Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ART: Dokumentasjon av behandlingseffekt Frode Svartdal UiTø/Rogaland høgskole 2003-2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ART: Dokumentasjon av behandlingseffekt Frode Svartdal UiTø/Rogaland høgskole 2003-2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 ART: Dokumentasjon av behandlingseffekt Frode Svartdal UiTø/Rogaland høgskole 2003-2005

2 Dokumentasjon av behandlingseffekt Spørsmål:  Virker aggression replacement training (ART)? – Behandlingsopplegg for reduksjon av atferdsproblemer (aggresjon, skulk, mobbing, …) – Formål: Dokumentere mulig effekt

3 Dokumentasjon av behandlingseffekt  ART-trenere: Ca. 12 grupper av studenter (2-3 studenter i hver gruppe)  Deltakere: 6 (+/-) elever med atferdsproblemer i hver studentgruppe, i alt ca. 60 elever  Randomisering: Tilfeldig fordeling innen til ART og kontroll innen hver studentgruppe  Intervensjon: – 24 t. ART (tiltak) – kontroll = vanlig tjenesteyting  Systematisk veiledning og koordinering – Internett (omfattende sider) – Veiledning og trening på samlingene – Veiledning lokalt

4 Dokumentasjon av behandlingseffekt  Hver studentgruppe: – Velger ut to grupper (ca. 6 elever i hver) som matcher hverandre mht atferdsproblemer (noen med få, andre med flere) – Randomisering til ART vs. kontroll på gruppenivå  Mål på effekt: – PRETEST: Testbatteri administreres før intervensjon – TEST: Testbatteri administreres etter intervensjon

5 Dokumentasjon av behandlingseffekt  Testbatteri: – SSRS (Social Skills Rating System; Gresham & Elliott, 1990) – CADBI (Child and Adolescent Disruptive Behavior Inventory, Burns & Taylor) – HIT (How I Think) – CBCL (Child Behavior Check List)

6 Dokumentasjon av behandlingseffekt  ALTSÅ: ART:PRETESTARTTEST Kontroll:PRETEST -TEST Forskjell Ingen forskjell Manipulasjon

7 Dokumentasjon av behandlingseffekt  Hvordan måle effekt? – Pre-test vs. test innen hver gruppe (1) – ART vs. kontroll etter behandling (2) Pre-testARTTest Pre-test -Test 1 2 1

8 Dokumentasjon av behandlingseffekt  Hvordan måle effekt? – Statistisk test?  Gruppeforskjell (ART vs. kontroll)  Endring innen gruppen (ART før vs. etter intervensjon)  Flere enkeltmål i testbatteriet

9 Dokumentasjon av behandlingseffekt  Design? – Uavhengige grupper (ART vs. kontroll) – Pre-test vs. test for begge gruppene – Pre-test og test består av flere enkelttester

10 Dokumentasjon av behandlingseffekt  Randomisering – Randomisert fordeling til betingelsene  KRITISK! – Randomisert utvalg fra populasjonen  ? – Randomisering på gruppenivå vs. på individnivå  Spesielle problemer!

11 Dokumentasjon av behandlingseffekt – Trusler mot den indre validiteten  Historie  Modning  Testing  Svikt i måleinstrumentene  Statistisk regresjon  Gruppene var forskjellige i utgangspunktet  Utvanning mellom betingelsene

12 Dokumentasjon av behandlingseffekt  Statistisk konklusjonsvaliditet – Er undersøkelsen lagt opp slik at vi kan trekke en gyldig statistisk konklusjon fra våre data? Mulige problemer: – Lav statistisk power  Antall deltakere: Er 30 ART, 30 kontroll, tilstrekkelig? – Brudd på statistiske forutsetninger – “Fisking” i data – Lite reliable mål – Forskjeller i hvordan manipulasjonen gjennomføres – Stor variasjon mellom deltakerne

13 Dokumentasjon av behandlingseffekt  Ytre validitet (populasjonsvaliditet) – Kan vi trekke slutning fra vår undersøkelse (med 60 ungdommer) til andre norske ungdommer?  Utvalget er ikke et tilfeldig utvalg fra populasjonen, men hentet fra studentenes arbeidsplasser  Generelt: Klienter som deltar i klinisk forskning er sjelden utvalgt tilfeldig fra populasjonen

14 Dokumentasjon av behandlingseffekt  Ytre validitet (økologisk validitet) – Kan vi generalisere fra vår undersøkelse (gjennomført under kontrollerte betingelser med rollespill, øvelser, diskusjon) til den “virkelige verden?

15 Dokumentasjon av behandlingseffekt  Testbatteriet (avhengige mål) – Validitet og reliabilitet forutsettes  Dokumentert i tidligere undersøkelser – Tester med ulikt fokus  Atferd  Kognisjon – Tester fokuserer på problem vs. mulighet  Problematferd (CADBI)  Sosial kompetanse (SSRS) – Tester med ulike skalaer  Hvordan kan de sammenlignes? – Hver test har flere subskalaer  Konsistens i hver subskala?

16 Dokumentasjon av behandlingseffekt • Hvordan sammenligne resultatene på to forskjellige tester med forskjellige målestokker? • Eksempel: • Test A: Skårer 1-6 (6 = ”best”) • Test B: Skårer 0-80 (80 = ”best”) – Løsning 1: Regne om skalaene – Løsning 2: Regne om til standardskårer

17 Dokumentasjon av behandlingseffekt  Hvordan sjekke konsistens i hver subskala i en test? – Dokumentert konsistens i subskalaer er en del av dokumentasjonsgrunnlaget for testen – Konsistens i skårer kan testes ved Cronbachs Alpha  Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål 4 = “Aggresjon”  Konsistens i disse målene kan tallfestes (0 = ingen konsistens; 1 = max konsistens)  Rimelig grad av konsistens (.60 -.80) bør foreligge

18 Dokumentasjon av behandlingseffekt Pre-testUavhengig variabel Test Eksperi- ment- gruppe Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 ART – 24 timer Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Kontroll- gruppe Venteliste Test 1 Test 2 Test 3 Test 4

19 Dokumentasjon av behandlingseffekt Signifikanstesting: – Nullhypotesen: ”Utvalgene kommer fra samme populasjon”.  Vi sjekker: Hvor sannsynlig er det at den observerte forskjellen mellom utvalgene kan oppstå, gitt at utvalgene kommer fra samme populasjon? – Forskningshypotesen: ”Utvalgene kommer ikke fra samme populasjon”.

20 Dokumentasjon av behandlingseffekt – Hvis den observerte forskjellen er svært usannsynlig, gitt at utvalgene stammer fra samme populasjon, forkaster vi 0-hypotesen – Grense: 5 av 100 tilfeller (0,05) – Avvisning av 0-hypotesen innebærer en indirekte aksept av forskningshypotesen – Forskningshypotesen ”bevises” IKKE

21 Dokumentasjon av behandlingseffekt  Hvordan måle effekt II? – Pre-test vs. test innen hver gruppe (1) – ART vs. kontroll etter behandling (2) Pre-testARTTest Pre-test -Test

22 Dokumentasjon av behandlingseffekt  To hovedmål: – Sosiale ferdigheter – Problematferd  Hovedprediksjon: – ART-gruppen: + sosiale ferdigheter; - problematferd – Kontrollgruppen: Ingen signifikant endring  Design: – Mellomgruppe: ART vs. kontroll – Innengruppe: Pre-test vs. test

23 PRE-TESTTESTPRE-TESTTEST Som predikert

24 Dokumentasjon av behandlingseffekt  ANOVA – Separate analyser for hvert avhengige mål hvis disse skal gå i forskjellige retninger  sosiale ferdigheter vs. sosiale problemer – Hovedeffekter  Gruppe (ART vs. kontroll)  Test (Pre-test vs. test) – Interaksjonseffekt  Utvikler gruppene seg forskjellig?

25 Hovedeffekt? Interaksjon: Spriker kurvene?

26 Dokumentasjon av behandlingseffekt  Statistikk: – http://www.sv.uit.no/seksjon/psyk/statintro.html


Laste ned ppt "ART: Dokumentasjon av behandlingseffekt Frode Svartdal UiTø/Rogaland høgskole 2003-2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google