Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Thomas Koefoed Brusetkollen skole og ressurssenter Oslo barnevernsamband.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Thomas Koefoed Brusetkollen skole og ressurssenter Oslo barnevernsamband."— Utskrift av presentasjonen:

1 Thomas Koefoed Brusetkollen skole og ressurssenter Oslo barnevernsamband

2 29.06.2014Brusetkollen skole og ressurssenter. TK Antisosial atferd (Barnevernets utviklingssenter)  Brudd på aksepterte sosiale normer  Fiendtlighet til andre  Aggresjon  Vilje til å bryte regler  Motstand mot voksnes autoritet  Antisosial atferd inkluderer i tillegg til verbal og  fysisk aggresjon, også bl.a. lyving og stjeling. 2

3 Alvorlige atferdsproblemer ( Barnevernets utviklingssenter) ”Et barn eller ungdom har alvorlige atferdsproblemer når han/hun over tid viser et antisosialt atferdsmønster som medfører betydelig skade, plage og/eller krenkelse av mennesker og/eller dyr, og når hans/hennes fungerings- og mestringsnivå i hjem og på skole samtidig ligger betydelig under det normale gjennomsnittet for barn/unge på samme alder.” (etter Sørlie, 2000) 29.06.2014Brusetkollen skole og ressurssenter. TK3

4 29.06.2014Brusetkollen skole og ressurssenter. TK Kjennetegn ved alvorlige atferdsforstyrrelser (Barnevernets utviklingssenter)  Høyt aggresjonsnivå  Manglende aggresjonskontroll  Opposisjonell atferd  Bryter sosiale normer og regler  Vedvarende mønster av atferdsavvik, varighet utover 6 mnd  Hos jenter viser problemene seg ofte i en mer skjult og indirekte form  Blandingstilstander 4

5 29.06.2014Brusetkollen skole og ressurssenter. TK Blandingstilstander med andre lidelser (Barnevernets utviklingssenter)  ADHD  Lærevansker  Depresjon  Angstforstyrrelser  Post-traumatisk stressreaksjoner  Alkohol- og stoffmisbruk (eldre barn og unge)  Suicidalitet 5

6 29.06.2014Brusetkollen skole og ressurssenter. TK Tilleggsproblemer (Barnevernets utviklingssenter)  Skoleproblemer: svake skoleresultater, spesifikke lærevansker, avkorting av skolegangen, generell mistilpasning  Svake relasjoner til andre: svake sosiale ferdigheter både i forhold til barn og voksne, avvisning fra kamerater 6

7 29.06.2014Brusetkollen skole og ressurssenter. TK Tilleggsproblemer (forts) (Barnevernets utviklingssenter) Kognitive problemer:  svake problemløsningsferdigheter, attribusjon av fiendtlig hensikt til andre, bitterhet og mistenksomhet 7

8 29.06.2014Brusetkollen skole og ressurssenter. TK Forekomst av atferdsforstyrrelser (Barnevernets utviklingssenter) I befolkningen (usikre estimater)  10 -12 % moderate atferdsproblemer  1 - 3 % atferdsforstyrrelser  4 -10 % med høy risiko  I kliniske utvalg  Ca en tredjedel av henvisningene til psykisk helsevern for barn og unge omhandler aggresjon, antisosial atferd og atferdsvansker 8

9 29.06.2014Brusetkollen skole og ressurssenter. TK Forekomst (forts.) (Barnevernets utviklingssenter  Kjønn 3 ganger så mange gutter som jenter, men mønsteret er i ferd med å endre seg  Geografisk fordeling Hyppigst i urbane strøk 9

10 29.06.2014Brusetkollen skole og ressurssenter. TK Tidlig debutalder (Barnevernets utviklingssenter) Før 10 år  liten gruppe, hovedsakelig gutter  betydelig innslag av andre lidelser og problemer  langvarig karriere/dårlige prognose 10

11 29.06.2014Brusetkollen skole og ressurssenter. TK Sen debutalder etter 10 år (Barnevernets utviklingssenter) Etter 10 år  større gruppe  jevnere kjønnsfordeling  kortere karriere/bedre prognose 11

12 29.06.2014Brusetkollen skole og ressurssenter. TK Kontinuitet og diskontinuitet (Barnevernets utviklingssenter) Betydelig kontinuitet i utviklingen Særlig hos gutter med tidlige problemer Utviklingen lar seg bare delvis forutsi Noen går ikke videre til neste ”stadium” Noen ”melder seg inn” 12

13 29.06.2014Brusetkollen skole og ressurssenter. TK Utvikling av antisosial atferd: (Barnevernets utviklingssenter) Stadium 1) Grunntrening  Samhandlingsmønstre preget av gjensidig tvang og press  Overlærte og automatiserte handlinger Stadium 2)  Reaksjon fra de sosiale omgivelsene  Reprogrammerer miljøet  Skolevansker og avvisning av prososiale jevnaldrende 13

14 29.06.2014Brusetkollen skole og ressurssenter. TK Forts.  Stadium 3)  Avvikende venner og finpussing av  antisosiale ferdigheter  Søker likesinnede  Avvikstrening  Stadium 4)  Karriere som antisosial voksen  Permanent marginalisering: familie, arbeid og samfunn 14

15 29.06.2014Brusetkollen skole og ressurssenter. TK Årsak og risikofaktorer hos barnet (Barnevernets utviklingssenter)  Temperament  Biologiske og nevrologiske faktorer  Kognitiv funksjon  Manglende sosial kompetanse  Avvisning fra jevnaldrende  Svake skoleprestasjoner  Medlem i avvikende kameratgruppe  Depresjon og lav selvfølelse  Manglende foreldreinvolvering  Mangelfull eller ineffektiv bruk av grensesetting 15

16 29.06.2014Brusetkollen skole og ressurssenter. TK Årsaker og risikofaktorer (forts.)  Mangelfullt foreldretilsyn  Konflikter mellom foreldre  Foreldrenes asosiale tendenser  Lav sosioøkonomisk status  Generelle helseproblemer 16

17 29.06.2014Brusetkollen skole og ressurssenter. TK Årsak og risikofaktorer foreldre (Barnevernets utviklingssenter) Vanskelige livsbetingelser f.eks.  dårlig boligstandard  svak økonomi  Overbefolkning  Familiestørrelse  belastet nærmiljø  endringer i familiestruktur  foreldres opplevelse av stress  foreldres psykopatologi 17

18 Blikk fra klasserommet 1.- 7. klasse Kirsti Klette (Pedagogisk forsknings inst.)  Mye god voksen barn samhandling  Stort aktivitetsnivå – svak systematikk 1. fremmer overflatelæring, hemmer konsentrasjon 2. leken som pedagogisk verktøy er utydelig 3. Lite konkrete basisferdigheter  Uklare og utydelige faglige krav 1. svak substansiell tilbakemelding  Dominerende arbeidsform er individuell oppgaveløsning 1. Kollektive læringsmål lite til stede  ” Hvordan de gjør det” er viktigere enn hva de gjør  Overgang til formell evaluering er for mange dramatisk 29.06.2014Brusetkollen skole og ressurssenter. TK18

19 Erling Lars Dale, videregående (2003)  Differensiering og tilpassing må ikke legges til enkeltlærere eller grupper av lærere, men til hele skolen. Det må finnes en felles visjon og holdning  Uten dette vil differensiering og tilpassing dø bort over tid.  Elevene er ikke invitert til deltagelse om utarbeidelse av egne læringsmål 29.06.2014Brusetkollen skole og ressurssenter. TK19

20 Videregående 2 Allmennfag  Liten grad egne mål  Utydelige læringsmål  Lite individuelle tilbakemeldinger  Dårlig arbeidsinnsats  Noe bedre på yrkesfag 29.06.2014Brusetkollen skole og ressurssenter. TK20

21 Videregående 3  Tilpassning er blitt et tegn på ettergivenhet  Ettergivenhet er blitt en undervisningsstrategi  Elevene oppfatter lærere som ikke krever eller ansvarliggjør som greie  Elevene ønsker topp resultater med minst mulig innsats  Rundt 90 % av elever og lærere trives godt i skolen  Rundt 10% av elever og lærere mener de når de faglige målene som er mulig.  Det er bare 10 % av elevene som mener lærerne gir god veiledning 29.06.2014Brusetkollen skole og ressurssenter. TK21

22 Maslow  Selvaktualisering  Respekt / selvverdi  Sosiale behov/tilknytning/anerkjennelse  Trygghet  Oversikt  Struktur  Autoritet  Forutsigbarhet  Fysiologiske behov 29.06.2014Brusetkollen skole og ressurssenter. TK22

23 Relasjon, et gjensidig forhold til et annet menneske (Bronfenbrenner)  Maktperspektivet  Gjensidighetsperspektivet  Dannelser av følelser  Modell  Imitasjon  Identifisering 29.06.2014Brusetkollen skole og ressurssenter. TK23

24 PERSONLIG MESTRING Mes tring Deltagelse Tilknytning Rollekompetanse Sosial atferd 29.06.2014Brusetkollen skole og ressurssenter. TK24

25 Jenter Relasjon fellesskap Dyader To og to møteplasserAnledning Rus aldersrelatert 29.06.2014Brusetkollen skole og ressurssenter. TK25

26 Gutter Aktiviteter interesser kollektivermøteplasserUtstyr Rus aldersrelatert 29.06.2014Brusetkollen skole og ressurssenter. TK26

27 Normbrytende gruppe Rus- Identitet. Rus- interesse Møteplasser anledning Ytre fiender Indre fiender Normbrudd Løyn/stjeling rusmidlet 29.06.2014Brusetkollen skole og ressurssenter. TK27

28 Antisosial utvikling Mangel på fellesskap eller interesser Samling om en felles identitets- skapende anti kultur Ytre fiender Indre fiender 29.06.2014Brusetkollen skole og ressurssenter. TK28

29 Vennskap gutter arena aktiviteter interesser •organisert •uorganisert •fotball •Turer •PC •spill •Hobbyer •Konkurranser/spenning 29.06.2014Brusetkollen skole og ressurssenter. TK29

30 Vennskap jenter Arena Aktiviteter Interesser •Organisert •Uorganisert •Være sammen •Sosiale •jenteaktiviteter •Snakke •”Jenteting” •Konkurranser/spenning 29.06.2014Brusetkollen skole og ressurssenter. TK30

31 De viktige aktørene  Familie  Storfamilie  Helsesøster (bror)  Barnehage / skole  Ppt  Barnevern  Helse  politi 29.06.2014Brusetkollen skole og ressurssenter. TK31

32 Tiltak  Gi førstegangsforeldre god start  Risikoanalyser – helsestasjon / barnehage / skole  Lavterskeltilbud  Foreldreveiledningsprogrammer  Multisystemiske tiltak  Tradisjonelle tiltak 29.06.2014Brusetkollen skole og ressurssenter. TK32

33 Tredelt modell for skoleomfattende disiplinstrategier (Sprague, oversatt av LD) 29.06.2014Brusetkollen skole og ressurssenter. TK Universelle tiltak (alle elever) Selekterte tiltak (elever med risiko for å utvikle alvorlig problematferd) Indikerte tiltak (elever som viser alvorlig problematferd) - Undervisning i sosiale ferdigheter - Positiv, proaktiv disiplin - Undervise skoleomfattende forventninger til atferd - Aktivt tilsyn og oppfølging - Systemer for positiv forsterking - Fast, rettferdig og korrigerende disiplin - Intensiv undervisning i sosiale ferdigheter - Programmer for selvregulering - Voksne mentorer - Økt faglig støtte - Intensiv undervisning i sosiale ferdigheter - Individuell atferdsplan - Foreldreveiledning og samarbeid - Tverretatlig samarbeid (wrap-around) 1-5% 10-15 % 80-85% + + 33

34 Resultat KomponenterKunnskapFerdigheterOverføring til praksis Kunnskap1050 Demonstra- sjon 30200 Praksis60 5 Kollega ’coaching’ 9095 Læringskomponenter og resultater målt i prosent av deltakerne Joyce & Showers, 2002


Laste ned ppt "Thomas Koefoed Brusetkollen skole og ressurssenter Oslo barnevernsamband."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google