Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om autorisasjonsordningen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om autorisasjonsordningen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Om autorisasjonsordningen

2 Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR)
AFR ble etablert 1. januar AFR er en nasjonal autorisasjonsordning som fremmer og sikrer nødvendig kunnskap, holdninger og ferdigheter hos finansielle rådgivere. Målet er å styrke kvaliteten på finansiell rådgivning overfor kunder. 138 finansbedrifter er tilsluttet AFR. Flere enn finansielle rådgivere er autorisert. Ordningen skal ha høy legitimitet og troverdighet hos myndigheter, publikum og i finansbedriftene. En styringsgruppe nedsatt av Finansforbundet, Finansnæringens Hovedorganisasjon, Sparebankforeningen i Norge og Verdipapirfondenes forening leverte i mars 2008 rapporten Autorisasjon av finansielle rådgivere. Rapporten inneholdt minstekrav til kompetanse for finansielle rådgiver og deres nærmeste ledere og retningslinjer for God rådgivningsskikk (bygget på anbefalte krav fra 2003/2004)

3 Hvem skal autoriseres? Definisjon:
Alle som driver med finansiell rådgivning skal autoriseres. Rådgivernes nærmeste leder skal også være autorisert . Definisjon: Med finansiell rådgivning forstås personlig veiledning og anbefalinger knyttet til plassering av kundens finansielle formue.

4 Hvordan autoriseres? For å bli autorisert må man bestå autorisasjonsprøven som er todelt: En kunnskapsprøve 110 spørsmål innenfor 6 fagemner En praktisk prøve Gjennomføring av en rådgivningssamtale Behovsavdekking Løsningspresentasjon Analyse av et etisk dilemma I tillegg må man kunne dokumentere ett års relevant yrkeserfaring. For å beholde autorisasjonen må man oppdatere kompetansen jevnlig og gjennomføre kundemøter i tråd med god rådgivningsskikk.

5 Åpenhet og innsyn På hjemmesiden til AFR:
finnes oversikt over tilsluttede bedrifter kan kunder søke opp sin rådgiver ved navn og se om vedkommende er autorisert finnes fagplaner som beskriver kravene til kompetanse, også kravene til siste års oppdateringer AFR ønsker full åpenhet rundt ordningen og å sikre innsyn for kunder, rådgiverne selv, myndigheter, medier og andre. Se:

6 God rådgivningsskikk God rådgivningsskikk er nå felles for finansiell rådgivning og forsikring. Det betyr at enkelte momenter ikke passer like godt for alle roller. Praktiseringen av god rådgivningsskikk må tilpasses den konkrete rådgiverrollen sammenholdt med bedriftens policy og interne retningslinjer. 1. Planlagte kundesamtaler skal være godt forberedt 2. Rolleavklaring Presenter deg selv, bedriften din og rammene som gjelder for kundesamtalen. Avklar kundens forventninger. Sørg for at det ikke feilaktig skapes inntrykk av at rådene som gis er uavhengige eller nøytrale. 3. Behovsavdekking Innhent nødvendige opplysninger om kunden og kundens behov. Skadeforsikring: Forsikringsbehov, risiko, livssituasjon og planer. Finansiell rådgivning: Økonomisk situasjon, forventet økonomisk utvikling og mål for plasseringen, risikoprofil, kunnskap om og erfaring fra aktuelle investeringsområder. 4. Henvisningsplikt Henvis kunden til andre fagpersoner i situasjoner hvor du ikke har tilstrekkelig kompetanse – avklar eventuelt selv med andre fagpersoner. 5. Kunnskapsgap Legg frem løsningsforslag som er egnet ut fra de behov som er avdekket. Informasjonen skal være korrekt, fullstendig og ikke villedende. Forsikre deg om at kunden har forstått løsningsforslaget. Skadeforsikring: Gi informasjon om sikkerhetsforskrifter og forebyggende tiltak. Finansiell rådgivning: Gi grundig informasjon om avkastningsmuligheter, risiko, likviditet/ bindingstid og kostnader. 6. Interessekonflikt Sørg for at kundens interesser går foran bedriftens og dine egne interesser. Vær åpen om forhold som kan ha påvirket løsningsforslaget. 7. Frarådningsplikt Fraråd løsninger som ikke er i kundens interesse og/ eller uforenlige med kundens økonomiske bæreevne. 8. Betenkningstid Gi kunden nødvendig tid til å tenke gjennom løsningsforslaget før avtalen inngås. Finansiell rådgivning: Dette gjelder særlig i de tilfeller der kunden ikke har tatt initiativet til samtalen. 9. Opp følgingsansvar Avtal hvordan oppfølging skal skje. Sørg for at avtalen følger bedriftens regelverk og rutiner. Skadeforsikring: Gjør kunden oppmerksom på egen plikt til å ta kontakt dersom risikobildet endrer seg. 10. Dokumentasjon Sørg for tilstrekkelig dokumentasjon av kundesamtalen og avtalene som inngås.


Laste ned ppt "Om autorisasjonsordningen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google