Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum1 Helhetlig barnehage- og skoleutvikling i Sørum 2007 - 2010 zMÅL: zUtvikle et kvalitativt helhetlig læringsløp.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum1 Helhetlig barnehage- og skoleutvikling i Sørum 2007 - 2010 zMÅL: zUtvikle et kvalitativt helhetlig læringsløp."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum1 Helhetlig barnehage- og skoleutvikling i Sørum 2007 - 2010 zMÅL: zUtvikle et kvalitativt helhetlig læringsløp

2 Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum2 Målgruppe zAlle ansatte i barnehager, skoler og SFO zPrivate barnehager inviteres til å delta i prosjektet

3 Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum3 Innhold og prosjekt idè zDefinere felles verdigrunnlag zBygge felles kultur zFå innsikt i hverandres planverk og metoder zSikre tilpassa opplæring zUtvikle gode verktøy og prosesser for å vurdere egen praksis zSikre gode prosesser og rutiner i overganger i læringsløpet zSpråk- og begrepsutvikling med fokus på videre leseopplæring

4 Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum4 Nasjonale føringer fra Kunnskapsdepartementet zKunnskapsløftet zBarnehageløftet med ny lov og Rammeplan zSt.meld. Nr. 16.. Og ingen sto igjen zStrategisk kompetanseutviklingsplan for barnehagesektoren zLikeverdig opplæring i praksis! Strategi for bedre læring og større deltakelse av språklige minoriteter i barnehage, skole og utdanning 2007-2009

5 Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum5 Organisering zSikre infoflyt zEngasjement og bred deltakelse zMedvirkning zFramdrift zResultater- ønsket effekt zDokumentasjon

6 Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum6 Helhetlig barnehage – og skoleutvikling i Sørum Styringsgruppe Arbeidsgruppe Skole / voksenopplæring Arbeidsgruppe Barnehager Arbeidsgrupper på tvers av skoler og barnehager Prosjektgruppe Arbeidsutvalg Prosjektleder

7 Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum7 Styringsgruppas oppgaver zGi føringer i prosjektet zFatte vedtak zInformere

8 Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum8 Styringsgruppa består av zOrdfører (leder) zPersonal- og organisajonssjef (sekretær) zLeder av Oppvekstutvalget zPolitiker fra opposisjonen zRådgiver personal- og organisasjonsavdelingen zSeksjonsleder for grunnskole zSeksjonsleder for barnehage zSeksjonsleder for PRO (pleie, rehabilitering og omsorg) zHovedtillitsvalgt for fagforbundet zHovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet zTillitsvalgt NSF

9 Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum9 Prosjektgruppas oppgaver zKomme med forslag og innspill til prosjektet zSikre helhetstenkning i overgangene zSikre medvirkning zSikre dokumentasjon zRefleksjon zErfaringsdeling zInformasjon

10 Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum10 Prosjektgruppa består av zSeksjonsledere for barnehage og grunnskole zProsjektleder zEn pilot fra hver virksomhet zTillitsvalgte :  Utdanningsforbundet  Fagforbundet

11 Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum11 Arbeidsutvalgets oppgaver zKunne møte raskt for å gjøre nødvendige avklaringer zSikre informasjonsflyt zDrøfte ulike problemstillinger

12 Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum12 Arbeidsutvalget består av z3 av pilotene som leder arbeidsgruppa på egen skole/barnehage zProsjektleder zSeksjonsledere for barnehage og grunnskole

13 Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum13 Arbeidsgruppenes oppgaver zPrøve ut nye verktøy og metoder zSpre erfaringer til medarbeidere zFormidle kunnskap zSikre dokumentasjon

14 Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum14 Arbeidsgruppa består av zPiloten som er med i prosjektgruppa leder arbeidsgruppa på egen virksomhet zVirksomhetsleder zTillitsvalgt: største organisasjonen på virksomheten får representanten

15 Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum15 Målsettinger zHar definert felles verdigrunnlag og bygget felles kultur for læring i barnehage og skole zHar sikret helhet i læringsløpet zHar beskrevet prosesser for dette arbeidet som settes inn i kvalitetssystemet til Sørum kommune

16 Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum16 zElevene i skolen har oppnådd bedre læringsresultater og økt tilfredshet zBarnehagene har gode læringsarenaer og hensiktsmessige metoder som brukes for å sikre barnas læringsutbytte

17 Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum17 Flaks/Uflaks- eller lærende organisasjon? zFelles planleggingsdag 2. januar 2008 zHelhetlig modell for planlegging

18 Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum18 To dagers virksomhetsanalyse i barnehager og skoler zInnsending av dokumenter som beskriver drift og innhold i forkant av analysen zTilbakemelding på svake og sterke sider zSwot-analyse zSekkene med prioriterte utviklingsområder og forpliktende plan zPluss/delta = evaluering av dagene

19 Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum19 Swot-analyse Muligheter zUtarbeide ny årsplan med fokus på ulike målgrupper, færre ”ord”, mer konkret – (Ped/Met) zBli flinkere på å lage tidsplaner som viser hvor mange prosesser vi har i arbeid og hvilke vi skal i gang med – tidsperspektiv – (Struktur) Trusler zKommuneøkonomi i forbindelse med statlig omlegging av tilskuddet zMangel på fagpersoner og mangel på vikarer

20 Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum20 Swot -analyse Sterke sider zEn godt fungerende ledergruppe zHar en kalender over barnehageåret zGode på å ta imot nye barn zAnsatte med positiv innstilling til arbeidsplassen, og ansatte som tar ansvar Svake sider z For dårlig årsplan, mangler målgruppe, tankegang og struktur z Kommer litt for mange julekvelder på kjerringene (ikke alltid i forkant)

21 Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum21 Sekkene Prioriterte områder med konkrete tiltak som det skal jobbes med framover: zProfilering zPedagogikk/metodikk zVerdier zBrukere zStruktur

22 Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum22 La oss få noen tilbakemeldinger ! PLUSS ( Hva er bra?) Dag 1  Godt å få tilbakemeldinger på fagplanen  Flott å få denne muligheten, to som kommer utenfra og gir oss tilbakemeldinger på det vi gjør!  Godt å få konstruktive tilbakemeldinger på det vi tenker i fht. Videre arbeid med fagplanen - fortsettelsen  Ringer i vann har en veldig bra måte å gjøre dette på!  Nydelig mat og masse kaffe. Dag 2  Ringer i vann har vært flinke til å hjelpe oss til å se  Betryggende deilig at vi har tenkt så likt  Fint å få ”dissekert” alt det vi har, fått det opp og sett på videre muligheter  Flott å se alt det gode vi gjør – spennende med de nye mulighetene – gleder meg DELTA (Hva kan gjøres annerledes?) Dag 1  Vi må bli flinkere til å ta pauser når vi har det.  Kaldt rom med fælt lys Dag 2  Lokalet  Hatt analysen før på året

23 Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum23 Leder og pilotopplæring zOpplæring i verktøy og metoder knyttet til aktuelle problemstillinger

24 Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum24 Skolene og barnehagene i Sørum kommune skal kjennetegnes ved: zAt barn blir sett, respektert og lyttet til og har samtale med en voksen hver dag z At det er fokus på det positive, ser løsninger framfor problemer zAt det er tydelige voksne som setter klare grenser zAt det er gode rutiner for å sikre overgangen mellom barnehage og skole zAt alle ansatte har nødvendig utdannelse for jobben de er satt til

25 Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum25 Samarbeidet mellom skolene og barnehagene i Sørum kommune skal kjennetegnes ved: zAt vi har respekt for hverandres utdanning og/eller yrkeserfaring zAt skolestarterne i barnehagene besøker skolen x antall ganger året før de skal begynne på skolen zAt vi har utarbeidet klare kriterier for hva en 6-åring skal mestre faglig og sosialt, og at barnehagen forplikter seg til å si i fra hvis dette ikke er på plass zAt det er fastlagt et overgangsprogram for barna som skal over fra barnehage til skole zAt barn/elever, foresatte og personalet behandler hverandre med likeverd og respekt

26 Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum26 Hva kjennetegner barnehager med høy kvalitet? zMange søkere (både personal og brukere) zKvalifisert arbeidskraft zSpesielt opplegg for de eldste barna zGodt rykte zAktive i nærmiljøet zStor trivsel blant store og små zforventninger/krav zGodt samarbeid (internt/eksternt) zlærende organisasjon zInformasjonsflyt zIndividtilpasset zGodt fysisk miljø (ute/inne

27 Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum27 Beskriv det optimale samarbeid mellom skole og barnehage zKommunikasjon - Samme mål zTydelige forventninger til hverandre zKollegialt samarbeid - Trygg overgang zFri flyt av bakgrunnsmateriale (bhg-skole) skolering/kompetanse zTillitt/kjennskap til hverandres arbeidsområder zForståelse for at vi er samme yrkesgruppe z Det er de samme barna vi jobber med z Flere og forskjellige møteplasser- Samme mål z Gjensidig respekt

28 Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum28 Hva kjennetegner skoler med høy kvalitet? zHøy trivsel blant elever og ansatte zFelles standard/ikke flaks eller uflaks zUnger som tør, vil og kan zÅ gjøre hverandre gode zTrygge elever zBlide og fornøyde folk zGodt sosialt miljø - sykefravær zStruktur og ryddighet - Respekt zVise at du unner andre fremgang - Engasjert personale zKlar visjon/tydelige verdier/tydelige mål zGod ledelse/tydelig zStabilt personale

29 Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum29 2009 zØke læringstrykket zProfilering zFokus på overganger: lese- og skriveopplæring zGjensidige forventninger ved overganger

30 Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum30 Leder og pilotopplæring zWorkshop med en av New Zealands dyktigste rektorer. Mary og Lab Wilson zMålarbeid på bakgrunn av egne virksomhetsplaner.

31 Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum31 HELHETLIG BARNEHAGE OG SKOLEUTVIKLING I SØRUM 2008 - 2010 Utvikle et kvalitativt helhetlig læringsløp Oppdrag til virksomhetsleder: Arbeidsgruppa på den enkelte barnehage/skole. Det ønskes tilbakemelding på deltakere i virksomhetens arbeidsgruppe. Arbeidsgruppa må møtes regelmessig for å kunne rapportere på prosjektet (Se vedlegg som viser organiseringen av prosjektet. Her fremgår arbeidsgruppas sammensetning og oppgaver.) Tilbakemelding på hvem som utgjør bhg’s/skolens arbeidsgruppe sendes prosjektleder Jostein Mjønerud på mail Innen 29.august 2008

32 Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum32 HELHETLIG BARNEHAGE OG SKOLEUTVIKLING I SØRUM 2008 - 2010 Utvikle et kvalitativt helhetlig læringsløp Oppdrag til virksomhetsleder: ( Dette må være en av pilotene som deltok på første Leder og pilotopplæringen) Valg av pilot til prosjektgruppa. Prosjektet får fra 01.08.08 endringer knyttet til organisering. Hver barnehage/skole vil være representert med en pilot i prosjektgruppa. (Se vedlegg som viser organiseringen av prosjektet. Her fremgår prosjektgruppas sammensetning og oppgaver.) Prosjektgruppa vil møtes fra 1-2 ganger per halvår. Tilbakemelding på hvem som blir bhg’s/skolens pilot sendes prosjektleder Jostein Mjønerud på mail Innen 29.august 2008

33 Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum33 HELHETLIG BARNEHAGE OG SKOLEUTVIKLING I SØRUM 2008 - 2010 Utvikle et kvalitativt helhetlig læringsløp Oppdrag nr. 1: Til Arbeidsgruppa på virksomheten a) Hvilke verktøy og metoder fra firmaet Ringer i vann har vært brukt i virksomheten i prosjektperioden? b) Hvilke situasjoner har verktøyene vært brukt i? c) Effekter/resultater ved bruk av verktøyene? d) Hvilke erfaringer har dere gjort dere ved bruk av verktøyene? Rapporteres på mail til prosjektleder JosteinMjønerud Frist: 22.September 2008.

34 Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum34 Hva kjennetegner kvalitet i barnehagene og skolene i Sørum? Kvalitetskartet i Sørum

35 Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum35 Kvalitetskartet Sørum Øke læringsresultatene i skolene Med mål om å øke elevenes læringsresultater i skolen utvikles det et eget kvalitetskart for grunnopplæringa i Sørumskolen. Som en del av dette arbeidet, og for å sikre bredere involvering i arbeidet, skal det avholdes møter mellom politikere, skoleledelsen, foreldregrupper, lærere og elever. Administrasjonens foreslåtte fokusområder og resultatindikatorer innarbeides i kvalitetskartet. 1.Tertial 2008 Faglig vurdering/status: Det er innkalt til møte for å planlegge arbeidet med kvalitetskartet. Arbeidet vil bli samordnet med Kvalitetskommuneprogrammet og prosjektet ”Helhetlig barnehage- og skoleutvikling i Sørum kommune”.

36 Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum36 KVALITETSKARTET Resultat kvalitet Målinger av zKunnskaper Eksamen zFerdigheter Nasjonale prøver zTrivsel Elevundersøkelsen zBrukertilfredshet Foreldre- undersøkelsen zMedarbeider- tilfredshet Medarbeider- undersøkelsen Prosess kvalitet zLedelse zKompetanse zVerdier zTverrfaglig samarbeid zDialog/medvirkning zSamhandling lokalsamfunn zVurdering Struktur kvalitet zFysisk/psykisk arbeidsmiljø zBygningsmessig tilstand zUteområder inventar/utstyr zOrganisering klasser baser avdelinger zDifferensiering spesial underv. tilpasset oppl.

37 Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum37 MilepælerMålgruppeHvordanTid Infomøte.OUPresentasjon08.10.08 InfomøteStyringsgruppa i Kvalitets- kommune programmet Presentasjon15.10.08 Utarbeide plan for gjennomføring av grendemøter Prosjektgruppa i Kvalitets- kommune programmet ArbeidsmøteNovember 08 Gjennomføre grendemøter Blaker krets Sørumsand krets Frogner krets DialogkonferanseJanuar/februar 09

38 Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum38 MilepælerMålgruppeHvordanTid Forslag til kvalitetskart utarbeides Prosjektgruppa i Kvalitets- kommune programmet ArbeidsmøteApril 2009 HøringHøringsinstanserMai 2009 GodkjenningStyringsgruppa i Kvalitets- kommune programmet Juni 2009 GodkjenningOU og K-styretJuni 2009

39 Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum39 Innhold og prosjekt idè zDefinere felles verdigrunnlag zBygge felles kultur zFå innsikt i hverandres planverk og metoder zSikre tilpassa opplæring zUtvikle gode verktøy og prosesser for å vurdere egen praksis zSikre gode prosesser og rutiner i overganger i læringsløpet zSpråk- og begrepsutvikling med fokus på videre leseopplæring

40 Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum40 Helhetlig barnehage- og skoleutvikling i Sørum 2007 - 2010 zMÅL: zUtvikle et kvalitativt helhetlig læringsløp


Laste ned ppt "Helhetlig skole og barnehageutvikling i Sørum1 Helhetlig barnehage- og skoleutvikling i Sørum 2007 - 2010 zMÅL: zUtvikle et kvalitativt helhetlig læringsløp."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google