Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Implementering av ny struktur - på vei mot lokallagsårsmøter i 2011 og fylkesårsmøtet 2012 Februar 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Implementering av ny struktur - på vei mot lokallagsårsmøter i 2011 og fylkesårsmøtet 2012 Februar 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Implementering av ny struktur - på vei mot lokallagsårsmøter i 2011 og fylkesårsmøtet 2012 Februar 2011

2 Ny struktur - bakgrunn En åpnere, enklere, mer utviklingsorientert og lærende organisasjon Videreutvikle forbundet som en profesjonsorganisasjon Medlemsdemokrati - En hel medlemsgruppe – de uten seksjonstilhørighet var i praksis uten muligheter til å bli valgt inn i verv Struktur 2012s2

3 Landsmøtet 2009 LM sak 4.2 -2.1 ny organisasjonsstruktur. § 11 Medlemsgrupper: ”Medlemmer skal så langt som det er naturlig tilhøre en av følgende medlemsgrupper: Barnehage, grunnskole, videregående opplæring/fagskole, faglig og administrativt støttesystem, Universitet og høgskoler” Struktur 2012s3

4 Ny struktur – overordnede prinsipper Omdefinering av medlemsgruppene, slik at arbeidsplasstilhørighet blir bestemmende Tilrettelegging for mer fleksibilitet i kvoteringssystemet Tilrettelegging for en større valgfrihet i utformingen av den rådgivende strukturen Tilrettelegging for ny og felles organisering av ledermedlemmene Struktur 2012s4

5 Fra seksjon til medlemsgruppe Det er vedtatt en endring fra seksjoner til medlemsgrupper, kategorisert etter arbeidsplasstilhørighet Det betyr at en styrer i en barnehage tilhører medlemsgruppen barnehage, en rektor i en ungdomsskole tilhører medlemsgruppen grunnskole og at en rektor i videregående tilhører medlemsgruppen videregående skole Er det noen lokallag i Nordland som har organisert seg etter ny struktur – hva er erfaringene med hensyn til lvaretakelse av lederne ? Struktur 2012s5

6 Lederorganisering Ledere i alle ledd, og i hele utdanningsløpet, skal oppleve seg like godt ivaretatt som øvrige medlemmer. Alle ledere skal ha tilhørighet og møteplasser som gir mulighet for innflytelse både innenfor eget arbeidsfelt og i fellessaker. Ledernes deltakelse i utviklingen av organisasjonen til en sterkere profesjonsorganisasjon er et fortrinn som få andre organisasjoner har. HTA 1.5.2008s6

7 Lederråd og lederforum Strukturen åpner for opprettelse av egne arenaer for det lederfaglige arbeidet, ved at det opprettes et bredt sammensatt Lederråd på alle nivå i organisasjonen. Mål: Styrke ledernes plass i organisasjonen. Være en ressurs for organisasjonen i lederfaglige spørsmål. Lederrådet skal ha rådgivende funksjon overfor de respektive styrer og bør ha en slik størrelse at det lett kan deles ved behov mellom for eksempel skoleledelse og barnehageledelse Lokalt oppfordres det også til å opprette et Lederforum der htv møter ledere med samme arbeidsgiver Er det noen som har erfaringer med Lederråd og/eller lederforum Struktur 2012s7

8 Videregående opplæring Landsmøtet bad sentralstyret om å opprette en arbeidsgruppe som vurderer ordningene de ulike fylkeslagene har etablert for å ivareta medlemmer og tillitsvalgte i videregående opplæring/fylkeskommunen. Samtidig skal det utarbeides et opplegg som sikrer økonomi og forutsigbare møteplasser mellom hovedtillitsvalgte, arbeidsplasstillitsvalgte og medlemmer på dette området. Tillitsvalgte som berøres av dette skal delta i arbeidet. Arbeidet skal være avsluttet i god tid før fylkesårsmøtene i 2012. Hvordan kan man på en god måte integrere videregående i lokallaget ? Struktur 2012s8

9 Medlemsgruppe FAS Medlemsgruppen faglig administrativt støttesystem (FAS), består av mange av de medlemmene som i gammel struktur ble definert som uten seksjonstilhørighet. Medlemsgruppen omfatter mange ulike avtaleområder og arbeidsplasser. Fylkesstyret har allerede oppnevnt kontaktperson for denne gruppen i Nordland. Frank Olsen, PPT-Vesterålen. Han har også fått møte og talerett i fylkesstyret. Struktur 2012s9

10 Råds-strukturen sentralt Utvalg for lønns og arbeidsvilkår Utvalg for utdanning og profesjon Utvalg for organisasjonssaker Samisk utvalg (Lederråd) De sentrale utvalgene fungerer politisk rådgivende til sentralstyret. De er sammensatt slik at de reflekterer ulike medlemsgrupper. ARBEIDSPLASSNIVÅET skal være representert. Sammensettingen er vedtektsfestet på en slik måte at sentralstyret ved behov kan oppnevne andre medlemmer. Struktur 2012s10

11 Råds-strukturen - konsekvenser Hovedavtalens muligheter til permisjon med/uten lønn for å delta på møter/kurs er blitt en stor utfordring. Mangelen på rettigheter påfører organisasjonen store økonomiske kostnader – på sikt må dette få konsekvenser for møtestrukturen Diskuter hvordan denne problemstillingen kan løses lokalt Struktur 2012s11

12 Vertikal kommunikasjon – tre nivåer Sentralleddet – har ikke innsyn i hva som behandles i lokallagsstyrene eller fylkesstyrene Fylkesleddet (19) har ulike ordninger. Mange utveksler protokoller med lokallagene. Fylkesleddet har full tilgang til intranettet og dermed sentralstyrets dokumenter Lokalleddet (430 – 3814 styremedlemmer ) Ingen regel om at lokallagsprotokollene skal være åpne for innsyn for fylkes og sentralleddet. Lokallagene har ikke tilgang til intranettet. De har dermed ingen innsyn i sentralstyrets protokoller eller saksdokumenter. Struktur 2012s12

13 Vertikal kommunikasjon Uten tilgang på hverandres dokumenter og protokoller har vi ingen vertikal kommunikasjon Utfordringene ved å koble lokallagene opp mot sentralt intranett består av: Lisenskostnader (ca. 10 millioner) Opplæring og betjening av 3814 brukere Infrastruktur som ikke eies av Utdanningsforbundet Forslag om å opprette en prosjektplass hvor lokallagene publiserer sine styredokumenter. I tillegg publiseres også dokumentene fra fylkes og sentralleddet her. Tilgang fra ”Min side” Struktur 2012s13

14 LM-sak 4.2 –4.4 fra forsøk til drift Valgperioden for tillitsvalgte valgt på lokal og fylkesårsmøtene i 2009 prolongeres til 31.07.11 for lokallagstillitsvalgte, og til 31.07.12 for tillitsvalgte i fylkesstyret og lokallag VGO/FYK Landsmøtevedtaket åpnet for videreføring av gammel struktur på fylkesplan fram til 31.07.2012 og på lokalplan fram til 31.07.2011. Alle årsmøtevalg i lokallagene våren 2011 må skje etter ny struktur Struktur 2012s14

15 Valg - § 15 kvotering Medlemsgruppene barnehage, grunnskole og vg- opplæring/fagskole skal være representert i fylkesstyret. Høgskole og universitet og faglig administrativt støttesystem skal til vanlig være representert. Det skal være minst en lederrepresentant i fylkesstyret. Ingen medlemsgruppe skal kunne ha rent flertall Lokallagsstyret skal settes sammen med en rimelig representasjon fra de ulike medlemsgruppene og minst en lederrepresentant -Minst halvparten av medlemmene skal være kvinner i alle valgte org. ledd over klubbnivå Diskuter hva som menes med rimelig representasjon Struktur 2012s15

16 Lokallagsårsmøtene 2011 Det er viktig at de ulike vervene i styret blir sett i sammenheng. I tillegg til kvoteringsreglene, bør valgkomiteen jobbe for å få en styresammensetning som representerer bredden og mangfoldet i medlemsmassen. Alder, etnisitet, geografi, erfaring og utdanning må vurderes i sammenheng med den faglige og politiske kompetansen som trengs. Et politisk valgt styre skal fungere som et team der styremedlemmene skal utfordre hverandre, samtidig som det er viktig med gode samarbeidsrelasjoner Struktur 2012s16

17 ”Jobben” som tillitsvalgt Vesentlig forskjellig fra en vanlig jobb man har søkt Det forventes engasjement, fagforeningsbevissthet og respekt for at en jobber på fullmakt fra medlemmene Rammebetingelsene for vervene er ofte regulert av styrevedtak – det kan bety at gjeldende ordninger for et sittende styre ikke nødvendigvis blir videreført inn i en ny periode. Dette må kandidatene gjøres kjent med HTA 1.5.2008s17

18 Kultur for gjenvalg og motkandidater Valgkomiteen bør medvirke til en kultur som legitimerer forslag om motkandidater. Ønske om gjenvalg, betyr ikke at man automatisk blir innstilt og valgt. Skulle det være uenighet i valgkomiteen, kan en delt innstilling bidra til en mer åpen debatt om kandidatene HTA 1.5.2008s18

19 Alder, erfaring og mangfold Valgkomiteen må vurdere behovet for nyrekruttering og kontinuitet ut fra lokale forhold. Også nye tillitsvalgte med liten erfaring kan være en nyttig kompetanse å få inn i et styre Lokallag med mange medlemmer med minoritetsbakgrunn, bør tilstrebe at også disse blir representert i styret Det kan også være en fordel omstyrets medlemmer har kjennskap til og erfaring fra de ulike tariffområdene Struktur 2012s19

20 Kombinasjon av verv I dag praktiseres ofte en kombinasjon av ulike verv. Spesielt utbredt er en kombinasjon av tillitsverv etter hovedavtalene og verv som organisasjonstillitsvalgt Arbeidsplass/hovedtillitsvalgt reguleres etter hovedavtalen på det aktuelle tariffområdet Organisasjonstillitsvalgte er f.eks lokallagsleder eller styremedlem – disse reguleres av forbundets vedtekter Diskuter fordeler og ulemper ved kombinasjonsverv Struktur 2012s20


Laste ned ppt "Implementering av ny struktur - på vei mot lokallagsårsmøter i 2011 og fylkesårsmøtet 2012 Februar 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google