nye løsninger avtales Sluttoppgjør foretas på grunnlag av låste mengder med unntak av: - Prosesser hvor det er forutsatt mengderegulering. - Avvik i kvalitet for nye løsninger, utgifter til omprosjektering osv.

6 23.1 Prosjektutvikling Det skal settes av 2 uker etter at kontrakten er inngått og før byggestart til en grundig gjennomgang av prosjektet. Denne perioden kan forlenges eller forkortes hvis partene blir enige om det. Deltakerne i denne gjennomgangen må være entreprenørens anleggsleder og eventuell prosjektleder. I tillegg kan rådgiverer, underentreprenører og andre fagpersoner hos entreprenøren delta etter behov. Fra byggherren vil byggeledelse, eventuelle rådgiverer og andre fagpersoner delta. Byggherren har beslutningsmyndighet for iverksettelse av nye løsninger. Omfang av entreprenørens bidrag i utviklingsfasen avtales med byggherren og avregnes etter timepriser i kontrakten. Etter utviklingsfasen er det fortsatt anledning for begge parter til å foreslå endringer men partene bærer da kostnadene for egne ressurser fram til beslutning er tatt og eventuell omprosjektering starter.

7 Mengdekontroll Entreprenøren skal innen 24 hverdager etter at kontrakten er inngått ha foretatt mengdekontroll i henhold til kontraktens punkt C 23.2. Unntak for mengdekontroll er følgende prosesser som vil bli avregnet etter utførte mengder: Prosess 15.4, hp2, 31, 32, 33, 55.13, 63, 65.9, 81, 82, 84.3. Dette gjelder i hovedsak: Riving og fjerning av faste vegdekker, kantstein, rekkverk. Sprengning og masseflytning Tunnel: Sonderboring, kjerneboring og injeksjon Sprengning av tunnel Stabilitetssikring Vegfundament: Bærelag Riving, fresing og oppretting av faste dekker. Vegdekke: Istandsetting etter graving Bruer: Løsmasser Berg Armering Hvorfor er ikke alle poster regulert: Ikke tilstrekkelig grunnlag i konkurransgrunnlaget til å låse mengden.

8 Avregning etter målpris
Punkt C 28.7 gjelder ikke for denne kontrakten. Forbedringer honoreres etter hvor stor besparelse som oppnås i forhold til målprisen og avregnes i sluttoppgjøret. Kontrakten inngås på grunnlag av kontrollregnet tilbudssum. Målpris = Kontraktssum +/- korrigering etter mengdekontroll og eksklusive eventuell sum for regningsarbeidsressurser og ytelser i utviklingsfasen. I tillegg korrigeres målpris i forbindelse med sluttoppgjøret for utførte mengder på prosesser hvor slik regulering er forutsatt i kontrakten. Besparelser i forhold til målpris deles 50/50 mellom byggherre og entreprenør etter at utgifter til omprosjektering, grunnundersøkelser og eventuelle lignende utgifter er fratrukket. Hvis ny løsning medfører endret kvalitet skal dette korrigeres for. Økt eller redusert verdi skal beregnes med tanke på levetid, drift- og vedlikeholdsutgifter, trafikksikkerhet, miljøforhold, estetikk og eventuelle andre forhold. Byggherren fastsetter ny verdi.

9 Avregning etter målpris forts.
Sluttavregning S foretas på grunnlag av låste mengder etter mengdekontroll med unntak av prosesser som er nevnt i punkt D 23.2 Mengdekontroll. Disse prosessene avregnes i samsvar med virkelig utførte mengder i godkjent målebrev. For avtalte nye løsninger avregnes arbeidene i samsvar med kontraktens enhetsprise, eventuelt justert etter reglene i punkt C Hvis det ikke oppnås enighet om enhetspriser før arbeidet igangsettes skal arbeidet med ny løsning avregnes som regningsarbeid etter reglene i punkt C 27 Regningsarbeider. Formelen for entreprenørens vederlag: V = M + (S-M+B) x 0,5 + T V = Entreprenørens vederlag, M = Målpris, S = sluttavregning for kontraktens arbeidsomfang, B = Økt/redusert kvalitet – utgifter til omprosjektering osv. T = Tilleggsarbeider eller reduksjon av arbeidets omfang, ref punkt C28 Endringer.

10 Erfaringer Lite besparelser Utviklingsfasen ble forlenget
Antall regulerbare prosesser økte Tid for mengdekontroll ble forlenget Gode forslag fra entreprenør Liten endringsvilje i fagmiljøet God prosess


Laste ned ppt "Erfaringer med målpriskontrakt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google