Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forskningsmetoder: Oppsummering og utdypning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forskningsmetoder: Oppsummering og utdypning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forskningsmetoder: Oppsummering og utdypning
Frode Svartdal UiTø April 2014

2 Siktemål, dagens forelesning
Gjennomgå sentrale begreper og prinsipper Svare på ting du lurer på (spørsmål velkomne!)

3 Begreper og prinsipper
Sjekkliste Begreper og prinsipper Hva er vitenskap? Validitet Reliabilitet Psykologiske begreper Operasjonalisering Teori Hypotese Data Populasjon, utvalg Kvantitativ vs. kvalitativ metode Korrelasjon (samvariasjon) Kausalitet Korrelasjonelle vs. eksperimentelle studier Eksperimentet: Kjennetegn og varianter Signifikans Effektstørrelse Statistikk Beskrivende statistikk Slutningsstatistikk Verifikasjon av resultater Generalisering av resultater Publikasjon av forskningsfunn

4 Forskningsmetoder: Hvorfor?
Man skjønner ikke psykologi før man vet litt om forskningsmetoder All kunnskap vi har i psykologien er basert på forskning Alle diskusjoner i psykologien baseres på forskning Praksis baseres på forskning Feilaktig kunnskap (dagligliv, tidligere forskning) avsløres

5 Hva er vitenskap?

6 Hva er vitenskap? Empirisk basert tenkning for å besvare spørsmål forskningsområdet anser som viktig Empirisk basert Logisk og kritisk Relevant (forskningsmessig, praktisk) ”Offentlig” (krav om publikasjon)

7 Hva er vitenskap? Empirisk basert
Vi må observere verden (og psykologiske fenomener er en del av verden!) Systematisk empirisme Observasjonene må ha et teoretisk/vitenskapelig siktemål Ikke forskning: Helsesøster har veid alle 10-åringer i kommunen i mange år Forskning: Helsesøster har veid alle 10-åringer i kommunen i mange år for å finne ut om det har skjedd en vektøkning

8 Hva er vitenskap? Logisk og kritisk tenkning
De ideer og teorier vi har må støttes av de observasjonene vi gjør Vi må tenke logisk og kritisk rundt empiriske observasjoner Testbarhet Falsifiserbarhet Falsifiserbarhet (Popper) Ideer og hypoteser vi har må kunne avvises

9 Falsifiserbarhet Værprofet Hans Storm:
Hva slags evidens skal til for å avvise slike påstander? Faresignaler: Upresis Henvise til eksempler Vanskelig testbar Veldig generell Uangripelig teori Værprofet Hans Storm: ”Jeg spår en kald sommer i Tromsø” Psykolog Heidi Krankenhaus: ”Jeg anbefaler fiolterapi. Mange av mine pasienter har hatt god nytte av denne behandlingen. For eksempel …” Bevis…

10 Hva er vitenskap? Relevant (forskningsmessig, praktisk)
Grunnforskning: Forskning ”for forskningens egen skyld” ”Hvordan skjer holdningsendring?” Anvendt forskning: Forskning for å løse praktisk begrunnede spørsmål ”Hvordan kan vi endre folks holdning til røyking?”

11 Hvor er forskningsmetoder relevant?
Grunnforskning Avklare empiriske og teoretiske spørsmål Anvendt forskning Besvare praktisk begrunnede

12 Design & metode

13 Design vs. metode Strategi for å besvare forskningsspørsmål
Samme design, Ulike metoder Måte å innhente data på

14 Eksperimentelt design
Design  metode Forskningsspørsmål Er kognitiv terapi effektiv i behandling av angstlidelser? 30 pasienter fordeles tilfeldig til to betingelser, kognitiv terapi vs. venteliste; alt annet under kontroll; måle endring etter intervensjon Eksperimentelt design Metode: Hvordan ble terapien gjennomført? Hvordan ble bedring målt?

15 Design har utgangspunkt i forsknings- spørsmål Kausale spørsmål

16 Vitenskapelig tilnærming
Systematisk, planlagt undersøkelse med utgangspunkt i spørsmålet (DESIGN) Data (observasjoner) innhentet med anerkjente METODER KONTROLL for feil (i måleprosedyrer og slutninger)

17 To tilnærminger 1. Beskrivende 2. Eksperimentell
a) Beskrive, kartlegge Observere fenomen b) Korrelasjonell Observerer relasjoner mellom fenomener 2. Eksperimentell Manipulere betingelser for å identifisere kausale relasjoner Kvalitativ el. kvantitativ Kvantitativ

18 Noen eksempler

19 Clever Hans Kunne den? Wilhelm von Osten
(ca. 1900): Intelligent hest som von Osten påstod kunne telle, gange, dele, … Kunne den?

20 Clever Hans Kommisjon nedsatt:
Philosopher and psychologist Carl Stumpf formed a panel of 13 people, known as the Hans Commission. This commission consisted of a veterinarian, a circus manager, a Cavalry officer, a number of school teachers, and the director of the Berlin zoological gardens. This commission concluded in September 1904 that no tricks were involved in Hans’ performance.

21 Clever Hans Vitenskapelig undersøkelse: Otto Pfungst (1907)
Pfungst, O. (1911). Clever Hans (The horse of Mr. von Osten): A contribution to experimental animal and human psychology (Trans. C. L. Rahn). New York: Henry Holt. (Originally published in German, 1907). Sjekket systematisk ulike faktorer av mulig betydning for fenomenet: Skille hest og spørrer fra hverandre Bruke andre spørrere enn eieren Spørrer var synlig for hesten vs. ikke synlig Introdusere spørsmål der spørrer ikke visste svarene Se

22 Placeboeffekten Effekt av medikament = virksomt stoff + forventning
Hvordan kan dette avklares?

23 Kontroll over deltakernes forventning
Placeboeffekten 1 Randomisert eksperiment, deltakerne er ”blinde” for betingelsene: Gruppe 1: Virksomt medikament Gruppe 2: Sukkerpille R Kontroll over deltakernes forventning

24 Placeboeffekten 1 Forskjellen = nettoeffekt av stoff Problem:
Medikament Placebo Problem: Forsøksleders forventning kan påvirke utfallet

25 Kontroll over deltakernes og forsøksleders forventning
Placeboeffekten 2 Randomisert, ”dobbelt blindt” eksperiment, deltakerne og forsøksleder ”blinde” for betingelsene: Gruppe 1: Virksomt medikament Gruppe 2: Sukkerpille R Kontroll over deltakernes og forsøksleders forventning

26 Placeboeffekten 2 Forskjellen = effekt av stoff korrigert også for
forsøksleders forventninger Medikament Placebo Problem: Men hva betyr egentlig forventningen?

27 Placeboeffekten 3 Gruppe 1: Virksomt medikament + forventning A
Randomisert, ”dobbelt blindt” eksperiment, deltakerne og forsøksleder ”blinde” for betingelsene; forventning manipuleres: Gruppe 1: Virksomt medikament + forventning A Gruppe 2: Virksomt medikament + forventning B Gruppe 3: Sukkerpille Gruppe 4: Sukkerpille R

28 Placeboeffekten 3

29 Placeboeffekten Flere interessante varianter:
Placebo: Positiv forventning gir positiv effekt Eksempel: Sukkerpille gir nesten samme effekt som pille med virksomt stoff Nocebo: Negativ forventning gir negativ effekt Eksempel: En astmatiker tror det er en katt i rommet og får astmatisk anfall Reversert placebo: Positiv forventning gir negativ effekt Eksempel: Person med søvnproblemer får en pille med ”beroligende effekt”, fører til økte vansker med å sove

30 Reversert placebo Storms & Nisbett (1970): Reversert placeboeffekt
Placebopiller til folk med søvnproblemer; to forskjellige beskjeder: Gruppe 1: ”Denne pillen virker oppkvikkende, øker hjerterate, etc." Gruppe 2: ”Pillen virker avslappende” Hvem sovnet raskest?

31 Reversert placebo Gruppe 1) ”Pillen virker oppkvikkende, øker hjerterate, etc." Gruppe 2) ”Pillen virker avslappende” URO KAN ATTRIBUERES TIL EKSTERNE ÅRSAKER (PILLEN): LIGGER I SENGEN  URO SKYLDES PILLEN  KAN SLAPPE AV  SOVNER URO ATTRIBUERES TIL INTERNE ÅRSAKER: LIGGER I SENGEN  URO ER DER, TIL TROSS FOR PILLEN  SOVNER SENERE

32 Vold og egen aggresjon Er det å observere vold (eks. på film/TV) skadelig? Blir man mer voldelig selv? Hvordan kan dette undersøkes?

33 Vold og egen aggresjon Høy korrelasjon
Korrelasjonell undersøkelse, barn Variabel 1: Observert vold Variabel 2: Egen aggresjon

34 Vold og egen aggresjon Men hvordan skal dette tolkes?
Er de mer aggressive fordi de ser mye vold? Eller: Ser de mye vold fordi de er aggressive og liker å se vold? Eller: Er det en utenforliggende faktor som gjør at de både ser mye vold på TV og er aggressive Retningsproblemet Tredjevariabelproblemet Hvordan kan dette løses?

35 Noen viktige begreper

36 Validitet Validitet angår generelt om en slutning om verden er holdbar
Ulike ”kontekster” der begrepet validitet brukes: Eksperimentell Indre validitet Ytre/ekstern validitet Måling, testing Test-retest Kriterievaliditet Begrepsvaliditet

37 Validitet: Eksperimenter
Indre validitet Er slutningen om effekt av den uavhengige variabel korrekt? Trues den av alternative forklaringer? Ekstern validitet I hvilken grad kan funnet generaliseres (andre situasjoner, andre settinger, andre personer)?

38 Validitet: Eksperimenter
Eksempel: Tilskuereffekten (Darley & Latane) Indre validitet: Godt dokumentert at det er andre til stede i situasjonen som er den kritiske variabel. Ekstern validitet: Replikasjoner viser at funnet har stor generalitet (ekstern validitet): Over personer: Barn, studenter, voksne Over settinger: Laboratorium, på gaten, i butikk, undergrunnsstasjon Over situasjoner: Epileptisk anfall, brannalarm, slåsskamp, ulykke, punktering, tyveri

39 Ekstern validitet Direkte ekstern validitet:
Utprøving av en terapiform: Virker den? Praktiske intervensjoner (eks. kampanjer for å øke trafikksikkerhet) Spørreundersøkelser (eks. holdninger til innvandrere) Ingen direkte ekstern validitet: Teoretisk avklaring (støtte for teori A eller teori B) Nyansering av et funn (er det alltid slik at belønning av og til gir en sterkere ekstinksjonsrespons?) Påvisning av en mulighet (kan læring av nytt materiale skje uten personens bevissthet?)

40 Økologisk validitet Økologisk validitet angår om studien er gjennomført under betingelser som ligner de ”naturlige” omgivelsene Mange undersøkelser har liten økologisk validitet (eks. laboratorieeksperimenter) Realisme i studiesituasjonen ”Psykologisk realisme”: Situasjonen studerer de samme variabler som er i operasjon i naturlige sammenhenger ”Overflatisk realisme”: Situasjonen ligner fysisk på den naturlige situasjonen

41 Økologisk validitet 2 Realisme: Eksempel
Forskeren studerer hvordan en jury vurderer bevismateriale i en rettssak ”Overflatisk realisme”: Undersøkelsen foregår i en simulert rettssak i en rettssal ”Psykologisk realisme”: Undersøkelsen foregår med de viktige variabler ivaretatt (eks. at vurdering av skyldspørsmålet faktisk har konsekvenser for den anklagede)

42 Reliabilitet Konsistens
Eksempel: Viser IQ-testen omtrent samme resultat når personen testes med noen måneders mellomrom? Konsistens sier ingenting om validitet En IQ-test kan måle det den måler på en konsistent måte uten å måle intelligens på en god måte Reliabilitet: Typiske anvendelser Over tid: Test-retest reliabilitet Over personer: Inter-rater reliabilitet

43 Reliabilitet og validitet
”Hva er 2 x 2”? Reliabilitet? Hvis svaret er det samme hver gang oppgaven gis, er svaret reliabelt Validitet? Spørsmålet inngår i en test om multiplikasjon? JA Spørsmålet inngår i en test om addisjon? NEI

44 Psykologiske begreper
Basis i forskning og teori Attribusjon Dissonans Deklarativ hukommelse Noen begreper brukes også i dagliglivet Læring Personlighet Intelligens

45 Psykologiske begreper forts.
Psykologisk begrep/variabler: Abstrakt Måling av begrepet (operasjonalisering): Konkret Abstrakt: ”Intelligens” Konkret: Skåre på IQ-test

46 Operasjonalisering Thorndike:
Abstrakt: ”Læring” (instrumentell betinging) Konkret: ”Tid for å slippe ut av buret”

47 Operasjonalisering forts.
Går begge veier: Abstrakt  operasjonalisering FRYKT   flukt, svetting, skjelving NB! Begreper/variabler har alltid flere operasjonaliseringer

48 Teori Samlet, indre konsistent redegjørelse for en samling data
Generelle teorier: Eks. psykoanalysen Avgrensede teorier: Eks. tilskuereffekten Alltid basert på data MEN: Data kan ofte tolkes på flere måter Avledning av hypoteser som kan undersøkes Kriterier: Vi velger den teori som best forklarer tilgjengelige data Vi velger den enkleste teorien

49 Teori forts.

50 Hypotese En testbar antakelse, begrunnet (typisk i teori)
Dissonansteori: GJØR NOE KJEDELIG LITE BETALT MYE BETALT DISSONANS ? INGEN DISSONANS ? Hypotese (abstrakt nivå) vs. prediksjon (konkret nivå)

51 Data Noe som besvarer et forskningsspørsmål
Data er noe konkret (dvs. bestemt av vår operasjonalisering) Eksempler: Dråper med spytt (mål på læring) Antall gule kort i en fotballkamp (mål på aggresjon) Skåre på en test (mål på intelligens) Vekt (mål på helsetilstand)

52 Teori forts.

53 Populasjon og utvalg Populasjon Utvalg Utvalg Utvalg

54 Populasjon og utvalg forts.
En definert samling individer Eks.: Studentene ved UiTø Utvalg En del av populasjonen Representativt utvalg Utvalget “ligner” populasjonen det er hentet fra Reresentativt utvalg oppnås gjennom randomisert (tilfeldig) utvelgelse

55 Randomisert utvelgelse fra populasjonen
Randomisert utvalg Randomisert utvelgelse fra populasjonen gir et representativt utvalg og muliggjør generalisering til populasjonen Generalisering Utvalg

56 Her svikter utvelgelsen fordi utvalget hentes fra en spesiell
Randomisert utvalg Her svikter utvelgelsen fordi utvalget hentes fra en spesiell del av populasjonen Generalisering? Utvalg

57 Kvalitativ vs. kvantitativ tilnærming
Kvalitativ (typisk verbal) beskrivelse Kvantitativ Numerisk beskrivelse

58 Korrelasjon Samvariasjon (korrelasjon) To variabler varierer i takt
Eks. Alder – skostørrelse Røyking – lungekreft Trimming – helse Basert på observasjon Tolkning? FORSIKTIG!!!

59 Kausalitet Kausalitet Noe (årsak) påvirker noe annet (effekt)
Smitte  forkjølelse Observasjon av vold  egen aggresjon Sterk, middels, svak påvirkning Vindpust mot øyet  blunking (sterk) Smitte  forkjølelse (middels; 30% sannsynlighet) Aspirin  - hjerteinfarkt (svak) Sammensatte årsaker Smitte + stress  forkjølelse

60 Korrelasjon vs. kausalitet
Kausalitet: A  B Innebærer korrelasjon Korrelasjon: A samvarierer med B Kan innebære kausalitet Men: A  B vs. B  A (retningsproblemet) Men: X  A og B (tredjevariabelproblemet)

61 Korrelasjonelle vs. eksperimentelle studier
Korrelasjonelle: Variabler måles og relateres til hverandre Eksperimentelle: Variabler manipuleres og effekt av dette måles Manipulasjon: Ulike nivåer av den uavhengige variabel (eks. lite, middels eller mye belønning) Kvalitative manipulasjoner (eks. kognitiv terapi vs. psykodynamisk terapi)

62 Eksperimentet Kjennetegn? Hensikt? Fordeler og ulemper?
M______ av den ______ variabel Måling av den ______ variabel K______ over andre variabler Hensikt? Avdekke _______ relasjoner mellom variabler Fordeler og ulemper?

63 Statistikk Beskrive data Trekke slutninger fra data Oversikt:

64 Signifikans vs. effektstørrelse
Signifikans: Hvor reliabelt er resultatet? Kan den observerte forskjellen ha inntruffet av ren tilfeldighet? Hvis det er liten sannsynlighet for dette (p < 0,05), forkaster vi denne muligheten og sier at resultatet er reliabelt (dvs. at det antakeligvis vil fremkomme hvis man gjør undersøkelsen på nytt med et annet utvalg) Effektstørrelse: Hvor sterk er effekten? Hvor stor er effekten av dette tiltaket? Signifikans vs. effektstørrelse Aspirin mot hjerteinfarkt: Signifikant effekt, men uhyre liten effektstørrelse

65 Verifikasjon av resultater
Publikasjonsprosessen: Krav til artikler som publiseres Peer review Oppsummering av forskning Review (kvalitativ gjennomgang av mange artikler på et område) Meta-analyse (kvantitativ oversikt over mange artikler på et område)

66 Forskningsetikk Strenge etiske retningslinjer for forskning og registrering av personinformasjon Regional etisk komite Se:

67 Forskningsetikk: De 3 store
Informert samtykke Debriefing Minimal risiko

68 Til slutt Lykke til!


Laste ned ppt "Forskningsmetoder: Oppsummering og utdypning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google