Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KS Bedrift Energidagen 9. april 2013 Ved advokat Per Conradi Andersen og advokat Kristin Ourom KVALE ADVOKATFIRMA DA Fridtjof Nansensplass 4 Postboks 1752.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KS Bedrift Energidagen 9. april 2013 Ved advokat Per Conradi Andersen og advokat Kristin Ourom KVALE ADVOKATFIRMA DA Fridtjof Nansensplass 4 Postboks 1752."— Utskrift av presentasjonen:

1 KS Bedrift Energidagen 9. april 2013 Ved advokat Per Conradi Andersen og advokat Kristin Ourom KVALE ADVOKATFIRMA DA Fridtjof Nansensplass 4 Postboks 1752 Vika, N-0122 Oslo Phone + 47 22 47 97 00 Fax + 47 21 05 85 85 post@kvale.no, www.kvale.no

2 Kort om Kvale Advokatfirma  Stiftet i 1985  I underkant av 80 ansatte lokalisert i Oslo  Kvales virksomhet er utviklet med basis i en energi- og industriorientert advokatpraksis. Firmaet har i tidens løp vokst og utviklet seg til et av de ledende fullservice advokatfirmaer i det norske markedet.  Velrenommert og jevnlig anbefalt innen våre praksisområder. "Market sources admit themselves "tremendously impressed" with the quality of the firm's work" (Chambers).  Juridisk rådgiver for store norske og internasjonale selskaper, inkludert flere norske og utenlandske kraft- / energiselskaper.  Vi dekker alle sider av norsk kraftforsyning og legger vekt på å tiltrekke oss forretningsmessig orienterte advokater med bransjekunnskap om den industrien de arbeider for. 2

3 Juridiske nyheter for norsk kraftforsyning  Elsertifikater over landegrensene  Ålands Vindkraft AB  Ble nektet rett til sertifikater fordi anlegget ligger utenfor Sverige.  Handelshindring gjennom favorisering av nasjonale kraftprodusenter?  Effekt for aktører knyttet til "våre" utenlandskabler?  Elsertifikater og frikraft  Hvem dekker sertifikatkostnadene? 3

4 Nyheter forts.  Fjerning av regelen om mererstatning ved ekspropriasjon.  Forslag fra OED om fjerning av 25% regelen ved ekspropriasjon av vannfall.  Bruk av "naturhestekraftmetoden"  Rettspraksis har gått bort fra "naturhestekraftmetoden" og fokusert på markedsverdien av kraften gjennom grunneiers egenutbygging.  Kun anvendelig der grunneiers egenutbygging anses for påregnelig 4

5 Nyheter forts.  Fjerning av ti års syklus for fastsetting av innbyrdes fordeling av konsesjonsavgifter mellom kommuner og fylkeskommuner.  Mindre arbeid for OED/NVE  Mer forutsigbarhet 5

6 Nyheter forts.  Endring av kraftskattereglene. Høringsbrev fra FIN 22. mars 2013  Grunnrenteskatt og naturressursskatt foreslås beregnet uavhengig av om aggregatet står som følge av frakobling av forbindelsen mellom vannvei og generator.  Avvikling av dagens regel hvor frakobling i mer enn et halvt år fører til fritak for grunnrenteskatt og naturressursskatt, samt formues- og eiendomsskatt.  Skal tre i kraft med effekt for hele 2013. 6

7 AMS (smarte strømmålere) og praktisk gjennomføring av innkjøp Når blir vilkårene i forhold til AMS avklart?  OED: utsatte utrullingsfrist for AMS til 2019. Ba NVE om å komme med: -Forslag til endringer i avregningsproblematikken -Vurdere aktuelle prob.stillinger rundt innføringen  NVE presenterte i mars forslag om endringer i MAF MAF § 4-1, med foreslått endring fra NVE: "§ 4-1.Plikt til å installere AMS Nettselskap skal i hvert enkelt målepunkt installere AMS. Nettselskapene har ikke plikt til å installere AMS dersom: a) forbruket i målepunktet er svært lav og forutsigbart, b) installasjon er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker Dersom nettselskap og sluttbruker er uenig om installasjon av AMS, kan saken fremlegges for Norges vassdrags- og energidirektorat til avgjørelse. Norges vassdrags- og energidirektorat kan dispensere fra nettselskapenes plikt til å installere AMS i særlige tilfeller. " Diskusjon rundt hvem som skal omfattes av unntaket 7

8 Forts.: Når blir vilkårene i forhold til AMS avklart? MAF § 4-7, med foreslåtte endringer fra NVE: § 4-7.Krav til installering og rapportering Nettselskapet skal innen 1. januar 20192017 ha installert AMS i alle målepunkt i sitt konsesjonsområde. Nettselskapet skal ha installert målere i minimum 80 % av sine målepunkter innen 1. januar 2016. Nettselskapet skal innen 1. januar 2012 levere en plan for innkjøp og installasjon av målere. Nettselskapet skal etter 1. januar 20152012 rapportere periodisk om fremdrift til Norges vassdrags- og energidirektorat frem til 20192017. 8

9 Forts.: Når blir vilkårene i forhold til AMS avklart?  Konsekvenser av utsettelsen? -Behovet fortsatt det samme. Skapes usikkerhet rundt kravene -Energiselskapene gis noe mer tid -Settes ikke så stramme tidsrammer for å kjøre prosjektene -Mindre markedspress på gjennomføringen -  Oppfølging av problemstillingene og avklaringene 9

10 Råd i forbindelse med AMS-anskaffelse  Generelt: Energiselskaper i ulike posisjoner og med ulike behov 1.Følge reglene for offentlige anskaffelser. Anbefaler: Anskaffelse med pre-kvalifisering og påfølgende konkurranse med forhandlinger. Viktig: både ved tilbudsforespørselen og i konkurransegrunnlaget: Være konkrete mht. hva som er formålet med anskaffelsen, og hvordan anskaffelsen skal kommunisere med øvrige systemer. 2.Opptre som profesjonell kunde i anskaffelsesprosessen -Leverandøren forventer høy grad av profesjonalitet hos kunden -Ressurskrevende prosesser internt -Bruk av rådgivere – særlig mht. teknisk og merkantil support 10

11 Forts.: Råd i forbindelse med AMS-anskaffelse 3.Avtaleinngåelse – tips til prosessen i.Presenter avtaleutkast ii.Formuler overordnet formålet med anskaffelsen klart, bl.a.: -Tilfredsstille forskrifts- og øvrige regulatoriske krav -Beskrivelse av funksjonelle og tekniske behov - -Integrasjon med øvrige systemer iii.Regulere at leverandøren tar helhetsansvar for leveransen. iv.Sikre aktiv forvaltning av avtalen v.Sette konkrete krav til de deler av leveransen som er forretningskritiske (bl.a. tilgjengelighet, etterleve myndighetskrav) vi.Leverandøren er ansvarlig for å dokumentere og etterprøve gjennomføringen vii.Krav til dokumentasjon pr. milepæl (inkl. ROS-analyser) viii.Elastikk i avtalen ift. endringer ix.Varighet x.Service-/driftsavtale. Nødvendig? 11

12 Samarbeid  Større aktører – ofte enklere å forhandle med leverandørene og følge opp avtalen og leveransen/ytelsene  Volum = gunstig ved fremforhandling av vilkår herunder pris  Ulike typer formelle samarbeid  Praktisk samarbeid: Nettalliansen – KIS-anskaffelsen. God erfaring som felles innkjøper i forhold til leverandøren i forhandlingsfasen og i oppfølgingsfasen 12


Laste ned ppt "KS Bedrift Energidagen 9. april 2013 Ved advokat Per Conradi Andersen og advokat Kristin Ourom KVALE ADVOKATFIRMA DA Fridtjof Nansensplass 4 Postboks 1752."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google