Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eksperimentet Frode Svartdal UiTø © Frode Svartdal – H2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eksperimentet Frode Svartdal UiTø © Frode Svartdal – H2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Eksperimentet Frode Svartdal UiTø © Frode Svartdal – H2005

2 Korrelasjonell forskning Problemer med tolkning av en observerte relasjon mellom to variabler, A og B:  Hvilken variabel er den kausale, A eller B?  Tredjevariabelproblemet (er det en tredje variabel, C, som er årsak til både A og B?)  En observert korrelasjon mellom to variabler innebærer ikke nødvendigvis et årsak- virkningsforhold

3 Eksperimentell forskning Siktemål  Identifisere kausale relasjoner  Formulere gode forklaringer  Eliminere dårlige forklaringer Strategi  Prøve ut en mulig kausal faktor mens andre mulige kausale faktorer holdes konstant

4 Eksperimentet s Viktige kjennetegn:  Forskeren manipulerer en variabel (uavhengig variabel)  Forskeren har kontroll over andre relevante variabler i situasjonen  Forskeren måler om manipulasjonen har effekt på en annen variabel (avhengig variabel)

5 Eksperimentell metode ”The experiment is a matter of logic, not of location.”

6 Eksperimentet s Uavhengige variabel Manipuleres av eksperimentator  Eks.: Støy ÅRSAK s Avhengig variabel Måles av eksperimentator  Eks.: Prestasjon VIRKNING

7 Manipulasjon I s Den uavhengige variabel innføres på ulike nivåer for ulike betingelser i eksperimentet s Eksempler: s Belønning: Høy vs. lav s Belønning: Høy vs. ingenting (0) s Støy: Høy, middels, lav

8 Manipulasjon II Variabelnivå:  Belønning: Høy, lav Operasjonalisering:  For barn: Høy=100 kr, lav=5 kr  For voksne: Høy=500 kr, lav=100 kr Mao: Operasjonaliseringen må tilpasses deltakerne i eksperimentet

9 Manipulasjon III Et eksperiment kan manipulere én eller flere uavhengige variabler • Én variabel: • Støy (høy vs. lav)  Effekt på prestasjon? • To variabler: • Støy (høy vs. lav) • Oppgave (vanskelig vs. lett)  Effekt på prestasjon

10 Manipulasjon IV Alle eksperimenter innebærer manipulasjon av den uavhengige variabel: • Mellomgruppe-design: Ulike nivåer innføres for forskjellige grupper av forsøksdeltakere • Eksperimentgruppe: Høy belønning • Kontrollgruppe: Lav belønning • Innengruppe-design: Ulike nivåer kan fordeles i tid for samme gruppe av forsøksdeltakere • Observasjonsbetingelse: Ikke ros • Treningsbetingelser: Ros

11 Manipulasjon V GRUPPEDESIGN • Mellomgruppe • Eksperimentgruppe: Høy belønning • Kontrollgruppe: Ikke belønning • Innengruppe • Observasjon (ikke belønning)  Trening (belønning) • Blandet • Mellomgruppe + innengruppe N=1-DESIGN • Bare en deltaker om gangen • Observasjon (ikke belønning)  Trening (belønning)

12 Kontroll For å kunne observere en effekt av den manipulerte variabelen, må annen vatriasjon være under kontroll  Variasjon som skyldes at deltakere er forskjellige  Variasjon som skyldes situasjons- betingelser

13 Kontroll II Kontroll over situasjonen: Bortsett fra den variabelen som manipuleres, må alt annet i situasjonen holdes konstant.  Eksperimentsituasjonen er lik for alle  Instruksen er lik for alle  Prosedyren er lik for alle

14 Kontroll III Kontroll over deltakerne: Variasjon som skyldes at folk er forskjellige, må være under kontroll  Randomisert fordeling av deltakere til ulike betingelser – sikrer at det ikke oppstår systematiske forskjeller mellom gruppene  Matching (se boka)  Bruke bare kvinner, bare menn? (Variasjon som skyldes kjønn elimineres.)

15 Kontroll IV Hypotese: «Koffein virker positivt på læring?» Manipulasjon:  Gruppe 1: 1 kopp kaffe før læring  Gruppe 2: 5 kopper kaffe før læring Situasjonen er under kontroll:  Ingen kaffe drukket 5 timer før forsøket startet  Eksperimentsituasjonen er den samme for alle  Prosedyren er den samme for alle Variasjon mellom deltakerne er under kontroll:  Bruker bare kaffedrikkere, eller bare ikke-kaffedrikkere  Fordeler deltakerne tilfeldig til de to gruppene

16 Eksperimentet Enkel logikk! Vi vil undersøke om variasjon (manipulasjon) i en UV (koffein) fører til systematisk variasjon i AV (læring) All annen variasjon er under kontroll Hvis AV varierer systematisk med variasjon i UV, kan vi trekke en slutning om kausalitet Vårt eksperiment:  1 kopp kaffe: Gjennomsnitt 20,3  5 kopper kaffe: Gjennomsnitt 30,1 Slutning: “Koffein virker positivt på læring”

17 Beskrivelse vs. eksperiment s Eksperiment – UV manipuleres – AV måles – Andre relevante variabler er under kontroll s Beskrivende  Vi måler “naturlig” variasjon i flere variabler  Noen av disse variablene er mulige årsaker, andre mulige effekter  Liten kontroll over andre variabler

18 Eksperiment: Indre validitet Indre validitet  Foreligger når vi kan si at det er manipulasjonen i UV som er årsak til endring i AV  Ikke alltid lett å dokumentere  Ofte alternative årsaker: Forstyrrende (“confounding”) variabler

19 “Confounding” variabler Hypotese: “Koffein virker gunstig på prestasjon”  Manipulasjon: 1 vs. 5 kopper kaffe  Effekt på AV: 5 kopper gir bedre prestasjon enn 1 kopp Slutning: “Koffein virker gunstig på prestasjon” Mulig confounding variabel: Væsken i kaffen! To mulige forklaringer:  Koffein virker gunstig på prestasjon  Væske virker gunstig på prestasjon

20 Indre validitet II Alle forhold som kan sette spørsmålstegn ved vår slutning om effekt av UV på AV, utgjør trusler mot den indre validiteten i eksperimentet

21 Trusler mot den indre validiteten • Historie: Hva skjer i tillegg til manipulasjonen? • Modning: Folk endres i løpet av eksperimentet • Testing: Hva er effekten av at folk testes? • Instrumentering: Endring i målemetoden • Statistisk regresjon • Seleksjon: Forskjellige folk havner i ulike betingelser • Mortalitet: Frafall (uheldig hvis dette skjer differensielt over betingelser) • Utvanning mellom betingelsene: Informasjon utveksles mellom betingelsene i eksperimentet

22 Historie Manipulasjon  Drikker 5 kopper kaffe Andre ting som skjer parallelt med manipulasjonen  Solen begynner å skinne inn vinduet, eksperimentator mister en kopp i gulvet, … Historie spesielt viktig hvis manipulasjonen strekker seg over tid  Eks.: Terapi

23 Modning Endring som skjer med fp i løpet av eksperimentet  Eks.: Tretthet, kjedsomhet, hodepine, skepsis mot deltakelse, …

24 Testing Samme måleprosedyre brukt to ganger kan innebære at de ikke blir de ”samme”  Samme person  IQ-test i august: Naiv  IQ-test i november: Husker fra første gang

25 Instrumentering Endring i måleprosedyre  Observatør:  I starten av eksperimentet: Liten rutine, mye feil  Etter hvert: Mer rutine, færre feil

26 Statistisk regresjon Gitt et gjennomsnitt: Observasjon av en ekstrem observasjon  mindre ekstrem observasjon Fly-elev:  Prikkfri landing  ros fra instruktør  neste landing dårligere  Dårlig landing  skrape fra instruktør  neste landing bedre  Konklusjon: ”Ros virker negativt, skjenn positivt”?

27 Seleksjon Ikke-tilfeldig fordeling av deltakere til bestingelser  Folk som kjenner hverandre kommer i samme betingelse  Overvekt av kvinner i en betingelse, menn i en annen  Røykeavvenningsprogram: Overvekt av storrøykere i en betingelse, selskapsrøykere i en annen

28 Mortalitet Frafall underveis  Røykeavvenningsopplegg, 10 uker  Storrøykere: 20% trekker seg underveis  Selskapsrøykere: 5% trekker seg underveis

29 Diffusjon mellom betingelsene Elever med atferdsproblemer  Eksp.gruppe: Spesiell trening  Kontrollgruppe: Ingenting  Men: Hvis dette skjer på samme skole, er det vanskelig å holde manipulasjonen atskilt  noe av manipulasjonen vil smitte over på kontrollgruppen

30 Trusler … II Eksperimenter designes med det siktemål å stå mot slike trusler  Eksperimentelle design (neste gang)

31 Andre trusler … Eksperimentsituasjonen  fp • Demand characteristics (Orne, 1962) • Forhold i situasjon kan påvirke deltakernes prestasjon • Eks.: Fp tror at eksperimentet handler om lydighet, og blir enten veldig lydig eller veldig ulydig • Svært uheldig hvis holdepunktene er systematisk relatert til hypotesen

32 Andre trusler …II Eksperimentator  fp • Eksperimentator kan oppføre seg systematisk forskjellig i eksperimentets betingelser  påvirke resultatene • Løsning: Eksperimentator er “blind” overfor hypotese, eksperimentell betingelse

33 Eksperimentet Uavhengig variabel = belønning Avhengig variabel = prestasjon Eksperiment- gruppe (20) Høy betaling (100 kr) Rette svar på test = 17 av 20 Kontroll- gruppe (20) Lav betaling (10 kr) Rette svar på test = 12 av 20 Randomisering

34 Signifikans Er den effekten vi ser i vårt utvalg representativt for populasjonen?  Utvalg (40, 20 i eksperimentgruppen og 20 i kontrollgruppen)  Populasjon (den enhet utvalget er hentet fra)

35 Signifikanstesting Deltakere (40) hentet fra en tenkt populasjon  Randomisert fordeling til to grupper, 20 + 20  Ulike nivåer av UV for de to gruppene  Gruppeforskjell: 17 vs. 12 Hvor sannsynlig er det at den observerte forskjellen skal inntreffe, gitt at utvalgene stammer fra samme populasjon? To hypoteser vi må velge mellom  0-hypotesen: “Utvalgene er like”  Forskningshypotesen: “Utvalgene er forskjellige” Hvis 0-hypotesen er meget usannsynlig (< 1 av 100), forkastes 0-hypotesen Forskningshypotesen støttes indirekte

36 Signifikans vs. effektstørrelse • Er gruppeforskjellen (17 vs. 12) statistisk signifikant? • Dvs.: Ville vi fått samme resultat om vi hadde gjentatt undersøkelsen på nytt, med et nytt utvalg fra samme populasjon? Er forskjellen reliabel? • Er gruppeforskjellen stor? • Dvs. Effektstørrelse: Hvor mye slår manipulasjonen ut på AV?

37 Effektstørrelse Effektstørrelse: Vurderes ut fra teoretiske, praktiske hensyn, for eksempel: • Effekt av terapi • Rettet mot individer  Tiltak bør ha relativt stor effektstørrelse • Effekt av tiltak mot trafikkulykker • Rettet mot store grupper i samfunnet  Tiltak kan ha nesten ubetydelig effektstørrelse, men er likevel signifikante og kan være av betydning i et samfunnsperspektiv

38 Signifikans II Mao: Signifikanstesten angår om man forkaster 0-hypotesen eller ikke Hvis 0-hypotesen forkastes, aksepteres forskningshypotesen indirekte NB! Forskningshypotesen støttes altså ikke automatisk, dette må sannsynliggjøres  Statistisk hypotesetesting vs.  Tolkning av data til støtte for en hypotese

39 Eksperimentell forskning + Høy indre validitet pga god kontroll over variabler - Hvis i lab: “Kunstige” betingelser, lav økologisk validitet - Vekker ofte mistro, mistanke hos deltakerne

40 Studier i det ”naturlige” miljø + Høy økologisk validitet pga høy grad av realisme i studiesituasjonen + Kan studere temaer som ikke lar seg studere i en lab  Eksempel: _______ - Minimum av mistro fra deltakerne

41 Lab vs. felt Realismen i feltundersøkelser er høy, i laboratorieundersøkelser typisk lav  Felt: Betingelsene “ligner” den virkelige verden  Lab: Betingelsene er kunstige og arrangerte Realisme:  “Mundan” realisme: Overflatisk likhet mellom studiesituasjon og verden  Psykologisk realisme: Likhet i mekanismer (psykologisk likhet)

42 Korrelasjonell vs. eksperimentell KORRELASJONELLEKSPERIMENTELL UAVHENGIG VARIABEL Varierer naturligUnder kontroll av forsker RANDOMISERT FORDELING NeiJa KLAR SLUTNING OM KAUSALITET Vanligvis ikkeJa EKSPLORERENDE OfteVanligvis ikke TESTER TEORI OfteTypisk UNDERSØKER FLERE RELASJONER TypiskOfte

43 Lab-eksp. vs feltstudier LAB-EKSPERIMENTFELTSTUDIER KONTROLL OVER VARIABLER HøyLav RANDOMISERINGAlltidSjelden (kun i felteksperimenter) GJENNOMFØRBARHETEnkelOfte komplisert MUNDAN REALISMELavHøy PSYKOLOGISK REALISMEBør være høy MISTANKE, MISTROOfte høyOfte lav EXTERN VALIDITETIkke alltid høyHøy


Laste ned ppt "Eksperimentet Frode Svartdal UiTø © Frode Svartdal – H2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google