Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helhetlig barnehage- og skoleutvikling i Sørum

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helhetlig barnehage- og skoleutvikling i Sørum"— Utskrift av presentasjonen:

1 Helhetlig barnehage- og skoleutvikling i Sørum 2007 - 2010
MÅL: Utvikle et kvalitativt helhetlig læringsløp Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum

2 Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum
Målgruppe Alle ansatte i barnehager, skoler og SFO Private barnehager inviteres til å delta i prosjektet Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum

3 Innhold og prosjekt idè
Definere felles verdigrunnlag Bygge felles kultur Få innsikt i hverandres planverk og metoder Sikre tilpassa opplæring Utvikle gode verktøy og prosesser for å vurdere egen praksis Sikre gode prosesser og rutiner i overganger i læringsløpet Språk- og begrepsutvikling med fokus på videre leseopplæring Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum

4 Nasjonale føringer fra Kunnskapsdepartementet
Kunnskapsløftet Barnehageløftet med ny lov og Rammeplan St.meld. Nr Og ingen sto igjen Strategisk kompetanseutviklingsplan for barnehagesektoren Likeverdig opplæring i praksis! Strategi for bedre læring og større deltakelse av språklige minoriteter i barnehage, skole og utdanning Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum

5 Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum
Organisering Sikre infoflyt Engasjement og bred deltakelse Medvirkning Framdrift Resultater- ønsket effekt Dokumentasjon Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum

6 Helhetlig barnehage – og skoleutvikling i Sørum
Styringsgruppe Prosjektleder Prosjektgruppe Arbeidsutvalg Arbeidsgruppe Barnehager Arbeidsgruppe Skole / voksenopplæring Arbeidsgrupper på tvers av skoler og barnehager Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum

7 Styringsgruppas oppgaver
Gi føringer i prosjektet Fatte vedtak Informere Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum

8 Styringsgruppa består av
Ordfører (leder) Personal- og organisajonssjef (sekretær) Leder av Oppvekstutvalget Politiker fra opposisjonen Rådgiver personal- og organisasjonsavdelingen Seksjonsleder for grunnskole Seksjonsleder for barnehage Seksjonsleder for PRO (pleie, rehabilitering og omsorg) Hovedtillitsvalgt for fagforbundet Hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet Tillitsvalgt NSF Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum

9 Prosjektgruppas oppgaver
Komme med forslag og innspill til prosjektet Sikre helhetstenkning i overgangene Sikre medvirkning Sikre dokumentasjon Refleksjon Erfaringsdeling Informasjon Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum

10 Prosjektgruppa består av
Seksjonsledere for barnehage og grunnskole Prosjektleder En pilot fra hver virksomhet Tillitsvalgte : Utdanningsforbundet Fagforbundet Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum

11 Arbeidsutvalgets oppgaver
Kunne møte raskt for å gjøre nødvendige avklaringer Sikre informasjonsflyt Drøfte ulike problemstillinger Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum

12 Arbeidsutvalget består av
3 av pilotene som leder arbeidsgruppa på egen skole/barnehage Prosjektleder Seksjonsledere for barnehage og grunnskole Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum

13 Arbeidsgruppenes oppgaver
Prøve ut nye verktøy og metoder Spre erfaringer til medarbeidere Formidle kunnskap Sikre dokumentasjon Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum

14 Arbeidsgruppa består av
Piloten som er med i prosjektgruppa leder arbeidsgruppa på egen virksomhet Virksomhetsleder Tillitsvalgt: største organisasjonen på virksomheten får representanten Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum

15 Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum
Målsettinger Har definert felles verdigrunnlag og bygget felles kultur for læring i barnehage og skole Har sikret helhet i læringsløpet Har beskrevet prosesser for dette arbeidet som settes inn i kvalitetssystemet til Sørum kommune Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum

16 Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum
Elevene i skolen har oppnådd bedre læringsresultater og økt tilfredshet Barnehagene har gode læringsarenaer og hensiktsmessige metoder som brukes for å sikre barnas læringsutbytte Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum

17 Flaks/Uflaks- eller lærende organisasjon?
Felles planleggingsdag 2. januar 2008 Helhetlig modell for planlegging Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum

18 To dagers virksomhetsanalyse i barnehager og skoler
Innsending av dokumenter som beskriver drift og innhold i forkant av analysen Tilbakemelding på svake og sterke sider Swot-analyse Sekkene med prioriterte utviklingsområder og forpliktende plan Pluss/delta = evaluering av dagene Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum

19 Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum
Swot-analyse Muligheter Utarbeide ny årsplan med fokus på ulike målgrupper, færre ”ord”, mer konkret – (Ped/Met) Bli flinkere på å lage tidsplaner som viser hvor mange prosesser vi har i arbeid og hvilke vi skal i gang med – tidsperspektiv – (Struktur) Trusler Kommuneøkonomi i forbindelse med statlig omlegging av tilskuddet Mangel på fagpersoner og mangel på vikarer Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum

20 Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum
Swot -analyse Sterke sider En godt fungerende ledergruppe Har en kalender over barnehageåret Gode på å ta imot nye barn Ansatte med positiv innstilling til arbeidsplassen, og ansatte som tar ansvar Svake sider For dårlig årsplan, mangler målgruppe, tankegang og struktur Kommer litt for mange julekvelder på kjerringene (ikke alltid i forkant) Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum

21 Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum
Sekkene Prioriterte områder med konkrete tiltak som det skal jobbes med framover: Profilering Pedagogikk/metodikk Verdier Brukere Struktur Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum

22 La oss få noen tilbakemeldinger !
PLUSS ( Hva er bra?) Dag 1 Godt å få tilbakemeldinger på fagplanen Flott å få denne muligheten, to som kommer utenfra og gir oss tilbakemeldinger på det vi gjør! Godt å få konstruktive tilbakemeldinger på det vi tenker i fht. Videre arbeid med fagplanen - fortsettelsen Ringer i vann har en veldig bra måte å gjøre dette på! Nydelig mat og masse kaffe. Dag 2 Ringer i vann har vært flinke til å hjelpe oss til å se Betryggende deilig at vi har tenkt så likt Fint å få ”dissekert” alt det vi har, fått det opp og sett på videre muligheter Flott å se alt det gode vi gjør – spennende med de nye mulighetene – gleder meg DELTA (Hva kan gjøres annerledes?) Dag 1 Vi må bli flinkere til å ta pauser når vi har det. Kaldt rom med fælt lys Dag 2 Lokalet Hatt analysen før på året Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum

23 Leder og pilotopplæring
Opplæring i verktøy og metoder knyttet til aktuelle problemstillinger Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum

24 Skolene og barnehagene i Sørum kommune skal kjennetegnes ved:
At barn blir sett, respektert og lyttet til og har samtale med en voksen hver dag At det er fokus på det positive, ser løsninger framfor problemer At det er tydelige voksne som setter klare grenser At det er gode rutiner for å sikre overgangen mellom barnehage og skole At alle ansatte har nødvendig utdannelse for jobben de er satt til Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum

25 Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum
Samarbeidet mellom skolene og barnehagene i Sørum kommune skal kjennetegnes ved: At vi har respekt for hverandres utdanning og/eller yrkeserfaring At skolestarterne i barnehagene besøker skolen x antall ganger året før de skal begynne på skolen At vi har utarbeidet klare kriterier for hva en 6-åring skal mestre faglig og sosialt, og at barnehagen forplikter seg til å si i fra hvis dette ikke er på plass At det er fastlagt et overgangsprogram for barna som skal over fra barnehage til skole At barn/elever, foresatte og personalet behandler hverandre med likeverd og respekt Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum

26 Hva kjennetegner barnehager med høy kvalitet?
Mange søkere (både personal og brukere) Kvalifisert arbeidskraft Spesielt opplegg for de eldste barna Godt rykte Aktive i nærmiljøet Stor trivsel blant store og små forventninger/krav Godt samarbeid (internt/eksternt) lærende organisasjon Informasjonsflyt Individtilpasset Godt fysisk miljø (ute/inne Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum

27 Beskriv det optimale samarbeid mellom skole og barnehage
Kommunikasjon - Samme mål Tydelige forventninger til hverandre Kollegialt samarbeid - Trygg overgang Fri flyt av bakgrunnsmateriale (bhg-skole) skolering/kompetanse Tillitt/kjennskap til hverandres arbeidsområder Forståelse for at vi er samme yrkesgruppe Det er de samme barna vi jobber med Flere og forskjellige møteplasser- Samme mål Gjensidig respekt Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum

28 Hva kjennetegner skoler med høy kvalitet?
Høy trivsel blant elever og ansatte Felles standard/ikke flaks eller uflaks Unger som tør, vil og kan Å gjøre hverandre gode Trygge elever Blide og fornøyde folk Godt sosialt miljø - sykefravær Struktur og ryddighet - Respekt Vise at du unner andre fremgang - Engasjert personale Klar visjon/tydelige verdier/tydelige mål God ledelse/tydelig Stabilt personale Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum

29 Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum
2009 Øke læringstrykket Profilering Fokus på overganger: lese- og skriveopplæring Gjensidige forventninger ved overganger Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum

30 Leder og pilotopplæring
Workshop med en av New Zealands dyktigste rektorer. Mary og Lab Wilson Målarbeid på bakgrunn av egne virksomhetsplaner. Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum

31 Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum
HELHETLIG BARNEHAGE OG SKOLEUTVIKLING I SØRUM Utvikle et kvalitativt helhetlig læringsløp Oppdrag til virksomhetsleder: Arbeidsgruppa på den enkelte barnehage/skole. Det ønskes tilbakemelding på deltakere i virksomhetens arbeidsgruppe. Arbeidsgruppa må møtes regelmessig for å kunne rapportere på prosjektet (Se vedlegg som viser organiseringen av prosjektet. Her fremgår arbeidsgruppas sammensetning og oppgaver.) Tilbakemelding på hvem som utgjør bhg’s/skolens arbeidsgruppe sendes prosjektleder Jostein Mjønerud på mail Innen 29.august 2008 Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum

32 Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum
HELHETLIG BARNEHAGE OG SKOLEUTVIKLING I SØRUM Utvikle et kvalitativt helhetlig læringsløp Oppdrag til virksomhetsleder: (Dette må være en av pilotene som deltok på første Leder og pilotopplæringen) Valg av pilot til prosjektgruppa. Prosjektet får fra endringer knyttet til organisering. Hver barnehage/skole vil være representert med en pilot i prosjektgruppa. (Se vedlegg som viser organiseringen av prosjektet. Her fremgår prosjektgruppas sammensetning og oppgaver.) Prosjektgruppa vil møtes fra 1-2 ganger per halvår. Tilbakemelding på hvem som blir bhg’s/skolens pilot sendes prosjektleder Jostein Mjønerud på mail Innen 29.august 2008 Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum

33 Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum
HELHETLIG BARNEHAGE OG SKOLEUTVIKLING I SØRUM Utvikle et kvalitativt helhetlig læringsløp Oppdrag nr. 1: Til Arbeidsgruppa på virksomheten a) Hvilke verktøy og metoder fra firmaet Ringer i vann har vært brukt i virksomheten i prosjektperioden? b) Hvilke situasjoner har verktøyene vært brukt i? c) Effekter/resultater ved bruk av verktøyene? d) Hvilke erfaringer har dere gjort dere ved bruk av verktøyene? Rapporteres på mail til prosjektleder JosteinMjønerud Frist: 22.September 2008. Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum

34 Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum
Hva kjennetegner kvalitet i barnehagene og skolene i Sørum? Kvalitetskartet i Sørum Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum

35 Kvalitetskartet Sørum
Øke læringsresultatene i skolene Med mål om å øke elevenes læringsresultater i skolen utvikles det et eget kvalitetskart for grunnopplæringa i Sørumskolen. Som en del av dette arbeidet, og for å sikre bredere involvering i arbeidet, skal det avholdes møter mellom politikere, skoleledelsen, foreldregrupper, lærere og elever. Administrasjonens foreslåtte fokusområder og resultatindikatorer innarbeides i kvalitetskartet. 1.Tertial 2008 Faglig vurdering/status: Det er innkalt til møte for å planlegge arbeidet med kvalitetskartet. Arbeidet vil bli samordnet med Kvalitetskommuneprogrammet og prosjektet ”Helhetlig barnehage- og skoleutvikling i Sørum kommune”. Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum

36 Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum
KVALITETSKARTET Resultat kvalitet Målinger av Kunnskaper Eksamen Ferdigheter Nasjonale prøver Trivsel Elevundersøkelsen Brukertilfredshet Foreldre-undersøkelsen Medarbeider-tilfredshet Medarbeider-undersøkelsen Prosess kvalitet Ledelse Kompetanse Verdier Tverrfaglig samarbeid Dialog/medvirkning Samhandling lokalsamfunn Vurdering Struktur kvalitet Fysisk/psykisk arbeidsmiljø Bygningsmessig tilstand Uteområder inventar/utstyr Organisering klasser baser avdelinger Differensiering spesial underv. tilpasset oppl. Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum

37 Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum
Milepæler Målgruppe Hvordan Tid Infomøte. OU Presentasjon Infomøte Styringsgruppa i Kvalitets-kommune programmet Utarbeide plan for gjennomføring av grendemøter Prosjektgruppa i Kvalitets-kommune Arbeidsmøte November 08 Gjennomføre grendemøter Blaker krets Sørumsand krets Frogner krets Dialogkonferanse Januar/februar 09 Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum

38 Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum
Milepæler Målgruppe Hvordan Tid Forslag til kvalitetskart utarbeides Prosjektgruppa i Kvalitets-kommune programmet Arbeidsmøte April 2009 Høring Høringsinstanser Mai 2009 Godkjenning Styringsgruppa i Kvalitets-kommune Juni 2009 OU og K-styret Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum

39 Innhold og prosjekt idè
Definere felles verdigrunnlag Bygge felles kultur Få innsikt i hverandres planverk og metoder Sikre tilpassa opplæring Utvikle gode verktøy og prosesser for å vurdere egen praksis Sikre gode prosesser og rutiner i overganger i læringsløpet Språk- og begrepsutvikling med fokus på videre leseopplæring Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum

40 Helhetlig barnehage- og skoleutvikling i Sørum 2007 - 2010
MÅL: Utvikle et kvalitativt helhetlig læringsløp Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum


Laste ned ppt "Helhetlig barnehage- og skoleutvikling i Sørum"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google